Valerie Solanas'

SCUM-Manifest

T.U.I.G.-Manifest (in Dutch)

(Ter Uitroeiing van het Inferieure Geslacht)

(Zie ook de poster onderaan dit document:
"Ik houd niet van seksistische praatjes".)

S.C.U.M. Manifesto (in English)

(Society for Cutting Up Men)

 

Het leven in deze maatschappij is op zijn best oersaai en de maatschappij is in geen enkel opzicht van belang voor vrouwen. Voor vrouwen met burgerzin, verantwoordelijkheidsbesef en behoefte om uit de band te springen zit er dus niets anders op dan de regering omver te werpen, het geld af te schaffen, volledige automatisering in te voeren en het mannelijk geslacht uit te roeien.

Life in this society being, at best, an utter bore and no aspect of society being at all relevant to women, there remains to civic-minded, responsible, thrill-seeking females only to overthrow the government, eliminate the money system, institute complete automation and destroy the male sex. 

Het is tegenwoordig technisch mogelijk om ons voort te planten zonder medewerking van mannen (of van vrouwen, overigens) en alleen vrouwen voort te brengen. Daar moeten we meteen mee beginnen. Het behoud van de man dient niet eens het twijfelachtige doel van de voortplanting. De man is een biologisch ongeluk: het y-gen (mannelijk) is een onvolledig x-gen (vrouwelijk), dat wil zeggen, het bestaat uit een onvolledig stel chromosomen. Met andere woorden, de man is een incomplete vrouw, een levende miskraam die in de genenfase ter wereld is gekomen. Mannelijk staat gelijk aan gebrekkig, emotioneel beperkt; mannelijkheid is een gebrekziekte en emotioneel zijn mannen mankpoten.

It is now technically feasible to reproduce without the aid of males (or, for that matter, females) and to produce only females. We must begin immediately to do so. Retaining the mail has not even the dubious purpose of reproduction. The male is a biological accident: the Y (male) gene is an incomplete X (female) gene, that is, it has an incomplete set of chromosomes. In other words, the male is an incomplete female, a walking abortion, aborted at the gene stage. To be male is to be deficient, emotionally limited; maleness is a deficiency disease and males are emotional cripples.

De man is volkomen egocentrisch, gevangen in zichzelf, niet in staat tot meevoelen met of zich verplaatsen in anderen, tot liefde, vriendschap, genegenheid of tederheid. Hij is een volledig geÔsoleerde eenheid, die niet in staat is tot echt contact met wie dan ook. Zijn reacties zijn geheel en al instinctief, niet verstandelijk; zijn intelligentie is niet meer dan een werktuig in dienst van zijn neigingen en behoeften; hij is niet in staat tot geestelijke hartstocht, geestelijke interactie; het enige waar hij raad mee weet zijn zijn eigen fysieke sensaties. Hij is een halfdode homp die nergens op reageert, die niet in staat is om vreugde of geluk te geven of te ontvangen; hij is dan ook op zijn best oersaai, een onschuldige hobbezak, want alleen als je je in anderen kunt verdiepen, kun je aardig zijn. Hij zit gevangen in een schemergebied tussen de mens en de aap, en hij is veel slechter af dan de aap omdat hij in tegenstelling tot de aap beschikt over een enorm scala aan negatieve gevoelens - haat, jaloezie, minachting, walging, schuldgevoel, schaamte, twijfel - en zich bovendien bewust is van wat hij wel en niet is.

The male is completely egocentric, trapped inside himself, incapable of empathizing or identifying with others, or love, friendship, affection of tenderness. He is a completely isolated unit, incapable of rapport with anyone. His responses are entirely visceral, not cerebral; his intelligence is a mere tool in the services of his drives and needs; he is incapable of mental passion, mental interaction; he can’t relate to anything other than his own physical sensations. He is a half-dead, unresponsive lump, incapable of giving or receiving pleasure or happiness; consequently, he is at best an utter bore, an inoffensive blob, since only those capable of absorption in others can be charming. He is trapped in a twilight zone halfway between humans and apes, and is far worse off than the apes because, unlike the apes, he is capable of a large array of negative feelings -- hate, jealousy, contempt, disgust, guilt, shame, doubt -- and moreover, he is aware of what he is and what he isn’t.

Hoewel hij uitsluitend een lichamelijke kant heeft, is de man zelfs niet geschikt als dekhengst. Zelfs als we ervan uitgaan dat hij de techniek beheerst, wat bij weinig mannen het geval is, is hij ten eerste al niet in staat om enthousiast en wellustig een nummertje te maken, maar wordt hij in plaats daarvan verteerd door schuldgevoel, schaamte, angst en onzekerheid, gevoelens die geworteld zijn in de aard van de man en die zelfs de meest verlichte scholing nooit helemaal kan wegnemen; ten tweede krijgt hij er hoegenaamd geen lichamelijk gevoel bij; en ten derde leeft hij niet mee met zijn partner, maar wordt hij geheel in beslag genomen door de vraag hoe hij het ervan afbrengt, of hij een tien verdient, de klus goed klaart. Door een man een dier te noemen bewijs je hem te veel eer; hij is een machine, een wandelende dildo. Er wordt vaak gezegd dat mannen vrouwen gebruiken. Voor wat dan? Vast niet voor hun plezier.

Although completely physical, the male is unfit even for stud service. Even assuming mechanical proficiency, which few men have, he is, first of all, incapable of zestfully, lustfully, tearing off a piece, but instead is eaten up with guilt, shame, fear and insecurity, feelings rooted in male nature, which the most enlightened training can only minimize; second, the physical feeling he attains is next to nothing; and third, he is not empathizing with his partner, but is obsessed with how he’s doing, turning in an A performance, doing a good plumbing job. To call a man an animal is to flatter him; he’s a machine, a walking dildo. It’s often said that men use women. Use them for what? Surely not pleasure.

Hoewel de man wordt verteerd door schuldgevoelens, schaamte, angsten en onzekerheden en hij, als hij geluk heeft, hooguit een nauwelijks waarneembaar lichamelijk gevoel ondervindt, is hij toch bezeten van neuken; hij zou een rivier van snot overzwemmen, een kilometer lang tot zijn neus door braaksel waden, als hij vermoedt dat hem daarna een ontvankelijk kutje wacht. Hij neukt met vrouwen die hij veracht, de eerste de beste heks met een paardengebit, en heeft daar zelfs geld voor over. Waarom? Niet om zijn lichamelijke opwinding te verlichten, want daartoe volstaat masturbatie. Het is ook geen bevrediging van zijn ego; dat is geen verklaring voor neuken met lijken en kleine kinderen.

Eaten up with guilt, shame, fears and insecurities and obtaining, if he’s lucky, a barely perceptible physical feeling, the male is, nonetheless, obsessed with screwing; he’ll swim through a river of snot, wade nostril-deep through a mile of vomit, if he thinks there’ll be a friendly pussy awaiting him. He’ll screw a woman he despises, any snaggle-toothed hag, and furthermore, pay for the opportunity. Why? Relieving physical tension isn’t the answer, as masturbation suffices for that. It’s not ego satisfaction; that doesn’t explain screwing corpses and babies.

Die volmaakt egocentrische man, niet in staat tot echt contact, tot meevoelen of zich inleven, en vervuld van een enorme, onontkoombare, diffuse seksualiteit, is geestelijk passief. Hij vindt dat afschuwlijk dus hij projecteert die passiviteit op vrouwen, karakteriseert mannen als actief en probeert vervolgens te bewijzen dat hij dat is (‘bewijzen dat hij een Man is’). Zijn pogingen om dat te bewijzen bestaan vooral uit neuken (Grote Vent met Grote Pik maakt Grootse Wip). Aangezien hij iets onwaars probeert te bewijzen, moet hij het steeds opnieuw ‘bewijzen’. Neuken is dus een wanhopige, dwangmatige poging om aan te tonen dat hij niet passief is, geen vrouw; maar hij is passief en wil een vrouw zijn.

Completely egocentric, unable to relate, empathize or identify, and filled with a vast, pervasive, diffuse sexuality, the male is pyschically passive. He hates his passivity, so he projects it onto women, defines the make as active, then sets out to prove that he is (‘prove that he is a Man’). His main means of attempting to prove it is screwing (Big Man with a Big Dick tearing off a Big Piece). Since he’s attempting to prove an error, he must ‘prove’ it again and again. Screwing, then, is a desperate compulsive, attempt to prove he’s not passive, not a woman; but he is passive and does want to be a woman. 

Als onvolledige vrouw is de man zijn hele leven bezig met pogingen om zichzelf te vervolmaken, om een vrouw te worden. Hij probeert dat te doen door constant achter vrouwen aan te zitten, met hen aan te pappen en te proberen door middel van de vrouw te leven en met haar te versmelten, en door alle vrouwelijke eigenschappen voor zichzelf op te eisen - emotionele kracht en onafhankelijkheid, overwicht, dynamiek, besluitvaardigheid, koelbloedigheid, objectiviteit, assertiviteit, moed, integriteit, levendigheid, intensiteit, diepgang, flitsendheid, enz. - en alle mannelijke eigenschappen op de vrouw te projecteren - edelheid, lichtzinnigheid, onbeduidendheid, zwakte, enz. Het moet echter wel gezegd dat de man op ťťn punt met kop en schouders boven de vrouw uitsteekt - public relations. (Hij is er op briljante wijze in geslaagd om miljoenen vrouwen ervan te overtuigen dat mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen.) De mannelijke stelling dat vrouwen voldoening vinden in moederschap en seksualiteit weerspiegelt wat mannen denken dat hun voldoening zou schenken als ze vrouw waren.

Being an incomplete female, the male spends his life attempting to complete himself, to become female. He attempts to do this by constantly seeking out, fraternizing with and trying to live through an fuse with the female, and by claiming as his own all female characteristics -- emotional strength and independence, forcefulness, dynamism, decisiveness, coolness, objectivity, assertiveness, courage, integrity, vitality, intensity, depth of character, grooviness, etc -- and projecting onto women all male traits -- vanity, frivolity, triviality, weakness, etc. It should be said, though, that the male has one glaring area of superiority over the female -- public relations. (He has done a brilliant job of convincing millions of women that men are women and women are men). The male claim that females find fulfillment through motherhood and sexuality reflects what males think they’d find fulfilling if they were female.

Met andere woorden, vrouwen hebben geen penisnijd; mannen hebben kutnijd. Als de man zijn passiviteit aanvaardt, zichzelf als vrouw beschouwt (zowel mannen als vrouwen denken dat mannen vrouwen zijn en vrouwen mannen) en travestiet wordt, verliest hij zijn verlangen om te neuken (en trouwens ook om verder nog iets te doen; hij ontplooit zich ten volle als travestiet) en laat hij zijn pik afhakken. Dan ondervindt hij een blijvend diffuus seksueel gevoel van het ‘vrouwzijn’. Neuken is voor een man een verdedigingsmechanisme tegen zijn verlangen om vrouw te zijn. Seks is zelf een sublimatie.

Women, in other words, don’t have penis envy; men have pussy envy. When the male accepts his passivity, defines himself as a woman (males as well as females thing men are women and women are men), and becomes a transvestite he loses his desire to screw (or to do anything else, for that matter; he fulfills himself as a drag queen) and gets his dick chopped off. He then achieves a continuous diffuse sexual feeling from ‘being a woman’. 

Door zijn obsessie om zijn niet-vrouwzijn te compenseren, gevoegd bij zijn onvermogen tot echt contact en tot mededogen, heeft de man er een puinhoop van gemaakt in de wereld. Hij is verantwoordelijk voor:

Screwing is, for a man, a defense against his desire to be female. He is responsible for:

Oorlog: De normale methode voor de man om zijn niet-vrouwzijn te compenseren, namelijk door zijn eigen Kanon te laten afgaan, is absoluut ontoereikend, omdat hij het maar een zeer beperkt aantal malen kan laten afgaan; daarom knalt hij er op zeer grote schaal op los, en bewijst zo de hele wereld dat hij een ‘Man’ is. Omdat hij geen mededogen kent, en niet in staat is tot meevoelen of inleven, laat het hem koud dat het bewijzen van zijn mannelijkheid onophoudelijk leed en verminking veroorzaakt en talloze mensenlevens kost, inclusief het zijne - zijn eigen leven is toch niets waard, dus hij gaat liever roemrijk ten onder dan dat hij nog vijftig jaar verbeten voortvegeteert.

War: The male’s normal compensation for not being female, namely, getting his Big Gun off, is grossly inadequate, as he can get it off only a very limited number of times; so he gets it off on a really massive scale, and proves to the entire world that he’s a ‘Man’. Since he has no compassion or ability to empathize or identify, proving his manhood is worth an endless amount of mutilation and suffering and an endless number of lives, including his own -- his own life being worthless, he would rather go out in a blaze of glory than to plod grimly on for fifty more years.

Vriendelijkheid, beleefdheid en ‘waardigheid’: Iedere man weet diep in zijn hart dat hij een waardeloos stuk stront is. Hij wordt overmand door dierlijke gevoelens en schaamt zich daar diep voor; hij wil zichzelf niet uiten maar juist voor anderen verbergen dat hij alleen maar een lichamelijke kant heeft, volkomen egocentrisch is, en andere mannen haat en minacht, en hij wil voor zichzelf de haat en minachting verbergen die hij vermoedt dat andere mannen voor hem voelen; hij heeft een grof gebouwd zenuwstelsel dat al van de kook raakt door de geringste uiting van emoties of gevoel. Om al die redenen probeert de man ‘maatschappelijke’ normen op te leggen die garant staan voor een volmaakte kleurloosheid, onbezoedeld door ook maar een spoortje van gevoel of tegendraadse meningen. Hij gebruikt woorden als ‘copuleren’, ‘seksuele gemeenschap’, ‘een relatie hebben met’ (‘seksuele relatie’ is voor mannen een pleonasme) omkleed met gekunstelde maniertjes; een chimpansee in smoking.

Niceness, Politeness, and ‘Dignity’: Every man, deep down, knows he’s a worthless piece of shit. Overwhelmed by a sense of animalism and deeply ashamed of it; wanting, not to express himself, but to hide from others his total physicality, total egocentricity, the hate and contempt he feels for other men, and to hide from himself the hate and contempt he suspects other men feel for him; having a crudely constructed nervous system that is easily upset by the least display of emotion or feeling, the male tries to enforce a ‘social’ code that ensures perfect blandness, unsullied by the slightest trace or feeling or upsetting opinion. He uses terms like ‘copulate’, ‘sexual congress’, ‘have relations with’ (to men sexual relations is a redundancy), overlaid with stilted manners; the suit on the chimp.

Geld, huwelijk en  prostitutie, werk en voorkoming van een geautomatiseerde maatschappij: Er is geen enkele menselijke reden voor het bestaan van geld of voor de noodzaak om meer dan op zijn allerhoogst twee ŗ drie uur per week te werken. Alle niet-creatieve banen (bijna alle banen die er nu zijn) hadden allang geautomatiseerd kunnen worden, en in een maatschappij zonder geld kan iedereen zoveel van het beste van alles krijgen als ze maar wil. Maar er zijn niet-menselijke, mannelijke redenen om het geld/werk-systeem te handhaven:

Money, Marriage and Prostitution, Work and Prevention of an Automated Society: There is no human reason for money or for anyone to work more than two or three hours a week at the very most. All non-creative jobs (practically all jobs now being done) could have been automated long ago, and in a moneyless society everyone can have as much of the best of everything as she wants. But there are non-human, male reasons for wanting to maintain the money system:

1. Kutje. Uit minachting voor zijn buitengewoon inadequate ik, overmand door intense onzekerheid en een diep gevoelde eenzaamheid als hij met zijn eigen leegheid alleen is, en vanuit een wanhopig verlangen om zich aan willekeurig welke vrouw te binden, in de vage hoop zichzelf te completeren, vanuit het mystieke geloof dat hij door goud aan te raken zelf in goud verandert, hunkert de man doorlopend naar het gezelschap van vrouwen. Het gezelschap van de minste vrouw heeft de voorkeur boven dat van hemzelf of andere mannen, die hem alleen maar herinneren aan zijn eigen afstotelijkheid. Maar vrouwen, als ze tenminste niet heel jong of heel ziek zijn, moeten worden gedwongen of omgekocht om met mannen om te gaan.

1. Pussy. Despising his highly inadequate self, overcome with intense anxiety and a deep, profound loneliness when by his empty self, desperate to attach himself to any female in dim hopes of completing himself, in the mystical belief that by touching gold he’ll turn to gold, the male craves the continuous companionship of women. The company of the lowest female is preferable to his own or that of other men, who serve only to remind him of his repulsiveness. But females, unless very young or very sick, must be coerced or bribed into male company.

2. Het brengt de contactgestoorde man in de waan dat hij nodig is en stelt hem in staat om te pogen zijn bestaan te rechtvaardigen door gaten te graven en weer dicht te gooien. Vrije tijd is vreselijk voor een man, die dan alleen nog maar kan stilstaan bij zijn groteske ik. Hij is niet in staat tot echt contact of liefde en moet dus werken. Vrouwen snakken naar boeiende, emotioneel bevredigende, zinvolle activiteiten, maar bij gebrek aan gelegenheid of bekwaamheid daartoe doen ze liever niks en verspillen ze hun tijd naar eigen keuze - met slapen, winkelen, bowlen, biljarten, kaarten en andere spelletjes, voortplanten, lezen, wandelen, dagdromen, eten, met zichzelf spelen, pillen slikken, naar de film gaan, in analyse gaan, reizen, honden en katten houden, luieren op het strand, zwemmen, TV-kijken, naar muziek luisteren, hun huis inrichten, tuinieren, naaien, naar nachtclubs gaan, dansen, op bezoek gaan, ‘hun geest verrijken’ (cursussen volgen), en ‘cultuur’ opdoen (lezingen, toneelstukken, concerten, ‘kunstzinnige’ films). Veel vrouwen zouden dan ook, zelfs bij volledige economische gelijkheid der seksen, liever met mannen leven of met hun lijf leuren, zodat ze de tijd meestal aan zichzelf hebben, dan dat ze per dag vele uren bezig zijn met saai, afstompend, niet creatief werk voor iemand anders, en fungeren als nog minder dan dieren, als machines of op zijn best - als ze een ‘goeie’ baan kunnen krijgen - als mede-beheerder van de klerezooi. Wat vrouwen zal bevrijden van de overheersing van de man is daarom de totale afschaffing van het geld/werk-systeem, niet het verwerven van economische gelijkheid met mannen binnen dat systeem.

2. Supply the non-relating male with the delusion of usefulness, and enable him to try to justify his existence by digging holes and then filling them up. Leisure time horrifies the male, who will have nothing to do but contemplate his grotesque self. Unable to relate or to love, the male must work. Females crave absorbing, emotionally satisfying, meaningful activity, but lacking the opportunity or ability for this, they prefer to idle and waste away their time in ways of their own choosing -- sleeping, shopping, bowling, shooting pool, playing cards and other games, breeding, reading, walking around, daydreaming, eating, playing with themselves, popping pills, going to the movies, getting analyzed, traveling, raising dogs and cats, lolling about on the beach, swimming, watching TV, listening to music, decorating their houses, gardening, sewing, nightclubbing, dancing, visiting, ‘improving their minds’ (taking courses), and absorbing ‘culture’ (lectures, plays, concerts, ‘arty’ movies). Therefore, many females would, even assuming complete economic equality between the sexes, prefer living with males or peddling their asses on the street, thus having most of their time for themselves, to spending many hours of their days doing boring, stultifying, non-creative work for someone else, functioning as less than animals, as machines, or, at best -- if able to get a ‘good’ job -- co-managing the shitpile. What will liberate women, therefore, from male control is the total elimination of the money-work system, not the attainment of economic equality with men within it.

3. Macht en overheersing. De man is geen meester in zijn persoonlijke relaties met vrouwen, maar hij verwerft algeheel meesterschap door de manipulatie van het geld en van alle zaken en personen die door het geld overheerst worden, met andere woorden, van alles en iedereen.

3. Power and control. Unmasterful in his personal relations with women, the male attains to masterfulness by the manipulation of money and everything controlled by money, in other words, of everything and everybody.

4. Liefdessubstituut. De man kan geen liefde of genegenheid geven en geeft daarom geld. Dat geeft hem een moedergevoel. De moeder geeft melk; hij geeft brood. Hij is de Broodwinner.

4. Love substitute. Unable to give love or affection, the male gives money. It makes him feel motherly. The mother gives milk; he gives bread. He is the Breadwinner.

5. Het geeft de man een doel. Hij is niet in staat om van het moment te genieten, dus hij heeft iets nodig om naar uit te zien, en geld verschaft hem een eeuwig, nooit eindigend doel: Denk je eens in wat]e kunt doen met 80 biljoen dollar - Beleggen! Dan heb je over drie jaar 300 biljoen dollar!!!

5. Provide the male with a goal. Incapable of enjoying the moment, the male needs something to look forward to, and money provides him with an eternal, never-ending goal: Just think of what you could do with 80 trillion dollars -- invest it! And in three years time you’d have 300 trillion dollars!!!

6. Levert de grondslag voor de belangrijkste aanleiding voor de man om te overheersen en te manipuleren - het vaderschap.

6. Provide the basis for the male’s major opportunity to control and manipulate fatherhood.

Vaderschap en geestesziekte (angst, lafheid, bedeesdheid, nederigheid, onzekerheid, passiviteit): Moeder wil het beste voor haar kinderen; Papa wil alleen maar het beste voor Papa, geen gezeur aan zijn hoofd, toegeven aan zijn illusie van waardigheid (‘respect’), een gunstig beeld van zichzelf (status) en gelegenheid om te overheersen en te manipuleren, of, als hij een ‘verlichte’ vader is, om ‘goede raad te geven’. Zijn dochter wil hij daarenboven ook seksueel - als ze trouwt geeft hij haar hand weg; de rest is voor hem. Papa kan, in tegenstelling tot Moeder, nooit aan zijn kinderen toegeven, want hij moet koste wat het kost zijn waan van besluitvaardigheid, overwicht, altijd-gelijk-hebben en kracht ophouden. Nooit je zin krijgen leidt tot een verlies aan vertrouwen in je vermogen om de wereld aan te kunnen en tot een lijdelijk accepteren van de status quo. Moeder houdt van haar kinderen. Ze wordt soms wel boos, maar woede gaat snel over en als er al sprake van is, staat dat liefde en acceptatie niet in de weg. De emotioneel zieke Papa houdt niet van zijn kinderen; hij keurt ze goed - als ze zich ‘gedragen’, dat wil zeggen, als ze aardig zijn, ‘respectvol’, gehoorzaam, meegaand, rustig en niet geneigd tot ongepaste driftbuien die erg verstorend zouden werken op Papa’s licht geraakte mannelijk zenuwstelsel - met andere woorden, als ze passieve kas-plantjes zijn. Als ze zich niet ‘gedragen’, wordt hij niet boos - als hij tenminste een moderne, ‘beschaafde’ vader is (je kunt beter zo’n ouderwetse razende en tierende bruut hebben, die is zo belachelijk dat je al snel je respect voor hem verliest) - maar geeft hij veeleer blijk van zijn afkeuring, een gemoedstoestand die, in tegenstelling tot woede, blijvend is en acceptatie in de weg staat, zodat het kind achterblijft met een gevoel van minderwaardigheid en een levenslang ziekelijk verlangen naar bevestiging; het gevolg is angst voor onafhankelijk denken, want dat leidt tot onconventionele, afkeurenswaardige meningen en levensstijlen.

Fatherhood and Mental Illness (fear, cowardice, timidity, humility, insecurity, passivity): Mother wants what’s best for her kids; Daddy only wants what’s best for Daddy, that is peace and quiet, pandering to his delusion of dignity (‘respect’), a good reflection on himself (status) and the opportunity to control and manipulate, or, if he’s an ‘enlightened’ father, to ‘give guidance’. His daughter, in addition, he wants sexually -- he givers her hand in marriage; the other part is for him. Daddy, unlike Mother, can never give in to his kids, as he must, at all costs, preserve his delusion of decisiveness, forcefulness, always-rightness and strength. Never getting one’s way leads to lack of self-confidence in one’s ability to cope with the world and to a passive acceptance of the status quo. Mother loves her kids, although she sometimes gets angry, but anger blows over quickly and even while it exists, doesn’t preclude love and basic acceptance. Emotionally diseased Daddy doesn’t love his kids; he approves of them -- if they’re ‘good’, that is, if they’re nice, ‘respectful’, obedient, subservient to his will, quiet and not given to unseemly displays of temper that would be most upsetting to Daddy’s easily disturbed male nervous system -- in other words, if they’re passive vegetables. If they’re not ‘good’, he doesn’t get angry -- not if he’s a modern, ‘civilized’ father (the old-fashioned ranting, raving brute is preferable, as he is so ridiculous he can be easily despised) -- but rather express disapproval, a state that, unlike anger, endures and precludes a basic acceptance, leaving the kid with the feeling of worthlessness and a lifelong obsession wit being approved of; the result is fear of independent thought, as this leads to unconventional, disapproved of opinions and way of life.

Als een kind Papa’s goedkeuring wil, moet het Papa respecteren, en aangezien Papa vullis is, kan hij zich alleen verzekeren van dat respect door zich afzijdig te houden, door afstandelijkheid, door ervan uit te gaan dat ‘vreemde ogen dwingen’, en inderdaad kan hij alleen als vreemde de welverdiende minachting ontlopen. Zijn afstandelijkheid stelt hem in staat om onbekend te blijven, mysterieus, en zo kweekt hij angst (‘respect’).

For the kid to want Daddy’s approval it must respect Daddy, and being garbage, Daddy can make sure that he is respected only by remaining aloof, by distantness, by acting on the precept of ‘familiarity breeds contempt’, which is, of course, true, if one is contemptible. By being distant and aloof, he is able to remain unknown, mysterious, and thereby, to inspire fear (‘respect’).

Afkeuring van emotionele ‘scŤnes’ leidt tot angst voor sterke emoties, angst voor je eigen woede en haatgevoelens, en angst om de werkelijkheid onder ogen te zien, aangezien die meteen woede en haat oproept. De angst voor woede en haatgevoelens, gevoegd bij een gebrek aan vertrouwen in het eigen vermogen om de wereld aan te kunnen en te kunnen veranderen, of zelfs om naar enigszins het eigen lot te kunnen bepalen, leidt tot de dwaze overtuiging dat de wereld en de meeste mensen in die wereld leuk zijn en dat de meest banale en triviale vormen van vermaak buitengewoon veel plezier verschaffen.

Disapproval of emotional ‘scenes’ leads to fear of strong emotion, fear of one’s own anger and hatred. Fear of anger and hatred combined with a lack of self-confidence in one’s ability to cope with and change the world, or even to affect in the slightest way one’s own destiny, leads to a mindless belief that the world and most people in it are nice and the most banal, trivial amusements are great fun and deeply pleasurable.

Het effect van het vaderschap op mannen is met name dat ze er ‘Kerels’ van worden, dat wil zeggen, zeer afwijzend staan tegenover elke neiging tot passiviteit, nichterigheid en tegenover verlangens naar vrouwzijn. Iedere jongen wil zijn moeder nadoen, haar zijn, met haar versmelten, maar Papa verbiedt dat; hij is de moeder; hij mag met haar versmelten. Hij zegt dan ook tegen de jongen, soms met zoveel woorden, soms tussen de regels door, dat hij geen moederskindje moet zijn, dat hij zich als een ‘Man’ moet gedragen. De jongen, doodsbenauwd en vol ‘respect’ voor zijn vader, gehoorzaamt, en wordt net als Papa, dat toonbeeld van ‘Mannelijkheid’, het typisch Amerikaanse ideaalbeeld - de fatsoenlijke, heteroseksuele droogkloot.

The affect of fatherhood on males, specifically, is to make them ‘Men’, that is, highly defensive of all impulses to passivity, faggotry, and of desires to be female. Every boy wants to imitate his mother, be her, fuse with her, but Daddy forbids this; he is the mother; he gets to fuse with her. So he tells the boy, sometimes directly, sometimes indirectly, to not be a sissy, to act like a ‘Man’. The boy, scared shitless of and ‘respecting’ his father, complies, and becomes just like Daddy, that model of ‘Man’-hood, the all-American ideal -- the well-behaved heterosexual dullard.

Het effect van het vaderschap op vrouwen is dat ze er mannelijk van worden - afhankelijk, passief, huiselijk, dierlijk, aardig, onzeker, op zoek naar bevestiging en vastigheid, laf, nederig, vol ‘respect’ voor autoriteiten en mannen, gesloten, niet erg ontvankelijk, halfdood, gewoontes, saai, conventioneel, afgevlakt en volstrekt minderwaardig. Papa’s Meisje, altijd angstig en gespannen, onkoelbloedig, onanalytisch, niet objectief, waardeert Papa, en daarna ook andere mannen, tegen een achtergrond van angst (‘respect’). Ze is niet alleen niet in staat om de lege huls te zien achter die faÁade van afstandelijkheid, maar aanvaardt zelfs de mannelijke definitie van hemzelf als superieur, als vrouw, en van haarzelf als inferieur, als man, wat ze dankzij Papa dan ook echt is.

The effect of fatherhood on females is to make them male -- dependent, passive, domestic, animalistic, insecure, approval and security seekers, cowardly, humble, ‘respectful’ of authorities and men, closed, not fully responsive, half-dead, trivial, dull, conventional, flattened-out and thoroughly contemptible. Daddy’s Girl, always tense and fearful, uncool, unanalytical, lacking objectivity, appraises Daddy, and thereafter, other men, against a background of fear (‘respect’) and is not only unable to see the empty shell behind the facade, but accepts the male definition of himself as superior, as a female, and of herself, as inferior, as a male, which, thanks to Daddy, she really is.

De toename van het vaderschap, een gevolg van de toegenomen en wijder verbreide welvaart die nodig is om het vaderschap tot bloei te brengen, heeft gezorgd voor de algehele toename van de geestelijke armoede en de neergang van de vrouwen in de Verenigde Staten einde de jaren twintig. Omdat welgesteld zijn heel vaak samengaat met vaderschap hebben in de meeste gevallen alleen de verkeerde meisjes, namelijk die uit de ‘bevoorrechte’ middenklasse, een ‘goede opleiding’ gehad.

It is the increase of fatherhood, resulting from the increased and more widespread affluence that fatherhood needs in order to thrive, that has caused the general increase of mindlessness and the decline of women in the United States since the 1920s. The close association of affluence with fatherhood has led, for the most part, to only the wrong girls, namely, the ‘privileged’ middle class girls, getting ‘educated’.

Het effect van vaders is, kortom, dat ze de wereld met mannelijkheid hebben aangetast. De man is een soort negatieve koning Midas - alles wat hij aanraakt verandert in stront.

The effect of fathers, in sum, has been to corrode the world with maleness. The male has a negative Midas Touch -- everything he touches turns to shit.

Onderdrukking van individualiteit, dierlijkheid (huiselijkheid en moederschap) en functionalisme: De man is slechts een samenraapsel van geconditioneerde reflexen, niet in staat tot frank en vrije respons; hij zit vast aan zijn vroege conditionering, die volledig is bepaald door zijn ervaringen in het verleden. Zijn vroegste ervaringen heeft hij opgedaan met zijn moeder en hij is zijn hele leven aan haar gebonden. Het wordt de man nooit geheel duidelijk dat hij geen deel is van zijn moeder, dat hij hij is en zij zij.

Suppression of Individuality, Animalism (domesticity and motherhood), and Functionalism: The male is just a bunch of conditioned reflexes, incapable of a mentally free response; he is tied to he earliest conditioning, determined completely by his past experiences. His earliest experiences are with his mother, and he is throughout his life tied to her. It never becomes completely clear to the make that he is not part of his mother, that he is he and she is she.

Zijn grootste behoefte is te worden geleid, beschut, beschermd en bewonderd door Mama (mannen verwachten dat vrouwen aanbidden waar mannen vol afschuw voor ineenkrimpen - zichzelf). Omdat hij alleen een lichamelijke kant heeft, hunkert hij ernaar (voorzover hij zich niet ‘in de buitenwereld’ vol overgave verzet tegen zijn passiviteit) om te zwelgen in basale dierlijke bezigheden - eten, slapen, poepen, ontspannen en door Mama getroost worden. Het passieve, leeghoofdige Papa’s Meisje, altijd uit op bevestiging, op een klopje op het hoofd, op ‘respect’ van elk stuk vullis dat langskomt, wordt eenvoudig verlaagd tot Mama, geesteloze lenigster van lichamelijke noden, troostster van lusteloze, aapachtige tronies, opkrikster van het nietige ego, bewonderaarster van de minderwaardigen: een warmwaterkruik met tieten.

His greatest need is to be guided, sheltered, protected and admired by Mama (men expect women to adore what men shrink from in horror -- themselves) and, being completely physical, he yearns to spend his time (that’s not spent ‘out in the world’ grimly defending against his passivity) wallowing in basic animal activities -- eating, sleeping, shitting, relaxing and being soothed by Mama. Passive, rattle-headed Daddy’s Girl, ever eager for approval, for a pat on the head, for the ‘respect’ if any passing piece of garbage, is easily reduced to Mama, mindless ministrator to physical needs, soother of the weary, apey brow, booster of the tiny ego, appreciator of the contemptible, a hot water bottle with tits.

Het tot dieren verlagen van de vrouwen uit het meest achtergebleven segment van de samenleving - de ‘bevoorrechte, goed opgeleide’ middenklasse, de hekkensluiters van de mensheid - waar Papa de scepter zwaait, is zo grondig aangepakt dat ze proberen uit hun bol te gaan op barensweeŽn en je ze midden in de twintigste eeuw, in de hoogst ontwikkelde natie ter wereld, overal ziet liggen met baby’s smakkend aan hun tieten. Het is echter niet omwille van de kinderen dat de ‘deskundigen’ tegen vrouwen zeggen dat Mama thuis moet blijven en zwelgen in dierlijkheid, maar omwille van Papa; de tiet moet Papa houvast bieden; op de barensweeŽn moet Papa plaatsvervangend uit zijn dak gaan (hij is half dood, dus hij reageert alleen nog maar op vreselijk sterke stimuli).

The reduction to animals of the women of the most backward segment of society -- the ‘privileged, educated’ middle-class, the backwash of humanity -- where Daddy reigns supreme, has been so thorough that they try to groove on labour pains and lie around in the most advanced nation in the world in the middle of the twentieth century with babies chomping away on their tits. It’s not for the kids sake, though, that the ‘experts’ tell women that Mama should stay home and grovel in animalism, but for Daddy’s; the tits for Daddy to hang onto; the labor pains for Daddy to vicariously groove on (half dead, he needs awfully strong stimuli to make him respond).

Het is om zowel psychologische als praktische redenen noodzakelijk om de vrouw te verlagen tot een dier, tot Mama, tot een man: de man is niet meer dan een lid van de soort, vervangbaar door elke andere man. Hij heeft geen diepgewortelde persoonlijkheid, die voortkomt uit wat je intrigeert, wat je boeit buiten jezelf, waar je iets mee hebt. Mannen zijn volledig in zichzelf gekeerd, kunnen alleen iets hebben met hun eigen lijf en hun lichamelijke prikkels, en verschillen dan ook alleen van elkaar in de mate waarin en de manier waarop ze zich proberen te verzetten tegen hun passiviteit en tegen hun verlangen om een vrouw te worden.

Reducing the female to an animal, to Mama, to a male, is necessary for psychological as well as practical reasons: the male is a mere member of the species, interchangeable with every other male. He has no deep-seated individuality, which stems from what intrigues you, what outside yourself absorbs you, what you’re in relation to. Completely self-absorbed, capable of being in relation only to their bodies and physical sensations, males differ from each other only to the degree and in the ways they attempt to defend against their passivity and against their desire to be female.

De persoonlijkheid van de vrouw, waar hij zich terdege van bewust is, maar die hij niet begrijpt en waar hij emotioneel niets mee aan kan en geen vat op krijgt, beangstigt en verontrust hem en vervult hem met afgunst. Dus hij ontkent die persoonlijkheid in haar en blijft iedereen karakteriseren in termen van zijn of haar functie of nut, waarbij hij zichzelf natuurlijk de belangrijkste functies toebedeelt - arts, president, wetenschapper - en zo zichzelf van een identiteit, maar niet van een persoonlijkheid, voorziet. Hij probeert zichzelf en vrouwen ervan te overtuigen (hij is er altijd het best in geslaagd om vrouwen te overtuigen) dat de vrouw de functie heeft om kinderen te baren en op te voeden en om te zorgen voor de ontspanning, verkwikking en verheffing van het ego van de man; dat haar functie zodanig is dat zij vervangbaar is door elke andere vrouw. In werkelijkheid heeft de vrouw de functie om met anderen om te gaan, uit haar bol te gaan, lief te hebben en zichzelf te zijn, onvervangbaar door wie dan ook; de man heeft de functie om sperma te produceren. We hebben nu spermabanken.

The female’s individuality, which he is acutely aware of, but which he doesn’t comprehend and isn’t capable of relating to or grasping emotionally, frightens and upsets him and fills him with envy. So he denies it in her and proceeds to define everyone in terms of his or her function or use, assigning to himself, of course, the most important functions -- doctor, president, scientist -- therefore providing himself with an identity, if not individuality, and tries to convince himself and women (he’s succeeded best at convincing women) that the female function is to bear and raise children and to relax, comfort and boost the ego if the male; that her function is such as to make her interchangeable with every other female. In actual fact, the female function is to relate, groove, love and be herself, irreplaceable by anyone else; the male function is to produce sperm. We now have sperm banks.

In werkelijkheid heeft de vrouw de functie om op onderzoek uit te gaan, te ontdekken, te bedenken, problemen op te lossen, grappen te maken, muziek te maken - allemaal met liefde. Met andere woorden, om een magische wereld te creŽren.

In actual fact, the female function is to explore, discover, invent, solve problems crack jokes, make music -- all with love. In other words, create a magic world.

Voorkoming van privacy: Hoewel de man, uit schaamte voor wat hij is en voor vrijwel alles wat hij doet, recht op privacy en geheimhouding eist voor alle facetten van zijn leven, heeft hij niet echt respect voor privacy. Omdat hij leeg is, en niet een compleet, op zichzelf staand wezen, omdat hij niet op zichzelf kan kicken en constant behoefte heeft aan vrouwelijk gezelschap, is er volgens hem niets mee mis om de gedachten van elke willekeurige vrouw binnen te dringen, zelfs van een volslagen vreemde, op elke plek en op elk moment. Hij reageert zelfs verontwaardigd en beledigd als hij om die reden op zijn plaats gezet wordt, en ook verbaasd - hij kan zich absoluut niet voorstellen dat iemand zelfs maar voor een minuutje de voorkeur geeft aan zichzelf boven het gezelschap van de eerste de beste engerd. Omdat hij een vrouw wil worden, streeft hij ernaar om constant onder vrouwen te verkeren, wat nog het dichtst in de buurt komt van zelf een vrouw worden. Daarom heeft hij een ‘maatschappij’ gecreŽerd met het gezin als hoeksteen - een man-vrouw-paar en hun kinderen (het excuus voor het bestaan van het gezin), die zo ongeveer op elkaars lip leven en zonder scrupules inbreuk maken op de rechten, de privacy en de geestelijke gezondheid van de vrouw.

Prevention of Privacy: Although the male, being ashamed of what he is and almost of everything he does, insists on privacy and secrecy in all aspects of his life, he has no real regard for privacy. Being empty, not being a complete, separate being, having no self to groove on and needing to be constantly in female company, he sees nothing at all wrong in intruding himself on any woman’s thoughts, even a total stranger’s, anywhere at any time, but rather feels indignant and insulted when put down for doing so, as well as confused -- he can’t, for the life of him, understand why anyone would prefer so much as one minute of solitude to the company of any creep around. Wanting to become a woman, he strives to be constantly around females, which is the closest he can get to becoming one, so he created a ‘society’ based upon the family -- a male-female could and their kids (the excuse for the family’s existence), who live virtually on top of one another, unscrupuluously violating the females’ rights, privacy and sanity.

Afzondering, buitenwijken en voorkoming van gemeenschapsgevoel: Onze maatschappij is geen gemeenschap, maar hooguit een verzameling van afzonderlijke gezinseenheden. Vanuit zijn wanhopige onzekerheid en zijn angst dat zijn vrouw bij hem weg zal gaan als zij wordt blootgesteld aan andere mannen of aan alles wat maar in de verste verte op leven lijkt, probeert de man haar af te zonderen van andere mannen en van het kleine beetje beschaving dat er is, en verbant hij haar naar de buitenwijken, een verzameling in zichzelf gekeerde stellen met hun kinderen. Dankzij die afzondering kan hij proberen om zijn pretenties van individualiteit op te houden door een ‘echte individualist’ te worden, een eenling voor wie non-coŲperatie en alleen zijn gelijk staan aan individualiteit.

Isolation, Suburbs, and Prevention of Community: Our society is not a community, but merely a collection of isolated family units. Desperately insecure, fearing his woman will leave him if she is exposed to other men or to anything remotely resembling life, the male seeks to isolate her from other men and from what little civilization there is, so he moves her out to the suburbs, a collection of self-absorbed couples and their kids. Isolation enables him to try to maintain his pretense of being an individual nu becoming a ‘rugged individualist’, a loner, equating non-cooperation and solitariness with individuality.

Er is nog een reden voor de man om zich af te zonderen: elke man is een eiland. Hij is gevangen in zichzelf, emotioneel geÔsoleerd, contactgestoord, en is daarom doodsbenauwd voor beschaving, mensen, steden, situaties die een vermogen tot begrip voor en omgang met mensen vereisen. Dus als een bang konijn hopt hij weg, en je ziet Papa’s kontje de rimboe in verdwijnen, naar een buitenwijk of, als het om hippies gaat - die gaat ver, Man! - helemaal tussen de koeien, waar hij ongestoord kan neuken en voortplanten en met zijn kralen en zijn fluit kan klooien.

There is yet another reason for the male to isolate himself: every man is an island. Trapped inside himself, emotionally isolated, unable to relate, the male has a horror of civilization, people, cities, situations requiring an ability to understand and relate to people. So like a scared rabbit, he scurries off, dragging Daddy’s little asshole with him to the wilderness, suburbs, or, in the case of the hippy -- he’s way out, Man! -- all the way out to the cow pasture where he can fuck and breed undisturbed and mess around with his beads and flute.

De ‘hippie’, wiens verlangen om een ‘Man’ te zijn, een ‘echte individualist’, niet zo sterk is als dat van de gemiddelde man, en die bovendien erg opgewonden raakt van het idee dat er vele vrouwen voor hem beschikbaar zijn, rebelleert tegen de hardheid van het Kostwinnersbestaan en de sleur van de monogamie. Onder het mom van samen delen en samenwerken vormt hij een commune of een stam, die met al zijn saamhorigheid en deels ook daardoor (de commune is in feite een uitvergroot gezin en maakt daarom uitvergroot inbreuk op de rechten, de privacy en de geestelijke gezondheid van vrouwen) net zomin een gemeenschap is als de normale ‘maatschappij’.

The ‘hippy’, whose desire to be a ‘Man’, a ‘rugged individualist’, isn’t quite as strong as the average man’s, and who, in addition, is excited by the thought having lots of women accessible to him, rebels against the harshness of a Breadwinner’s life and the monotony of one woman. In the name of sharing and cooperation, he forms a commune or tribe, which, for all its togetherness and partly because of it, (the commune, being an extended family, is an extended violation of the female’s rights, privacy and sanity) is no more a community than normal ‘society’.

Een echte gemeenschap bestaat uit individuen - niet slechts uit leden van de soort, niet uit stellen - die, met respect voor elkaars persoonlijkheid en privacy, geestelijk en emotioneel met elkaar omgaan - vrije geesten in een vrije relatie tot elkaar - en die met elkaar samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken. Traditionele lieden zeggen dat de basiseenheid van de ‘maatschappij’ het gezin is; ‘hippies’ zeggen de stam; niemand zegt het individu.

A true community consists of individuals -- not mere species members, not couples -- respecting each others individuality and privacy, at the same time interacting with each other mentally and emotionally -- free spirits in free relation to each other -- and co-operating with each other to achieve common ends. Traditionalists say the basic unit of ‘society’ is the family; ‘hippies’ say the tribe; no one says the individual.

De ‘hippie’ bazelt maar door over individualiteit, maar heeft daar net zomin een voorstelling van als elke willekeurige andere man. Hij wil terug naar de Natuur, terug naar de rimboe, terug naar waar de harige beesten leven waar hij er een van is, weg van de stad, waar tenminste nog een spoortje, een eerste aanzet tot beschaving te vinden is, om te leven op het niveau van de soort en de tijd te vullen met eenvoudige, niet-intellectuele activiteiten - op het land werken, neuken, kralen rijgen. De belangrijkste activiteit van de commune, die daar ook op gebaseerd is, is serieneuken. De ‘hippie’ wordt vooral naar de commune gelokt door het vooruitzicht van volop gratis kut - het belangrijkste gedeelde goed, waar je maar om hoeft te vragen en je krijgt het, maar verblind door hebzucht is hij niet voorbereid op al die andere mannen met wie hij moet delen, of op de jaloezie en de bezitsdrang van de kutjes zelf.

The ‘hippy’ babbles on about individuality, but has no more conception of it than any other man. He desires to get back to Nature, back to the wilderness, back to the home of furry animals that he’s one of, away from the city, where there is at least a trace, a bare beginning of civilization, to live at the species level, his time taken up with simple, non-intellectual activities -- farming, fucking, bead stringing. The most important activity of the commune, the one upon which it is based, is gang-banging. The ‘hippy’ is enticed to the commune mainly by the prospect for free pussy -- the main commodity to be shared, to be had just for the asking, but, blinded by greed, he fails to anticipate all the other men he has to share with, or the jealousies and possessiveness for the pussies themselves.

Mannen kunnen niet samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, want het doel van elke man is alle kut voor zichzelf. De commune is dan ook gedoemd te mislukken: elke ‘hippie’ zal in paniek de eerste de beste onnozele trien pakken die wat in hem ziet en haar zo snel mogelijk afvoeren naar de buitenwijken. Maatschappelijke vooruitgang is voor een man onmogelijk, hij zwalkt heen en weer tussen afzondering en serieneuken.

Men cannot co-operate to achieve a common end, because each man’s end is all the pussy for himself. The commune, therefore, is doomed to failure; each ‘hippy’ will, in panic, grad the first simpleton who digs him and whisks her off to the suburbs as fast as he can. The male cannot progress socially, but merely swings back and forth from isolation to gang-banging.

Conformisme: De man wil een individu zijn, maar hij is bang voor alles in hemzelf wat maar een klein beetje anders is dan bij andere mannen; dan denkt hij al gauw dat hij geen echte ‘Man’ is, dat hij passief is en uitsluitend seksueel, een hoogst verontrustend vermoeden. Als andere mannen A zijn en hij niet, kan hij geen man zijn; dan is hij een flikker. Dus hij probeert zijn ‘Mannelijkheid’ te bewijzen door net zo te zijn als alle andere mannen. Anders zijn, zowel bij andere mannen als bij hemzelf, vindt hij bedreigend; het betekent dat zij flikkers zijn die hij tot elke prijs uit de weg moet gaan, dus hij probeert ervoor te zorgen dat alle andere mannen zich conformeren.

Conformity: Although he wants to be an individual, the male is scared of anything in himself that is the slightest bit different from other men, it causes him to suspect that he’s not really a ‘Man’, that he’s passive and totally sexual, a highly upsetting suspicion. If other men are ‘A’ and he’s not, he must not be a man; he must be a fag. So he tries to affirm his ‘Manhood’ by being like all the other men. Differentness in other men, as well as himself, threatens him; it means they’re fags whom he must at all costs avoid, so he tries to make sure that all other men conform.

De man durft anders te zijn in de mate waarin hij zijn passiviteit en zijn verlangen om vrouw te zijn, zijn flikkerdom, accepteert. De man die het verst gaat is de travestiet, maar hoewel hij anders is dan de meeste mannen, is hij precies hetzelfde als alle andere travestieten; net als de functionalist heeft hij een identiteit - hij is een vrouw en probeert op die manier al zijn problemen weg te definiŽren - maar heeft nog steeds geen individualiteit. Hij is er niet volledig van overtuigd dat hij een vrouw is en betwijfelt ten zeerste of hij wel vrouwelijk genoeg is, dus hij conformeert zich dwangmatig aan het mannelijke stereotype van vrouwelijkheid, en uiteindelijk blijft er niets over dan een verzameling gekunstelde maniertjes.

The male dares to be different to the degree that he accepts his passivity and his desire to be female, his fagginess. The farthest out male is the drag queen, but he, although different from most men, is exactly like all the other drag queens like the functionalist, he has an identity -- he is female. He tries to define all his troubles away -- but still no individuality. Not completely convinced that he’s a woman, highly insecure about being sufficiently female, he conforms compulsively to the man-made stereotype, ending up as nothing but a bundle of stilted mannerisms.

Om zeker te weten dat hij ‘Mannelijk’ is, moet de man erop toezien dat de vrouw duidelijk ‘Vrouwelijk’ is, het tegenovergestelde van ‘Mannelijk’, dus de vrouw moet zich gedragen als een flikker. En Papa’s Meisje, bij wie al haar vrouwelijke instincten eruit geperst zijn toen ze klein was, voegt zich gemakkelijk en gedienstig in die rol.

To be sure he’s a ‘Man’, the male must see to it that the female be clearly a ‘Woman’, the opposite of a ‘Man’, that is, the female must act like a faggot. And Daddy’s Girl, all of whose female instincts were wrenched out of her when little, easily and obligingly adapts herself to the role.

Gezag en overheid: Omdat de man geen besef heeft van goed en kwaad, geen geweten - dat heb je alleen als je kunt meevoelen met anderen - omdat hij geen vertrouwen heeft in zijn niet-bestaande zelf, omdat hij uit noodzaak competitief is ingesteld en van nature niet in staat tot samenwerking, voelt hij een behoefde aan externe begeleiding en sturing. Daarom heeft hij gezagsdragers in het leven geroepen - priesters, deskundigen, bazen, leiders enz. - en een overheid. Hij zou willen dat de vrouw (Mama) hem begeleidde, maar kan dat feit niet accepteren (hij in tenslotte een MAN). Hij zou de Vrouw willen spelen, haar functie als Geleidster en Beschermster willen bekleden. Dus zorgt hij ervoor dat alle gezagsdragers mannen zijn.

Authority and Government: Having no sense of right and wrong, no conscience, which can only stem from having an ability to empathize with others... having no faith in his non-existent self, being unnecessarily competitive, and by nature, unable to co-operate, the male feels a need for external guidance and control. So he created authorities -- priests, experts, bosses, leaders, etc -- and government. Wanting the female (Mama) to guide him, but unable to accept this fact (he is, after all, a MAN), wanting to play Woman, to usurp her function as Guider and Protector, he sees to it that all authorities are male.

Er is geen enkele reden waarom een maatschappij die bestaat uit redelijk denkende wezens die met elkaar kunnen meevoelen, die compleet zijn en geen natuurlijke reden hebben om met elkaar te concurreren, een overheid, wetten of leiders zou moeten hebben.

There’s no reason why a society consisting of rational beings capable of empathizing with each other, complete and having no natural reason to compete, should have a government, laws or leaders.

Filosofie, godsdienst en een moraal gebaseerd op seks: Het onvermogen van de man om zich in iets of iemand te verdiepen maakt zijn leven doelloos en zinloos (het ultieme mannelijke inzicht is dat het leven absurd is); daarom heeft de filosofie en de godsdienst uitgevonden. Hij is leeg, dus hij richt zich naar buiten, en zoekt daar niet alleen begeleiding en sturing, maar ook de verlossing en de zin van het leven. Omdat het geluk niet voor hem is weggelegd op deze aarde, heeft hij de Hemel uitgevonden.

Philosophy, Religion, and Morality Based on Sex: The male’s inability to relate to anybody or anything makes his life pointless and meaningless (the ultimate male insight is that life is absurd), so he invented philosophy and religion. Being empty, he looks outward, not only for guidance and control, but for salvation and for the meaning of life. Happiness being for him impossible on this earth, he invented Heaven.

Een man is niet in staat tot meevoelen met anderen en ? Hij is uitsluitend seksueel. Voor hem geldt als ‘kwaad’ seksuele ‘losbandigheid’ en deelname aan ‘afwijkende’ (‘onmannelijke’) seksuele praktijken, wat zou betekenen dat hij zich niet verzet tegen zijn passiviteit en zijn totale seksualiteit, die, als hij eraan toegeeft, de ‘beschaving’ zou vernietigen, aangezien ‘beschaving’ volledig is gebaseerd op de behoefte van de man om zich tegen deze eigenschappen te verzetten. Voor een vrouw geldt (volgens mannen) als ‘kwaad’ elk gedrag dat mannen zou overhalen tot seksuele ‘losbandigheid’ - wat zou betekenen dat ze mannelijke behoeften niet boven de hare plaatst en geen flikker is.

For a man, having no ability to empathize with others and being totally sexual, ‘wrong’ is sexual ‘license’ and engaging in ‘deviant’ (‘unmanly’) sexual practices, that is, not defending against his passivity and total sexuality which, if indulged, would destroy ‘civilization’, since ‘civilization’ is based entirely upon the male need to defend himself against these characteristics. For a woman (according to men), ‘wrong’ is any behavior that would entice men into sexual ‘license’ -- that is, not placing male needs above her own and not being a faggot.

Godsdienst geeft mannen een doel (de Hemel) en houdt vrouwen aan mannen gebonden, maar biedt daarnaast ook rituelen waardoor de man kan proberen boete te doen voor het schuldgevoel en de schaamte die hij voelt omdat hij niet genoeg weerstand biedt aan zijn seksuele neigingen; in wezen zijn dat de schuldgevoelens en de gevoelens van schaamte over zijn manzijn.

Religion not only provides the male with a goal (Heaven) and helps keep women tied to men, but offers rituals through which he can try to expiate the guilt and shame he feels at not defending himself enough against his sexual impulses; in essence, that guilt and shame he feels at being male.

De meeste mannen zijn zo laf dat ze hun natuurlijke zwakheden op vrouwen projecteren. Ze bestempelen die als vrouwelijke zwakheden en geloven van zichzelf dat ze vrouwelijke sterke kanten hebben; de meeste filosofen, iets minder laf, geven wel toe dat mannelijke gebreken bij mannen voorkomen, maar willen niet toegeven dat ze uitsluitend bij mannen voorkomen. Dus noemen ze de aard van de man de Aard van de Mens, presenteren hun nietigheidsprobleem, dat hen doet gruwen, als een filosofisch dilemma, waardoor hun dierlijkheid ineens gewichtig wordt, noemen hun nietigheid hoogdravend hun ‘Identiteitsprobleem’, en pruttelen dan pompeus verder over de ‘Crisis van het Individu’, de ‘Essentie van het Zijn’, ‘Existentie Voorafgaand aan Essentie’, ‘ExistentiŽle Wijzen van Zijn’ enz., enz.

Most men men, utterly cowardly, project their inherent weaknesses onto women, label them female weaknesses and believe themselves to have female strengths; most philosophers, not quite so cowardly, face the fact that make lacks exist in men, but still can’t face the fact that they exist in men only. So they label the male condition the Human Condition, post their nothingness problem, which horrifies them, as a philosophical dilemma, thereby giving stature to their animalism, grandiloquently label their nothingness their ‘Identity Problem’, and proceed to prattle on pompously about the ‘Crisis of the Individual’, the ‘Essence of Being’, ‘Existence preceding Essence’, ‘Existential Modes of Being’, etc. etc.

Een vrouw neemt niet alleen haar identiteit en haar individualiteit voor kennisgeving aan, maar weet instinctief dat anderen pijn doen het enige kwaad is, en dat de zin van het leven liefde is.

A woman not only takes her identity and individuality for granted, but knows instinctively that the only wrong is to hurt others, and that the meaning of life is love.

Vooroordelen (op grond van ras, etniciteit, godsdienst, enz): De man heeft zondebokken nodig op wie hij zijn gebreken en tekortkomingen kan projecteren en op wie hij zijn frustraties kan uitleven over het feit dat hij geen vrouw is. En de verschillende vormen van discriminatie hebben het praktische voordeel dat ze zorgen voor een aanzienlijke vergroting van de kutjesvoorraad die ter beschikking staat van de mannen aan de top.

Prejudice (racial, ethnic, religious, etc): The male needs scapegoats onto whom he can project his failings and inadequacies and upon whom he can vent his frustration at not being female. And the vicarious discriminations have the practical advantage of substantially increasing the pussy pool available to the men on top.

Concurrentie, prestige, status, opleiding, onwetendheid en sociale en economische klasse: Omdat hij beheerst wordt door een verlangen naar de bewondering van vrouwen, maar geen intrinsieke waarde heeft, construeert de man een uiterst kunstmatige maatschappij die hem in staat stelt om een schijn van waarde op te houden door middel van geld, prestige, ‘hoge’ maatschappelijke status, academische titels, beroepsgebonden status en kennis, en door zoveel mogelijk andere mannen beroepsmatig, sociaal, economisch en qua opleiding naar onderen te werken.

Competition, Prestige, Status, Formal Education, Ignorance and Social and Economic Classes: Having an obsessive desire to be admired by women, but no intrinsic worth, the make constructs a highly artificial society enabling him to appropriate the appearance of worth through money, prestige, ‘high’ social class, degrees, professional position and knowledge and, by pushing as many other men as possible down professionally, socially, economically, and educationally.

Het doel van ‘hoger’ onderwijs is niet om te onderwijzen maar om zoveel mogelijk mensen van de diverse beroepsgroepen uit te sluiten.

The purpose of ‘higher’ education is not to educate but to exclude as many as possible from the various professions.

De man, een en al lijfelijkheid, niet in staat tot geestelijk contact, kan kennis en ideeŽn wel begrijpen en gebruiken, maar is niet in staat om ze zich eigen te maken, om ze emotioneel te vatten; hij schat kennis en ideeŽn niet op hun intrinsieke waarde (ze zijn slechts middelen tot een doel) en voelt dientengevolge geen behoefte aan geestelijke metgezellen, geen behoefte om het intellectuele potentieel van anderen te ontginnen. Integendeel, de man heeft groot belang bij onwetendheid; daardoor hebben die paar goed onderlegde mannen een beslissende voorsprong op de niet-onderlegde mannen en bovendien weet de man dat een verlichte, bewuste vrouwelijke populatie zijn einde zal betekenen. De gezonde, arrogante vrouw verlangt het gezelschap van gelijken die ze kan respecteren en van wie ze kan genieten; de zieke, onzekere, mannelijke vrouw zonder zelfvertrouwen hunkert net als de man naar het gezelschap van wormen.

The male, totally physical, incapable of mental rapport, although able to understand and use knowledge and ideas, is unable to relate to them, to grasp them emotionally: he does not value knowledge and ideas for their own sake (they’re just means to ends) and, consequently, feels no need for mental companions, no need to cultivate the intellectual potentialities of others. On the contrary, the male has a vested interest in ignorance; it gives the few knowledgeable men a decided edge on the unknowledgeable ones, and besides, the male knows that an enlightened, aware female population will mean the end of him. The healthy, conceited female wants the company of equals whom she can respect and groove on; the male and the sick, insecure, unself-confident male female crave the company of worms.

Een waarachtige maatschappelijke revolutie kan niet door mannen tot stand worden gebracht, aangezien de man aan de top de status quo wil handhaven en de man onderop alleen maar de man aan de top wil worden. De mannelijke ‘rebel’ is een farce; dit is de ‘maatschappij’ van de man, door hem gecreŽerd om zijn behoeften te vervullen. Hij is nooit tevreden, want hij is niet in staat tot tevredenheid. Uiteindelijk rebelleert de mannelijke ‘rebel’ alleen tegen zijn manzijn. De man verandert alleen onder dwang van de technologie, als hij geen keus heeft, als de ‘maatschappij’ het stadium heeft bereikt waarin hij moet veranderen of verzuipen. Dat stadium hebben we nu bereikt; als vrouwen niet snel hun kont tegen de krib gooien, zouden we allemaal wel eens kunnen verzuipen.

No genuine social revolution can be accomplished by the male, as the male on top wants the status quo, and all the male on the bottom wants is to be the male on top. The male ‘rebel’ is a farce; this is the male’s ‘society’, made by him to satisfy his needs. He’s never satisfied, because he’s not capable of being satisfied. Ultimately, what the male ‘rebel’ is rebelling against is being male. The male changes only when forced to do so by technology, when he has no choice, when ‘society’ reaches the stage where he must change or die. We’re at that stage now; if women don’t get their asses in gear fast, we may very well all die.

Voorkomen van conversatie: Omdat de man volledig op zichzelf is gericht en niet in staat is om zich te verdiepen in iets buiten zichzelf, is de ‘conversatie’ van de man, als het niet over hemzelf gaat, een onpersoonlijk geneuzel dat geen enkele menselijke waarde heeft. Een ‘intellectueel gesprek’ tussen mannen is een opgefokte, dwangmatige poging om indruk te maken op vrouwen.

Prevention of Conversation: Being completely self-centered and unable to relate to anything outside himself, the male’s ‘conversation’, when not about himself, is an impersonal droning on, removed from anything of human value. Male ‘intellectual conversation’ is a strained compulsive attempt to impress the female.

Papa’s Meisje, passief, aangepast, met respect en ontzag voor de man, staat hem toe om zijn vreselijk saaie geklets over haar uit te storten. Dat is niet zo heel moeilijk voor haar, omdat de stress, de angst, het gebrek aan zelfvertrouwen en de onzekerheid over haar eigen gevoelens die Papa haar heeft bijgebracht, ervoor zorgen dat ze oppervlakkig waarneemt en niet inziet dat het geleuter van de man geleuter is; net als de estheticus die zijn ‘waardering’ uitspreekt voor de zeepbel Kunst met een grote K, denkt ze dat ze kickt op iets wat haar stierlijk verveelt. Ze staat niet alleen toe dat hij met zijn geleuter de boventoon voert, ze past haar eigen ‘conversatie’ eraan aan.

Daddy’s Girl, passive, adaptable, respectful of and in awe of the male, allows him to impose his hideously dull chatter on her. This is not too difficult for her, as the tension and anxiety, the lack of cool, the insecurity and self-doubt, the unsureness of her own feelings and sensations that Daddy instilled in her make her perceptions superficial and render her unable to see that the male’s babble is babble; like the aesthete ‘appreciating’ the blob that’s labeled ‘Great Art’, she believes she’s grooving on what bores the shit out of her. Not only does she permit his babble to dominate, she adapts her own ‘conversation’ accordingly.

Ze heeft van kinds af aan geleerd om aardig, beleefd en ‘waardig’ te zijn, om toe te geven aan de behoefte van de man om zijn dierlijkheid te verbergen. Dus ze beperkt haar ‘gespreksstof’ braaf tot kletspraatjes, een saai, zouteloos vermijden van onderwerpen die verder gaan dan banaliteiten. Als ze is ‘opgeleid’ voor ‘intellectuele’ gesprekken, dat wil zeggen onpersoonlijke vertogen over irrelevante abstracties, kunnen ook het Bruto Nationaal Product, de Europese Unie of de invloed van Rimbaud op de symbolistische schilderkunst op haar repertoire staan. Ze is zo goed in het voldoen aan zijn verwachtingen dat het uiteindelijk haar tweede natuur is geworden en dat ze zelfs met mannen slijmt als haar gezelschap uitsluitend uit vrouwen bestaat.

Trained from an early childhood in niceness, politeness and ‘dignity’, in pandering to the male need to disguise his animalism, she obligingly reduces her own ‘conversation’ to small talk, a bland, insipid avoidance of any topic beyond the utterly trivial -- or is ‘educated’, to ‘intellectual’ discussion, that is, impersonal discoursing on irrelevant distractions -- the Gross National Product, the Common Market, the influence of Rimbaud on symbolist painting. So adept is she at pandering that it eventually becomes second nature and she continues to pander to men even when in the company of other females only.

Afgezien van dit geslijm, is haar ‘gespreksstof’ verder beperkt omdat ze geen afwijkende, originele meningen durft te verkondigen en ze door die onzekerheid in zichzelf gekeerd blijft, hetgeen haar ervan weerhoudt om een charmante gesprekspartner te zijn. Vriendelijkheid, beleefdheid, ‘waardigheid’, onzekerheid en egocentrisme dragen nauwelijks bij aan diepgang en gevatheid, kwaliteiten die een conversatie moet hebben om die naam waardig te zijn. Echte conversaties zijn zeldzaam, aangezien alleen zelfverzekerde, arrogante, extraverte, trotse, praktisch ingestelde vrouwen in staat zijn tot diepgaande, kattige, gevatte gesprekken.

Apart from pandering, her ‘conversation’ is further limited by her insecurity about expressing deviant, original opinions and the self-absorption based on insecurity and that prevents her conversation from being charming. Niceness, politeness, ‘dignity’, insecurity and self-absorption are hardly conducive to intensity and wit, qualities a conversation must have to be worthy of the name. Such conversation is hardly rampant, as only completely self-confident, arrogant, outgoing, proud, tough-minded females are capable of intense, bitchy, witty conversation.

Voorkomen van vriendschap (liefde): Mannen minachten zichzelf en alle andere mannen aan wie ze meer dan een oppervlakkige gedachte wijden en die ze niet als vrouwen beschouwen (bijvoorbeeld ‘meelevende’ psychiaters en ‘Grote Kunstenaars’) of als woordvoerders van God, en verder alle vrouwen die hen respecteren en hun ter wille zijn; de onzekere, behaagzieke, meegaande mannelijke vrouwen minachten zichzelf en alle vrouwen die zijn zoals zij; de zelfverzekerde, swingende, avontuurlijke vrouwelijke vrouwen minachten mannen en de slijmerige mannelijke vrouwen. Kortom, minachting is aan de orde van de dag.

Prevention of Friendship (Love): Men have contempt for themselves, for all other men whom they contemplate more than casually and whom they do not think are females, (for example ‘sympathetic’ analysts and ‘Great Artists’) or agents of God and for all women who respect and pander to them: the insecure, approval-seeking, pandering male-females have contempt for themselves and for all women like them: the self-confident, swinging, thrill-seeking female females have contempt for me and for the pandering male females. In short, contempt is the order of the day.

Liefde is niet gelijk aan afhankelijkheid of aan seks, naar aan vriendschap, en daarom kan liefde niet bestaan tussen twee mannen, tussen een man en een vrouw, of tussen twee vrouwen, als een van beiden (of allebei) onbenullig, onzeker, slaafs en mannelijk is; liefde is, net als een echte conversatie, alleen mogelijk tussen twee zelfverzekerde, eigenzinnige, onafhankelijke, toffe vrouwelijke vrouwen, aangezien vriendschap is gebaseerd op respect, niet op minachting.

Love is not dependency or sex, but friendship, and therefore, love can’t exist between two males, between a male and a female, or between two females, one or both of whom is a mindless, insecure, pandering male; like conversation, live can exist only between two secure, free-wheeling, independent groovy female females, since friendship is based upon respect, not contempt.

Zelfs onder vrouwen die okť zijn komen diepgaande vriendschappen zelden voor als ze eenmaal volwassen zijn, omdat ze bijna allemaal hetzij gebonden zijn aan mannen om het economisch te kunnen redden, hetzij met veel moeite hun eigen weg door de jungle moeten hakken en moeten proberen om met hun hoofd boven de vormeloze massa uit te blijven steken. Liefde kan niet bloeien in een maatschappij die gebaseerd is op geld en zinloos werk; liefde vereist volledige economische en persoonlijke vrijheid, en verder vrije tijd en de gelegenheid om je bezig te houden met boeiende en emotioneel bevredigende activiteiten die, als je ze deelt met mensen die je respecteert, tot diepgaande vriendschappen leiden. Onze ‘maatschappij’ biedt nauwelijks mogelijkheden tot dergelijke activiteiten.
Nadat hij de wereld heeft ontdaan van conversatie, vriendschap en liefde, biedt de man ons de volgende onbeduidende alternatieven:

Even amongst groovy females deep friendships seldom occur in adulthood, as almost all of them are either tied up with men in order to survive economically, or bogged down in hacking their way through the jungle and in trying to keep their heads about the amorphous mass. Love can’t flourish in a society based upon money and meaningless work: it requires complete economic as well as personal freedom, leisure time and the opportunity to engage in intensely absorbing, emotionally satisfying activities which, when shared with those you respect, lead to deep friendship. Our ‘society’ provides practically no opportunity to engage in such activities.
Having stripped the world of conversation, friendship and love, the male offers us these paltry substitutes:

Kunst met een grote K’ en ‘Cultuur’: De mannelijke kunstenaar zoekt de oplossing voor het dilemma dat hij niet in staat is om te leven en dat hij geen vrouw is, in de constructie van een uiterst gekunstelde wereld waarin de man als held wordt voorgesteld, dat wil zeggen, vrouwelijke eigenschappen vertoont, en waarin de vrouw alleen figureert in zeer beperkte, oninteressante, ondergeschikte rollen, namelijk alleen nog maar als man.

‘Great Art’ and ‘Culture’: The male ‘artist’ attempts to solve his dilemma of not being able to live, of not being female, by constructing a highly artificial world in which the male is heroized, that is, displays female traits, and the female is reduced to highly limited, insipid subordinate roles, that is, to being male.

Het mannelijke ‘kunstzinnige’ doel is niet om te communiceren (hij heeft niets in zich, dus hij heeft niets te melden), maar om zijn dierlijkheid te verbergen. Daarom neemt hij zijn toevlucht tot symboliek en vaagheid (‘Diep, hŤ?’). De overgrote meerderheid van de mensen, vooral de ‘goed opgeleiden’, hebben geen vertrouwen in hun eigen oordeel, stellen zich nederig op en zijn autoriteitsgevoelig (‘Papa weet het beter’ wordt in volwassenentaal ‘de criticus weet het beter’, ‘de schrijver weet het beter’, ‘de doctor weet het beter’). Ze laten zich gemakkelijk wijsmaken dat vaagheid, eromheen draaien, onbegrijpelijkheid, indirectheid, dubbelzinnigheid en saaiheid tekenen zijn van diepgang en genialiteit.

The male ‘artistic’ aim being, not to communicate (having nothing inside him he has nothing to say), but to disguise his animalism, he resorts to symbolism and obscurity (‘deep’ stuff). The vast majority of people, particularly the ‘educated’ ones, lacking faith in their own judgment, humble, respectful of authority (‘Daddy knows best’), are easily conned into believing that obscurity, evasiveness, incomprehensibility, indirectness, ambiguity and boredom are marks of depth and brilliance.

‘Kunst met een grote K’ bewijst dat mannen superieur zijn aan vrouwen, dat mannen vrouwen zijn. Die Kunst is, zoals anti-feministen ons maar al te graag in herinnering brengen, voor het overgrote deel gemaakt door mannen. We weten dat het om Kunst met een grote K gaat omdat mannelijke gezagsdragers dat zeggen, en we kunnen daar niets tegen inbrengen, want alleen mensen met een gevoel voor verfijndheid dat ver boven het onze uitstijgt kunnen die grootheid waarnemen en waarderen. Het bewijs van hun superieure gevoeligheid is dat ze waardering hebben voor de rotzooi waar ze waardering voor hebben. 
Waardering is de enige afleiding van de ‘liefhebbers van kunst en cultuur’; omdat ze passief en incompetent zijn en het hun ontbreekt aan verbeelding en gevatheid, moeten ze het daarmee doen; omdat ze niet in staat om voor hun eigen afleiding te zorgen, om hun eigen wereldje te creŽren, om ook maar de minste invloed op hun omgeving uit te oefenen, moeten ze accepteren wat er is; omdat ze niet creatief zijn of open staan, moeten ze toeschouwer zijn. Je in ‘cultuur’ verdiepen is een wanhopige, verbeten poging om uit je bol te gaan in een saaie wereld, om te ontsnappen aan de gruwel van een steriel, geestloos bestaan. ‘Cultuur’ dient als een zoethoudertje voor de ego’s van de incompetenten, waarmee ze hun passieve toeschouwersstatus goedpraten; ze kunnen prat gaan op hun vermogen om ‘verfijnde’ zaken te waarderen, om een juweel te zien terwijl er alleen een drol ligt (ze willen bewonderd worden om hun bewondering). Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze iets kunnen veranderen en leggen zich neer bij de status quo. Daarom moeten ze wel iets mooie in drollen zien, want ze verwachten niet dat ze ooit nog iets anders dan drollen voorgeschoteld zullen krijgen.

‘Great Art’ proves that men are superior to women, that men are women, being labeled ‘Great Art’, almost all of which, as the anti-feminists are fond of reminding us, was created by men. We know that ‘Great Art’ is great because male authorities have told us so, and we can’t claim otherwise, as only those with exquisite sensitivities far superior to ours can perceive and appreciated the slop they appreciated.
Appreciating is the sole diversion of the ‘cultivated’; passive and incompetent, lacking imagination and wit, they must try to make do with that; unable to create their own diversions, to create a little world of their own, to affect in the smallest way their environments, they must accept what’s given; unable to create or relate, they spectate. Absorbing ‘culture’ is a desperate, frantic attempt to groove in an ungroovy world, to escape the horror of a sterile, mindless, existence. ‘Culture’ provides a sop to the egos of the incompetent, a means of rationalizing passive spectating; they can pride themselves on their ability to appreciate the ‘finer’ things, to see a jewel where this is only a turd (they want to be admired for admiring). Lacking faith in their ability to change anything, resigned to the status quo, they have to see beauty in turds because, so far as they can see, turds are all they’ll ever have.

 

De aanbidding van ‘Kunst’ en ‘Cultuur’ leidt er niet alleen toe dat veel vrouwen zich met saaie, passieve activiteiten bezighouden die hen afleiden van belangrijker en meer voldoening schenkende activiteiten en van het ontplooien van actieve vermogens, maar leidt er ook toe dat we constant worden lastiggevallen met pompeuze studies over de diepe schoonheid van deze of gene drol. Daardoor kan de ‘kunstenaar’ de reputatie krijgen iemand te zijn die beschikt over superieure gevoelens, waarnemingen, inzichten en oordelen, wat ondermijnend werkt op het vertrouwen van onzekere vrouwen in de waarde en de validiteit van hun eigen gevoelens, waarnemingen, inzichten en oordelen.

The veneration of ‘Art’ and ‘Culture’ -- besides leading many women into boring, passive activity that distracts from more important and rewarding activities, from cultivating active abilities, and leads to the constant intrusion on our sensibilities of pompous dissertations on the deep beauty of this and that turn. This allows the ‘artist’ to be setup as one possessing superior feelings, perceptions, insights and judgments, thereby undermining the faith of insecure women in the value and validity of their own feelings, perceptions, insights and judgments.

De man, met zijn zeer beperkte repertoire aan gevoelens en, dientengevolge, zeer beperkte waarnemingen, inzichten en oordelen, heeft de ‘kunstenaar’ nodig om hem te vertellen waar het in het leven om gaat. Maar omdat de mannelijke ‘kunstenaar’ een uitsluitend seksueel wezen is dat zich geen raad weet met iets wat zijn eigen lichamelijke prikkels te buiten gaat, en niets te melden heeft dat verder gaat dan het inzicht dat het leven voor de man zinloos en absurd is, kan hij geen kunstenaar zijn. Hoe kan iemand die niet in staat is tot leven ons vertellen waar het in het leven om gaat? Een ‘mannelijke kunstenaar’ is een contradictio in terminis. Een ontaarde kan alleen maar ontaarde ‘kunst’ maken. De ware kunstenaar is elke zelfverzekerde, gezonde vrouw, en in een vrouwelijke maatschappij zal de enige Kunst, de enige Cultuur, bestaan uit verwaande, verknipte, toffe vrouwen die kicken op elkaar en op alles wat het universum biedt.

The male, having a very limited range of feelings, and consequently, very limited perceptions, insights and judgments, needs the ‘artist’ to guide him, to tell him what life is all about. But the male ‘artist’ being totally sexual, unable to relate to anything beyond his own physical sensations, having nothing to express beyond the insight that for the male life is meaningless and absurd, cannot be an artist. How can he who is not capable of life tell us what life is all about? A ‘male artist’ is a contradiction in terms. A degenerate can only produce degenerate ‘art’. The true artist is every self-confident, healthy female, and in a female society the only Art, the only Culture, will be conceited, kooky, funky, females grooving on each other and on everything else in the universe.

Seksualiteit: Seks is niet een onderdeel van een relatie; integendeel, het is een solitaire ervaring, niet-creatief, een enorme tijdverspilling. De vrouw kan heel gemakkelijk - veel gemakkelijker dan ze misschien denkt - haar seksuele driften wegconditioneren. Dan kan ze zich volkomen beheerst en verstandelijk wijden aan echt waardevolle relaties en activiteiten; maar de man, die seksueel op vrouwen schijnt te vallen en ze constant probeert op te winden, stimuleert de oversekste vrouw tot vlagen van wellust, waardoor ze een seks-complex krijgt waar maar weinig vrouwen ooit uit weten te ontsnappen. De geile man windt de wellustige vrouw op; hij moet wel - als de vrouw boven haar lichaam uitstijgt, zich verheft boven het dierlijke, zal de man, wiens ego gelijk staat aan zijn pik, verdwijnen.

Sexuality: Sex is not part of a relationship: on the contrary, it is a solitary experience, non-creative, a gross waste of time. The female can easily -- far more easily than she may think -- condition away her sex drive, leaving her completely cool and cerebral and free to pursue truly worthy relationships and activities; but the male, who seems to dig women sexually and who seeks out constantly to arouse them, stimulates the highly sexed female to frenzies of lust, throwing her into a sex bag from which few women ever escape. The lecherous male excited the lustful female; he has to -- when the female transcends her body, rises above animalism, the male, whose ego consists of his cock, will disappear.

Seks is de toevlucht van de geestloze. Hoe geestlozer een vrouw is, hoe dieper ze verankerd is in de mannelijke ‘cultuur’; kortom, hoe aardiger een vrouw is, hoe seksueler ze is. De aardigste vrouwen in onze ‘maatschappij’ zijn je reinste seksmaniakken. Maar omdat ze zo ontzettend, vreselijk aardig zijn, verlagen ze zich natuurlijk niet tot neuken - dat is ongepast - in plaats daarvan bedrijven ze de liefde, komen ze tot lichamelijke intimiteiten of bouwen ze een zinnelijke band met iemand op; literaire types horen Eros in zich bonzen en hebben deel aan het universum; religieuze types hebben spirituele gemeenschap met de Goddelijke Sensualiteit; mystici smelten samen met het Erotisch Principe en worden ťťn met de Kosmos, en trippers leggen contact met hun erotische cellen.

Sex is the refuge of the mindless. And the more mindless the woman, the more deeply embedded in the male ‘culture’, in short, the nicer she is, the more sexual she is. The nicest women in our ‘society’ are raving sex maniacs. But, being just awfully, awfully nice, they don’t, of course descend to fucking -- that’s uncouth -- rather they make love, commune by means of their bodies and establish sensual rapport; the literary ones are attuned to the throb of Eros and attain a clutch upon the Universe; the religious have spiritual communion with the Divine Sensualism; the mystics merge with the Erotic Principle and blend with the Cosmos, and the acid heads contact their erotic cells.

Aan de andere kant zijn de vrouwen die het minst in de mannelijke ‘Cultuur’ verankerd zijn, de onaardigsten, de botte en simpele zielen die neuken gewoon als neuken zien, die te kinderlijk zijn voor de grote-mensenwereld van buitenwijken, hypotheken, vaat-kwasten en poepluiers, te egoÔstisch om kinderen en echtgenoten groot te brengen, te onbeschaafd om er ook maar ene moer om te geven wat anderen van hen denken, te arrogant om respect op te brengen voor Papa, de ‘Groten der Aarde’ of de diepe Wijsheid van de Klassieken, die alleen vertrouwen op hun dierlijke, primitieve instincten, die Cultuur gelijkstellen aan lekkere wijven, voor wie het najagen van emotionele kicks en spanning de enige afleiding is, die walgelijke, gemene, choquerende ‘scŤnes’ schoppen, de haatdragende, gewelddadige takkewijven die geneigd zijn degenen die hen te veel irriteren op hun bek te slaan, die, als ze dachten dat dat ongestraft kon, net zo lief een mes in een man zijn borst steken of een ijspriem in zijn reet rammen als naar hem kijken, kortom, diegenen die volgens de normen van onze ‘cultuur’ TUIG zijn...die vrouwen zijn beheerst en betrekkelijk verstandelijk en toch niet aseksueel.

On the other hand, those females least embedded in the male ‘Culture’, the least nice, those crass and simple souls who reduce fucking to fucking, who are too childish for the grown-up world of suburbs, mortgages, mops and baby shit, too selfish to raise kids and husbands, too uncivilized to give a shit for anyones opinion of them, too arrogant to respect Daddy, the ‘Greats’ or the deep wisdom of the Ancients, who trust only their own animal, gutter instincts, who equate Culture with chicks, whose sole diversion is prowling for emotional thrills and excitement, who are given to disgusting, nasty upsetting ‘scenes’, hateful, violent bitches given to slamming those who unduly irritate them in the teeth, who’d sink a shiv into a man’s chest or ram an icepick up his asshole as soon as look at him, if they knew they could get away with it, in short, those who, by the standards of our ‘culture’ are SCUM... these females are cool and relatively cerebral and skirting asexuality.

Ongehinderd door fatsoen, vriendelijkheid, discretie, de publieke opinie, de ‘moraal’, het ‘respect’ van klootzakken, altijd flitsend, doet het smerige, minderwaardige TUIG de ronde... en nog eens en nog eens... ze hebben de hele show gezien - elk onderdeel - de neukers, de pijpers, de potten – ze hebben de hele baan afgetippeld, in elke hoek gekeken - de pik-hoek, de kut-hoek... je moet door een hoop seks heen om bij anti-seks te komen, en TUIG heeft het allemaal doorgemaakt, en nu zijn ze klaar voor een nieuwe show; ze willen uit de hoeken tevoorschijn kruipen, in beweging komen, van start gaan, uitzwermen. Maar TUIG voert nog niet de boventoon; TUIG bevindt zich nog steeds in de goot van onze ‘maatschappij’, die, als hij niet van zijn huidige koers afwijkt en als de Bom niet valt, zichzelf dood zal bonken.

Unhampered by propriety, niceness, discretion, public opinion, ‘morals’, the respect of assholes, always funky, dirty, low-down SCUM gets around... and around and around... they’ve seen the whole show -- every bit of it -- the fucking scene, the dyke scene -- they’ve covered the whole waterfront, been under every dock and pier -- the peter pier, the pussy pier... you’ve got to go through a lot of sex to get to anti-sex, and SCUM’s been through it all, and they’re now ready for a new show; they want to crawl out from other the dock, move, take off, sink out. But SCUM doesn’t yet prevail; SCUM’s still in the gutter of our ‘society’, which, if it’s not deflected from its present course and if the Bomb doesn’t drop on it, will hump itself to death.

Verveling: Het leven in een ‘maatschappij’ gemaakt door en voor wezens die, als ze niet bruut en deprimerend zijn, oersaai zijn, kan, als het niet bruut en deprimerend is, alleen maar oersaai zijn.

Boredom: Life in a society made by and for creatures who, when they are not grim and depressing are utter bores, van only be, when not grim and depressing, an utter bore.

Geheimzinnigheid, censuur, onderdrukking van kennis en ideeŽn, en onthullingen: De diepgewortelde, geheime, meest vreselijke angst van iedere man is de angst om ontmaskerd te worden, niet als vrouw, maar als man, een sub-humaan dier. Hoewel vriendelijkheid, beleefdheid en ‘waardigheid’ voldoen om het gevaar van persoonlijke ontmaskering te bezweren, moet de man om de ontmaskering van de mannelijke sekse als geheel te voorkomen en zijn onnatuurlijke, dominante positie in de ‘maatschappij’ te behouden, zijn toevlucht nemen tot:

Secrecy, Censorship, Suppression of Knowledge and Ideas, and Exposes: Every male’s deep-seated, secret, most hideous fear is of being discovered to be not a female, but a male, a subhuman animal. Although niceness, politeness and ‘dignity’ suffice to prevent his exposure on a personal level, in order to prevent the general exposure of the male sex as a whole and to maintain his unnatural dominant position position in ‘society’, the male must resort to:

1. Censuur. In een soort reflexreactie op losse woorden en frasen in plaats van een verstandelijke reactie op betekenissen, probeert de man uitlokking en onthulling van zijn dierlijkheid te voorkomen door censuur uit te oefenen, niet alleen op ‘pornografie’ maar op elk werk dat ‘vieze’ woorden bevat, ongeacht de context waarin ze gebruikt worden.

1. Censorship. Responding reflexively to isolated works and phrases rather than cereberally to overall meanings, the male attempts to prevent the arousal and discovery of his animalism by censoring not only ‘pornography’, but any work containing ‘dirty’ words, no matter in what context they are used.

2. Onderdrukking van alle ideeŽn en kennis die hem zouden kunnen ontmaskeren of zijn dominante positie in de ‘maatschappij’ zouden kunnen bedreigen. Veel gegevens uit de biologie en psychologie worden achtergehouden omdat ze aantonen dat de man veruit inferieur is aan de vrouw. Ook het probleem van geestesziekten zal nooit worden opgelost zolang de man de touwtjes in handen heeft, op de eerste plaats omdat mannen er belang bij hebben alleen vrouwen aan wie een flinke steek los is geven mannen de touwtjes in handen - en op de tweede plaats kunnen mannen niet toegeven dat vaderschap een rol speelt in het veroorzaken van geestesziekten.

2. Suppression of all ideas and knowledge that might expose him or threaten his dominant position in ‘society’. Much biological and psychological data is suppressed, because it is proof of the male’s gross inferiority to the female. Also, the problem of mental illness will never be solved while the male maintains control, because first, men have a vested interest in it -- only females who have very few of their marbles will allow males the slightest bit of control over anything, and second, the male cannot admit to the role that fatherhood plays in causing mental illness.

3. Onthullingen. De grootste bron van genot in een mannenleven - voorzover de opgefokte, norse man ooit ergens genot in kan scheppen - is het ontmaskeren van anderen. Het maakt niet uit als wat ze worden ontmaskerd, als ze maar ontmaskerd worden; dat leidt de aandacht af van hemzelf. Anderen ontmaskeren als agenten van de vijand (Communisten en Socialisten) is een van zijn favoriete bezigheden, omdat het de bron waar de dreiging voor hem van uitgaat niet alleen van hemzelf wegneemt, maar ook van het land en van de westerse wereld. Zijn complexen komen niet uit hemzelf, maar uit Rusland.

3. Exposes. The male’s chief delight in life -- insofar as the tense, grim male can ever be said to delight in anything -- is in exposing others. It doesn’t’ much matter what they’re exposed as, so long as they’re exposed; it distracts attention from himself. Exposing others as enemy agents (Communists and Socialists) is one of his favorite pastimes, as it removes the source of the threat to him not only from himself, but from the country and the Western world. The bugs up his ass aren’t in him, they’re in Russia.

Wantrouwen: Omdat de man niet in staat is tot meevoelen of tot genegenheid of trouw en uitsluitend aan zichzelf denkt, heeft hij geen besef van eerlijkheid; hij is laf, moet constant de vrouw de hielen likken om bij haar in de gunst te komen, waar hij niet buiten kan, is altijd bang dat zijn dierlijkheid, zijn mannelijkheid wordt ontdekt, heeft altijd iets te verbergen, en moet daarom altijd liegen; 2 Hij is leeg, dus hij heeft geen eergevoel of integriteit - hij weet niet wat die woorden betekenen. De man is, kortom, onbetrouwbaar en de enige juiste instelling in een mannelijke ‘maatschappij’ is er een van cynisme en wantrouwen.

Distrust: Unable to empathize or feel affection or loyalty, being exclusively out for himself, the male has no sense of fair play; cowardly, needing constantly to pander to the female to win her approval, that he is helpless without, always on the edge lest his animalism, his maleness be discovered, always needing to cover up, he must lie constantly; being empty he has not honor or integrity -- he doesn’t know what those words mean. The male, in short, is treacherous, and the only appropriate attitude in a male ‘society’ is cynicism and distrust.

Lelijkheid: Omdat de man een en al seksualiteit is, niet in staat tot enige verstandelijke of esthetische respons, volkomen materialistisch en inhalig, heeft hij niet alleen ‘Kunst met een grote K’ op de wereld losgelaten, maar heeft hij ook de landschaploze steden gedecoreerd met lelijke gebouwen (zowel van binnen als van buiten), lelijke inrichtingen, lelijke billboards, snelwegen, auto’s, vuilniswagens en, het ergste van alles, zijn eigen weerzinwekkende persoon.

Ugliness: Being totally sexual, incapable of cerebral or aesthetic responses, totally materialistic and greedy, the male, besides inflicting on the world ‘Great Art’, has decorated his unlandscaped cities with ugly buildings (both inside and out), ugly decors, billboards, highways, cars, garbage trucks, and, most notably, his own putrid self.

Haat en geweld: De man wordt verteerd door spanning, door frustratie over het feit dat hij geen vrouw is, dat hij nooit enige bevrediging of enig plezier zal kunnen ervaren; verteerd door haat - geen rationele haat, gericht tegen mensen die misbruik van je maken of je beledigen - maar irrationele, ongerichte haat... haat die uiteindelijk tegen zijn waardeloze ik is gericht.

Hatred and Violence: The male is eaten up with tension, with frustration at not being female, at not being capable of ever achieving satisfaction or pleasure of any kind; eaten up with hate -- not rational hate that is directed at those who abuse or insult you -- but irrational, indiscriminate hate... hatred, at bottom, of his own worthless self.

Nodeloos geweld moet niet alleen ‘bewijzen’ dat hij een ‘Man’ is, maar dient ook als uitlaatklep voor zijn haat en geeft hem bovendien - de man is immers slechts tot seksuele reacties in staat en heeft heel sterke stimuli nodig om zijn halfdode ik te stimuleren - een klein beetje seksuele opwinding.

Gratuitous violence, besides ‘proving’ he’s a ‘Man’, serves as an outlet for his hate and, in addition -- the male being capable only of sexual responses and needing very strong stimuli to stimulate his half-dead self -- provides him with a little sexual thrill..

Ziekte en dood: Alle ziekten zijn geneeslijk, en veroudering en de dood zijn het gevolg van ziekte; het is dan ook mogelijk om nooit oud te worden en eeuwig te leven. Veroudering en dood zouden in feite binnen enige jaren achter ons kunnen liggen, als de wetenschap zich met volle energie en vereende krachten op dit probleem zou storten. Dit zal echter niet gebeuren binnen de mannelijke gevestigde orde, vanwege:

Disease and Death: All diseases are curable, and the aging process and death are due to disease; it is possible, therefore, never to age and to live forever. In fact the problems of aging and death could be solved within a few years, if an all-out, massive scientific assault were made upon the problem. This, however, will not occur with the male establishment because:

1. De vele mannelijke wetenschappers die zich niet wagen aan biologisch onderzoek, omdat ze als de dood zijn voor de ontdekking dat mannen vrouwen zijn, en die een duidelijke voorkeur tonen voor viriele, ‘mannelijke’ projecten op het gebied van oorlog en dood.

1. The many male scientists who shy away from biological research, terrified of the discovery that males are females, and show marked preference for virile, ‘manly’ war and death programs.

2. De vele potentiŽle wetenschappers die worden afgehouden van een wetenschappelijke loopbaan door de rigiditeit, saaiheid, kostbaarheid, tijdrovendheid en oneerlijke exclusiviteit van ons ‘hoger’ onderwijs.

2. The discouragement of many potential scientists from scientific careers by the rigidity, boringness, expensiveness, time-consumingness, and unfair exclusivity of our ‘higher’ educational system.

3. Propaganda die wordt verspreid door onzekere mannen met goede banen, die angstvallig over hun posities waken, zodat slechts een zeer select groepje de abstracte wetenschappelijke begrippen kan doorgronden.

3. Propaganda disseminated by insecure male professionals, who jealously guard their positions, so that only a highly select few can comprehend abstract scientific concepts.

4. Wijdverbreid gebrek aan zelfvertrouwen dat voortkomt uit het vader-systeem dat veel begaafde meisjes ervan weerhoudt om wetenschapper te worden.

4. Widespread lack of self-confidence brought about by the father system that discourages many talented girls from becoming scientists.

5. Gebrek aan automatisering. Er is nu een schat aan gegevens beschikbaar die, na geordend en met elkaar in verband gebracht te zijn, een geneeswijze zouden opleveren voor kanker en verscheidene andere ziekten en die wellicht het raadsel van het leven zouden oplossen. Maar er is zo’n massa aan gegevens dat er snelle computers nodig zijn om alles te controleren. De invoering van computers zal tot in het oneindige worden uitgesteld zolang de man het voor het zeggen heeft, omdat de man het vreselijk zou vinden om door machines te worden vervangen.

5. Lack of automation. There now exists a wealth of data which, if sorted out and correlated, would reveal the cure for cancer and several other diseases and possibly the key to life itself. But the data is so massive it requires high speed computers to correlate it all. The institution of computers will be delayed interminably under the male control system, since the male has a horror of being replaced by machines.

6. De onverzadigbare behoefte van het geldsysteem aan nieuwe producten. De meeste van de weinige wetenschappers die niet aan vernietigingsprojecten werken, doen onderzoek voor ondernemingen.

6. The money systems’ insatiable need for new products. Most of the few scientists around who aren’t working on death programs are tied up doing research for corporations.

7. De man houdt van de dood - die windt hem seksueel op en, aangezien hij van binnen al dood is, wil hij sterven.

7. The males like death -- it excites him sexually and, already dead inside, he wants to die.

8. De bevoordeling door het geldsysteem van de minst creatieve wetenschappers. De meeste wetenschappers komen uit op zijn minst tamelijk welgestelde gezinnen waar Paps de scepter zwaait.

8. The bias of the money system for the least creative scientists. Most scientists come from at least relatively affluent families where Daddy reigns supreme.

De man is niet in staat om een positieve gelukstoestand te bereiken, het enige waarmee je je bestaan kunt rechtvaardigen, dus hij is op zijn best ontspannen, op zijn gemak, neutraal, en deze toestand duurt maar heel kort, omdat al snel de verveling, een negatieve toestand, de kop opsteekt; hij is daarom veroordeeld tot een lijdend bestaan dat alleen van tijd tot tijd wordt verlicht door kortstondige perioden van rust, een staat die hij alleen kan bereiken ten koste van de een of andere vrouw. De man is van nature een bloedzuiger, een emotionele parasiet, en om die reden heeft hij ethisch geen recht op leven, aangezien niemand het recht heeft om ten koste van een ander te leven.

Incapable of a positive state of happiness, which is the only thing that can justify one’s existence, the male is, at best, relaxed, comfortable, neutral, and this condition is extremely short-lived, as boredom, a negative state, soon sets in; he is, therefore, doomed to an existence of suffering relieved only by occasional, fleeting stretches of restfulness, which state he can only achieve at the expense of some female. The male is, by his very nature, a leech, an emotional parasite and, therefore, not ethically entitled to live, as no one as the right to life at someone else’s expense.

Net als mensen meer bestaansrecht hebben dan honden omdat ze hoger in de evolutie staan en een hoger bewustzijn hebben, hebben vrouwen ook meer bestaansrecht dan mannen. De eliminatie van elke willekeurige man is dan ook een rechtvaardige en goede daad, een daad die vrouwen zeer ten goede komt en tevens een daad van barmhartigheid.

Just as humans have a prior right to existence over dogs by virtue of being more highly evolved and having a superior consciousness, so women have a prior right to existence over men. The elimination of any male is, therefore, a righteous and good act, an act highly beneficial to women as well as an act of mercy.

Dit morele discussiepunt zal uiteindelijk echter puur academisch worden doordat de man zichzelf langzaam maar zeker uitroeit. Naast hun deelname aan de aloude, klassieke oorlogen en rassenrellen, worden mannen steeds vaker flikker of richten ze zichzelf te gronde met drugs. Of de vrouw wil of niet, uiteindelijk zal ze de leiding helemaal overnemen, al is het alleen maar omdat ze wel moet - de man zal dan feitelijk niet meer bestaan.

However, this moral issue will eventually be rendered academic by the fact that the male is gradually eliminating himself. In addition to engaging in the time-honored and classical wars and race riots, men are more and more either becoming fags or are obliterating themselves through drugs. The female, whether she likes it or not, will eventually take complete charge, if for no other reason than that she will have to -- the male, for practical purposes, won’t exist.

Deze trend wordt nog versneld door het feit dat steeds meer mannen aan verlicht eigenbelang doen; ze beseffen steeds vaker dat het belang van de vrouw ook hun belang is, dat ze alleen kunnen leven door de vrouw en dat hoe meer de vrouw gestimuleerd wordt om te leven, om zichzelf te ontplooien, om een vrouw te zijn en geen man, hoe meer hij bijna leeft; hij komt tot het inzicht dat het eenvoudiger en bevredigender is om door haar te leven dan om te proberen haar te worden en zich haar kwaliteiten toe te eigenen, die te presenteren als de zijne, de vrouw te kleineren en te stellen dat ze een man is. De flikker, die zijn mannelijkheid, dat wil zeggen zijn passiviteit en zijn uitsluitend seksueel zijn, zijn verwijfdheid, accepteert, is er ook het best bij gebaat als vrouwen echte vrouwen zijn, want dan wordt het gemakkelijker voor hem om mannelijk, verwijfd te zijn. Als mannen slim waren, zouden ze proberen om echte vrouwen te worden, zouden ze intensief biologisch onderzoek doen dat ertoe zou leiden dat mannen door operaties aan de hersenen en het zenuwstelsel in staat gesteld zouden worden om zowel geestelijk als lichamelijk tot vrouwen te transformeren.

Accelerating this trend is the fact that more and more males are acquiring enlightened self-interest; they’re realizing more and more that the female interest is in their interest, that they can live only through the female and that the more the female is encouraged to live, to fulfill herself, to be a female and not a male, the more nearly he lives; he’s coming to see that it’s easier and more satisfactory to live through her than to try to become her and usurp her qualities, claim them as his own, push the female down and claim that she’s a male. The fag, who accepts his maleness, that is, his passivity and total sexuality, his femininity, is also best served by women being truly female, as it would then be easier for him to be male, feminine. If men were wise they would seek to become really female, would do intensive biological research that would lead to me, by means of operations on the brain and nervous system, being able t to be transformed in psyche, as well as body, into women.

Of we vrouwen moeten blijven gebruiken voor de voortplanting of dat voortplanting in laboratoria moet plaatsvinden, wordt ook een academische vraag: wat gebeurt er als het normaal wordt dat elke vrouw (twaalf jaar of ouder) de pil inneemt en als zich geen ongelukjes meer voordoen? Hoeveel vrouwen zullen er dan nog opzettelijk zwanger worden of (bij een ongelukje) bleven? Nee, Virginia, vrouwen vinden het helemaal niet enig om fokmerries te zijn, wat de meeste gehersenspoelde robot-vrouwen daar ook over mogen beweren. In een maatschappij waar iedereen volledig bewust is, zal het antwoord luiden: geen enkele. Moet er een bepaald percentage vrouwen onder dwang gereserveerd worden om als fokmerrie te dienen voor de soort? Dat kan natuurlijk niet. Het alternatief is baby’s produceren in een laboratorium.

Whether to continue to use females for reproduction or to reproduce in the laboratory will also become academic: what will happen when every female, twelve and over, is routinely taking the Pill and there are no longer any accidents? How many women will deliberately get or (if an accident) remain pregnant? No, Virginia, women don’t just adore being brood mares, despite what the mass of robot, brainwashed women will say. When society consists of only the fully conscious the answer will be none. Should a certain percentage of men be set aside by force to serve as brood mares for the species? Obviously this will not do. The answer is laboratory reproduction of babies.

Wat betreft de vraag of we al dan niet moeten doorgaan met het voortplanten van mannen: uit het feit dat de man, net als allerlei ziekten, altijd bestaan heeft, volgt niet automatisch dat hij zou moeten bleven bestaan. Als genetische manipulatie mogelijk is - en dat zal spoedig het geval zijn - spreekt het vanzelf dat we alleen volmaakte, complete wezens produceren en geen lichamelijke gebreken of emotionele en andere stoornissen, zoals mannelijkheid. De opzettelijke productie van blinden zou uiterst immoreel zijn en hetzelfde geldt voor de opzettelijke productie van emotioneel gestoorden.

As for the issue of whether or not to continue to reproduce males, it doesn’t follow that because the male, like disease, has always existed among us that he should continue to exist. When genetic control is possible -- and soon it will be -- it goes without saying that we should produce only whole, complete beings, not physical defects of deficiencies, including emotional deficiencies, such as maleness. Just as the deliberate production of blind people would be highly immoral, so would be the deliberate production of emotional cripples.

Waarom zouden we eigenlijk vrouwen produceren? Waarom moeten er nieuwe generaties komen? Wat heeft dat voor zin? Op het moment dat veroudering en dood tot het verleden behoren, hoeven we ons toch niet meer voort te planten? Wat kan het ons schelen wat er gebeurt als we dood zijn? Wat kan het ons schelen dat er geen nieuwe generatie is om ons op te volgen?

Why produce even females? Why should there be future generations? What is their purpose? When aging and death are eliminated, why continue to reproduce? Why should we care what happens when we’re dead? Why should we care that there is no younger generation to succeed us.

Uiteindelijk zal het natuurlijke verloop der gebeurtenissen, der sociale evolutie, leiden tot de totale overheersing van de wereld door de vrouw en vervolgens tot de beŽindiging van de productie van mannen en, uiteindelijk, tot de beŽindiging van de productie van vrouwen.

Eventually the natural course of events, of social evolution, will lead to total female control of the world and, subsequently, to the cessation of the production of males and, ultimately, to the cessation of the production of females.

Maar TUIG is ongeduldig; TUIG laat zich niet troosten met de gedachte dat toekomstige generaties zullen bloeien; TUIG wil ook een graantje meepikken van het spannende leven. En als een grote meerderheid van de vrouwen TUIG waren, konden ze het binnen een paar weken volledig voor het zeggen hebben in dit land, door zich eenvoudigweg uit de arbeidsmarkt terug te trekken en zo de hele natie lam te leggen. Er zijn ook aanvullende maatregelen te bedenken, die elk op zichzelf al voldoende zijn om de economie en wat dies meer zij volledig te ontwrichten: vrouwen plaatsen zich buiten het geld-systeem, ze stoppen met kopen en plunderen gewoon en weigeren eenvoudigweg om wetten na te leven die ze niet willen naleven. De politie, de marechaussee, de landmacht, de marine en de mariniers zouden met zijn allen niet in staat zijn om een opstand te onderdrukken van meer dan de helft van de bevolking, vooral als die bestaat uit mensen zonder wie ze volkomen hulpeloos zijn.

But SCUM is impatient; SCUM is not consoled by the thought that future generations will thrive; SCUM wants to grab some thrilling living for itself. And, if a large majority of women were SCUM, they could acquire complete control of this country within a few weeks simply by withdrawing from the labor force, thereby paralyzing the entire nation. Additional measures, any one of which would be sufficient to completely disrupt the economy and everything else, would be for women to declare themselves off the money system, stop buying, just loot and simply refuse to obey all laws they don’t care to obey. The police force, National Guard, Army, Navy and Marines combined couldn’t squelch a rebellion of over half the population, particularly when it’s made up of people they are utterly helpless without.

Als alle vrouwen gewoon bij mannen weggingen, weigerden om ooit nog iets met een man te maken te hebben, zouden de overheid en de nationale economie volledig instorten. Zelfs zonder bij mannen weg te gaan kunnen vrouwen die zich bewust zijn van de mate van hun superioriteit aan en macht over mannen, binnen een paar weken alle touwtjes in handen krijgen, de totale onderwerping van mannen aan vrouwen bewerkstelligen. In een gezonde maatschappij zou de man gehoorzaam achter de vrouw aan draven. De man is onderdanig en gemakkelijk te leiden, gemakkelijk te onderwerpen aan de dominantie van elke vrouw die hem wil domineren. De man wil eigenlijk niets liever dan door vrouwen geleid worden, wil dat Mama de baas is, wil zich aan haar zorg overgeven. Maar dit is geen gezonde maatschappij en de meeste vrouwen weten in de verste verte niet wat hun positie ten opzichte van de man is.

If all women simply left men, refused to have anything to do with any of them -- ever, all men, the government, and the national economy would collapse completely. Even without leaving men, women who are aware of the extent of their superiority to and power over men, could acquire complete control over everything within a few weeks, could effect a total submission of males to females. In a sane society the male would trot along obediently after the female. The male is docile and easily led, easily subjected to the domination of any female who cares to dominate him. The male, in fact, wants desperately to be led by females, wants Mama in charge, wants to abandon himself to her care. But this is not a sane society, and most women are not even dimly aware of where they’re at in relation to men.

Het conflict gaat dan ook niet tussen vrouwen en mannen, maar tussen TUIG - dominante, onbevreesde, zelfverzekerde, gemene, gewelddadige, egoÔstische, onafhankelijke, trotse, avontuurlijke, vrijmoedige, arrogante vrouwen, die zichzelf geschikt achten om het universum te regeren, die naar de grenzen van deze ‘maatschappij’ zijn gerold en graag door willen rollen naar iets wat veel verder ligt dan wat die maatschappij te bieden heeft - en aardige, passieve, tolerante, ‘cultuurminnende’, beleefde, waardige, bedeesde, afhankelijke, angstige, geestloze, onzekere, bevestiging zoekende Papa’s Meisjes, die geen raad weten met het onbekende, die zich willen blijven wentelen in het riool dat ze tenminste kennen, die willen achterblijven bij de apen, die zich alleen zeker voelen met hun Grote Papa in de buurt, met een grote sterke man naast hen en met een pafferig, harig gezicht in het Witte Huis, die te laf zijn om de vreselijke waarheid onder ogen te zien over de ware aard van de man, van Papa, die zich scharen bij de zwijnen, die zich aan het dierlijk leven hebben aangepast, zich daar enigszins op hun gemak bij voelen en geen andere manier van ‘leven’ kennen, die hun geest, hun gedachten en hun doelen naar het mannelijk niveau hebben verlaagd, die, bij gebrek aan verstand, fantasie en gevatheid alleen van waarde kunnen zijn in een mannelijke ‘maatschappij’, die slechts een plaatsje kunnen krijgen onder de zon, of liever gezegd in de smurrie, als trooststers, ego-opkriksters, ontspansters en baarsters, die als onbeduidend worden afgedaan door andere vrouwen, die hun tekortkomingen, hun mannelijkheid, op alle vrouwen projecteren en die de vrouw als worm zien.

The conflict, therefore, is not between females and males, but between SCUM -- dominant, secure, self-confident, nasty, violent, selfish, independent, proud, thrill-seeking, free-wheeling, arrogant females, who consider themselves fit to rule the universe, who have free-wheeled to the limits of this ‘society’ and are ready to wheel on to something far beyond what it has to offer -- and nice, passive, accepting ‘cultivated’, polite, dignified, subdued, dependent, scared, mindless, insecure, approval-seeking Daddy’s Girls, who can’t cope with the unknown, who want to hang back with the apes, who feel secure only with Big Daddy standing by, with a big strong man to lean on and with a fat, hairy face in the White House, who are too cowardly to face up to the hideous reality of what a man is, what Daddy is, who have cast their lot with the swine, who have adapted themselves to animalism, feel superficially comfortable with it and know no other way of ‘life’, who have reduced their minds, thoughts and sights to the male level, who, lacking sense, imagination and wit can have value only in a male ‘society’, who can have a place in the sun, or, rather, in the slime, only as soothers, ego boosters, relaxers and breeders, who are dismissed as inconsequents by other females, who project their deficiencies, their maleness, onto all females and see the female as worm.

Maar TUIG is te ongeduldig om te wachten tot er miljoenen klootzakken onthersenspoeld zijn. Waarom zouden de flitsende vrouwen maar blijven voortploeteren met de saaie mannelijke vrouwen. Waarom zouden de vlotten hun lot verbinden aan dat van de engerds? Waarom zouden de actieven en fantasierijken overleg plegen met de passieven en de saaien over sociaal beleid? Waarom zouden de onafhankelijken zich in het riool laten opsluiten, samen met de afhankelijken die maar aan Papa blijven hangen?

But SCUM is too impatient to wait for the de-brainwashing of millions of assholes. Why should the swinging females continue to plod dismally along with the dull male ones? Why should the fates of the groovy and the creepy be intertwined? Why should the active and imaginative consult the passive and dull on social policy? Why should the independent be confined to the sewer along with the dependent who need Daddy to cling to? 

Een handjevol TUIG kan binnen een jaar het land overnemen door het systeem systematisch te verzieken, op selectieve wijze eigendommen te vernietigen en door moord:

A small handful of SCUM can take over the country within a year by systematically fucking up the system, selectively destroying property, and murder:

TUIG gaat de tegenwerkende klasse vormen, het verziek-personeel; ze krijgen allerlei banen en werken tegen. TUIG-verkoopsters zullen bijvoorbeeld geen geld vragen voor koopwaar; TUIG-telefoonbeambten rekenen niets voor gesprekken; TUIG-medewerksters in kantoren en fabrieken zullen niet alleen tegenwerken, maar ook in het geheim apparatuur vernielen. TUIG zal tegenwerken tot er ontslag op volgt en dan een nieuwe werkkring zoeken om in tegen te werken.

SCUM will become members of the unwork force, the fuck-up force; they will get jobs of various kinds an unwork. For example, SCUM salesgirls will not charge for merchandise; SCUM telephone operators will not charge for calls; SCUM office and factory workers, in addition to fucking up their work, will secretly destroy equipment. SCUM will unwork at a job until fired, then get a new job to unwork at.

TUIG zal buschauffeurs, taxichauffeurs en metro-muntenverkopers onder dwang hun baan afnemen en zelf de bussen en taxi’s laten rijden en de metro-munten uitdelen aan het publiek.

SCUM will forcibly relieve bus drivers, cab drivers and subway token sellers of their jobs and run buses and cabs and dispense free tokens to the public.

TUIG zal alle nutteloze en gevaarlijke objecten vernielen - auto’s, etalages, ‘Kunst met een grote K’, enz.

SCUM will destroy all useless and harmful objects -- cars, store windows, ‘Great Art’, etc.

Uiteindelijk zal TUIG de ether overnemen - radio- en TV-stations - door onder dwang alle radio- en TV-medewerkers van hun baan af te helpen die het binnengaan van TUIG in de opnamestudio’s willen verhinderen.

Eventually SCUM will take over the airwaves -- radio and TV networks -- by forcibly relieving of their jobs all radio and TV employees who would impede SCUM’s entry into the broadcasting studios.

TUIG gaat paartjes-rammen - gemengde (man-vrouw)paren aanvliegen, waar dan ook, en ze in elkaar rammen.

SCUM will couple-bust -- barge into mixed (male-female) couples, wherever they are, and bust them up.

TUIG zal alle mannen vermoorden die niet bij de Mannenafdeling van TUIG horen. De Mannenafdeling bestaat uit mannen die zich nijver inzetten voor hun eigen uitroeiing, mannen die, ongeacht hun motieven, goede werken doen, mannen die het spelletje met TUIG meespelen. Mannen in de Mannenafdeling zijn bijvoorbeeld: mannen die mannen doden; biologen die aan constructieve projecten werken, niet aan biologische oorlogsvoering; journalisten, schrijvers, redacteuren, uitgevers en producenten die ideeŽn verspreiden en propageren die zullen leiden tot het bereiken van de doelen van TUIG; flikkers die, door hun schitterend, lichtend voorbeeld, andere mannen aanmoedigen om zichzelf te ont-mannen en zichzelf zo betrekkelijk onschadelijk te maken; mannen die consequent dingen weggeven - geld, goederen, diensten; mannen die zeggen waar het op staat (dat heeft er tot nu toe nog nooit een gedaan), die vrouwen op het rechte pad brengen, die de waarheid over zichzelf onthullen, die de geestloze mannelijke vrouwen correcte boodschappen influisteren om na te zeggen, die hun vertellen dat het belangrijkste levensdoel voor vrouwen is om de mannelijke sekse te verpletteren (om mensen te helpen bij deze inspanning zal TUIG Zak-Sessies houden, waar elke aanwezige man een speech zal houden die begint met: ‘Ik ben een zak, een inferieure, verachtelijke zak,’ waarna hij alle redenen opsomt waarom hij dat is. Als beloning zal hij na de sessie in de gelegenheid gesteld worden om zich een heel uur lang met het aanwezige TUIG in te laten. Aardige, rechtschapen mannelijke vrouwen zullen bij deze sessies worden uitgenodigd om twijfels en misverstanden weg te nemen die ze wellicht aangaande de mannelijke sekse hebben); de makers en voorstanders van seksboekjes en -films, enz., die de dag snel naderbij brengen waarop er alleen nog maar Pijpen en Wippen op het scherm te zien zal zijn (mannen zullen net als de ratten bij de Rattenvanger van Hamelen door Kutje naar hun ondergang worden gelokt, ze zullen worden overrompeld en ondergedompeld door en uiteindelijk verdrinken in het passieve vlees dat ze zijn); drugsdealers en aanhangers van drugsgebruik, die de ondergang van mannen helpen bespoedigen.

SCUM will kill all men who are not in the Men’s Auxiliary of SCUM. Men in the Men’s Auxiliary are those men who are working diligently to eliminate themselves, men who, regardless of their motives, do good, men who are playing pall with SCUM. A few examples of the men in the Men’s Auxiliary are: men who kill men; biological scientists who are working on constructive programs, as opposed to biological warfare; journalists, writers, editors, publishers and producers who disseminate and promote ideas that will lead to the achievement of SCUM’s goals; faggots who, by their shimmering, flaming example, encourage other men to de-man themselves and thereby make themselves relatively inoffensive; men who consistently give things away -- money, things, services; men who tell it like it is (so far not one ever has), who put women straight, who reveal the truth about themselves, who give the mindless male females correct sentences to parrot, who tell them a woman’s primary goal in life should be to squash the male sex (to aid men in this endeavor SCUM will conduct Turd Sessions, at which every male present will give a speech beginning with the sentence: ‘I am a turd, a lowly abject turd’, then proceed to list all the ways in which he is. His reward for doing so will be the opportunity to fraternize after the session for a whole, solid hour with the SCUM who will be present. Nice, clean-living male women will be invited to the sessions to help clarify any doubts and misunderstandings they may have about the male sex; makers and promoters of sex books and movies, etc., who are hastening the day when all that will be shown on the screen will be Suck and Fuck (males, like the rats following the Pied Piper, will be lured by Pussy to their doom, will be overcome and submerged by and will eventually drown in the passive flesh that they are); drug pushers and advocates, who are hastening the dropping out of men.

Deel uitmaken van de Mannenafdeling is een noodzakelijke maar niet-voldoende voorwaarde om op de ontsnappingslijst van TUIG terecht te komen; het goede doen is niet genoeg; om hun waardeloze lijf te redden moeten mannen ook het kwaad vermijden. Voorbeelden van de ergste en schadelijkste types zijn: verkrachters, politici en iedereen die hen bijstaat (campagnemedewerkers, leden van politieke partijen, enz.); slechte zangers en musici; President-Commissarissen; Kostwinners; huiseigenaren; eigenaren van goedkope eettenten en restaurants waar muzak gedraaid wordt; ‘Grote Kunstenaars’; helers en flessentrekkers; politieagenten; magnaten; wetenschappers die werken aan dood en verderf of voor het bedrijfsleven (bijna alle wetenschappers); leugenaars en bedriegers; disc-jockeys; mannen die zich op wat voor manier dan ook opdringen aan willekeurig welke vreemde vrouw; makelaars; effecten-makelaars; mannen die praten terwijl ze niks te zeggen hebben; mannen die doelloos op straat rondhangen en het uitzicht verpesten met hun aanwezigheid; oplichters; gladde praters; viespeuken; vervalsers; mannen die willekeurig welke vrouw ook maar de geringste last bezorgen; alle mannen in de reclamewereld; psychiaters en klinisch psychologen; oneerlijke schrijvers, journalisten, redacteuren, uitgevers enz.; censors op openbaar en particulier terrein; alle leden van de krijgsmacht, inclusief dienstplichtigen (LBJ en McNamara geven de bevelen, maar de soldaten voeren ze uit) en met name piloten (als de bom valt, laat LBJ hem niet vallen; dat doet een piloot). Als het gedrag van een man zowel in de goede als in de slechte categorie valt, zal er een subjectieve algemene beoordeling van hem gemaakt worden om te bepalen of zijn gedrag alles bij elkaar genomen goed of slecht is.

Being in the Men’s Auxiliary is a necessary but not a sufficient condition for making SCUM’s escape list; it’s not enough to do good; to save their worthless asses men must also avoid evil. A few examples of the most obnoxious or harmful types are: rapists, politicians and all who are in their service (campaigners, members of political parties, etc); lousy singers and musicians; Chairmen of Boards; Breadwinners; landlords; owners of greasy spoons and restaraunts that play Muzak; ‘Great Artists’; cheap pikers and welchers; cops; tycoons; scientists working on death and destruction programs or for private industry (practically all scientists); liars and phonies; disc jockies; men who intrude themselves in the slightest way on any strange female; real estate men; stock brokers; men who speak when they have nothing to say; men who sit idly on the street and mar the landscape with their presence; double dealers; flim-flam artists; litterbugs; plagiarisers; men who in the slightest way harm any female; all men in the advertising industry; psychiatrists and clinical psychologists; dishonest writers, journalists, editors, publishers, etc.; censors on both the public and private levels; all members of the armed forces, including draftees (LBJ and McNamara give orders, but servicemen carry them out) and particularly pilots (if the bomb drops, LBJ won’t drop it; a pilot will). In the case of a man whose behavior falls into both the good and bad categories, an overall subjective evaluation of him will be made to determine if his behavior is, in the balance, good or bad.

Het is heel verleidelijk om de ‘Grote Kunstenaressen’, leugenaarsters en bedriegsters enz. samen met de mannen af te schieten, maar dat zou onverstandig zijn, omdat het dan voor het grootste deel van het publiek niet duidelijk zou zijn dat de gedode vrouw een man was. Alle vrouwen hebben iets onderkruiperigs in zich, in meer of mindere mate, maar dat komt omdat ze hun hele leven tussen mannen hebben verkeerd. Roei de mannen uit, dan draaien de vrouwen wel bij. Vrouwen zijn voor verbetering vatbaar; mannen niet, al geldt dat wel voor hun gedrag. Als TUIG hen goed achter de broek zit, draait dat snel bij.

It is most tempting to pick off the female ‘Great Artists’, liars and phonies etc along with the men, but that would be inexpedient, as it would not be clear to most of the public that the female killed was a male. All women have a fink streak in them, to a greater or lesser degree, but it stems from a lifetime of living among men. Eliminate men and women will shape up. Women are improvable; men are no, although their behavior is. When SCUM gets hot on their asses it’ll shape up fast.

Tegelijk met het verzieken, plunderen, paartjes-rammen, vernielen en doden, zal TUIG gaan werven. TUIG zal dan ook bestaan uit ledenwervers; uit het elitecorps - de harde kern van activistes (de verziekers, plunderaars en vernielers) en de elite van de elite - de moordenaars.

Simultaneously with the fucking-up, looting, couple-busting, destroying and killing, SCUM will recruit. SCUM, then, will consist of recruiters; the elite corps -- the hard core activists (the fuck-ups, looters and destroyers) and the elite of the elite -- the killers.

Je terugtrekken uit de maatschappij is geen oplossing, verzieken wel. De meeste vrouwen zijn al afgehaakt; ze hebben nooit meegedaan. Door af te haken geef je de macht in handen van de weinigen die niet afhaken; afhaken is precies wat de leiders van de gevestigde orde willen dat je doet; dat speelt de vijand in de kaart; het versterkt het systeem in plaats van het te ondermijnen, omdat het voor honderd procent gebaseerd is op niet-deelname, passiviteit, apathie en niet-betrokkenheid van het overgrote deel der vrouwen. Zich van de maatschappij afkeren is echter een uitstekende strategie voor mannen en TUIG zal dat enthousiast stimuleren.

Dropping out is not the answer; fucking-up is. Most women are already dropped out; they were never in. Dropping out gives control to those few who don’t drop out; dropping out is exactly what the establishment leaders want; it plays into the hands of the enemy; it strengthens the system instead of undermining it, since it is based entirely on the non-participating, passivity, apathy and non-involvement of the mass of women. Dropping out, however, is an excellent policy for men, and SCUM will enthusiastically encourage it.

De verlossing binnen jezelf zoeken, navelstaren, is niet, zoals de Afhakers je willen doen geloven, het antwoord. Het geluk ligt buiten Jezelf, het wordt bereikt door interactie met anderen. Je moet]e niet in jezelf verdiepen, je moet jezelf verliezen. De man is alleen tot het eerste in staat en maakt van een onherstelbaar gebrek een deugd door verdieping in zichzelf niet alleen te presenteren als iets goede maar zelfs als een Filosofisch Goed, en hij wordt daardoor geprezen om zijn diepgang.

Looking inside yourself for salvation, contemplating your navel, is not, as the Drop Out people would have you believe, the answer. Happiness likes outside yourself, is achieved through interacting with others. Self-forgetfulness should be one’s goal, not self-absorption. The male, capable of only the latter, makes a virtue of irremediable fault and sets up self-absorption, not only as a good but as a Philosophical Good, and thus gets credit for being deep.

TUIG gaat niet posten, manifesteren, demonstreren of staken om te proberen zijn doelen te bereiken. Dat zijn tactieken voor aardige, elegante dames, die zich nadrukkelijk alleen bij activiteiten aansluiten die gegarandeerd geen effect hebben. Daarnaast zullen alleen fatsoenlijke, rechtschapen, mannelijke vrouwen, die precies weten hoe ze in de soort moeten opgaan, als meute opereren. TUIG bestaat uit individuen; TUIG is geen meute, geen massa. Er doet niet meer TUIG aan een klus mee dan nodig is voor die klus. Bovendien zal het TUIG, koelbloedig en egoÔstisch als ze zijn, zich niet op hun hoofd laten meppen met gummiknuppels; dat is meer iets voor de aardige, ‘bevoorrechte, goed opgeleide’, dames van de burgerij die veel respect hebben voor het aandoenlijke geloof in de goedheid van Papa en van politiemannen. Als TUIG zich manifesteert, is dat met een schoen op de domme, weerzinwekkende tronie van de President; als TUIG post, is dat in het donker met een mes van vijftien centimeter in de aanslag.

SCUM will not picket, demonstrate, march or strike to attempt to achieve its ends. Such tactics are for nice, genteel ladies who scrupulously take only such action as is guaranteed to be ineffective. In addition, only decent, clean-living male women, highly trained in submerging themselves in the species, act on a mob basis. SCUM consists of individuals; SCUM is not a mob, a blob. Only as many SCUM will do a job as are needed for the job. Also SCUM, being cool and selfish, will not subject to getting itself rapped on the head with billy clubs; that’s for the nice, ‘privileged, educated’, middle-class ladies with a high regard for the touching faith in the essential goodness of Daddy and policemen. If SCUM ever marches, it will be over the President’s stupid, sickening face; if SCUM ever strikes, it will be in the dark with a six-inch blade.

TUIG zal altijd criminele methoden gebruiken en geen burgerlijke ongehoorzaamheid, dus geen openlijke overtredingen van de wet en daarop volgende opsluiting om aandacht te trekken voor onrecht. Dergelijke tactieken gaan uit van de juistheid van het systeem als geheel en worden alleen gebruikt om het enigszins bij te stellen, om specifieke wetten te veranderen. TUIG is tegen het hele systeem, het hele idee van wetten en overheid. TUIG is erop uit het systeem te vernietigen, niet om bepaalde rechten te verwerven binnen het systeem. Bovendien zal TUIG - steeds egoÔstisch, steeds koelbloedig - zich steeds ten doel stellen om ontdekking en bestraffing te vermijden. TUIG zal altijd stiekem, gluiperig, achterbaks te werk gaan (hoewel de moorden van TUIG altijd als zodanig bekend zullen worden).

SCUM will always operate on a criminal as opposed to a civil disobedience basis, that is, as opposed to openly violating the law and going to jail in order to draw attention to an injustice. Such tactics acknowledge the rightness overall system and are used only to modify it slightly, change specific laws. SCUM is against the entire system, the very idea of law and government. SCUM is out to destroy the system, not attain certain rights within it. Also, SCUM -- always selfish, always cool -- will always aim to avoid detection and punishment. SCUM will always be furtive, sneaky, underhanded (although SCUM murders will always be known to be such).

Vernielingen en moorden zullen selectief en gericht zijn. TUIG is tegen blinde, ongerichte rellen, zonder duidelijk achterliggend doel, waarbij er een heleboel van je eigen groep sneuvelen. TUIG zal nooit aanzetten tot, steun geven aan of deelnemen aan enigerlei rellen of andere vormen van willekeurige vernieling. TUIG zal zijn prooi koelbloedig, ongemerkt besluipen en stilletjes toeslaan. Vernielingen zullen nooit zodanige vormen aannemen dat routes worden afgesneden die nodig zijn voor de aanvoer van voedsel en andere essentiŽle hulpmiddelen, dat de watertoevoer wordt besmet of afgesneden, of dat straten worden afgezet en het verkeer zodanig wordt geblokkeerd dat er geen ambulances meer door kunnen of het functioneren van ziekenhuizen wordt bemoeilijkt.

Both destruction and killing will be selective and discriminate. SCUM is against half-crazed, indiscriminate riots, with no clear objective in mind, and in which many of your own kind are picked off. SCUM will never instigate, encourage or participate in riots of any kind or other form of indiscriminate destruction. SCUM will coolly, furtively, stalk its prey and quietly move in for the kill. Destruction will never me such as to block off routes needed for the transportation of food or other essential supplies, contaminate or cut off the water supply, block streets and traffic to the extent that ambulances can’t get through or impede the functioning of hospitals.

TUIG zal doorgaan met vernielen, plunderen, verzieken en moorden tot het geld-systeem niet meer bestaat en er volledige automatisering is ingevoerd of totdat er zo veel vrouwen met TUIG meedoen dat er geen geweld meer nodig is om deze doelen te bereiken, dus tot er genoeg vrouwen tegenwerken of niet meer werken, gaan plunderen, bij mannen weggaan en weigeren die wetten na te leven die ongepast zijn in een waarlijk beschaafde maatschappij. Veel vrouwen zullen zich aansluiten, maar vele anderen, die zich reeds lang geleden aan de vijand hebben overgeleverd, die zo zijn aangepast aan het dierlijke, aan de mannelijkheid, dat ze beperkingen en belemmeringen leuk vinden en niet weten wat ze met vrijheid aan moeten, zullen fleemsters en voetvegen bleven, net zoals boertjes in rijstvelden boertjes in rijstvelden blijven als het ene regime wordt omvergeworpen door het andere. Enkele lichtgeraakte types zullen klagen en pruilen en hun speeltjes en vaatdoeken op de grond smijten, maar TUIG zal gewoon over hen heen walsen.

SCUM will keep on destroying, looting, fucking-up and killing until the money-work system no longer exists and automation is completely instituted or until enough women co-operate with SCUM to make violence unnecessary to achieve these goals, that is, until enough women either unwork or quit work, start looting, leave men and refuse to obey all laws inappropriate to a truly civilized society. Many women will fall into line, but many others, who surrendered long ago to the enemy, who are so adapted to animalism, to maleness, that they like restrictions and restraints, don’t know what to do with freedom, will continue to be toadies and doormats, just as peasants in rice paddies remain peasants in rice paddies as one regime topples another. A few of the more volatile will whimper and sulk and throw their toys and dishrags on the floor, but SCUM will continue to steamroller over them.

Een volledig geautomatiseerde maatschappij kan heel eenvoudig en snel tot stand gebracht worden als er eenmaal vraag naar is. De blauwdrukken bestaan al en de totstandkoming zal maar een paar weken duren als er miljoenen mensen aan meewerken. Zelfs buiten het geld-systeem om zal iedereen maar al te graag aan de slag gaan om de geautomatiseerde maatschappij tot stand te brengen; dat zal het begin zijn van een fantastisch nieuw tijdperk, en het werk zal in een feestelijke stemming plaatsvinden.

A completely automated society can be accomplished very simply and quickly once there is a public demand for it. The blueprints for it are already in existence, and it’s construction will take only a few weeks with millions of people working on it. Even though off the money system, everyone will be most happy to pitch in and get the automated society built; it will mark the beginning of a fantastic new era, and there will be a celebration atmosphere accompanying the construction.

De afschaffing van het geld en de invoering van volledige automatisering staan aan de basis van alle andere TUIG-hervormingen; zonder deze twee kunnen de andere geen doorgang vinden; mťt deze twee zullen de andere heel snel doorgang vinden. De overheid zal vanzelf ineenstorten. Bij volledige automatisering wordt het voor elke vrouw mogelijk om over elk onderwerp direct mee te beslissen via een elektronische stemmachine in haar huis. Aangezien de overheid zich vrijwel uitsluitend bezighoudt met de regulering van economische aangelegenheden en met wetgeving tegen zuiver particuliere aangelegenheden, zal de afschaffing van het geld, en daarmee de afschaffing van mannen die ‘moraal’ bij wet willen opleggen, betekenen dat er praktisch geen onderwerpen zijn om over te stemmen.

The elimination of money and the complete institution of automation are basic to all other SCUM reforms; without these two the others can’t take place; with them the others will take place very rapidly. The government will automatically collapse. With complete automation it will be possible for every woman to vote directly on every issue by means of an electronic voting machine in her house. Since the government is occupied almost entirely with regulating economic affairs and legislating against purely private matters, the elimination of money wand with it the elimination of males who wish to legislate ‘morality’ will mean there will be practically no issues to vote on.

Na de afschaffing van het geld zal het niet langer nodig zijn om mannen te doden; ze zijn dan ontdaan van de enige macht die ze hebben over geestelijk onsafhankelijke vrouwen. Ze kunnen zich dan alleen nog opdringen aan de voetvegen, die dat graag willen. De rest van de vrouwen zal druk bezig zijn met het oplossen van enkele nog onopgeloste problemen voordat ze plannen gaan maken voor de eeuwigheid en voor Utopia: een volledige herziening van het onderwijs zodat miljoenen vrouwen in een paar maanden kunnen worden opgeleid voor hoogwaardig intellectueel werk waar nu jarenlange scholing voor vereist is (dat kan heel eenvoudig gebeuren als het doel van ons onderwijs het onderwijzen is en niet het instandhouden van academische en intellectuele elites); een oplossing voor ziekte en veroudering en dood en de volledige herinrichting van onze steden en woningen. Veel vrouwen zullen nog wel enige tijd blijven denken dat ze mannen zien zitten, maar als ze gewend zijn geraakt aan de vrouwelijke maatschappij en meer opgaan in hun projecten, zullen ze uiteindelijk wel inzien hoe vreselijk nutteloos en banaal de man is.

After the elimination of money there will be no further need to kill men; they will be stripped of the only power they have over psychologically independent females. They will be able to impose themselves only on the doormats, who like to be imposed on. The rest of the women will be busy solving the few remaining unsolved problems before planning their agenda for eternity and Utopia -- completely revamping educational programs so that millions of women can be trained within a few months for high level intellectual work that now requires years of training (this can be done very easily once out educational goal is to educate and not perpetuate an academic and intellectual elite); solving the problems of disease and old age and death and completely redesigning our cities and living quarters. Many women will for a while continue to think they dig men, but as they become accustomed to female society and as they become absorbed in their projects, they will eventually come to see the utter uselessnes and banality of the male.

De paar overblijvende mannen kunnen hun ellendige leventje uitleven aan de zelfkant als drugsgebruiker of ze kunnen rondstappen in vrouwenkleren of toekijken hoe de energieke vrouw te werk gaat. Zo ontplooien ze zichzelf als toeschouwers, indirecte levers* of fokkend in de wei met de fleemsters, of ze kunnen zich melden bij het dichtstbijzijnde euthanasie-centrum waar ze rustig, snel en pijnloos vergast zullen worden.

[* Hij zal elektronisch en op elke willekeurige vrouw kunnen afstemmen en al haar bewegingen nauwgezet kunnen volgen. De vrouwen zullen zo goed zijn hier welwillend in toe te stemmen, aangezien ze er absoluut geen last van zullen hebben en het een buitengewoon aardige en menselijke manier is om met hun betreurenswaardige, gehandicapte medewezens om te gaan.

The few remaining men can exist out their puny days dropped out on drugs or strutting around in drag or passively watching the high-powered female in action, fulfilling themselves as spectators, vicarious livers* or breeding in the cow pasture with the toadies, or they can go off to the nearest friendly suicide center where they will be quietly, quickly, and painlessly gassed to death.

[* It will be electronically possible for him to tune into any specific female he wants to and follow in detail her every movement. The females will kindly, obligingly consent to this, as it won’t hurt them in the slightest and it is a marvelously kind and humane way to treat their unfortunate, handicapped fellow beings.] 

Voorafgaand aan de invoering van automatisering, aan de vervanging van mannen door machines, dient de man de vrouw van nut te zijn, haar bedienen, op al haar grillen ingaan, al haar bevelen opvolgen, volledig onderdanig aan haar zijn, een bestaan leiden in volstrekte gehoorzaamheid aan haar wensen, in plaats van de volkomen verwrongen, ontaarde situatie die we nu kennen van mannen, die niet alleen in het geheel niet bestaan, en de schaarse ruimte opvullen met hun smadelijke aanwezigheid, maar voor wie het overgrote deel van de vrouwen zich ook nog eens afslooft en in het stof kruipt. Miljoenen vrouwen aanbidden devoot het Gouden Kalf, de hond voert zijn baasje aan de leiband mee, terwijl in feite de man, afgezien van travestie, er het minst ellendig aan toe is als zijn hondsheid erkend wordt - als er geen onrealistische emotionele eisen aan hem worden gesteld en de volmaakte vrouw het heft in handen heeft. Rationele mannen willen verpletterd worden, vertrapt, verpulverd en vermalen, behandeld als de asbakken, het vullis dat ze zijn, in hun afstotelijkheid bevestigd worden.

Prior to the institution of automation, to the replacement of males by machines, the male should be of use to the female, wait on her, cater to her slightest whim, obey her every command, be totally subservient to her, exist in perfect obedience to her will, as opposed to the completely warped, degenerate situation we have now of men, not only not only not existing at all, cluttering up the world with their ignominious presence, but being pandered to and groveled before by the mass of females, millions of women piously worshiping the Golden Calf, the dog leading the master on a leash, when in fact the male, short of being a drag queen, is least miserable when his dogginess is recognized -- no unrealistic emotional demands are made of him and the completely together female is calling the shots. Rational men want to be squashed, stepped on, crushed and crunched, treated as the curs, the filth that they are, have their repulsiveness confirmed.

De zieke, irrationele mannen, degenen die zich proberen te verzetten tegen hun walgelijkheid, zullen zich, als ze TUIG op zich af zien stormen, in paniek vastklampen aan hun Grote Mama, met haar Grote Wiebelende Tieten, maar Tieten bieden geen bescherming tegen TUIG; Grote Mama zal zich vastklampen aan Grote Papa, die in een hoekje in zijn krachtige, dynamische broek zit te schijten. Als mannen redelijk zijn zullen ze echter niet schoppen of vechten of een hoop genante heibel maken, maar onderuit gaan zitten, zich ontspannen, genieten van de show en meedrijven op de golven, hun ondergang tegemoet.

The sick, irrational men, those who attempt to defend themselves against their disgustingness, when they see SCUM barrelling down on them, will cling in terror to Big Mama with her Big Bouncy Boobies, but Boobies won’t protect them against SCUM; Big Mama will be clinging to Big Daddy, who will be in the corner shitting in his forceful, dynamic pants. Men who are rational, however, won’t kick or struggle or raise a distressing fuss, but will just sit back, relax, enjoy the show and ride the waves to their demise.

Nederlandse vertaling: Aad Janssen

Op papier uitgegeven door uitgeverij R*A*V*I*J*N, Postbus 7*6*1*1*6, 1*0*7*0**E*C Amsterdam, 020-6*7*1*3*4*5*9

Terug naar mijn homepage