Eindverslag marktverkennend onderzoek ombouwset hooghangende toiletreservoirs t.b.v waterbesparing.

Inleiding
Door MOY concept & design is een techniek voorgesteld waarmee bestaande hooghangende toiletreservoirs vrij eenvoudig waterbesparend kunnen worden gemaakt. SEV heeft naar aanleiding hiervan opdracht gegeven voor een beperkt haalbaarheidsonderzoek naar de marktpotentie. Dit verslag vormt een samenvatting van de informatie uit interviews die hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse bedrijven en instanties (zie bijlage 1). De afzonderlijke verslagen vindt U in bijlage 2.

Algemeen
Alle geïnterviewden zijn beroepshalve betrokken bij drinkwatergebruik of sanitaire installaties, en zijn opvallend goed op de hoogte van het belang van, en geïnteresseerd in waterbesparing en de mogelijke technieken waarmee dat kan worden bereikt. Over het algemeen bestond er weinig tot geen enthousiasme over de door MOY voorgestelde techniek(en).

De consumenten
Wat betreft het gedrag van de consument is de inschatting van de geïnterviewden dat deze niet zelf tot ombouwen zullen overgaan. Men baseert zich daarbij op het 'ombouwgedrag' van de consument bij laaghangende reservoirs. Ombouwen is een tijdje populair geweest maar tegenwoordig wordt het bijna niet meer gedaan. Een groot deel van de consumenten dat zeer bewust met water omgaat en potentieel tot zelf-ombouwen zou kunnen overgaan, heeft in het (nabije) verleden waarschijnlijk al actie ondernomen door een baksteen in de stortbak te leggen of door een nieuw waterbesparend toiletreservoir aan te schaffen (hoog- of laaghangend). Verder wordt er gewezen op de risico's die zelf ombouwen met zich meebrengen. Knutselen aan oude spullen waar geen reserveonderdelen meer voor te koop zijn leidt niet zelden tot een fiasco waardoor men alsnog tot vervanging zal (moeten) overgaan. Van groot belang is ook een psychologische factor: het hooghangende reservoir wordt gezien als ouderwets en achterhaald. Zowel techniek als esthetiek spelen hierbij een rol. Het ombouwen van het hooghangend reservoir zal al snel worden ervaren als het niet (willen) aanhaken bij moderne ontwikkelingen, ontwikkelingen die zeer innovatief en juist op waterbesparing gericht zijn.

De producenten
De diverse producenten zijn van alle geïnterviewden nog het minst enthousiast. Dat is niet alleen toe te schrijven aan een voor de hand liggende gedachten als zou men alleen geïnteresseerd zijn in de verkoop van eigen producten - het gaat hier immers om een product dat universeel toepasbaar zou moeten zijn, dus ook op reservoirs van andere merken. Gesteld kan worden dat de producenten zeer innovatief bezig zijn en dat naast de gebruikelijke technische en esthetische kwaliteiten, waterbesparing een van de belangrijkste lijnen is waarlangs hedendaagse vernieuwingen zich ontwikkelen. Twee aspecten springen in het oog: bedieningsgemak, en integratie van systeemonderdelen. Vanuit het aspect 'bedieningsgemak' wordt o.a. gewerkt aan een standaard waarbij nog maar één handeling hoeft te worden verricht (keuzeknop in plaats van spoelonderbreking), en vanuit het aspect 'integratie van systeemonderdelen' wordt gewerkt aan vergroting van de spoelefficiëntie middels het anders vormgeven en uitvoeren van de toiletpot én de rioolaansluiting (met een tussenreservoir voor afvalwater, de zogenaamde stroomversneller of booster). In het licht van deze ontwikkelingen wordt de techniek van MOY als achterhaald beschouwd. Bedieningsgemak en integratie van systeemonderdelen zijn hier immers niet aan de orde. Men voorziet zeer veel ontwerptechnische problemen, vooral gezien het grote aantal typen hooghangende reservoirs dat (waarschijnlijk) in de bestaande voorraad te vinden zal zijn. Het zal moeilijk zijn om tot een juiste maatvoering te komen. Men baseert zich hierbij op de moeilijkheden die men zelf al ervaart bij het goed op elkaar doen aansluiten van producten binnen het eigen merk.

De waterleidingbedrijven
Waterleidingbedrijven ontwikkelen zelf geen sanitaire producten en de voorlichting en adviezen zijn (uiteraard) gericht op producten die reeds op de markt aanwezig zijn. Men staat in principe niet afwijzend ten aanzien van producten die door consumenten gekocht kunnen worden en zelf kunnen worden aangebracht. Wat betreft de ombouwset van MOY is van zeer groot belang dat een probleemloze werking kan worden gegarandeerd. Daarnaast is het van groot belang dat het product van een goede gebruiksaanwijzing is voorzien en er mogelijkheden zijn om te reclameren. Waterleidingbedrijven zijn ook bij waterbesparing betrokken middels het verlenen van (kleine) subsidies waarmee het vervangen van niet-waterzuinig sanitair wordt gestimuleerd. Naast een probleemloze werking spelen hierbij de eerder genoemde aspecten bedieningsgemak en integratie van systeemonderdelen een belangrijke rol. Met is zich er van bewust dat besparing via het reservoir alléén niet zelden tot problemen leidt, en dus ook de pot in het verhaal moet worden meegenomen. Hedendaagse waterbesparingsacties (zoals bijvoorbeeld actie spaarpot) zijn dan ook gericht op het aanbrengen van compleet nieuwe sets: reservoir + pot. 

De instituten
De ontwikkelingen op de sanitaire markt worden door de instituten op de voet gevolgd. Over het algemeen is men zeer te spreken over wat er vanuit de producenten op hen afkomt. De concepten zijn doordacht en de kwaliteit van de producten is hoog. Men is wars van bedrijven die denken snel geld te kunnen verdienen met producten die inspelen op een trend maar waarvan de producten in de praktijk in alle opzichten blijken tegen te vallen. Het is altijd de consument die daarvan de dupe wordt. Bij de instituten hecht men veel waarde aan standaardisatie ten aanzien van het gebruik. Men wil graag voorkomen dat er een wildgroei aan bedieningswijzen ontstaat (drukken, trekken, touwtjes, hendels, knoppen, stangen, lang, kort, één óf meerdere handelingen). Men is blij met de standaarden zoals die zich nu aftekenen: óf keuze tussen twee knoppen óf één knop tweemaal indrukken. In de hedendaagse praktijk bestaan echter nog veel  verschillende systemen. Gevolg is dat mensen niet weten hoe het werkt en de mogelijkheden om water te besparen daardoor vaak niet benut worden. Het concept van MOY wordt in dit kader gerekend tot de categorie wildgroei omdat het om een bedieningssysteem gaat dat op dit moment in Nederland niet wordt toegepast (heeft ooit wel bestaan). Als het systeem toch op de markt komt dan graag met een zeer duidelijk gebruiksaanwijzing die is afgestemd op de diverse bestaande systemen.

De woningcorporaties
Bij de woningcorporaties is het beleid gericht op het vervangen van hooghangende reservoirs door laaghangende reservoirs. Met plaatst alleen nieuwe hooghangende reservoirs als er geen ruimte is voor een laaghangend reservoir of wanneer dit tot extreem hoge kosten leidt (wanneer bijvoorbeeld sierstuc op kosten van de corporatie zou moeten worden vervangen). Men is op de hoogte van het bestaan van waterbesparende hooghangers met spoelonderbreking. Tot het toepassen van een ombouwset zal men niet snel overgaan omdat het bij hooghangende reservoirs om oude spullen gaat waarin men niet graag investeert. De investering is al snel groter dan de prijs van de ombouwset, er komt immers arbeidsloon bij. De loonkosten kunnen bovendien flink oplopen omdat bij het werken met oude spullen complicaties kunnen optreden. Bij vervanging door nieuwe spullen is dat risico veel kleiner.

Het buitenland
Gevraagd is ook een beeld te geven van de situatie in het buitenland. Gegevens hierover blijken in Nederland echter nauwelijks voorhanden. Bij buitenlandse overkoepelende instanties die vergelijkbaar zijn met VEWIN en KIWA heeft men in het algemeen minder cijfers voorhanden en houdt men zich óf minder bezig met sanitairtechniek, óf is men niet erg scheutig met informatie.

Voor landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland geldt dat men over het algemeen 'verder' is met de ontwikkelingen in sanitair. De penetratiegraad van hooghangende reservoirs zal daardoor kleiner zijn dan in Nederland. In Engeland wordt weinig gedaan aan waterbesparing, net als in veel oost-Europese landen. Voor deze gebieden geldt dat laaghangende reservoirs net als in Nederland hoger in aanzien staan, in de nieuwbouw de norm zijn (ook in Polen), en alom verkrijgbaar zijn.

De markt
Over het algemeen voorziet men geen markt voor de voorgestelde ombouwset. De voornaamste reden is dat hooghangende reservoirs als aflopende zaak worden beschouwd, zowel technisch, esthetisch als psychologisch. Op grond van technische overwegingen moet er vanuit worden gegaan dat het product dat nodig is om hooghangende reservoirs te kunnen ombouwen (tot waterbesparend keuzereservoir), dusdanig van vorm en samenstelling zal (moeten) zijn dat het zeer moeilijk tot onmogelijk zal zijn dit voor een aantrekkelijk prijs op de markt te brengen. Omdat het bovendien gaat om het aanpassen van oud materiaal (sinds 1985 worden bijna geen hoge bakken meer opgehangen) zal de voorkeur, ook vanwege de prijs, al snel uitgaan naar vervanging door nieuw materiaal. Enkele huidige subsidieregelingen (van waterleidingbedrijven) maken de keuze voor vervanging nog aantrekkelijker. Niet vergeten moet worden dan mensen over het algemeen over flink wat geld beschikken en dus de middelen hebben om voor zekerheid te kiezen.

Voor de marktvraag is het uiteraard ook van belang hoeveel hooghangende reservoirs er op dit moment aanwezig zijn. Dat blijkt niet tegen te vallen, volgens het NIPO (bijlage 2) is er in 1995 in 24 procent van de huishoudens minstens 1 hooghangend reservoir aanwezig. De hoge stortbak is echter snel terrein aan het verliezen. In 1992 was het nog 32 procent. Het percentage van 24 procent is enigszins hoger in jongere huishoudens (47 %), in de drie grote steden (39 %) en in eenpersoonshuishoudens (35 %).

Ook interessant is dat van slechts 9 % van alle toiletreservoirs waterbesparend is, dat wil zeggen: 6 liter + spoelonderbreking. Dit type reservoir is nog maar 4 jaar op de markt. Dat betekent dat er nog heel veel laaghangende reservoirs zijn die niet waterbesparend zijn (daartoe worden ook de 9 en 12 literbakken met spoelonderbreking gerekend).

Het hooghangend reservoir komt het meeste voor in goedkope huurwoningen in de grote steden. In dat opzicht is het misschien goed om bij introductie van de ombouwset voor een gerichte aanpak te kiezen (bijvoorbeeld via corporaties in de betreffende gebieden).

Techniek
De techniek voorgesteld door MOY komt neer op het tijdens de spoeling toelaten van lucht in een sifonerend systeem. Moderne waterbesparende systemen werken niet meer op basis van sifons omdat hiermee geen optimaal rendement kan worden behaald. Er wordt tegenwoordig voor klepsystemen gekozen. In principe kan de door MOY voorgestelde techniek werken, het is zelfs al vele malen eerder beproefd. Voor de oorlog bestonden er diverse uitvoeringen van hooghangende toiletreservoirs op basis van hetzelfde principe. Bij deze systemen moest echter niet tweemaal aan hetzelfde koordje (kettinkje) worden getrokken, maar een keuze worden gemaakt tussen twee koordjes.  Waarom deze systemen zijn verlaten is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk waren ze storingsgevoeliger dan gewone reservoirs.

Wil het concept van MOY een kans maken dan komt het er vooral op aan, met een overtuigend prototype te komen. Dit prototype zou bovendien redelijk goedkoop te produceren moeten zijn. Gezien het feit dat er waarschijnlijk maar een kleine markt voor het product bestaat, mogen er geen onderdelen gebruikt worden waarvoor het nodig is spuitmallen te laten maken. Die zullen het product namelijk al snel veel te duur maken. Economische kans van slagen is er waarschijnlijk alleen met een product dat uit bestaande materialen en/of onderdelen kan worden gefabriceerd.

Aanbeveling
Het concept van MOY is technisch nog niet ver genoeg uitgewerkt om er derden mee te kunnen enthousiasmeren (producenten en/of ontwerpers). Een goed werkend prototype zal nodig zijn om te overtuigen, temeer daar ombouwen van hooghangende reservoirs technisch en economisch over het algemeen als niet haalbaar wordt beschouwd. Er is ook haast  geboden omdat het grootste deel van de nog aanwezig hooghangende reservoir binnen afzienbare tijd zal zijn verdwenen (binnen 10 jaar).

Is er eenmaal een goed werkend product dan maakt gerichte afzet via corporaties of wellicht via milieu-organisaties de grootste kans. Naast milieu-argumenten kan gewezen worden op het financiële voordeel dat door consumenten kan worden behaald. Een prijs van fl. 25,= tot fl. 40,= gulden, die vanwege het tijdelijke karakter en de status van hooghangende reservoirs beslist niet hoger zal mogen zijn, kan binnen de termijn van één tot twee jaar via drinkwaterbesparing worden terugverdiend.

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is MOY naar aanleiding van diverse inzichten uit dit onderzoek met een nieuw concept gekomen. Het principe van lucht toelaten in het sifon is verlaten en vervangen door het principe van compartimentering van het reservoir. De compartimentering wordt bereikt door het plaatsen van een cilinder rond het bestaande sifon (dat gehandhaafd blijft). Spoelonderbreking is mogelijk doordat de cilinder tijdens het spoelen tegen de bodem van het reservoir gedrukt kan worden. Zowel in neergedrukte als niet-neergedrukte toestand kan het water rond de sifon op normale wijze naar beneden zakken. Het sifon kan hierdoor op de oorspronkelijke wijze lucht kan aanzuigen waardoor het probleem van 'doorlopen' (een euvel van systemen die valse lucht aanzuigen) van de baan is. Het nieuwe systeem komt tegemoet aan tal van reeds genoemde problemen.

  • Het nieuwe systeem kan uit bestaande materialen en daardoor goedkoop worden samengesteld.

  • Het maatvoeringsprobleem kan worden opgelost door de cilinder uit te voeren in flexibel (plaat)materiaal waardoor een instelbare diameter mogelijk is.

  • Het systeem is tevens geschikt voor bestaande laaghangende reservoir, de potentiële markt wordt daardoor veel groter.

  • De bediening valt binnen een reeds gebruikelijke bedieningswijze (die van onderbreken door het verrichte van een extra handeling). De hooghanger krijgt een extra (herkenbaar) koordje en de laaghanger een extra (herkenbare) knop.


Utrecht, januari 1998

Michèl Post
Surinamestraat 51
030-2991496

In opdracht van SEV
Postbus 1878
3000 BW Rotterdam