Bewonersvereniging Jaffa

 

Algemeen

Het bestuur

De statuten


Algemeen

Sinds 10 maart 2005 is de bewonersorganisatie van complex 501 officieel een vereniging.

Bo-Ex kent zogenaamde bewonerscommissies en aan zulke commissie stelt Bo-Ex de eis dat ze formeel een vereniging zijn. Aangezien Bo-Ex de kosten betaald, konden we daar niet tegen zijn. Een vereniging geeft bovendien soms meer structuur aan het geheel, en dat kan handig zijn..

In het kader van het stedelijke protocol Utrecht Vernieuwt is het niet echt nodig een vereniging te zijn, voor het stedelijk protocol telt uitsluitend vertegenwoordiging. Het hoogste niveau van vertegenwoordiging bereik je met een nauw omschreven mandaat en het telkens terugkoppelen van de uitkomsten van de onderhandelingen. Dat vergt veel organisatie, maar een formele structuur is niet nodig.

Samengevat is Jaffa zowel bewonersorganisatie (in het kader van DUO), en vereniging (voor onszelf), en een bewonerscommissie (in de structuur van Bo-Ex). Als bewonersorganisatie in het kader van DUO hebben we inmiddels de hoogte graad van organisatie bereikt, dat wil zeggen: "een organisatie met een formele achterban".

Het lidmaatschap van de vereniging kost 2 euro per jaar.

Om het complex te behouden is de inzet van bewoners belangrijk. Wil je actief worden? Meldt je aan bij Michel Post (06-47778693).


Het Bestuur

Het bestuur van vereniging Jaffa per 01-01-2010:

De bestuursleden houden zoveel mogelijk contact met de andere bewoners.
 


De statuten van de bewonersvereniging Jaffa

Dos : 24007081

Ref : POS/HSC (240205.2)

VERENIGING

Heden, tien maart tweeduizend vijf,
verschijnen voor mij, mr. Kees Hendrikus Josef Flink, notaris te Utrecht:

1.    mevrouw drs. Margriet Francisca Flikweert, wonende te Utrecht, Paramaribostraat 54 (postcode 3531 KS), geboren te Goes op twaalf november negentienhonderd negenenzestig, rijbewijsnummer: 3152759793, ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap);

2.    de heer Michaël Johannes Post, wonende te Utrecht, Surinamestraat 51 (postcode 3531 KJ), geboren te Beverwijk op eenendertig mei negentienhonderd zestig, paspoortnummer: M16276105, ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap).

De comparanten verklaren bij deze akte een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL|
Artikel 1.

1.    De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Jaffa.

2.    De vereniging is gevestigd te Utrecht.

DOEL
Artikel 2.

1.    De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de leden als huurders van het woningcomplex van de Stichting Bo-Ex '91 complex 501, gelegen te Utrecht met de woningen aan de Surinamestraat oneven nummers 39 tot en met 75, Madoerastraat even nummers 20 tot en met 24 en 28 tot en met 42, Bataviastraat oneven nummers 37 tot en met 55 en Paramaribostraat even nummers 20 tot en met 56, hierna te noemen: Stichting Bo-Ex '91 complex 501,  het bevorderen van optimaal woongenot voor haar leden, het bevorderen van een zo goed mogelijk verzorgde woonomgeving in de ruimste zin van het woord, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2.        De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:

-   het onderhouden van contacten met de gemeente Utrecht, de verhuurder, het wijkbureau en de andere organisaties die voor het behartigen van de belangen van de huurders van belang zijn;

-   het vertegenwoordigen van de huurders naar buiten toe;

-   het op verzoek van de individuele huurder voeren van juridische procedures waarbij een algemeen huurdersbelang is gemoeid; en;

-   alle overige wettelijke middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING
Artikel 3.

1.    De vereniging bestaat uit natuurlijke personen.

       Als lid worden door het bestuur personen toegelaten die zich door inlevering van een ingevuld en ondertekend formulier hebben aangemeld en bereid zijn tot betaling van de jaarlijkse contributie. De tekst van dit formulier is opgesteld door het bestuur van de vereniging.

2.    Leden kunnen slechts zijn huurders van Stichting Bo-Ex '91 complex 501. Huurders zijn degenen die vermeld staan als huurders in het huurcontract tussen de verhuurder en de bewoners van Stichting Bo-Ex '91 complex 501.

       Per woning/perceel kunnen er meerdere huurders zijn met dien verstande dat per woning/perceel slechts één huurder als lid van de vereniging kan toetreden.

3.    Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding of een kandidaat voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen.

4.    Het bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de namen en adressen van alle leden opgenomen.

       Aan ieder lid wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.

5.    De leden zijn verplicht het doel van de vereniging zo veel mogelijk te bevorderen en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING
Artikel 4.

1.    Het lidmaatschap eindigt:

-    door de dood van het lid;

-    door opzegging van het lid;

-    door opzegging door de vereniging; dit kan geschieden wanneer een lid niet langer aan de statutaire vereisten voldoet, of wanneer redelijkerwijze niet langer van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

-    door ontzetting uit het lidmaatschap.

2.    Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.    Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.

       Er dient een opzeggingstermijn van vier weken in acht te worden genomen.

       Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijze niet kan worden gevergd het lidmaatschap voort te laten duren.

4.    Een opzegging die niet voldoet aan het laatstgenoemde criterium van artikel 4 lid 3 doet het lidmaatschap beëindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop is opgezegd.

5.    Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn ver­plichtingen ‑ andere dan de verplichtingen van gel­delijke aard waaronder het betalen van contributie ‑ zijn verzwaard, hem is bekend gewor­den of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.    Leden kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet:

a.    Wegens het overtreden van de statuten of de reglementen van de vereniging.

b.    Wegens het handelen in strijd met enig besluit van de vergadering of het bestuur, mits zodanig besluit ter kennis is gebracht van de leden of van het desbetreffende lid in het bijzonder.

c.    Wegens het handelen in strijd met het doel en/of de belangen van de vereniging.

d.    Wegens het onredelijk benadelen van de vereniging.

8.    Het bestuur besluit over een ontzetting van een lid uit het lidmaatschap:

a.    Op eigen initiatief.

b.    Op schriftelijk verzoek van de absolute meerderheid van de leden.

9.    Ten spoedigste nadat tot ontzetting is besloten, geeft het bestuur betrokkene door middel van een aangetekend schrijven hiervan kennis, met opgave van redenen.

10.  Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het vorige lid, kan de betrokkene beroep instellen bij de algemene ledenvergadering. De betrokkene dient daartoe een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de secretaris.

11.  De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift bedoeld in het vorige lid.

12.  De beslissing van de algemene ledenvergadering op een beroepschrift wordt binnen één week, nadat de betreffende vergadering heeft plaatsgehad, schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

13.  In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de beslissing door het bestuur wordt genomen, zodat betrokkene vanaf dat tijdstip alle rechten verliest die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

14.  Indien de algemene ledenvergadering besluit intrekking van het besluit tot ontzetting wordt het lidmaatschap geacht zonder onderbreking te hebben voortgeduurd.

15.  Als het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 5.

1.    Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste drie personen. Deze worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden.

       De algemene vergadering kan echter besluiten dat één of meer van de bestuurders buiten de leden wordt benoemd.

2.    De benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 3. Tot het doen van zo’n bindende voordracht zijn zowel het bestuur als (tenminste) een/tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden bevoegd.

       De voordracht van het bestuur wordt gelijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering meegedeeld.

       Een voordracht van (tenminste) een/tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden moet uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

3.    Het bindend karakter van elke voordracht kan vervallen als de algemene ledenvergadering dit besluit neemt met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In deze ledenvergadering moeten tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4.    Is er geen voordracht gedaan, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het gestelde in artikel 5 lid 3 de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.

5.    Als er sprake is van meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

DUUR EN BEEINDIGING VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 6.

1.    Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Dit geldt ook als het bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de bestuursfunctie, eindigt door het verloop van die termijn.

2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat zolang in de vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft.

       De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.        Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

-      door bedanken voor de bestuursfunctie;

-      wat betreft een bestuurder die lid is van de vereniging, door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

       -      door het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermo­gen.

BESTUURSFUNCTIE EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 7.

1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

       Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2.    Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoorde­lijkheid en met instem­ming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt.

       De voorzitter en de secretaris stellen deze notulen vast en ondertekenen ze.

       Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voor­zitter omtrent de uitslag van een stemming is beslis­send. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schrifte­lijk vastge­legd voorstel.

       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juist­heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerech­tigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem­ming.

3.    Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regelingen met betrekking tot de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAKEN EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.

1.    Behoudens de beperkingen die volgen uit de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur blijft bevoegd als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald.

       Het bestuur is dan wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.

3.    Op voorwaarde van goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

4.    Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheden bepaalde taakonderdelen uit te laten voeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

5.    Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot:

-      het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen waarvan de financiële consequenties niet door de begroting zijn gedekt. Dit geldt onverminderd het in de overige delen van artikel 8 lid 5 bepaalde;

-      het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

-      het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

-      het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet;

-      het aangaan van dadingen;

-      het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures.

       Hiervan zijn uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen of andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

-      het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6.    Besluiten waarin goedkeuring wordt verleend voor de in artikel 8 lid 5 bedoelde rechtshandelingen behoeven tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering waarbij tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

       Als niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden.

       In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

       Wel blijft de eis van een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van kracht.

7.    De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

       Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelen­de  bestuurders.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 9.

1.    Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. Het eerste verenigingsjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend en vijf.

2.    Het bestuur is verplicht zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

       Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

       Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daar opgave van redenen melding van gemaakt.

       Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.    De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

       Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording die door het bestuur wordt afgelegd en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5     Als dit onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan.

       Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te verschaffen.

6     De commissie kan alleen door de algemene ledenvergadering van haar taak worden ontheven, maar uitsluitend door de benoeming van een nieuwe commissie met dezelfde taak.

7     Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10.

1.    Ieder jaar wordt uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden.

       In deze vaste jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

-      het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 9 met het verslag van de daar omschreven commissie;

-      de benoeming van een commissie als in artikel 9 omschreven voor het komende verenigingsjaar;

-      voorziening in andere vacatures;

-      voorstellen van bestuur of leden, aangekondigd bij oproeping voor de vergadering.

2.    Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.

3.    Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van vier weken op schriftelijk verzoek van minimaal een tiende deel van de stemgerechtigde leden. Als aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of een advertentie in tenminste één ter plaatse veel gelezen dagblad.

TOEGANG TOT VERGADERINGEN EN STEMRECHT

Artikel 11.

1.    Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Geschorste (bestuurs)leden hebben geen toegang, met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.

2.    Over toelating van anderen dan in artikel 11 lid 1 en artikel 11 lid 3 bedoeld beslist de algemene ledenvergadering.

3.    Ieder lid dat niet is geschorst beschikt over één stem.

Een lid kan zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Tevens kan ieder lid zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigde derde uitbrengen.

Ieder lid of derde kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 12.

1.    De algemene ledenvergaderingen worden geleid door een van de bestuursleden van de vereniging.

       Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in een voorzitter.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon.

       Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en notulist ondertekend.

       De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.

1.    Het in de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.    Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 13 lid 1 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering dit verlangt of (wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond) als één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

       Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4.    Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

5.    Als bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats. In geval van een bindende voordracht vindt een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

       Als dan weer niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen krijgt, vinden herstemmingen plaats totdat één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen of totdat er tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In dat geval beslist het lot.

       Bij bedoelde herstemmingen (waaronder niet de tweede stemming is begrepen) wordt telkens gestemd tussen personen waarop bij voorgaande stemmingen is gestemd.

       Degene op wie bij de voorafgaande stemming de minste stemmen zijn uitgebracht, valt steeds af. Is bij de voorgaande stemming op meer dan één persoon het minste aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie er niet meer kan worden gestemd.

6     Als de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is dat voorstel verworpen.

7.    Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit tot stemming bij acclamatie.

       Alle overige stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

       Schriftelijke stemming vindt plaats door middel van niet ondertekende, gesloten briefjes.

       Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige hoofdelijk stemming verlangt.

8.    Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een reglementaire vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het be­stuur geno­men, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.

1.    De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

       De oproeping geschiedt schriftelijk, geadresseerd aan de leden conform het ledenregister, zoals dat is omschreven in artikel 3.

       De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

JAARLIJKSE BIJDRAGE
Artikel 15.

1.    De leden zijn gehouden tot het betalen van jaarlijkse bijdrage zoals die door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te besluiten tot gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze betalingsverplichting.

3.    De bijdrage moet ieder jaar voor één april van het lopend jaar worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16.

1.    In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht anders dan door een besluit van de algemene ledenvergadering. Deze moet dan zijn opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 1 hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoorstel ter inzage leggen.

       Dit moet gebeuren op een daartoe geschikte plaats en de inzage moet duren tot na afloop van de dag waarop de vergadering is gehouden.

       Bovendien moet een afschrift van het wijzigingsvoorstel aan alle leden worden gezonden.

3.    Voor een besluit tot statutenwijziging is ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen nodig, in een vergadering waar ten minste één/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

       Is dit laatste niet het geval, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In deze tweede vergadering kan dan over het wijzigingsvoorstel een beslissing worden genomen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, mits een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen wordt gehaald.

4.    Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

5.    Een voorstel tot statutenwijziging kan ook worden aangenomen in een vergadering als bedoeld in artikel 13 lid 9.

ONTBINDING
Artikel 17.

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.

       Het bepaalde in artikel 16 lid 1, 2 en 3 en artikel 13 lid 9 is van overeenkomstige toepassing.

2.    Het eventuele batige saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

       Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan dit saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18.

1.    De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.    Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten, tenzij de afwijking door de wet of door de statuten wordt toegestaan.

SLOTBEPALING

Artikel 19.

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 20.

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaren de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 20, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging worden benoemd:

-      mevrouw Daphna van Maarschalkerweerd, wonende te Utrecht, adres Paramaribostraat 28 (postcode 3531 KS) geboren te Utrecht op vierentwintig september negentienhonderd zeventig, en wel als voorzitter,

-      de heer Michaël Johannes Post, voornoemd, en wel als secretaris, en;

-      mevrouw Margriet Francisca Flikweert, voornoemd, en wel als penningmeester

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparanten en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door ieder van de comparanten en door mij, notaris, ondertekend.

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.