Notulen

Overleg met Bo-Ex
Bestuur bewonersvereniging Jaffa
Overleggen rond het technisch onderzoek
Bewonersvereniging

 

Overleg met Bo-Ex

29-08-2013 Notulen zestigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
25-04-2013 Notulen negenenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
30-10-2012 Notulen achtenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
25-09-2012 Notulen zevenenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
29-05-2012 Notulen zesenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
10-04-2012 Notulen vijfenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
07-02-2012 Notulen vierenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
19-12-2011 Notulen drieenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
13-10-2011 Notulen tweeenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
09-06-2011 Notulen eenenvijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
28-04-2011 Notulen vijftigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
14-04-2011 Notulen negenenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
10-03-2011

Notulen achtenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

03-03-2011 Notulen zevenenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
25-11-2010 Notulen zesenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
04-11-2010 Notulen vijfenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
12-10-2010 Notulen vierenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
10-06-2010 Notulen drieenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
28-04-2010 Notulen tweeenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
18-03-2010 Notulen eenenveertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

04-02-2010

Notulen veertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

16-12-2009

Notulen negenendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

05-11-2009

Notulen achtendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

13-10-2009

Notulen zevenendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

10-09-2009

Notulen zesendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

02-06-2009

Notulen vijfendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

19-03-2009

Notulen vierëndertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

12-01-2009

Notulen drieëndertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

11-11-2008

Notulen tweeëndertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

09-10-2008

Notulen eenendertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

22-05-2008

Notulen dertigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

23-04-2008

Notulen negenentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

03-04-2008

Notulen achtentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

11-03-2008

Notulen zevenentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

14-02-2008

Notulen zesentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

22-11-2007

Notulen vijfentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

17-10-2007

Notulen vierentwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

24-09-2007

Notulen drieëntwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

31-08-2007

Notulen tweeëntwintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

25-06-2007

Notulen eenentwintigste  overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

24-05-2007

Notulen twintigste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

07-05-2007

Notulen negentiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

14-03-2007

Notulen achttiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

06-02-2007

Notulen zeventiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

06-12-006

Notulen zestiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
19-10-2006 Notulen vijftiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
31-08-2006 Notulen veertiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
11-07-2006 Notulen dertiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
29-06-2006 Notulen twaalfde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
09-05-2006 Notulen elfde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
30-03-2006 Notulen tiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
09-02-2006 Notulen negende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
10-11-2005 Notulen achtste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
25-08-2005 Notulen zevende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
16-06-2005 Notulen zesde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
14-04-2005 Notulen vijfde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
14-02-2005 Notulen vierde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
09-12-2004 Notulen derde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
27-10-2004 Verslag rondgang met Bo-Ex door het complex op 27 oktober 2004
06-09-2004 Notulen tweede overleg Bo-ex en Bewonerscommissie "Jaffa"
06-07-2004 Notulen eerste overleg Bo-ex en Bewonerscommissie "Jaffa" + bijlage over bouwkundig onderzoek
06-06-2004 Agenda van eerste overleg tussen Bo-Ex en Bewonerscommissie
28-04-2004  Notulen eerste gesprek met Bo-Ex

 

Bestuur bewonersvereniging

   
12-01-2006 Notulen vergadering bewonerscommissie
02-09-2004 Notulen vergadering bewonerscommissie 
03-06-2004 Notulen vergadering bewonerscommissie
13-05-2004 Notulen oprichtingsvergadering bewonerscommissie “Jaffa"

 

Rond technische onderzoek

- zie de link 'alleen voor leden'

 

Bewonersvereniging

08-10--2009 Verslag inspraak-avond van de bewonersvereniging over bouwkundige maatregelen (volgt nog)
04-06-2008 Verslag informatie avond voor bewoners over de renovatie
30-11-2005 Notulen eerste ledenvergadering bewonersvereniging Jaffa
19-05-2004 Notulen allereerste voorlichtingsavond van Bo-Ex voor bewoners (door Jaffa)
19-05-2004 Notulen allereerste voorlichtingsavond van Bo-Ex voor bewoners (door Bo-Ex)

 


Notulen zestiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa" (vastgesteld op 6 februari 2007)

 Datum: woensdag 6 december 2006, 19.00 uur

Aanwezig: Chiel Rottier, voorzitter, Michèl Post, Bertus Damen en Afra Bolten (Bewonersvereniging complex 501), Rolf van der Weide, Leonie Heezen en Spencer Schols (Bo-Ex), Jaap van der Veen en Ellen van Beckhoven (Stade)
Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

02. Mededelingen
Rolf merkt op, dat hij en zijn collega’s die aan dit overleg deelnemen de laatste tijd een aantal mails van de bewonersvereniging hebben ontvangen, die het overleg in de weg staan.
De toon die in de mails wordt gebezigd, stoort hem zeer. Er worden ongefundeerde beschuldigingen geuit, onder andere in de mail met als onderwerp Grrr. Rolf vindt dit een gebrek aan beleefdheid richting medewerkers. Nog erger is het dat het proces er onder lijdt.
Om weer te geven waarover het gaat, leest Rolf een stuk voor uit de mail over het marktonderzoek.  Michèl merkt op, dat deze mail niet aan Bo-Ex was gericht. Het streven van de leden van de bewonersvereniging is om de medewerkers van Bo-Ex met respect behandelen. Als Bo-Ex medewerkers een kopie krijgen van een mail, wil dat niet zeggen dat die mail ook voor Bo-Ex is bestemd. Overigens heeft hij een aantal mails aan Leonie gestuurd, waarop niet wordt gereageerd.
Afra merkt op, dat de mail van Michèl met het onderwerp Grrr betrekking heeft op het reputatie-onderzoek. Zij was daarvoor schriftelijk uitgenodigd. Over de gang van zaken heeft zij met Ron Willems, de medewerker bij
Bo-Ex, die bij dat onderwerp betrokken is, gesproken. De laatste heeft zijn excuses aan haar aangeboden.
Het stoort Bertus dat hierover vooraf geen contact is opgenomen met de bewondersvereniging.
Rolf deelt mede, dat hij ook met Ron Willems contact heeft opgenomen. Resultaat daarvan is dat de projectgroepleden er strikt op zullen toezien welke brieven naar bewoners gaan.
Afra stelt dat naast het feit, dat het niet handig was de brieven te versturen, ook fouten in de brieven stonden. Je kan je afvragen of Bo-Ex dan nog wel serieus genomen wordt.
Chiel adviseert beide partijen professioneel met elkaar om te gaan en zaken die niet in dit overleg thuishoren ook niet in dit overleg aan de orde te stellen.
 Verder adviseert hij om mails aan elkaar zo neutraal mogelijk te houden.

Jaap deelt mede, dat hij benaderd is door het Milieucentrum Nederland. Het televisieprogramma Radar wil in samenwerking met het Milieucentrum een programma wijden aan isolatie van oude woningen. Gedacht werd aan complex 501. Jaap heeft de status van het complex uitgelegd. De conclusie werd toen getrokken dat complex 501 niet past in het concept van Milieucentrum en Radar.

03. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04. Verslag vergadering d.d. 19 oktober
Op blad 4 wordt onder het punt planning toegevoegd dat de terugkoppeling naar bewoners niet hetzelfde is als de draagvlakmeting.
Rekeninghoudende met die toevoeging wordt het verslag van de vergadering d.d. 19 oktober vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Afra gaat in op de passage in het aanhangsel bij het huurcontract over de urgentie. In het verslag van de ver-gadering d.d. 19 oktober heeft zij gelezen dat de urgentie een zaak is van de gemeentelijke Overheid. Zij vreest dat de gemeente ook kan beslissen geen urgenties te verlenen. Rolf deelt mede, dat die vrees ongegrond is. Er worden afspraken gemaakt met de gemeente en bewoners kunnen rechten ontlenen aan de DUO overeenkomst, waarin is opgenomen hoe met bewoners van herstructureringsgebieden moet worden omgegaan.
Tijdens de vergadering van 19 oktober was afgesproken dat een voorstel gedaan zou worden over hoe de be-woners benaderd worden over het ondertekenen van het aanhangsel bij de huurovereenkomst.
Bewoners die na 2004 in de woningen zijn komen wonen, hebben het aanhangsel al ontvangen. Leonie betreurt het dat zij verzuimd heeft een voorstel te doen. Leonie zal informeren hoeveel getekende aanhangsels zijn terugontvangen en die informatie aan de bewonersvereniging doorgeven.
Michèl vraagt welk aanhangsel geldt als bewoners het nieuwe aanhangsel niet terugsturen. Leonie deelt mede, dat het nieuwe aanhangsel van toepassing is.
De regel omzetten woonduur in inschrijftijd hoort niet bij het ASP. Die regel geldt nu al.
De gemeente wil een transparante regeling over het verhuizen binnen het complex. Bewoners kunnen binnen het complex naar gelijkwaardige woningen verhuizen.
De discussie over het verhuizen binnen het complex hoort thuis in de beheergroep.
Michèl wil op korte termijn het overleg over het sociaal plan starten. De huidige drie bestuursleden nemen deel aan dat overleg. Zij nemen de tekst voor hun rekening. Voor de uitwerking zouden anderen ingeschakeld kunnen worden.

Actielijst
Aan de actie over het ASP wordt toegevoegd: besluit DPO d.d. 6 september 2006.
De excursie naar complex 405 wordt gehouden op 24 of 25 januari 2007.
Het streven is om de begroting van de bewonersvereniging 31 december gereed te hebben.
Michèl deelt mede, dat Margriet in de vergadering van januari afscheid komt nemen van deze groep.

05. Ingekomen stukken 

Vastgesteld verslag van de overlegvergadering d.d. 31 augustus 2006

Mail bewonersvereniging inzake woonduur/inschrijfduur d.d. 2 november 2006
Het is nog onduidelijk vanaf welk tijdstip bewoners complex 501 van deze regeling gebruik kunnen maken. Rolf zal informatie inwinnen. Hij zal ook navragen of complex 501 voor de regeling moet worden aangemeld. Het punt komt op de actielijst. In de informatie van Rolf komt ook te staan hoe met bewoners wordt gecommuniceerd.


06. Marktonderzoek
De bewonersvereniging heeft op 3 december 2006 een reactie gestuurd op het tweede concept marktonderzoek. Punt van kritiek is dat opmerkingen gemaakt tijdens de vergadering van 19 oktober niet in het tweede concept zijn verwerkt.
Michèl vindt de kwaliteit zo slecht, dat naar zijn mening, een nieuw marktonderzoek moet worden gedaan, liefst door een onafhankelijk bureau.
Op voorstel van Chiel wordt besloten het marktonderzoek in een kleine commissie te behandelen. Die commissie legt vervolgens een stuk voor aan de overlegvergadering. Het streven is nog voor de kerst een vergadering van die commissie te beleggen.
Het stuk dient uitspraken te doen over:
Kan Bo-Ex de opmerkingen van de bewonersvereniging verwerken in een verbeterd document?
Welke zaken vragen nader onderzoek of specifieke expertise en dien die vraag exterm te worden uitgezet?

07. Technisch onderzoek 
Het concept rapport is ontvangen; de bijlagen bij het rapport nog niet.
Jaap merkt op, dat hij een aanmerking heeft gemaakt over de ventilatie. De voorschriften  schrijven voor dat bij aanpassing van de woning de ventilatie moet voldoen aan de bestaande bouw. TNO zou dat nakijken en zonodig aanpassen. Dat is in de tekst wel gebeurd, maar in de begroting staat het nog steeds als verbetering.
Jaap heeft ook informatie ingewonnen bij bouwbeheer. Uit die informatie blijkt, dat als een ventilatiesysteem niet voldoet, de corporatie een aanschrijving kan krijgen.
Spencer is het niet eens met de stelling van Jaap. Een aanschrijving wordt alleen gedaan als er sprake is van een acute situatie.
Afgesproken wordt dat Spencer TNO vraagt duidelijkheid te verschaffen.

 Het concept rapport technisch onderzoek wordt vastgesteld. De bijlagen komen de volgende vergadering aan de orde.
Mocht de duidelijkheid van TNO of de bijlagen daartoe aanleiding geven, dan wordt de werkgroep nog een keer bijeengeroepen.
Afgesproken wordt dat de aanwezigen binnen een week eventuele opmerkingen op het verslag van de vergadering van de werkgroep d.d. 13 november doorgeven. Als er geen opmerkingen komen, is het verslag vastgesteld.
Vervolgens wordt ingegaan op de eerste concept conclusies die uit het rapport zijn getrokken door beide partijen. Afgesproken wordt dat op de volgende vergadering daarop inhoudelijk wordt ingegaan.
Chiel wil voorkomen dat de conclusies nu al uitmonden in keuzes die pas later gemaakt moeten worden. Hij  adviseert de conclusies te beperken tot de status van de woningen, zoals door TNO bevonden.
Beide partijen gaan hun concept herzien als basis voor het volgend overleg. Zij sturen die herziening ruim voor de volgende vergadering aan elkaar toe,

 08. Procesuitwerking
Chiel heeft in zijn notitie een aantal stappen beschreven. Die stappen licht hij nader toe. Michèl is de mening toegedaan dat na stap 2 de conclusies uit alle onderzoeken (technisch, bewoners, markt) aan bewoners gepresenteerd moet worden. Mocht er gekozen worden voor een bewonersavond dan stelt hij het op prijs als medewerkers van TNO aanwezig zijn om het technisch onderzoek toe te lichten. Hiermee wordt ingestemd.
Afgesproken wordt dat Leonie met een voorstel komt over de organisatie van een bewonersavond. Zij communiceert daarover met de bewonersvereniging.
Chiel vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de uitgangspunten. Zijn voorkeur gaat uit naar een inloopavond omdat bewoners dan beter geïnformeerd kunnen worden en het voor bewoners eenvoudiger is om te reageren.
Michèl vindt het belangrijk dat de inloopavond voor bewoners niet eerder dan twee maanden na de eerste informatie aan bewoners plaatsvindt. Chiel zal bij stap 4 begin maart wijzigen in eind maart.
Rolf vraagt waar bewonersbijeenkomsten het beste gehouden kunnen worden. Van de kant van de bewoners-vereniging wordt Portes in de Malakkastraat genoemd.
De vergadering stemt met deze aanvullingen in met de procesuitwerking als onderdeel van de planning.

 09. Beheergroep
De beheergroep komt voor de eerste keer bijeen op 18 januari 2007 (is 17 januari 2007 geworden).
Chiel gaat ervan uit, dat de zaken die in de beheergroep worden besproken niet meer in dit algemene overleg aan de orde worden gesteld.

10. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op 18 januari 2007, 19.00 uur.
Marijke maakt een vergaderschema uitgaande van een cyclus van 6 weken.
Michèl vraagt of de bewonersvereniging op de avonden van de vergaderingen al om 18.00 uur in de vergaderruimte kan voor vooroverleg. Marijke vraagt dit na en laat hem weten of het mogelijk is.

11. Rondvraag
Leonie gaat in op de bewonerskrant van de bewonersvereniging. Naar haar mening wordt in de bewonerskrant op zaken vooruit gelopen. Zij vraagt zich af of dat verstandig is. Zij geeft haar opmerkingen door.
Chiel merkt op, dat de bewonerskrant wordt voorgelegd om na te gaan of die inhoudelijk en procedureel correct is. Als dat het geval is, is de bewonerskrant verder een verantwoordelijkheid van de bewonersvereniging.
Chiel spreekt zijn waardering uit dat de bewonersvereniging de oorspronkelijke niet correcte teksten inclusief de toonzetting in positieve zin heeft aangepast.
Van de kant van Bo-Ex wordt opgemerkt dat het niet is toegestaan dat het conceptrapport van TNO op de web-site geplaatst wordt. Dat kan pas als het rapport definitief is en Bo-Ex besloten heeft het rapport vrij te geven.
Reeds in een eerder stadium heeft TNO Bo-Ex gewaarschuwd dat niet uit rapporten mag worden gepubliceerd. Spencer stuurt Michèl een afschrift van die brief.
Chiel adviseert te wachten tot het rapport definitief is. Michèl stelt, dat hij het wachtwoord niet aan bewoners zal verstrekken en dat in de bewonerskrant gepubliceerd wordt dat het definitieve rapport te inzage wordt gelegd.
Voor Spencer is dat niet voldoende. Hij verzoekt dringend het concept rapport van de website te halen. Hij zal nog een officiële reactie geven.

De bewonersvereniging heeft een rondgang door het complex gemaakt. Bewoners zijn tevreden over de inzet van de bewonersvereniging.
Bewoners zijn wel ontevreden over het huidig onderhoud aan de woningen. Met name over het oplossen van de vochtproblemen begane grondwoningen.
Michèl stelt dat de problemen zo ernstig zijn dat niet gewacht kan worden tot de ingreep.  Hij verzoekt voor de volgende winter iets aan de vochtproblemen te doen.
Rolf deelt mede, dat hieraan aandacht besteed wordt. Hij wijst er wel op, dat het dagelijks onderhoud in de beheergroep thuishoort.

12. Sluiting


Notulen vijftiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa" (vastgesteld op 6 december 2006)

 Datum: donderdag 19 oktober 2006, 19.00 uur 

Aanwezig: Chiel Rottier, voorzitter, Michèl Post en Bertus Damen (Bewonersvereniging complex 501), Rolf van der Weide, Marvin Wircx, Leonie Heezen en Spencer Schols (Bo-Ex', Jaap van der Veen en Ellen van Beckhoven (Stade)
Afwezig m.k.: Afra Bolten (Bewonersvereniging complex 501)
Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Marvin is aanwezig, omdat hij het marktonderzoek heeft opgesteld. Ellen is pas in dienst bij Stade en woont een aantal vergaderingen van adviseurs van Stade bij. Omdat zij niet iedereen kennen en niet alle aanwezigen hen kent, stelt iedereen zich voor.

 02. Mededelingen
Geen.

 03. Vaststelling agenda
Toevoeging: onderhoud door Bo-Ex. Wordt behandeld na agendapunt 8.

 04. Verslag en actielijst vergadering d.d. 31 augustus 2006
Blad 3, bijlage bij huurcontract.
Toevoeging: Rolf meldt dat de urgentie een overheidsbeschikking is. Rekeninghoudende met deze toevoeging wordt het verslag van de vergadering d.d. 31 augustus vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Michèl meldt dat de bestuursleden van de bewonersvereniging bij de bewoners langs zijn gegaan om te vragen of zij lid willen worden van de vereniging. Deze actie kost veel tijd, maar is wel waardevol.
In de vergadering van het driepartijenoverleg d.d. 16 september jl. is het voorstel om de huisvestingsregels te verruimen overgenomen.
Bertus merkt op dat de bewoners een brief gekregen hebben van het grondbedrijf waarin de suggestie wordt gewekt dat de woningen worden gesloopt. Deze brief heeft veel onrust in het complex teweeg gebracht. Bertus heeft het grondbedrijf gebeld met de vraag waar de informatie vandaan komt. Gebleken is dat die informatie van het wijkbureau komt. Bertus heeft vervolgens verhaal gehaald bij het wijkbureau. Na twee dagen kregen de bewoners een brief waarin excuses werden aangeboden.
Michèl deelt mede, dat gewerkt wordt aan de bewonerskrant. Het concept wordt binnenkort voorgelegd. Daarnaast wordt een informatiekrant voorbereid voor de bewoners van de omliggende straten om het te informeren over wat er in complex 501 gaande is. Ook daarvan wordt een concept voorgelegd.

Michel heeft met bewoners van complex 503 gesproken. Hij vindt het opvallend dat Bo-Ex nog niet is gestart met het overleg met een delegatie van bewoners. De woningen complex 503 worden gerenoveerd. Rolf is voornemens begin volgend jaar het overleg te starten. Bo-Ex heeft wel alle bewoners van de complexen die in DUO zijn opgenomen schriftelijk geïnformeerd dat iets met de woningen gaat gebeuren. Bewoners van complex 503 willen ook graag mee met de excursie naar complex 405. Uitgesproken wordt dat het de bewonersvereniging vrij staat wie in de delegatie wordt opgenomen.
Op de actielijst wordt opgenomen dat Leonie nog met een voorstel komt hoe bewoners benaderd kunnen worden om de bijlage bij het huurcontract te ondertekenen.
Rolf is er nog niet uit in welke vorm hij zijn notitie over het gekwalificeerd advies moet gieten. Eigenlijk wil hij wachten op de uitkomst van het overleg op lokaal niveau.
Michèl kan daarmee instemmen. Hij hoopt wel dat het niet te lang duurt, omdat nu de fase aanbreekt dat de bewonersvertegenwoordiging actueel is.
Afgesproken wordt dat, als er voor 31 januari 2007 geen resultaat is uit het overleg op lokaal niveau, Rolf met een notitie komt.

Actielijst:
Meenemen inschrijftijd bij ASP.
Leonie deelt mede, dat bewoners van woningen die worden gesloopt de gehele woonduur kunnen omzetten in inschrijftijd. Er vindt nog overleg plaats over de vraag of deze maatregel ook moet gelden voor bewoners die in een te renoveren woning wonen. Leonie verwacht dat daarover voor de volgende vergadering duidelijkheid is.

Beheergroep:
Een aantal bewoners is bereid deel te nemen aan de beheergroep. Michèl inventariseert wanneer zij kunnen vergaderen en geeft de mogelijkheden aan Leonie door. Het punt kan van de lijst af.

Excursie naar complex 405:

Leonie neemt contact op met de bewonerscommissie complex 405 en stelt vervolgens een aantal data voor aan de bewonersvereniging. Leonie wil wel graag weten welke vragen de bewonersvereniging heeft aan de bewonerscommissie complex 405. Michèl stelt vragen of en geeft die aan Leonie door.

Verruiming regels:
Er is reeds een besluit genomen over het omzetten van woonduur in inschrijftijd en het verruimen van het zoekgebied. Ook kunnen bewoners wooncarrière maken in de DUO zone.
Chiel verzoekt de besluiten over de verruiming van regels op papier te zetten en als bijlage bij het ASP te voegen.
Dat wordt toegezegd.
Michèl wil weten of bewoners die in een bovenwoning wonen, kunnen doorstromen naar een benedenwoning en andersom. Leonie verwijst hem naar afdeling Wonen. Medewerkers van die afdeling weten precies wat wel en niet kan.
Afgesproken wordt het punt verhuizen binnen het complex mee te nemen in het sociaal plan. Het punt wordt op de actielijst geplaatst.

Vegen:
Er wordt tweemaal per jaar geveegd. Vegen is een onderwerp dat in de beheergroep behandeld moet worden. Het punt kan van de actielijst af.

Werkgroep sociaal plan:
Michèl stelt voor om de huidige bestuursleden de grove lijnen van het sociaal plan te laten uitwerken. Reden daarvoor is dat op korte termijn geen bewoners gevonden kunnen worden die in de werkgroep willen deelnemen. Voor het verfijnen van het sociaal plan, op het moment dat duidelijk is wat er met het complex gaat gebeuren, zouden andere bewoners ingeschakeld kunnen worden.
Leonie stelt voor om de werkgroep in een later stadium te starten, zodat er tijd is om bewoners te zoeken.
De bewonersvereniging wil in ieder geval wachten met de bespreking van het sociaal plan tot dat het technisch onderzoek is afgerond. Hiermee wordt ingestemd.

Aanhangsel huurcontract:
De betreffende bewoners krijgen binnenkort het aanhangsel in tweevoud toegestuurd, met het verzoek de twee aanhangsels te tekenen en in te sturen. Daarna krijgen de bewoners een exemplaar dat ook door Bo-Ex is ge-tekend retour.

05. Ingekomen stukken
De aanwezigen hebben de vastgestelde stukken reeds in een eerder stadium ontvangen.

06. Technisch onderzoek
Het is niet de bedoeling dat tijdens deze vergadering inhoudelijk wordt ingegaan op het technisch onderzoek. De discussie wordt gevoerd in de werkgroep.

-  Bevestiging afsluiting technisch onderzoek stap 1 t/m 4
-  Vaststelling dat momenteel fase 5 (uitwerking varianten en consequenties) wordt behandeld. Het streven is deze 24 oktober in de werkgroep met deelrapportage af te ronden.
-  Verslag van de vergadering d.d. 5 september is aan de aanwezigen toegestuurd met verzoek uiterlijk in week 41 commentaar te leveren. Michel heeft zijn opmerkingen per mail d.d. 10 oktober toegestuurd. Rekeninghoudende met deze opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.
- Het verslag van 4 oktober wordt vastgesteld tijdens de volgende vergadering van de werkgroep.
- Afgesproken wordt dat alle bestuursleden de verslagen van de vergadering van de werkgroep ontvangen. De rapporten worden alleen aan de leden van de werkgroep gezonden.
- Voorstel voortgang.

Bertus merkt op, dat hij niet tevreden is met het conceptrapport van TNO. Hij wil dat TNO eerst het rapport aanpast voordat er over gesproken wordt. Dat betekent dat de vergadering van 24 oktober niet kan doorgaan.
Spencer is tevreden over het technisch onderzoek, maar ontevreden over de kostenopzet. Hij mist in het rapport een aantal essentiële zaken, zoals onderbouwing van bedragen. Ook zijn PM posten opgenomen, terwijl afgesproken was dat bedragen zouden worden vermeld.
Afgesproken wordt dat aan Michèle Sanders van TNO meegedeeld zal worden dat de vergadering van 24 oktober niet doorgaat en dat zo snel mogelijk een notitie gestuurd wordt waarin vragen en opmerkingen van bewoners-vereniging en Bo-Ex op hoofdstuk 5 zijn opgenomen. Jaap stuurt vrijdag 20 oktober zijn reactie aan Spencer. De werkgroep komt pas bijeen als hoofdstuk 5 compleet is.
Het streven blijft om het rapport tijdens de volgende vergadering van dit overleg vast te stellen.

7. Marktonderzoek
Het marktonderzoek wordt per hoofdstuk doorgenomen.
In het onderzoek wordt vermeld dat de woningen klein zijn. Michèl vindt dat een subjectieve beoordeling. Dat heeft hij ook al kenbaar gemaakt bij de bespreking van het startdocument. Marvin brengt daartegenin, dat een oppervlakte van niet meer dan 64 m² niet groot is. De opmerking slaat overigens op de buurt.
Afgesproken wordt hierop bij de conclusies terug te komen.
Gevraagd wordt welke problemen zich manifesteren. Marvin heeft de informatie overgenomen uit de Utrecht Monitor. Daarin wordt de veiligheid als een probleem aangegeven.
Verzocht wordt in het onderzoek helder aan te geven over welke buurt wordt geschreven. Ook wordt verzocht de problemen te omschrijven.
Michèl verzoekt bij het hoofdstuk kwaliteit aan te geven dat de kwaliteit van de woningen, die nog niet zijn aangepakt, een belangrijk probleem is. Marvin heeft dat ook zo bedoeld. Hij zal het iets verduidelijkheden.
Jaap mist bij de gebiedsstrategie een opsomming van de woonbelevingsgroepen.
Rolf merkt op, dat het een wijk is voor stedelijk georiënteerde.
Chiel wijst erop, dat het een gebiedsstrategie van Bo-Ex is. Dit zal duidelijker vermeld worden.
De laatste zin over de oppervlakte van de benedenwoningen wordt geschrapt.
Michel merkt op, dat bij de beoordeling van de gegevens ervan uitgegaan moet worden dat alleen de cijfers van voor mei 2004 meegenomen worden. Bij de behandeling van de conclusies wordt van dat gegeven uitgegaan.
De mutatiegraad is grillig. Dat komt door het lage aantal woningen.
Jaap mist in de analyse het positief aspect van de lage huren.
Michèl mist in het verhaal een blik in de toekomst. Naar aanleiding daarvan wordt opgemerkt, dat het markt-onderzoek een analyse is van hoe de huidige woningen in de markt staan.
Gevraagd wordt of iets gemeld kan worden over de algemene marktontwikkelingen. Rolf merkt op, dat hij de cijfers van Motivaction kan verstrekken.
Michèl vindt het jammer dat in het onderzoek niets is meegenomen van het bewonersonderzoek. Rolf zegt toe, dat dit laatste onderzoek bij het marktonderzoek betrokken kan worden.
De laatste alinea van de conclusies wordt uitgebreid.
Afgesproken wordt dat Marvin het marktonderzoek aanpast conform de opmerkingen die zijn gemaakt en het aangepaste stuk aan de aanwezigen mailt. Het marktonderzoek kan dan tijdens de volgende vergadering vastgesteld worden.

08. Planning
Het proces bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Chiel spreekt de verwachting uit, dat deze fase tijdens de volgende vergadering afgerond kan worden en overall conclusies getrokken kunnen worden. De aanwezigen verzoeken Chiel om met een stappenplan te komen. Chiel zegt toe, dat hij de volgende vergadering een procesvoorstel doet. Michèl verzoekt de terugkoppeling naar bewoners onderdeel te maken van het proces. Dit is niet hetzelfde als een draagvlakmeting.
Chiel is voornemens om partijen te interviewen over de uitgangspunten.
Hij verzoekt de aanwezigen vast na te denken over de uitgangspunten en over communicatie met bewoners.
In ieder geval wordt in de volgende versie van de planning het overleg met bewoners opgenomen.

09. Onderhoud door Bo-Ex
Bertus merkt op, dat met Jan Timmer is afgesproken dat klachten van bewoners worden verholpen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Zelf heeft hij een klacht ingediend en wacht al 6 weken op een timmerman. Bij het melden van klachten krijgen bewoners te horen dat weinig onderhoud uitgevoerd wordt, omdat de huren al zo laag zijn.
Leonie gaat na waarom de klachten van Bertus over zijn woning nog niet zijn verholpen. Zij verwijst voorts naar de beheergroep waar de klachten over onderhoud thuis horen.

10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 6 december 19.00 uur. De volgende vergadering over het technisch onderzoek wordt gehouden op 13 november 13.00 uur.

12. Sluiting


Notulen veertiende overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 19 oktober 2006)

Datum: donderdag 31 augustus 2006, 19.00 uur

Aanwezig: Chiel Rottier, voorzitter, Michèl Post, Bertus Damen en Afra Bolten (Bewonersvereniging complex 501), Rolf van der Weide en Spencer Schols (Bo-Ex), Jaap van der Veen (Stade
Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

02. Mededelingen
Afra heeft besloten lid te worden van het bestuur van de bewonersvereniging. Michèl deelt mee, dat mogelijk nog een bewoner toetreedt tot het bestuur.

 03. Vaststelling agenda
Toevoeging: Financiering bewonersvereniging. Wordt behandeld na de verslagen.
Opmerkingen op het technisch onderzoek komen onder punt 07. aan de orde.

 04. Verslagen vorige vergaderingen
Verslag vergadering 9 februari 2006 3e concept
Het verslag van de vergadering d.d. 9 februari 2006 wordt vastgesteld.
Verslag vergadering 30 maart 2006 2e concept
Het verslag van de vergadering d.d. 30 maart 2006 wordt vastgesteld.

Verslag vergadering 9 mei 2006, 1e concept

Blad 3
Onder de opsomming waaraan de externe voorzitter moet voldoen, wordt vermeld:

-          Hij moet onafhankelijk van partijen zijn
-          Hij moet inzicht hebben in de positie van partijen

Blad 4
In de nieuwsbrief wordt aandacht gevraagd voor de behoefte aan meer bestuursleden. Rekeninghoudende met de wijzigingen wordt het verslag d.d. 9 mei 2006 vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Blad 1
Het is niet duidelijk of Leonie heeft uitgezocht of er regelmatig wordt geveegd en of de kosten bij de huurders in rekening worden gebracht.
Dit punt komt op de actielijst.

Blad 3
Michèl heeft moeite met het feit dat de vertegenwoordiging van de bewonerscommissie bij grote uitzondering uit 2 personen mag bestaan. In de overeenkomst die Bo-Ex met STOK en bewonerscommissies is aangegaan staat vermeld dat een commissie het complex kan vertegenwoordiger ook al bestaat die door bepaalde oorzaken uit twee afgevaardigden. Rolf merkt op, dat een bewonerscommissie in een herstructureringsgebied een andere positie heeft dan een bewonerscommissie in een complex waar niets aan de hand is.

Verslag vergadering 29 juni 2006
Het verslag van de vergadering d.d. 29 juni 2006 wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Bertus gaat in op de planning voor het technisch onderzoek. Uit het antwoord blijkt, dat de planning, door aanvullende vragen, is uitgelopen. De verwachting is dat het technisch onderzoek in oktober is voltooid.

Verslag vergadering d.d. 11 juli 2006
Het verslag van de vergadering d.d. 11 juli 2006 wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Bertus herhaalt zijn verzoek om grote documenten niet naar hem te mailen maar per post naar hem toe te sturen.
De overige opmerkingen naar aanleiding van dit verslag komen aan de orde bij de behandeling van de agendapunten conclusies bewonersonderzoek en technisch onderzoek.

Actielijst:
5 bewoners willen deelnemen aan de beheergroep. Er is nog geen uitnodiging verstuurd voor de eerste vergadering. Bewoners, die actief betrokken zijn, worden uitgenodigd voor de excursie naar complex 405. Jaap stelt voor om ook de bewonerscommissie complex 405 te betrekken bij de excursie. Rolf maakt een opzet en mailt die aan de aanwezigen. Rolf verwacht dat in september een besluit genomen wordt over de verruiming van de huisvestingsregels.

05. Financiering bewonersvereniging
Tijdens de vergadering van 9 mei is een aantal afspraken gemaakt over de financiering van de bewonerscommissie. Michèl is niet helemaal tevreden over de afspraken. In de DUO overeenkomst is opgenomen dat bewonerscommissies een budget krijgen voor scholing. De Woonbond biedt regelmatig scholingsmogelijkheden aan. Als leden van de bewonersvereniging cursussen willen volgen, dan moeten zij de kosten voorschieten. Zijn voorstel is dat de bewonersvereniging een budget ontvangt en dat de bewonersvereniging verantwoording aflegt over de besteding van dat bedrag.
Afgesproken wordt dat de bewonersvereniging vanaf 2007, op basis van een begroting, een budget ontvangt. De bewonersvereniging legt verantwoording af over de besteding.
De bewonersvereniging stelt een begroting op en dient die bij Bo-Ex in.

06. Eindvaststelling van de gecorrigeerde documenten zoals eerder besproken
Vaststelling opdracht onafhankelijk voorzitter met aanvullende afspraken inzake communicatie en besluitvorming Michèl merkt op, dat geen afspraken gemaakt zijn over een concept planning.
Afgesproken wordt dat vermeld wordt: “partijen zijn een startdocument, met daarin de bijbehorende fasering en het tijdpad en spelregels rondom samenwerking overeengekomen”. De zin “tevens hebben zij een eerste gezamenlijke concept planning af-gesproken” wordt geschrapt.
Rekeninghoudende met de correcties wordt de opdracht onafhankelijk voorzitter met aanvullende afspraken inzake communicatie en besluitvorming vastgesteld.
Marijke brengt de wijzigingen aan en stuurt de definitieve opdracht aan de aanwezigen.

Vaststelling concept planning
Chiel stelt voor de planning nu vast te stellen. Gedurende het proces kan de planning aan de orde komen en zonodig aangepast worden.
“Programma van Uitgangspunten” wordt gewijzigd in “Nota van uitgangspunten”.
Bij herhuisvesting wordt (tijdelijk) vermeld.
Bij sociaal plan wordt toegepast vermeld.
Rekeninghoudende met de correcties wordt de planning vastgesteld. Chiel brengt de wijzigingen aan en stuurt de definitieve planning aan de aanwezigen.

Gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek
Michel verzoek mei 2005 te schrappen. Daarmee wordt ingestemd. Naar de mening van Spencer ervaren de bewoners het geluid ook als een probleem. Afgesproken wordt bij de opsomming van de gebreken die opgeheven moeten worden, te vermelden:
Gebrek aan verticale geluidsisolatie
“Programma van uitgangspunten” wordt gewijzigd in “Nota van uitgangspunten”.
Rekeninghoudende met de correcties worden de gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek vastgesteld.

Marijke brengt de wijzigingen aan en stuurt de definitieve conclusies aan de aanwezigen.

Bijlage bij het huurcontract
Bertus merkt op, dat in de DUO overeenkomst staat vermeld dat huurders recht hebben op een urgentie voor een periode van een jaar. Hij stelt voor dit in de bijlage op te nemen. Rolf is daarvan geen voorstander. Regels over de urgenties kunnen wijzigen. Rolf meldt dat de urgentie een overheidsbeschikking is.
Op voorspraak van de bewonersvereniging wordt onder D “informeren” gewijzigd in “ raadplegen”.
Bij herhuisvesting wordt “tijdelijk” vermeld.
Rekeninghoudende met de correcties wordt de bijlage bij het huurcontract vastgesteld.
Marijke brengt de wijzigingen aan en stuurt de definitieve bijlage aan de aanwezigen.
De bewoners, die vanaf 2004 in complex 501 wonen krijgen deze bijlage bij het huurcontract met de mededeling dat de eerdere verstrekte bijlage is komen te vervallen.
Leonie wordt verzocht met een voorstel te komen hoe bewoners benaderd kunnen worden om de bijlage te
ondertekenen en dat voorstel met de bewonersvereniging af te stemmen.

07. Technisch onderzoek
Bevestiging afsluiting technisch onderzoek stappen 1 t/m 3
Spencer deelt mede, dat met TNO is afgesproken dat de stappen 1 t/m 3 concept blijven tot dat het gehele
onderzoek is afgerond. Dan wordt het complete rapport vastgesteld.
Michèl merkt op, dat de bewonersvereniging te weinig gelegenheid heeft gehad om stap 3 met TNO door te nemen.
Afgesproken wordt dat in het eerstvolgend overleg met medewerkers van TNO gelegenheid wordt gegeven om de vragen over stap 3 te stellen. Als de vragen bevredigend worden beantwoord, kan deze fase afgesloten
worden.

Bevestiging van voortgang technisch onderzoek
6 opmerkingen dient gewijzigd te worden in 5 opmerkingen. De aanwezigen stellen vast dat de brief van 16 juni 2006 aan TNO en de 5 opmerkingen van de bewonersvereniging van 27 juli 2006 de opdracht vormen om de varianten uit te werken.

Doel en status vergadering 5 september 2006
Bertus kan niet aanwezig zijn bij de eerder vastgelegde vergadering. Geprobeerd wordt de vergadering te ver-zetten naar dinsdag 5 september van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Als reservedatum wordt geprikt woensdag 6 september van 9.30 uur tot 11.30 uur.
De vergadering begint met het stellen van de vragen over stap 3. Daarna is het een informatieve bijeenkomst; worden de kosten van de varianten gepresenteerd.
Chiel wijst erop, dat de formele besluitvorming niet in de werkgroep, maar in deze vergadering plaatsvindt.

 08. Procesvoorstel inzake sociaal plan  
Het procesvoorstel inzake sociaal plan wordt overgenomen.
Er wordt een werkgroep benoemd, die het sociaal plan doorneemt. Leonie verwacht dat daarvoor maximaal drie bijeenkomsten nodig zijn. De bewonersvereniging zal een aantal leden voor de werkgroep voordragen.

09. Inplannen marktonderzoek
Op het marktonderzoek wordt de volgende vergadering ingegaan.
Rolf wil graag met collega’s van de andere corporaties overleggen over het gekwalificeerd advies. Hij vraagt daarvoor enige tijd. De tijd wordt hem gegeven. Wel wordt verzocht vast met een voorbereidende notitie te
komen. Rolf zegt dat toe.

10. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 19 oktober 19.00 uur.

11. Rondvraag
Afra verzoekt achter de acties op de actielijst data te vermelden. Met dat verzoek wordt ingestemd. De volgende vergadering zullen de data achter de acties vermeld worden.

12. Sluiting


Notulen dertiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

(definitieve versie vastgesteld op 31 augustus 2006) 

Datum            :            dinsdag 11 juli 2006, 14.00 uur 

Aanwezig       :            Chiel Rottier, voorzitter

                                     Michèl Post en Bertus Damen (Bewonersvereniging complex 501)

                                     Rolf van der Weide en Leonie Heezen  (Bo-Ex)                                                              

Verslag          :            Mariska van der Meer (Bo-Ex)

 

01. Opening 

Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Tijdens dit overleg zullen het aanhangsel huurovereenkomst en de gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek van 2005 behandeld worden. 

Mariska stuurt het verslag en de twee aangepaste stukken aan Chiel. Na akkoord bevinding stuurt hij het verslag en de stukken door aan de leden van de bewonersvereniging en de medewerkers van Bo-Ex. 

02. Bijlage bij het huurcontract

Chiel stelt voor om het aanhangsel huurovereenkomst te behandelen en het definitief vast te
stellen. Met deze werkwijze wordt ingestemd.

Rolf legt uit dat het doel van het aanhangsel is huurders bewijsbaar te informeren over de ingreep en wat er gaat komen, het aanhangsel is geen voorlichting.

Chiel benadrukt dat met het formuleren van een aantal teksten in het aanhangsel de bewonersvereniging niks weg geeft. Het onderhandelen komt wanneer er over het sociaal plan gesproken wordt. 

Michèl zou graag zien dat huurders die het oude aanhangsel getekend hebben nu het nieuwe aanhangsel tekenen. Leonie zegt toe dat zodra het nieuwe aanhangsel definitief is deze toegestuurd zal worden aan huurders die het oude getekend hebben, met het verzoek het nieuwe te ondertekenen. 

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in het aanhangsel. Afspraak is dat de partijen de aangepaste versie ontvangen. Is men het eens dat treedt het document in werking. Zoniet dat komt het de volgende vergadering aan de orde.

Leonie brengt Bertus telefonisch op de hoogte wanneer de nieuwe versie van het aanhangsel naar hem gemaild is.

 03. De gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek van 2005 

Chiel heeft voorzet van Rolf t.a.v. de gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek ontleed. Hij heeft begrippen onderscheiden in een schema. Dit schema wordt besproken. 

De Bewonersvereniging heeft de indruk dat Bo-Ex niet veel waarde hecht aan het onderzoek van Lenva.

Rolf zegt dat Bo-Ex niet de intentie heeft het onderzoek van Lenva te bagatelliseren. Het onderzoek is een onderdeel van de toekomst en zal dan ook zeker gebruikt worden. Het onderzoek is een momentopname en geeft weer wat de bewoners toen dachten. 

Er zijn diverse wijzigingen in het stuk van Rolf van 26 april 2006, deze worden aangepast. 

04. Vergaderplanning

De eerste reguliere vergadering is op 31 augustus om 19.00 uur.

 


Notulen twaalfde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

(definitieve versie vastgesteld op 31 augustus 2006)

 Datum            :            donderdag 29 juni 2006, 19.00 uur

 Aanwezig       :            Chiel Rottier, voorzitter

                                     Michèl Post, Bertus Damen en Afra Bolten (Bewonersvereniging complex 501)

                                     Rolf van der Weide, Spencer Schols en Leonie Heezen  (Bo-Ex)

                                     Jaap van der Veen (Stade)

                                     Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

 

01. Opening 

Chiel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Afra is een nieuw bestuurslid van de bewonersvereniging complex 501. Zij stelt zich voor en de aanwezigen
stellen zich aan haar voor. 

Chiel heeft een voorstel voor een agenda gemaakt, alsmede een concept planning en een opdracht en randvoorwaarden voorzitter. Hij stelt voor deze vergadering alleen deze stukken te behandelen en de volgende vergadering onder andere de verslagen van de afgelopen vergaderingen.

Afgesproken wordt dat Marijke het verslag aan Chiel stuurt. Na akkoord bevinding stuurt hij het verslag door aan de leden van de bewonersvereniging en de medewerkers van Bo-Ex. 

02. Opdracht en randvoorwaarden voorzitter  

Chiel stelt voor om vanavond het stuk te behandelen en het de volgende vergadering definitief vast te
stellen. Met deze werkwijze wordt ingestemd.

De notitie begint met de afspraken die al zijn gemaakt tussen bewonersvereniging en Bo-Ex. 

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter

De voorzitter zit de vergadering voor. Hij is gehouden aan eerdere overeenkomsten, maar kan wel met aanvullende of wijzigingsvoorstellen komen.

De voorzitter stuurt de agenda met stukken een week voor de vergadering aan de deelnemers.

Chiel vindt het belangrijk dat hij op de hoogte gesteld wordt van het onderlinge contact tussen bewoners-vereniging en Bo-Ex. Hij wil daarom graag van emails een kopie ontvangen. Dat wordt toegezegd.

Chiel is de mening toegedaan dat interne communicatie een zaak van partijen is. Externe communicatie moet afgestemd worden met de voorzitter. 

Randvoorwaarden voor het voorzitterschap

Chiel vindt het belangrijk dat de bewonersvereniging en Bo-Ex streven naar gezamenlijke standpunten.  Over standpunten kan pas intern of extern gecommuniceerd worden, nadat daarover inhoudelijk is overlegd en gestreefd is naar gemeenschappelijkheid op inhoud en tijdstip.

Leonie stelt voor dat Chiel bepaalt of een uitgangspunt naar buiten gebracht wordt. Jaap kan zich voorstellen dat de voorzitter extern communiceert over ingenomen standpunten.

Chiel is de mening toegedaan dat partijen zelf standpunten naar buiten moeten brengen. Wel kan hij de regie voeren. Hij moet in ieder geval op de hoogte gebracht worden.

Randvoorwaarden voor het voorzitterschap

Michèl wijst op de afspraak dat nieuwsbrieven aan elkaar worden voorgelegd. Partijen hebben de mogelijkheid om een reactie te geven. De nieuwsbrieven worden in het vervolg ook aan Chiel voorgelegd. Hij stelt dat hij aanwijzingen kan geven, maar dat de nieuwsbrieven een verantwoordelijkheid blijven van bewonersvereniging c.q. Bo-Ex.

Rolf stelt voor om te komen tot een gezamenlijke nieuwsbrief aan bewoners.

Michèl voelt daarvoor vooralsnog niet. Hij kan zich wel voorstellen dat tot een gezamenlijke nieuwsbrief komt als partijen gezamenlijke uitgangspunten hebben. Chiel stelt voor daarop in een later stadium in te gaan.

Chiel stelt dat de bewonersvereniging leden heeft. Daarnaast zijn er ook bewoners, die geen lid zijn. Hij vraagt hoe die laatste groep door de bewonersvereniging wordt geïnformeerd.

Michèl deelt mede, dat in de statuten is opgenomen dat de bewonersvereniging opkomt voor de belangen van alle bewoners. Dat betekent dat de bewonersvereniging alle bewoners informeert. Overigens zijn de meeste bewoners lid van de bewonersvereniging.

Vervolgens informeert Chiel naar de nieuwsbrieven van Bo-Ex. Michèl verwijst naar de websites van Bo-Ex en bewonersvereniging. Overigens is het al enige tijd geleden dat Bo-Ex een nieuwsbrief heeft uitgebracht. 

Randvoorwaarden met betrekking tot de besluitvorming

Chiel vindt het belangrijk dat over belangrijke beslismomenten teruggekoppeld wordt naar de bewoners. Inzet moet zijn dat partijen de terugkoppeling gezamenlijk organiseren. De reactie van de bewoners maak onderdeel uit van het voorstel.

Ook over een voorstel met betrekking tot de aanpak van het complex moeten bewoners geïnformeerd worden, voordat het bestuurlijk wordt vastgesteld. Het verslag van de bewonersavond maakt deel uit van de besluitvorming.

 03. Concept planning 

Chiel heeft zich bij het opstellen van de concept planning laat leiden door de eerder door Rolf opgesteld planning.

Het technisch onderzoek is in de onderzoeksfase. Spencer zorgt ervoor dat Chiel alle stukken krijgt.

Spencer verwacht dat het technisch onderzoek in oktober gereed is. TNO gaat nu rekenen uitgaande van wat
Bo-Ex en bewonersvereniging gezamenlijk hebben aangegeven.

Michèl had het prettig gevonden als nog met TNO gesproken had kunnen worden over de varianten die uitgewerkt worden. Spencer merkt op, dat TNO de varianten gaat uitwerken op basis van de ambitieniveaus die

Bo-Ex en bewonersvereniging gezamenlijk hebben vastgesteld. Als daarover overlegd moet worden met TNO, is de consequentie dat een vertraging van twee maanden optreedt.

Afgesproken wordt dat de bewonersvereniging hierover in beraad gaat en vrijdag voor 12.00 uur aan Spencer laat weten wat het standpunt is.

Chiel vindt het belangrijk dat een marktonderzoek wordt gedaan, om te weten hoe het complex in de markt staat. Dat kan op A4 aangegeven worden.

Rolf verzamelt de gegevens en stuurt zijn notitie naar Chiel.

Geconcludeerd wordt dat eerst getracht wordt conclusies te trekken uit het bewonersonderzoek en daarna uit het technisch onderzoek. Daarmee wordt ingestemd.

Chiel wil fase twee afsluiten met een bewonersavond. Het streven is in november. Als dat niet lukt, dat wordt de bewonersavond gehouden in januari 2007.

Het sociaal plan wordt in twee ronden behandeld;

In de eerste ronde wordt het bestaande ASP doorgenomen. Als het scenario bekend is, kan het ASP concreet ingevuld worden en in een vergadering worden vastgesteld. Leonie stelt voor een werkgroep te formeren, die het ASP doorneemt.

In de planning moet rekening gehouden worden met:

-        het uitbrengen van een gekwalificeerd advies door de bewonersvereniging

-        raadpleging van de bewoners door de bewonersvereniging.
 

Naar aanleiding van de opmerking van Michèl dat de bewonersvereniging steeds moet aantonen dat een gekwalificeerd advies gegeven kan worden, stelt de voorzitter om daarop tijdens een volgende vergadering terug te

komen. Daarmee wordt ingestemd.
De data in de planning worden doorgenomen en aangepast. Chiel stuurt de aangepaste planning aan de aan-wezigen en agendeert de planning voor de volgende vergadering, zodat deze vastgesteld kan worden.  

04. Inventarisatie en planning lopende zaken in volgorde van urgentie 

Bijlage bij huurcontract

Conclusies bewonersonderzoek

Sociaal plan eerste ronde

Marktonderzoek

Kwalitatief advies. 

05. Vergaderplanning 

Afgesproken wordt op dinsdag 11 juli om 14.00 uur bijeen te komen.

Agendapunten zijn:

- Bijlage bij huurcontract

- Conclusies bewonersonderzoek. 

De eerste reguliere vergadering is op 31 augustus om 19.00 uur.

Tijdens deze vergadering wordt een planning gemaakt voor de volgende vergaderingen.

 06. Rondvraag 

Michel spreekt zijn vertrouwen uit in het proces. 

07. Sluiting


 

Notulen elfde overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

(definitieve versie vastgesteld op 31 augustus 2006) 

Datum            :            dinsdag 9 mei 2006, 19.00 uur 

Aanwezig       :            Michèl Post, Bertus Damen en Margriet Flikweert (Bewonersvereniging complex 501)

                                     Bij de eerste agendapunten twee bewoners van benedenwoningen

                                     Rolf van der Weide, Spencer Schols en Leonie Heezen  (Bo-Ex)

                                     Jaap van der Veen (Stade) 

Afwezig m.k.  :            Daphna van Maarschalkerweerd (bewonersvereniging complex 501)                                    

Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

 

01. Opening 

Rolf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

02. Vaststelling agenda 

Michèl verzoekt toe te voegen:

-          aanhangsel bij huurcontract

-          vergoeding aan bewonerscommissie

-          bewonersvertegenwoordiging

Met de toevoegingen wordt ingestemd.

Rolf deelt mede, dat de behandeling van de agendapunten 5, aangepaste planning en 6, gezamenlijke conclusies uit bewonersonderzoek, afhankelijk is van de uitkomst van de discussie over “hoe staan we in het proces”.

 03. Verslagen vorige vergaderingen 

Verslag vergadering 9 februari 2006 (2e concept)

Op pagina 3 wordt toegevoegd, dat het democratisch functioneren het belangrijkste aspect is. Het verslag komt de volgende vergadering als derde concept terug. 

Verslag vergadering d.d. 30 maart 2006 (1e concept)

Blad 2:

Toevoeging: de lijst met namen van leden die geen bezwaar maken kan dan aan Bo-Ex overhandigd worden.

Niet Michèl maar Bertus overhandigt de brief. Toegevoegd wordt: gezien door Bo-Ex en goed bevonden.

Blad 3:

Toevoegen bij planning: Bo-Ex heeft de capaciteit voor complex 501 uitgebreid. 

Het verslag komt de volgende vergadering als tweede concept terug. 

Naar aanleiding van:

Michèl merkt op, dat er sprake is van openbaar terrein. Dan kunnen de kosten voor het schoonhouden van het terrein niet bij bewoners in rekening worden gebracht. Leonie zoekt uit of er regelmatig wordt geveegd en of de kosten bij huurders in rekening worden gebracht.

Michèl merkt op, dat in de samenwerkingsovereenkomst niets staat over het verstrekken van een ledenlijst.

Leonie deelt mede, dat Bo-Ex per betalend lid een vergoeding geeft. Vandaar de vraag om de ledenlijst.

Michèl concludeert dat de bewonersvereniging recht heeft op drie bedragen, te weten:

-          vaste vergoeding

-          vergoeding per betalend lid

-          vergoeding voor extra uitgaven.

Naar aanleiding hiervan merkt Leonie op, dat  eerst de vaste vergoeding opgemaakt moet worden, voordat uit-gaven gedeclareerd kunnen worden. Voor de zekerheid wil ze nakijken wat ze hierover eerder heeft gemaild. Michel geeft aan dat hij dit al gedaan heeft, en zal de correspondentie hierover naar Leonie toesturen.

De vaste vergoeding voor 2005 en voor 2006 worden deze maand overgemaakt.

Rolf deelt mede, dat de BRU formeel nog geen besluit genomen heeft over het omzetten van 100% van de woonduur naar inschrijfduur. 

De afspraak was dat de planning in klein comité besproken wordt. Dat is niet gebeurd. 

Actielijst 

Rolf deelt mede, dat de wijzigingen in het protocol Utrecht Vernieuwt niet in strijd zijn met het startdocument.  

04. Bewonersvertegenwoordiging 

Het stoort Rolf dat in de concept nieuwsbrief staat dat Bo-Ex eist dat bewoners van de benedenwoningen deel uitmaken van de vertegenwoordiging die met Bo-Ex praat over de plannen. Hij heeft de suggestie gedaan, omdat nu alleen bewoners van de bovenwoningen aan het overleg deelnemen. Het zou kunnen, dat daardoor de
klachten van bewoners van benedenwoningen onvoldoende naar voren komen.

De bewonersfederatie heeft twee bewoners van benedenwoningen uitgenodigd om te vertellen hoe zij het wonen in benedenwoningen ervaren.

De bewoners geven aan dat zij geen klachten hebben over de woning. Wel kunnen zij zich voorstellen dat de doorstroming wat hoger is, omdat de benedenwoningen klein zijn. Voor iemand die net afgestudeerd is, is het een prima woning. De informatieverstrekking door de bewonersvereniging aan de huurders is goed en eerlijk.

Voordat de twee bewoners de vergadering verlaten, vraagt een van hen wie verantwoordelijk is als een bewoner bijvoorbeeld over tegel, die niet goed ligt, valt. Uit het antwoord blijkt, dat Bo-Ex verantwoordelijk is. Leonie doet de suggestie dit onderwerp te bespreken in de op te richten beheergroep. 

05. Brief d.d. 23 april: hoe staan wij in het proces 

Rolf heeft deze brief verstuurd naar aanleiding van de email die hij van Michèl had ontvangen over gezamenlijke conclusies over het bewonersonderzoek. Rolf is zeer ontstemd over de inhoud van deze mail. De voorwaarden die daarin staan, staan haaks tegenover de taak waarvoor partijen staan.

Rolf is van mening, dat de bewonersvereniging de strijd met Bo-Ex zoekt en niet de dialoog. Hij heeft het gevoel dat de bewonersvereniging Bo-Ex voortdurend klem probeert te zetten.

De inhoud van nieuwsbrief was voor Rolf de druppel. Hij is het vertrouwen dat partijen naar een gezamenlijke oplossing zoeken, kwijt. Het dreigen met de geschillenadviescommissie gaat hem veel te ver.

Leonie geeft het voorbeeld van het aanhangsel bij het huurcontract. Op dat aanhangsel had de bewoners­vereniging opmerkingen. Zij heeft een aangepaste versie gestuurd in de verwachting dat daarover nog gediscussieerd wordt. Haar verbazing was groot toen zij merkte dat haar versie al op de internetsite van de bewonersvereniging staat en dat dit uitgebreid in de conceptnieuwsbrief van de commissie staat. 

Michèl merkt naar aanleiding daarvan op, dat hij het aanhangsel aan een aantal juristen wilde voorleggen. Door het op internet te zetten kon hij het op een eenvoudige wijze aan die juristen kenbaar maken.

Over zijn mail merkt hij op, dat hij een onderscheid wilde maken. Hij verwijt Bo-Ex dat zij er alles aan doet om geen conclusies uit het bewonersonderzoek te trekken.

Rolf merkt op, dat Bo-Ex wel degelijk bereid is om gezamenlijke conclusies te trekken. Hij heeft daartoe ook een stuk voorbereid. Hij vindt het echter volstrekt tegen de gesst van de afspraak om tot gezamenlijk gedragen conclusies te komen indruisen, wanneer tegelijkertijd met de geschillenadviescommissie gedreigd wordt wanneer de conclusies van de bewonersvereniging niet worden overgenomen.

Margriet vult aan dat Bo-Ex voortdurend een grote slag om de arm houdt.

De kritiek van de bewonersvereniging is, dat Bo-Ex zeer veel tijd neemt om zaken af te ronden. Als voorbeeld wordt het start document gegeven. Het heeft een jaar geduurd voordat er overeenstemming  was over het start­document.

Margriet realiseert zich dat de bewonersvereniging soms te direct is. Het was beter geweest als de bewoners­vereniging de concept nieuwsbrief nog eens had doorgenomen voordat deze aan Bo-Ex was gestuurd.

Ook is het niet zo verstandig geweest om gelijk met de geschillenadviescommissie te dreigen.

Rolf is zeer sceptisch over het vervolg van het onderhandelingstraject.

Jaap merkt op, dat het zou kunnen helpen als partijen meer direct contact met elkaar hebben. Geen kant en klare stukken mailen, maar meer tussentijds telefonisch of persoonlijk contact.

Het is voor de bewonersvereniging moeilijk te bevatten dat Bo-Ex geen conclusies uit het bewonersonderzoek wil trekken, terwijl de conclusies voor de bewonerscommissie helder zijn.

Jaap stelt, dat partijen moeten aangeven over welke conclusies uit het onderzoek zij het eens zijn en over welke conclusies verschil van mening bestaat. Hij is ook van mening, dat niet te snel met de geschillenadvies­commissies moet worden gedreigd. 

De vergadering wordt enige tijd geschorst. 

Na de schorsing neemt Margriet, namens de bewonersvereniging, het woord.

De bewonersvereniging vindt het belangrijk om met Bo-Ex in gesprek te blijven.

Zij kan zich voorstellen dat Bo-Ex zich ergert aan de toon die de bewonersvereniging aanslaat. De bewoners­vereniging zal proberen de toon te temperen en zich meer richten op de inhoud.

Daar staat tegenover dat de ervaring is dat Bo-Ex ontsnappingsroutes inbouwt en niet helder is richting bewonersvereniging.

Op dit moment is er geen vertrouwen tussen partijen. De bewonersvereniging vindt het toch belangrijk dat het proces wordt voorgezet en stelt voor om het proces te laten leiden door een onafhankelijke externe voorzitter.

Rolf vindt het ook belangrijk dat het proces wordt afgerond en dat gezamenlijke conclusies worden getrokken. Ook hij vindt dat dit alleen kan onder leiding van een externe voorzitter.

Afgesproken wordt dat bewonersvereniging en Bo-Ex ieder twee kandidaten voordragen.

Een externe voorzitter moet voldoen aan:

-          hij moet ervaring hebben met bewonersoverleg.

-          Hij moet kennis hebben van de processen

-          Hij moet kennis hebben van het protocol Utrecht Vernieuwt (is een pre)

-          Hij moet kennis hebben van de volkshuisvesting of zich makkelijk kunnen inwerken.

-          Hij moet een vergadering technisch kunnen leiden en sociale vaardigheden hebben.

-          Hij moet onafhankelijk van partijen zijn

-          Hij moet inzicht hebben in de positie van partijen 

De externe voorzitter moet het proces leiden. 

Afgesproken wordt dat partijen voor 1 juni twee kandidaten zoeken en de namen aan elkaar doorgeven.

Rond 6 juni moeten gesprekken met de kandidaten gevoerd worden. Het streven is om de externe voorzitter de vergadering van 29 juni te laten leiden.

De bewonersvereniging denkt na over de vraag hoe hierover met de bewoners gecommuniceerd moet worden. 

Margriet merkt op dat teveel via de email wordt gecommuniceerd. Beter is het om zo nu en dan de telefoon te pakken. Ook moet niet een afwachtende houding aangenomen worden.

Ook de vertegenwoordigers van Bo-Ex zijn van mening, dat beter gecommuniceerd moet worden en dat eerder aan de bel moet worden getrokken. 

De bewonersvereniging zal haar nieuwsbrief aanpassen voordat die naar de bewoners gaat. Bo-Ex krijgt een vooraf een exemplaar van de aangepaste nieuwsbrief. Als er zaken in dat concept staan die niet kloppen, dan hoort de bewonersvereniging dat graag.

06. Notitie positie Margriet Flikweert 

Rolf stelt met nadruk dat het niet om Margriet persoonlijk gaat. Hij heeft er geen enkel bezwaar tegen als Margriet de vergaderingen bijwoont als adviseur van de bewonersvereniging. De bewonersvertegenwoordiging moet naar zijn mening, echter bestaan uit bewoners uit het complex.

Margriet deelt mede, dat de bewonersvereniging over de vertegenwoordiging heeft gesproken. Zij is niet van plan om nog lang in het bestuur te blijven. Als een opvolger wordt gevonden, dan treedt zij terug als bestuurslid.

Het is niet eenvoudig om een bewoner te vinden die ook de functie van penningmeester wil overnemen. Zij vraagt daarom de bewonersvereniging de ruimte te geven om een opvolger te zoeken en de bewonersvereniging toe te staan dat zij als vertegenwoordiger van de bewoners deelneemt aan het overleg.

Rolf blijft bij zijn principe maar stapt er nu uit praktische overwegingen overheen.

Afgesproken wordt dat Margriet nog één jaar na haar benoemingsdatum deel uitmaakt van de bewoners­vertegenwoordiging die met Bo-Ex overlegt. 

Michèl merkt op, dat het moeilijk is om de vergaderingen altijd met drie personen bij te wonen. Hij vraagt daarom of Bo-Ex het toestaat dat de vertegenwoordiging in sommige gevallen uit twee personen bestaat.

Leonie stelt dat eerst geprobeerd moet worden een datum te vinden waarop de bewonersvereniging wel een quorum heeft. 

Afgesproken wordt dat tot het einde van het jaar bij grote uitzondering de vertegenwoordiging van de bewoners­vereniging mag bestaan uit twee personen. 

De bewonersvereniging zal  in de nieuwsbrief aandacht vragen voor de behoefte aan meer bestuursleden. 

Verzocht wordt in de aanbiedingsgesprekken met kandidaat huurders te wijzen op het bestaan van de bewoners­vereniging. Leonie geeft dit aan de woonconsulent door. 

De agendapunten planning, gezamenlijke conclusies bewonersonderzoek en aanhangsel huurcontract worden doorgeschoven naar de volgende vergadering die onder leiding staat van een externe voorzitter. 

07. Rondvraag 

De vergadering met vertegenwoordigers van TNO over het technisch onderzoek wordt gehouden op donderdag 18 mei om 13.00 uur. 

Bertus is blij met de uitkomst van deze vergadering. Hij hoopt dat de processen nu beter zullen verlopen. 

Michèl vraagt of Bo-Ex het ermee eens is, dat 60% van de bewoners een beduidende meerderheid is. Rolf doet daarover geen uitspraak. 

08. Sluiting Notulen tiende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa"

(definitieve versie vastgesteld op 31 augustus 2006) 

Datum            :            donderdag 30 maart 2006, 19.00 uur 

Aanwezig       :            Michèl Post en Bertus Damen  (Bewonersvereniging complex 501)

                                     Rolf van der Weide, Spencer Schols en Leonie Heezen  (Bo-Ex)

                                     Jaap van der Veen (Stade) 

Afwezig m.k.  :            Margriet Flikweert en Daphna van Maarschalkerweerd (bewonersvereniging complex 501)                                   

Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

 

01. Opening 

Rolf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

02. Mededelingen   

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Ernst. Het bericht van zijn overlijden is zowel bij Bo-Ex als bij de bewonersvereniging hard aangekomen.

Namens Bo-Ex hebben Rolf en Spencer de crematie bijgewoond. Michèl stelt dat op prijs. 

03. Vaststelling agenda 

Toevoeging:

-          Financiële bijdrage aan bewonersvereniging. Dit punt wordt behandeld na de verslagen van de vorige vergaderingen. 

Op de agenda heeft Rolf het voorstel gedaan de discussie over de samenstelling van de bewonerscommissie uit te stellen tot de volgende vergadering. Hij zorgt er dan voor, dat er een notitie van hem ligt, zodat beide stukken besproken kunnen worden.

Bertus deelt mede, dat een aantal bewoners, waaronder bewoners van benedenwoningen, is benaderd. Hij heeft positieve reacties gehad. Dat wil echter niet zeggen, dat zij de vergaderingen tussen bewonersvereniging en

Bo-Ex willen bijwonen.

Afgesproken wordt de discussie uit te stellen tot 9 mei. De bewonersvereniging zal wel in haar nieuwsbrief een oproep doen voor nieuwe bestuursleden. 

04. Verslagen vorige vergaderingen 

Verslag vergadering 10 november 2005 2e concept

Het verslag van de vergadering d.d. 10 november 2e concept wordt vastgesteld. 

Verslag vergadering 9 februari 2006 1e concept

In het verslag wordt een aantal wijzigingen aangebracht. Het komt als 2e concept verslag terug. 

Actielijst:

De verschillen tussen protocol DUO 1 en protocol Utrecht Vernieuwt staan in het boekje Stedelijk Protocol/Draaiboek herstructurering Utrecht Vernieuwt, dat aan de bewonersvereniging wordt uitgereikt.

Michèl vraagt zich af of de wijzigingen van toepassing zijn op complex 501.

Rolf zal nagaan of de wijzigingen conflicteren met hetgeen in het startdocument complex 501 is overeengekomen.

9 februari was niet duidelijk wie de eigenaar van de grond is. Dat blijkt Bo-Ex te zijn.

Het onderhoud van de verlichting ligt bij de gemeente. Als bewoners willen dat de straat geveegd wordt, dan kan dat. De kosten worden wel bij bewoners in rekening gebracht.

Rolf adviseert dit onderwerp in de beheergroep te bespreken. 

Afgesproken wordt dat het kantoor van Bo-Ex de vergaderlocatie blijft. 

Een groot aantal acties wordt geschrapt, omdat die acties zijn afgehandeld. 

05. Vergoeding aan bewonersvereniging 

De bewonersvereniging krijgt jaarlijks een vergoeding. Daarnaast krijgt de vereniging een vergoeding per lid. Daarvoor heeft Bo-Ex de ledenlijst nodig, zodat berekend kan worden welk  bedrag moet worden uitgekeerd. Deze lijst wordt opgenomen in de financiële administratie zodat, als de accountant daarom vraagt, aangetoond kan worden waarom vergoedingen worden uitgekeerd.

Van de kant van de bewonersvereniging wordt medegedeeld, dat een aantal bewoners bezwaar heeft tegen het verstrekken van de ledenlijst. Die bewoners willen niet dat Bo-Ex weet dat zij lid zijn van de vereniging.

Leonie benadrukt, nogmaals dat de lijst alleen nodig is om verantwoording af te leggen over de verstrekte vergoeding. Voor de rest doet Bo-Ex niets met de lijst.

De bewonersvereniging start binnenkort met het innen van het lidmaatschapgeld 2006. Zij zal de bewoners die bezwaar maken tegen verstrekking van de lijst uitleggen waarvoor de lijst is bestemd. De lijst met namen van leden die geen bezwaar maken kan dan aan Bo-Ex overhandigd worden.

Dat betekent dat vanaf 2006 een vergoeding per lid uitbetaald kan worden. De vaste vergoeding 2005 kan wel al uitbetaald worden.

Leonie zal maandag per mail de hoogte van het vaste bedrag en de hoogte van de bijdrage per lid doorgeven.

Zij wijst erop, dat extra kosten bij Bo-Ex gedeclareerd kunnen worden. Als een factuur wordt overlegd, betaalt

Bo-Ex uit. 

06. Gekwalificeerd advies bewonersonderzoek 

Michèl waardeert het dat Bo-Ex het advies van de bewonersvereniging ziet als gekwalificeerd advies, maar vindt het teleurstellend, dat in dezelfde brief Bo-Ex aangeeft dat een aantal van 45 bewoners bescheiden is.

De bewonersvereniging vindt dat juist een stevige basis.

De bewonersvereniging is ook nog niet zover om gezamenlijke conclusies uit het bewonersonderzoek te trekken en dat Bo-Ex een aanzet levert.

Jaap constateert, dat Bo-Ex en bewonersvereniging het op grote lijnen met elkaar eens zijn. Het zou jammer zijn als de discussie zich alleen richt op de punten waarover geen overeenstemming is. Zijn advies is om voor die punten een omschrijving te vinden waarmee partijen kunnen leven.

Michèl zegt toe dat hij binnen twee weken met een stuk komt waarin hij opneemt:

-          de onderwerpen in het bewonersonderzoek waarover overeenstemming is

-          de onderwerpen waarover nog geen overeenstemming is.

Bertus overhandigt de brief die aan de bewoners is verstrekt en die door 45 bewoners is geretourneerd met de ingevuld bon dat zij het eens zijn met de inhoud van de brief. Gezien door Bo-Ex en goed bevonden.

Bertus vult aan dat het meer reacties hadden kunnen zijn. Nieuwe bewoners hebben het niet aangedurfd de bon in te leveren, gezien het aanhangsel bij het huurcontract. 

07. Stand van zaken technisch onderzoek 

Spencer is afgelopen week gebeld door Michèle Sanders van TNO. Zij heeft geconstateerd dat een stuk van haar op de internetpagina van de bewonersvereniging staat. In de voorwaarden bij overeenkomst tussen Bo-Ex en TNO is opgenomen dat niets zonder toestemming van TNO gepubliceerd mag worden.

TNO zal in het vervolg alle stukken het predikaat vertrouwelijk geven. Als de bewonersvereniging die stukken op de internetpagina plaatst, zal TNO een procedure tegen de bewonersvereniging starten.
Michèl deelt mede dat hij de namen en telefoonnummers van TNO medewerkers uit het stuk heeft verwijderd.

Ten aan zien van het onderzoek deelt Spencer mee, dat dit zeer voorspoedig verloopt. De hulp van Bertus hebben de medewerkers zeer gewaardeerd. De medewerkers van TNO lopen voor op de planning. Spencer heeft het advies gegeven meer woningen te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat er maar enkele woningen zijn met een betonnen vloer.

Bertus deelt mede dat per 1 april een aantal woningen leegkomt. Die kunnen in het onderzoek meegenomen worden. Spencer zal dat aan TNO doorgeven.

6 april worden de daken bekeken en wordt onderzocht waar de drainagebuis ligt.

Als de medewerkers van TNO vinden dat nader onderzoek vereist is, dan geven zij dat aan.

Marijke neemt contact op met Michèle Sanders voor het beleggen van een vergadering over het technisch onderzoek. 

08. Planning 

Rolf deelt een nieuw voorstel trajectdoorloop complex 501 uit. In  dat nieuwe voorstel geeft hij aan dat het goed mogelijk is voor 2 januari 2007 een besluit ter bekrachtiging aan de bewoners voor te leggen. Hij stelt aan de aanwezigen voor om zich daaraan te committeren. Bo-Ex heeft de capaciteit voor complex 501 uitgebreid.

Rolf deelt mede, dat de kans groot is dat de gemeente Utrecht de mogelijkheden van herhuisvesting verruimd. Zo ziet het ernaar uit, dat bewoners van herstructureringsgebieden de volledige woonduur mogen omzetten in inschrijftijd. Rolf verwacht dat gemeente begin mei een besluit neemt. Dat besluit wordt aan de bewonersvereniging gestuurd. 

Afgesproken wordt dat Bo-Ex een excursie naar complex 405 organiseert. 

Michèl deelt mede, dat hij nog geen gelegenheid heeft gehad de planning in het bestuur te bespreken. Persoonlijk is hij erg negatief over het voorstel om het project binnen een bepaalde termijn af te ronden. Naar zijn mening komt daarvan niets terecht. Vorige vergadering heeft hij al kritiek geuit op de gaten die in het overleg vallen en het gebrek aan communicatie. Ook de kwaliteit van het overleg vindt hij niet goed. Zijn kritiek was niet bedoeld om een tijdpad voor het proces uit te zetten, maar om de kwaliteit te verbeteren.

Bovendien is er een startdocument waarin een aantal fases is vastgelegd. Die komen niet overeen met de planning die nu is voorgelegd. Michèl wil best een tijdpad afspreken, maar dan op basis van het startdocument en een reële planning. In ieder geval wil hij een zorgvuldige planning en hij wil dat bewoners betrokken worden.

Jaap kan zich wel vinden in een tijdpad, maar vindt het tijdpad dat is voorgelegd te krap.

Hij stelt voor na de onderzoeksfase een bewonersavond te plannen. Dat zou kunnen in november, omdat hij ook voorstelt om voor het vaststellen van de diverse uitgangspunten meer tijd te nemen. Ook voor het kiezen, bespreken en afwegen van de scenario’s moet meer tijd genomen worden. Dat betekent dat in april 2007 een keuze wordt gemaakt en dat na een bewonersavond voor de zomer 2007 een draagvlakmeting wordt uitgevoerd.

De aanwezigen stemmen met het voorstel van Jaap in. Rolf maakt een nieuwe planning met de fasering van het startdocument en meer toelichting. Deze planning wordt in een klein comité besproken, zodat die tijdens de vergadering van 9 mei alleen nog maar hoeft te worden afgetikt.

Leonie wil met een kleine groep tijdens een drietal bijeenkomsten het ASP voor complex 501 opzetten, zodat er een basis is op het moment dat de scenario’s worden afgewogen. Het ASP moet gereed zijn op het moment dat de draagvlakmeting wordt gehouden.

09. Aanhangsel huurcontract

Rolf deelt mede, dat het niet de bedoeling was om met het aanhangsel onrust te veroorzaken. Bo-Ex wil nieuwe bewoners laten weten dat er iets in het complex staat te gebeuren. Rolf wil meer tijd nemen om een nieuwe tekst op te stellen die voldoet aan de wensen van de bewonersvereniging. Op 9 mei kan die tekst besproken worden.

De bewonersvereniging vreest dat Bo-Ex bewust met het aanhangsel tijdelijke verhuur wil doordrukken.

Rolf ontkent dit. Nieuwe bewoners krijgen een huurcontract voor onbepaalde tijd aangeboden.

Jaap stelt voor dat de bewonersvereniging de tekst van de het nieuwe aanhangsel aan een jurist voorlegt en daarna een reactie geeft. Hiermee wordt ingestemd.

10. Brief aan wijkbureau 

Leonie wil de brief eerst in de beheergroep aan de orde stellen, voordat die aan het wijkbureau wordt gezonden.

De beheergroep wordt gevormd door de heren Braan en Van Beek.

Jaap geeft de bewonersvereniging in overweging om te bekijken of er bewoners zijn die interesse hebben om in de beheergroep deel te nemen.

Bertus stelt voor een opzichter door het complex te laten lopen, om te bekijken wat er schort aan het complex. Leonie adviseert dit ook in de beheergroep aan de orde te stellen. 

11. Volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 9 mei 19.00 uur.

12. Rondvraag 

Leonie vraagt wat de bewonersvereniging vindt van het idee om het spreekuur op maandag van 15.00 uur tot 16.30 uur ook open te stellen voor bewoners van complex 501. Michèl heeft daarop niets tegen. 

13. Sluiting


Notulen negende overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa" 9 februari 2006

(definitieve versie vastgesteld op 31 augustus 2006) 

Datum            :            donderdag 9 februari 2006, 19.00 uur 

Aanwezig       :            Michèl Post, Bertus Damen en Ernst Souverein (Bewonersvereniging complex 501)

                                     Rolf van der Weide, Jan Timmer, Spencer Schols en Leonie Heezen  (Bo-Ex)

                                     Jaap van der Veen (Stade) 

Afwezig m.k.  :            Margriet Flikweert en Daphna van Maarschalkerweerd (bewoners-commissie complex 501)                                    

Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

 

01. Opening 

Rolf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

02. Vaststelling agenda 

Toevoeging:

-          Planning. 

03. Mededelingen   

In het bestuur van de bewonersvereniging is een wisseling van functies geweest. Bertus is voorzitter. Daphne blijft wel bestuurslid. Margriet is verhuisd naar een woning buiten het complex, maar blijft wel penningmeester. 

Bertus deelt mede, dat hij van nieuwe bewoners heeft vernomen, dat zij contractueel met Bo-Ex zijn overeengekomen, dat zij geen stappen tegen Bo-Ex zullen ondernemen. Daarom willen zij niet meedoen aan activiteiten van de bewonersvereniging. Bertus wil weten wat daarvan waar is.

Leonie deelt mede, dat nieuwe bewoners op de hoogte gesteld worden van het feit, dat toekomstplannen gemaakt worden voor de woningen in complex 501. Zij heeft de precieze tekst niet paraat.

Afgesproken wordt dat Leonie de tekst volgende week aan Michèl mailt en op de agenda voor de volgende vergadering zet.

Jaap vraagt of Bo-Ex bereid is de vrees, bij nieuwe bewoners weg te nemen. Rolf zegt toe dat dit zal gebeuren. 

04. Voorstellen Spencer Schols 

Spencer is per 1 januari 2006 in dienst getreden als projectmanager. Hij neemt, voor wat betreft complex 501, de taken van Jan Timmer over.

Spencer vertelt iets over zijn achtergrond. Zijn grootste drijfveer is dat hij in zijn stad kan bouwen. 

05. Verslagen vorige vergaderingen 

Verslag vergadering 3 november 2005 2e concept

Het verslag van de vergadering d.d. 3 november 2005 2e concept wordt vastgesteld. 

Verslag vergadering 10 november 2005 1e concept

In het verslag wordt op pagina 2 vermeld, dat afgesproken is, dat Bo-Ex een standpunt zou innemen over het bewonersonderzoek.

Naar aanleiding van:

Leonie zegt toe, dat de volgende vergadering is uitgezocht van wie de grond is.

De bewonersvereniging hecht eraan dat nagegaan wordt of het protocol Utrecht Vernieuwt consequenties heeft voor het startdocument 501. Rolf zegt toe, dat dit bekeken wordt. 

06. Stand van zaken technisch onderzoek 

De stand van zaken is dat vandaag opdracht is gegeven aan TNO voor het doen van een technisch onderzoek. Een kopie van de opdrachtverstrekking wordt aan de aanwezigen uitgereikt.

Op korte termijn moet een startbijeenkomst belegd worden om afspraken te maken over planning, fasering etc. Het is goed als de bewonersvereniging daarbij betrokken wordt.

Ernst wijst erop, dat nog overleg gepleegd moet worden over het onderzoek naar achterstallig onderhoud. Dat overleg heeft nog niet plaatsgevonden. Hij vindt het daarom voorbarig om nu al opdracht te verstrekken.

Spencer merkt op, dat tijdens het onderzoek duidelijk gemaakt wordt welke werkzaamheden verbeteringen zijn en welke onderhoud.

Michel merkt op, dat tijdens de vergadering van 10 november is afgesproken dat nog een gesprek gevoerd zou worden over hoe het achterstallig onderhoud in het onderzoek terug moet komen. Deze afspraak is vastgelegd in het verslag van de vergadering van 10 november 2005. Er heeft veelvuldig mailcorrespondentie plaatsgevonden, maar dat heeft niet geleid tot een gesprek.

Jan deelt mede, dat hij de tekst van de offerte nog eens heeft doorgenomen.  Dat heeft tot het volgende geleid:

- de honorering is aangepast

- het demografisch onderzoek is geschrapt.

- de tekst over onderhoud is integraal overgenomen in de opdrachtformulering

Een en ander heeft hij per mail aan de bewonersvereniging kenbaar gemaakt.

Uit de mails van Michèl maakten Jan en Rolf op dat de bewonersvereniging de expertise van TNO ter discussie wil stellen.

Michel stelt, dat dit niet zo is, maar dat de bewonersvereniging wil weten hoe het achterstallig onderhoud in het onderzoek naar voren komt. De vraag is of TNO de kennis in huis heeft om het onderzoek te doen en als dat niet het geval is of dan expertise ingehuurd wordt.

Bertus vult aan dat de bewonersvereniging wil weten welke criteria gehanteerd worden bij het bepalen of iets onderhoud is of niet.

Jaap stelt dat het onderscheid tussen onderhoud en verbeteringen niet in de offerte is opgenomen. Het is op dit moment onduidelijk hoe TNO het bepalen van onderhoud gaat aanpakken. Er is daarover niet met de bewonersvereniging gecommuniceerd.

Spencer merkt op, dat in de opdracht duidelijke informatie staat over onderhoud en verbetering.

Jaap stelt voor de vergadering te schorsen, zodat de bewonersvereniging kan overleggen. Hiermee wordt ingestemd.

Na de schorsing neemt Jaap het woord.

De keuze voor TNO staat niet ter discussie. Dat geldt ook voor de expertise van TNO. De vraag is wel hoe transparant de vier varianten uit het onderhoud komen. De keuze voor TNO is gebaseerd op de presentatie. De verwachting was dat nog een gesprek zou volgen met TNO over de offerte.

Jaap stelt voor om de onduidelijkheden in de offerte vanavond te bespreken en de vragen die daaruit komen aan TNO voor te leggen.

De vraag is of de vier varianten goed uit de verf komen als de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals in de offerte is aangegeven. De werkzaamheden vermeld op blad 3 sluiten naar de mening van Jaap de onderhoudsvariant uit.

Rolf is het ermee eens, dat de vier varianten duidelijk naar voren moeten komen. In het startoverleg dient aangegeven te worden dat geen enkele variant uitgesloten wordt.

Ernst mist de wensen van de bewoners. Leonie deelt mede, dat het bewonersonderzoek input is voor het technisch onderzoek.

Michèl verzoekt het advies van de bewonersvereniging mee te nemen in het technisch onderzoek. Rolf deelt  mede dat hij nog een antwoord op het advies moet formuleren.

Jaap merkt op, dat in de tweede offerte van TNO het demografisch niet is geschrapt.

Jan merkt op, dat TNO de kennis heeft. Mocht gaandeweg blijken dat extra onderzoek gedaan moet worden, dan gebeurt dat.

Afgesproken wordt dat Michèl, Bertus, Jaap en Spencer deelnemen aan het startoverleg met TNO. Marijke maakt het verslag van dat overleg. 

07. Planning 

Rolf vraagt wat de bewonersvereniging vindt van de gedachte om vast te leggen dat voor een bepaalde datum het plan is afgerond. Dit vergt een strak schema.

Michèl merkt op, dat Bo-Ex een gat van een aantal maanden laat vallen. In die tijd hoort de bewonersvereniging niets. Als Bo-Ex zo blijft doorgaan, komt er niets terecht van een einddatum. Bovendien is hij bang, dat Bo-Ex zaken gaat afraffelen, om de datum te halen.

Rolf stelt voor om dit onderwerp, aan de hand van een notitie, de volgende vergadering aan de orde te stellen. Daarmee wordt ingestemd. 

08. Communicatie 

Rolf heeft geconstateerd, dat een mail van hem aan de bewonersvereniging in een nieuwsbrief is gepubliceerd en op internet is gezet. Hij vindt dat heel vervelend.

Michèl geeft aan waarom hij tot die stap is gekomen. Hij kan zich voorstellen dat Rolf dat vervelend vindt. Hij zegt toe, dat het niet meer zal gebeuren. 

Leonie deelt mede, dat op korte termijn een nieuwsbrief aan de bewoners wordt gestuurd.  

Bertus deelt mede, dat met de bewoners is gecommuniceerd over het technisch onderzoek. Ook is het advies van de bewonersvereniging voorgelegd aan de bewoners. Bewoners kunnen aangeven of zij instemmen met het advies of niet. Het inzamelen van de akkoordverklaringen loopt nog, maar het overgrote deel van de bewoners stemt in met het advies. 

Rolf stelt voor weer af te spreken dat (nieuws)brieven aan bewoners aan elkaar getoond worden. Hiermee wordt ingestemd. De bewonersvereniging vult aan “met recht op commentaar”.

09. Samenstelling bewonersvereniging 

Rolf heeft geconstateerd, dat de meningen van bewoners van benedenwoningen nogal verschillen met de meningen van bewoners van bovenwoningen. Hij zou het daarom prettig vinden als de bewoners van de benedenwoningen ook in de bewonersvereniging zijn vertegenwoordigd.

Bertus merkt op, dat Maggie in een benedenwoning woont. Zij was in het begin betrokken, maar heeft zich teruggetrokken, omdat zij zich niet kon vinden in de sfeer van de vergaderingen. Het is niet makkelijk om huurders te vinden, die in het bestuur willen participeren.

Rolf stelt voor een gezamenlijke oproep te doen in de nieuwsbrief. Daarmee wordt ingestemd. Michèl levert een concept tekst. 

Naar aanleiding van de mededeling dat Margriet is verhuisd naar een woning buiten het complex merkt Rolf op dat hij graag met de bewonersvereniging wil praten over hoe omgegaan wordt met leden van de bewonerscommissie, die geen huurder zijn.

Michèl stelt dat in de statuten van de bewonersvereniging staat dat een bestuurslid geen huurder hoeft te zijn. Dat bestuurslid heeft echter geen stemrecht.

Jaap merkt op, dat de bewonerscommissie leden, niet zijnde bewoners, kan aantrekken op basis van hun expertise. Als het gaat om vertegenwoordiging naar buiten, dan is het wel belangrijk dat dat bewoners van het complex zijn. Het belangrijkst aspect is het democratisch functioneren.

Rolf kan ermee leven dat Margriet de vergaderingen bijwoont, maar hij vindt, dat zij niet formeel lid kan zijn van de bewonersvertegenwoordiging Zij telt daarom bijvoorbeeld niet mee bij het vaststellen van het vereiste quorum.

De bewonersvereniging neemt die opstelling in beraad en komt er de volgende vergadering op terug. 

10. Volgende vergadering 

De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 30 maart om 19.00 uur. 

11. Rondvraag

Ernst merkt op, dat de woning onder zijn woning al 1½ jaar leegstaat. Leonie zoekt uit wat daarvan de reden is.

Bertus adviseert de opzichter wat meer in de wijk rond te kijken. Rolf vraagt of het zinvol is de bewoners van complex 501 naar de servicewinkel te verwijzen.

De bewonersvereniging neemt een kijkje in de servicewinkel en komt er de volgende vergadering op terug.

Jan is de mening toegedaan dat aan iedere klacht van bewoners aandacht besteed moet worden.

Leonie doet de suggestie een beheergroep in het leven te roepen. Van de kant van Bo-Ex nemen Coen Braan en Henk van Beek deel. Leonie overlegt volgende week met Coen Braan en Henk van Beek en koppelt het resultaat terug.

Bertus vraagt of oudere bewoners van een bovenwoning kunnen doorstromen naar een benedenwoning in het complex. Leonie vindt dat een vraag die aan de beheergroep voorgelegd kan worden.  

Binnenkort stuurt de bewonersvereniging een brief aan het wijkbureau over de woonomgeving. In de brief wordt onder andere voorgesteld extra papierbakken te plaatsen. Gevraagd wordt of Bo-Ex de verzoeken van de bewonersvereniging wil ondersteunen. Rolf wil, voordat hij een uitspraak doet, eerst de inhoud van de brief kennen. Hij krijgt een kopie van de brief. 

Spencer merkt op, dat hem opvalt dat de bewonersvereniging, ondanks de opgaven, een constructieve houding inneemt. Hij hoopt dat dit zo blijft. 

Rolf is blij over het verloop van de vergadering. 

12. Sluiting

 


Notulen vergadering bewonerscommissie Jaffa van donderdag 12 januari 2005

Aanwezig: Jaap, Bertus, Ernst, Margriet, Alexandra, Geert, Michel

 Agenda:

1.                  Binnengekomen post
2.                  Rondje voortgang
3.                  Bewonerscommissie intern
4.                  Het bewonersonderzoek/advies
5.                  Brief Jan Timmer over bouwkundig onderzoek
6.                  Vergaderschema met Bo-Ex

1 Binnengekomen papier:

Onze secretaris (Michel) heeft bij de woonbond een aantal brochures aangeschaft die door iedereen kunnen worden geleend:
1. Huurdersrecht – 190 vragen en antwoorden over het huren van woonruimte
2. Het nieuwe huurrecht (de belangrijkste wijzigingen in de huurwetgeving
3. Vocht in de woning … en de rol van ventilatie. Wat kunt u zelf doen, wat moet de huurder doen 

In het kader van DUO 2, oftewel “Utrecht Vernieuwd” heeft de gemeente drie brochures gemaakt met informatie voor bewoners die gedwongen worden om te verhuizen:

 1. Verhuizen bij sloop – Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop- en nieuwbouwprojecten.
 2. Een nieuwe woningen zoeken – Een overzicht van de mogelijkheden voor huurders van sloop- en nieuwbouwprojecten (interviews met mensen die eerst niet wilde verhuizen maar het achteraf toch eigenlijk geweldig vinden).
 3. Starterslening Utrecht – Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop) woningmarkt.

Tevens beschikken we nu over een plattegrond van de stad met daarop alle DUO-projecten.

2 Rondje voortgang

Omdat we al zo lang niet hebben vergaderd hebben houden we een rondje over hoe ieder van ons vindt dat het gaat.
Bertus: wil meer communicatie naar de bewoners, en wil in ieder geval dat er een verslag van de bewonersavonden op papier bij iedereen door de bus gaat.
Ernst: vind het vervelend dat de vergaderingen met Bo-Ex zo vaak niet doorgaan, wil dat we als vereniging onderling vaker bij elkaar komen, vind dat het proces als zodanig wel gunstig verloopt.
Margriet: vind dat het proces erg traag verloopt en daardoor verliest ze vaak de aandacht (volgens Jaap is het proces zo traag omdat er bij Bo-Ex te weinig menskracht is)
Geert: vind dat-ie wel goed op de hoogte wordt gehouden, via email en internet, en vindt dat er best veel gebeurd.
Alexandra: vindt het goed dat er een bewonersavond is geweest, vind het lastig om overzicht te krijgen in hoe de verhoudingen nu precies liggen, komt ook omdat ze nog nooit is meegeweest naar een vergadering met Bo-Ex.
Michel: is tevreden over het verloop van het proces, kost allemaal wel veel tijd, moet leren niet alles naar zich toe te trekken.
Jaap stelt vast dat het gezamenlijk beeld is: het gaat goed met de onderhandelingen, er is voortgang, maar er zijn twee belangrijke verbeterpunten:
1.                  De communicatie met de achterban moet beter
2.                  Het bestuur moet de taken beter verdelen 

3 Bewonerscommissie intern
Jaap: door vaker bij elkaar te komen vang te twee vliegen in één klap: ten eerste kun je taken verdelen en komt niet alles op een paar mensen neer, ten tweede kom je sterker over naar Bo-Ex omdat je onderlinge verschillen al hebt doorgepraat. 

4 Bewonersondezoek/advies
Er ligt een conceptadvies aan Bo-Ex opgesteld door Jaap. Aan deze tekst voegen we nog toe:

Jaap maakt een nieuw advies, hierop kunnen wij nogmaals commentaar leveren. Als het klaar is gaat het definitieve advies naar Alexandra, zij print het uit en brengt het naar Bertus, Bertus stopt het in alle brievenbussen. Een paar dagen later gaan we alle huizen langs om handtekeningen op te halen van mensen die achter het advies staan. 

5 Brief Jan Timmer over bouwkundig onderzoek
Jan Timmer heeft een brief gestuurd waarin hij aanstuurt op het snel verlenen van de opdracht aan TNO. Michel maakt een voorstel voor een brief waarin wordt aangedrongen op vooraf een gesprek met TNO, zoals bovendien afgesproken. 

6 Vergaderingen met Bo-Ex
Bo-Ex heeft voorgesteld om dit jaar te vergaderen op de volgende data: Donderdag 9 februari  2006 19.00 uur, Donderdag 30 maart  2006 19.00 uur, Donderdag 11 mei  2006 19.00 uur, Donderdag 29 juni 2006 19.00 uur, Donderdag 24 augustus 2006 19.00 uur, Donderdag 12 oktober 2006 19.00 uur, Donderdag 7 december 2006 19.00 uur.
Deze data zijn akkoord.
Zelf zullen we dit jaar ook nog 4 keer bij elkaar komen. Michel doet een voorstel voor de data. Deze zijn: donderdag 16 maart,  donderdag 15 juni, donderdag 5 oktober, donderdag 1 december 2006. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 en zijn bij Michel.


Notulen eerste ledenvergadering bewonersvereniging Jaffa van 30 november 2005 (goedgekeurd door het bestuur op 12 januari 2006)

Aanwezig waren drie medewerkers van Bo-Ex, Mechtild Linssen van Bureau Linssen en van Asseldonk, en 18 bewoners uit complex 501 (waaronder het voorlopige bestuur van de bewonersvereniging)

Voor de pause doet Mechtild Linssen verslag van de uitkomsten van het bewonersonderzoek. Voor de details: zie de samenvatting van het bewonersonderzoek. Na het  verhaal van  Mechtild Linssen levert Leonie Heezen van Bo-Ex commentaar op de uitkomsten van het onderzoek. Haar verhaal komt neer op relativering van de uitkomsten: de percentages zeggen niet zoveel want het gaat om kleine aantallen, het onderzoek is slechts een momentopname, en als over een paar jaar de feitelijke beslissingen vallen, wonen er al weer veel andere mensen in het complex. Leonie verteld echter ook dat de uitkomsten van het onderzoek Bo-Ex doet nadenken over de juiste aanpak van het complex. De inkomenspositie van veel mensen is zwak, de gehechtheid aan de buurt is groot en veel bewoners zijn tegen sloop. Bo-Ex dacht aanvankelijk dat de binnenstraat een probleem zou vormen, maar uit het onderzoek blijkt dat daar helemaal geen problemen zijn. Wel ziet Bo-Ex in het onderzoek een bevestiging dat de benedenwoningen klein zijn.

Na de pause houden de bewoners hun eerste ledenvergadering. Allereerst wordt het bestuur van de vereniging gekozen. Vanaf de oprichting van de vereniging hadden we immers slechts een tijdelijk bestuur. Daphna van Maarschalkerweerd geeft haar functie als voorlopige voorzitter op. We bedanken Daphna voor haar inzet. Daphna blijft als bewoners gewoon betrokken bij het hele proces met Bo-Ex. Margriet Flikweert geeft aan op korte termijn te verhuizen naar een woning elders in Lombok maar blijft zich wel inzetten voor het complex en heeft zich kandidaat gesteld als penningmeester. Michel Post heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Bertus Damen heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter.

Met unanieme stemmen worden als bestuursleden gekozen:

Bertus Damen als voorzitter
Michel Post als secretaris
Margriet Flikweert als Penningmeester
Ernst Souverein als gewoon lid van het bestuur

Vervolgens praten we door over de te volgen koers. Besloten wordt dat de uitkomsten van het bewonersonderzoek voor de commissie de basis vormen voor haar handelen. Dat wil zeggen: er voor zorgen dat de gebreken aan  de woningen worden verholpen, te voorkomen dat het complex zal onnodig worden gesloopt, en ervoor te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven voor mensen met de laagste inkomens.


Notulen achtste overleg Bo-Ex en Bewonerscommissie "Jaffa" - 10 november 2005

 Overleg Bo-Ex met bewonerscommissie complex 501 (vastgesteld op 30 maart 2006)

 Datum            :            donderdag 10 november 2005, 19.00 uur

 Aanwezig       :            Michèl Post, Bertus Damen en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501)

                                     Jan Timmer (Bo-Ex)

                                     Jaap van der Veen (Stade)

 Afwezig m.k.  :            Margriet Flikweert, Daphna van Maarschalkerweerd en Maggie den Ouden (bewoners-commissie complex 501)

                                      Leonie Heezen, Rolf van der Weide (Bo-Ex)

 Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening

Jan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Hij deelt mee, dat Rolf deze vergadering niet kan bijwonen. Hij geeft vanavond, uit hoofde van zijn functie, een lezing.

 02. Keuze bureau voor technisch onderzoek

De voorkeur van de bewonerscommissie gaat uit naar TNO. Dit was voor de bewonerscommissie geen moeilijke keuze. Het bureau Han van Zwieten was al overgegaan tot invulling van de ingrepen die juist onderzocht moeten worden. Daarbij gaven de vertegenwoordigers van Han van Zwieten in feite aan dat zij geen geloof hebben in 3 van de 4 ingrepen.

TNO heeft alle expertise in huis. Naar de mening van de bewonerscommissie komt uit het onderzoek de informatie op tafel die de bewonerscommissie wil hebben. De bewoners hebben veel last van optrekkend vocht. Uit de introductie werd duidelijk dat TNO daarnaar onderzoek kan doen.

Jan merkt op, dat de presentaties van de bureaus zeer verschillend waren. Van Zwieten had al een stellingname en ging ervan uit, dat het bureau ook betrokken blijft in het verdere proces. TNO doet het onderzoek stap voor stap.

Hij wijst erop, dat TNO op een andere manier het onderzoek gaat uitvoeren dan bureaus als DHV en Han van Zwieten. Hij wijst er ook op, dat TNO weinig ervaring heeft met bewonersparticipatie.

Jan zal Han van Zwieten laten weten dat de keuze niet op dit bureau is gevallen.

Jan wil nog met TNO overleggen over de offerte. Het is goed als een delegatie van de bewonerscommissie daarbij aanwezig is. Het is wel van belang dat partijen van elkaar weten wat ze eventueel willen toevoegen c.q. schrappen.

Michèl merkt op, dat in de opdracht ook meegenomen moet worden een onderzoek naar wat achterstallig onderhoud is. Bertus merkt op, dat bij goed onderhoud er minder hotrout zou zijn geweest. Hij geeft het voorbeeld van een complex aan de Surinamestraat waar deuren vernieuwd worden, die aan de onderzijde verrot zijn. Dat had niet gehoeven als er goed onderhoud was gepleegd.

De bewonerscommissie wil dat bij iedere ingreep aangegeven wordt wat onderhoud is en wat verbeteringen zijn en vindt dat daarover overeenstemming moet zijn voordat het TNO in gesprek gegaan wordt.

De bewonerscommissie wil ook graag dat de vier scenario’s uitgewerkt worden en tot het einde toe in beeld blijven.

Jan zal zich nog beraden over het standpunt van de bewonerscommissie dat duidelijk gemaakt moet worden wat achterstallig onderhoud is en over het standpunt dat de vier scenario’s in beeld blijven.

Bo-Ex en de bewonerscommissie nemen de offerte van TNO nog een keer door. Daarna vindt overleg met de twee vertegenwoordigers van TNO plaats.

Jan kan zich voorstellen dat een kleine delegatie van de bewonerscommissie aan dat overleg deelneemt. Afgesproken wordt dat dit Michèl en Bertus namens de bewonerscommissie zijn en Jaap als adviseur.
Jaap is van mening, dat er wel een vooroverleg moet zijn als er geen overeenstemming bereikt kan worden over het achterstallig onderhoud.

Tijdens de introductie door TNO is uiteengezet hoe het onderzoek naar de geluidsoverlast wordt gedaan. Ernst vraagt of een bewoner dat onderzoek in zijn woning kan weigeren. Jan merkt op, dat niets gedaan kan worden tegen de zin van bewoners. Deelname is op vrijwillige basis.

03. Verslagen vorige vergaderingen

Verslag vergadering d.d. 25 augustus 2005

In het vervolg krijgen de leden van de bewonerscommissie de verslagen en vergaderstukken per post toegezonden. Michèl ook per mail en Jaap alleen per mail.

Jaap was de vergadering van 25 augustus niet aanwezig.

Michèl merkt op, dat een aantal afspraken is gemaakt over bewonersonderzoek en hoe dat onderzoek aan de bewoners wordt gepresenteerd. Die afspraken zijn door Bo-Ex niet nagekomen.

Er zou een bewonersavond georganiseerd worden op 18 oktober. Die kon niet doorgaan. Afgesproken wordt dat  Bo-Ex een standpunt over het bewonersonderzoek inneemt en dat standpunt ook aan de bewoners kenbaar maakt.

De bewonerscommissie wil begin volgende week een nieuwsbrief versturen waarin de bewonersavond wordt aangekondigd. Het concept is afgelopen week naar Leonie gezonden.

Mevrouw Linssen is bij de bewonersavond aanwezig.

Het verslag van de vergadering d.d. 25 augustus wordt vastgesteld.

Verslag vergadering d.d. 3 november 2005

Blad 2:

Jaap merkt op, dat niet de plattegronden te klein zijn, maar dat de trappen en deuren niet voldoen aan de huidige eisen van Bouwtoezicht.
Bij de nieuwbouw is het idee geopperd om het binnenhof te behouden.
De wijzigingen worden in het verslag aangebracht. Het verslag komt als tweede concept terug.
De leden van de bewonerscommissie ontvangen Het boekje van Han van Zwieten over de presentatie van 3 november.

04. Rondvraag

Bertus vraagt wie de grond in eigendom heeft. Bo-Ex of de gemeente. Hij vraagt dit met name omdat de bestrating slecht is. Jan moet het antwoord schuldig blijven.

In de woonkrant stond de woning Madoerastraat 28 als een eengezinswoning. Dat is niet correct. Het is een boven- of benedenwoning. Jan zal die opmerking doorgeven aan Wonen.

Het startdocument complex 501 is gebaseerd op DUO 1. Nu is DUO 2, in het vervolg Utrecht Vernieuwt genoemd, in werking getreden. Michèl vraagt of het startdocument aangepast wordt op het nieuwe protocol.
Naar de mening van Jaap is het protocol niet gewijzigd. De jurisprudentie uit GAC geldt ook voor Utrecht Vernieuwt.

Afgesproken wordt dat Bo-Ex kijkt of er verschillen zijn en zo ja of die gevolgen hebben voor het startdocument.
 

Ernst vraagt of er in het vervolg in de servicewinkel vergaderd kan worden in plaats van bij Bo-Ex.
Dit verzoek wordt in overweging genomen.

05. Volgende vergadering

Er wordt nog een datum geprikt voor het overleg met TNO.

06. Sluiting


Notulen zevende overleg Bo-Ex en Bowonerscommissie "Jaffa" - 25 augustus 2005

Datum: donderdag 25 augustus 2005, 19.00 uur

 

Aanwezig: Michèl Post,  Margriet Flikweert, Bertus Damen en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501', Leonie Heezen, Rolf van der Weide en Jan Timmer (Bo-Ex) 
Afwezig m.k.: Daphna van Maarschalkerweerd en Maggie den Ouden (bewonerscommissie complex 501', Jaap van der Veen (Stade)
Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Rolf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

02. Vaststelling agenda
Agendapunt 06., rondgang oktober 2004, kan van de agenda af. 

03. Mededelingen
Dinsdag 13 september wordt door Tumult een discussieavond georganiseerd over sloop van goedkope huur­woningen in Lombok. Onder andere wethouder mevrouw Van Kleef, Johan Klinkenberg en kamerlid Depla nemen deel aan de discussie. Michèl verwacht dat het een interessante discussie wordt en nodigt iedereen uit om te komen.
Leonie overhandigt de door Johan Klinkenberg getekende samenwerkingsovereenkomst. Zij verzoekt de be-wonerscommissie een getekend exemplaar te retourneren. 

04. Verslag vergadering d.d. 16 juni 2005 (1e concept)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actielijst
Startdocument kan van de actielijst af.
Jan is de mening toegedaan dat er afspraken over het schilderwerk zijn gemaakt. Uit de reactie van de bewonerscommissie blijkt dat nog niet al het schilderwerk is afgemaakt.
De woning Paramaribostraat 40 was leeg maar is inmiddels weer verhuurd.
Het valt Bertus op, dat de leegkomende woningen voornamelijk aan jongeren worden toegewezen.
Leonie deelt mede, dat aan kandidaten wordt meegedeeld, dat er iets staat te gebeuren. Zij kan zich voorstellen, dat ouderen hun lange woonduur liever niet inleveren voor een onzekere situatie.
Rolf merkt op, dat Bo-Ex geen invloed kan uitoefenen op de toewijzing van woningen, tenzij overgegaan wordt op het tijdelijk verhuren van de woningen.
Michèl merkt op, dat de nieuwsbrief niet te downloaden is. Leonie zal daaraan aandacht besteden. 

05. Bewonersonderzoek
Het bewonersonderzoek is half juli 2005 afgerond. Het onderzoeksrapport met de bijlagen is het definitieve rapport. Van het rapport is een samenvatting gemaakt. Leonie wil die samenvatting op korte termijn aan de be­woners verstrekken met de mededeling dat zij, als daarvoor belangstelling is, het complete rapport bij Bo-Ex kunnen opvragen. Margriet kan zich voorstellen dat de bewoners het rapport bij de bewonerscommissie ophalen.
Michèl wil graag het rapport, de bijlage en de samenvatting op de website plaatsen. Afgesproken wordt dat de stukken op de website van de bewonerscommissie en de website van Bo-Ex geplaatst worden.
Michèl merkt op, dat de tabellen van de pagina’s lopen. Hij zal dat corrigeren en een PDF file naar Bo-Ex sturen.
Er wordt gediscussieerd over de wijze waarop het bewonersonderzoek aan de bewoners gepresenteerd wordt.
Afgesproken wordt dat de bewonerscommissie een bewonersavond organiseert. Bij de uitnodiging voor de avond wordt de samenvatting gevoegd. Bo-Ex-medewerkers zullen bij de behandeling van het bewonersonderzoek aanwezig zijn. De standpunten van Bo-Ex en bewonerscommissie over het bewonersonderzoek zullen vooraf op papier gezet worden en met elkaar kortgesloten worden.

6. Technisch onderzoek
Jan deelt mede, dat de concept opdrachtformulering in klein verband is besproken. Hij heeft de opmerkingen verwerkt en het concept aan Michèl en Jaap gemaild. Op die mail heeft hij geen reactie ontvangen.
Michèl wil de concept formulering tijdens deze vergadering bespreken.
De concept opdrachtformulering wordt per pagina doorgenomen.
Michèl stelt voor vraagstelling te wijzigen in opdracht. Jan stemt daarmee in. De openingszin van dat hoofdstuk wordt “de opdracht bestaat uit twee delen”.
In deel A. wordt “in hoofdlijnen” geschrapt.
Op verzoek van Michèl wordt over geluidsmetingen vermeld:
“Voor het bepalen van de geluidsisolatie worden metingen verricht bij woningscheidende wanden en vloeren.”
Ook wordt omschreven, dat, met betrekking tot de vochtproblematiek de grondwatersituatie en de bestaande drainage onderzocht moeten worden.
Michel wijst erop dat in eerdere instantie is toegezegd dat onderzocht wordt wat onder achterstallig onderhoud valt.
Margriet stelt voor om bij de opdracht te vermelden “breng in kaart wat achterstallig onderhoud is”.
Jan wil deze vraag voorleggen aan de bureaus die uitgenodigd worden een offerte te maken.
Michèl wil toch graag dat in de opdrachtformulering iets staat over inventariseren van het achterstallig onderhoud.
Dat zou volgens hem kunnen in een van de stappen onder hoofdstuk 3.
Naar aanleiding van de twijfels van de kant van Bo-Ex wijzen Margriet en Michèl erop dat hierover afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in notulen. Jan zal de notulen van vergaderingen erop naslaan.
Stap 1 onder hoofdstuk 3 wordt: Oriëntatiefase.
Bij het tweede gedachtestreepje wordt  “en uitgangspunten ten aanzien van de gewenste kwaliteit” geschrapt.
Een soortgelijke zin vervalt ook in stap 3.
In de stappen 4 en 5 wordt varianten gewijzigd in 4 varianten. In de laatste zin van stap 4 wordt standpunt ge­wijzigd in visie.
Aan de laatste zin van stap 6 wordt exploitatietermijn  toegevoegd.
Bij het hoofdstuk overleggen komt projectgroep te vervallen. 

Jan heeft in zijn mail 5 bureaus genoemd, die een technisch onderzoek kunnen uitvoeren.
De bewonerscommissie heeft voorkeur voor TNO. De naam van het tweede bureau, waaraan een offerte ge­vraagd zal worden, zal de bewonerscommissie zo snel mogelijk aan Jan doorgeven. 

07. Communicatie
Leonie wil in de eerstvolgende nieuwsbrief iets schrijven over het bewonersonderzoek. Afgesproken de verschijningsdatum van de nieuwsbrief uit te stellen. De bewonerscommissie wil de bewonersavond houden op dinsdag 18 oktober. Drie weken voor die avond ont­vangen de bewoners de uitnodiging + samenvatting van het bewonersonderzoek.

08. Planning
Bo-Ex streeft ernaar het technisch onderzoek voor het einde van het jaar af te ronden.

09. Volgende vergadering
De volgende vergadering wordt gehouden op donderdag 29 september 2005.

10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

11. Sluiting


Notulen zesde overleg Bo-Ex en Bowonerscommissie "Jaffa" - 16 juni 2005

 Datum: donderdag 16 juni 2005, 19.00 uur

Aanwezig: Michèl Post,  Margriet Flikweert, Bertus Damen en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501), Leonie Heezen, Rolf van der Weide en Jan Timmer (Bo-Ex)

Afwezig m.k.: Daphna van Maarschalkerweerd en Maggie den Ouden en (bewonerscommissie complex 501)

Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Rolf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Voordat de vergadering begint toont Michèl een video van een uitzending van RTV Utrecht over de ondertekening van de overeenkomst DUO 2.

02. Vaststelling agenda
Agendapunt 07, rondgang oktober 2004, wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

03. Mededelingen
Michèl merkt op, dat woensdag 15 juni jl. de DUO lijst 2e fase is gepresenteerd. Het valt hem op, dat complex 501 aangemerkt is als sloopcomplex terwijl er nog onderzoeken gedaan moeten worden naar de haalbaarheid van  diverse ingrepen. Bij complex 507 staat daarentegen, dat nog niet duidelijk wat de ingreep zal zijn. Michèl vraagt bovendien, of onder ‘herstructureren’ niet gewoon sloop/nieuwbouw moet worden verstaan.
Rolf stelt, dat in het DUO contract de inzet van de corporatie wordt opgenomen, en die wordt correct weergegeven. Met betrekking tot de term ‘herstructureren’ is hij het met Michèl eens, dat een en ander anders had moeten worden geformuleerd.

04. Verslag overleg d.d. 9 december 2004 2e concept
Het verslag van het overleg d.d. 9 december 2004 2e concept wordt vastgesteld.

05. Verslag overleg d.d. 14 april 2005 1e concept
Het verslag van het overleg d.d. 14 april 2005 1e concept wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Blad 2, meenemen woonduur:
Leonie deelt mede, dat het formele standpunt is, dat een huurder, die tot tweemaal toe een slooppand verlaat, de woonduur niet kan meenemen. Zij wil dat onderwerp aankaarten bij de onderhandelingen over het ASP.

Actielijst

Schilderwerk
De bewonerscommissie is niet tevreden over het schilderwerk. Bij sommige woningen is verzuimd de zijkanten van de draaiende delen te verven. De deuren van een vijftal woningen in de Paramaribostraat zijn niet gelakt.
Jan zal hieraan aandacht besteden.

Wijkindeling
De formele wijkindeling is Laan van Nieuw Guinea, Spinozaplantsoen en omgeving. Deze omschrijving is ook opgenomen in het startdocument.

Samenwerkingsovereenkomst
Leonie neemt vrijdag 17 juni contact op met Margriet voor het bankrekeningnummer van de bewonerscommissie. Dat nummer kan dan in de samenwerkingsovereenkomst vermeld worden. Vervolgens kan de samenwerkingsovereenkomst getekend worden.

06. Startdocument
Het startdocument wordt na de vergadering ondertekend.

07. Spelregels
De spelregels versie 30 mei 2005 worden vastgesteld.

08. Technisch onderzoek
Bij de agenda is een concept opdrachtformulering gevoegd.
Michèl heeft een reactie op deze concept opdrachtformulering op papier gezet. Hij overhandigt die met de opmerking, dat hij nog geen gelegenheid heeft gehad deze reactie met de commissieleden te bespreken.
Jan merkt op, dat hij eerst de notitie van Michèl wil doornemen voordat hij een reactie geeft.
Michèl vraagt zijn reactie weer in te leveren. Bo-Ex krijgt dan een officiële reactie van de bewonerscommissi
Jan kan hiermee instemmen. Zodra hij het stuk van de bewonerscommissie heeft, zal hij daarop reageren. Zonodig overlegt hij met de bewonerscommissie. Daarvoor wordt donderdag 7 juli gereserveerd.
Hij merkt wel op, dat hij in de zomerperiode de opdracht aan het bureau wil verstrekken.

09. Volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen worden gehouden op:

-          donderdag 25 augustus 19.00 uur
-          donderdag 29 september 19.00 uur
-          donderdag 10 november 19.00 uur
-          donderdag 22 december 19.00 uur.

10. Rondvraag
Margriet heeft vernomen dat een nieuwe huurder bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te horen heeft gekregen, dat over twee jaar een zodanige ingreep wordt uitgevoerd, dat de huurder de woning zal moeten verlaten.
Leonie zegt toe, dat zij de medewerkers van Wonen de instructie zal geven dat zij nieuwe huurders moeten vertellen, dat het voornemen is om iets aan de woningen complex 501 te doen.
Nieuwe huurders krijgen, naast deze mededeling, de uitgekomen nieuwsbrieven.
Michel vraagt of ook de nieuwsbrieven van de bewonerscommissie aan een nieuwe huurder versterkt kunnen worden.
Rolf vindt het beter dat de bewonerscommissie zelf het initiatief neemt.
Margriet verzoekt in dat geval frequenter een overzicht van verhuurde woningen te geven. De bewonerscommissie kan dan bij die nieuwe bewoners langs gaan.
Leonie zal daaraan aandacht besteden.
Het valt Bertus op, dat jongeren in de leegkomende woningen komen.
Leonie deelt mede, dat een nieuwe huurder in een persoonlijk gesprek geïnformeerd wordt over de plannen. Het kan zijn, dat jongeren de onzekere situatie minder bezwaarlijk vinden.
Ernst heeft melding gedaan van illegale bewoning van een benedenwoning. Leonie heeft dat doorgegeven aan de afdeling Wonen. Zij wijst erop dat het uitzetten van illegale bewoners een langdurig proces is.
Bertus heeft lang geleden gemeld, dat de woning Paramaribostraat 40 illegaal wordt bewoond. Het lijkt erop dat de woning nu leeg is. Leonie zal dat laten nagaan.
Maandagmorgen 20 juni vindt overleg plaats over het bewonersonderzoek.

11. Sluiting


 

Notulen vijfde overleg Bo-Ex en Bowonerscommissie "Jaffa" - 14 april 2005

Overleg Bo-Ex met bewonerscommissie complex 501 (vastgesteld op 16 juni 2005)

 Aanwezig: Michèl Post,  Margriet Flikweert en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501), Jaap van der Veen (Stade), Leonie Heezen, Rolf van der Weide (Bo-Ex)

Afwezig m.k.: Daphna van Maarschalkerweerd, Maggie den Ouden en Bertus Damen (bewoners-commissie complex 501), Jan Timmer (Bo-Ex)

Verslag          :            Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening

 02. Vaststelling agenda

 03. Mededelingen

 04. Verslag vergadering d.d. 9 december 2e concept

05. Verslag vergadering d.d. 14 februari 1e concept

Naar aanleiding van:

Blad 1:

Blad 3:

06. Gewijzigd startdocument

07. Kiezen bureau voor technisch onderzoek

08. Spelregels

09. Rondvraag

10. Volgende vergadering

11. Sluiting


Notulen vierde overleg Bo-Ex en Bowonerscommissie "Jaffa" - 14 februari 2005
 

Datum : maandag 14 februari 2005, 19.00 uur|
Aanwezig : Michèl Post, Daphna van Maarschalkerweerd en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501)
Jaap van der Veen (Stade)
Rolf van der Weide, Leonie Heezen en Jan Timmer (Bo-Ex)
Afwezig m.k. : Margriet Flikweert, Bertus Damen en Maggie den Ouden (bewonerscommissie complex 501)
Verslag : Simone Schouten (Bo-Ex)

1 Opening en mededelingen

 • Rolf opent de vergadering en biedt zijn excuses aan voor het feit dat het startdocument niet op tijd was verstuurd.
 • Michèl laat weten vanavond eerst en vooral het startdocument te willen bespreken, nog vóór de notulen van het vorige overleg. M.b.t. het startdocument had Michèl veel communicatie tussen de bewonerscommissie en Bo-Ex verwacht, maar nu is er slechts een nieuw startdocument opgesteld.
 • Notulen moeten na maximaal twee weken naar de bewonerscommissie worden verstuurd. Dit is overigens afgesproken en vastgelegd in de notulen van 6 juli 2004. Wat Michèl ook is opgevallen, is dat in de notulen de voornamen van de leden van de bewonerscommissie genoemd worden maar zodra het om een medewerker van Bo-Ex gaat, daar alleen ‘Bo-Ex’ genoemd wordt. Bo-Ex licht toe, dat het daarbij om standpunten van Bo-Ex gaat. Medewerkers van Bo-Ex nemen geen persoonlijk standpunt in. Michèl/de bewonerscie. stelt dat analoog de aanduiding ‘bewonerscommissie’ moeten worden gebruikt.
 • Tevens komt het verzoek de concept-notulen steeds van een versiedatum te voorzien totdat ze definitief zijn. Bo-Ex stemt daarmee in en geeft aan de voorkeur te geven aan kortere notulen. Afgesproken wordt dat in de 2e ronde bespreking van de in de 1e ronde aangepaste notulen, alleen nog het aangepaste deel ter discussie staat.. Tekstuele aanpassingen komen tot stand in de communicatie per mail na het verzenden van het eerste concept binnen twee weken na het desbetreffende overleg. Inhoudelijke discussie volgt in de vergadering. Simone zal deze week een opzetje ‘plan van aanpak notulen’ maken en dit aan Rolf voorleggen. Alle aanwezigen kunnen zich hierin vinden.

2 Vaststelling agenda
Agendapunt ‘Rondgang oktober 2004’ komt vanavond te vervallen en kan volgende keer weer op de agenda.

3 Verslag vergadering d.d. 9 december 2004

Tekstueel
Blad 1:
Jaap laat weten dat in de 6de regel van onderen het woord ‘herzien’ moet komen zodat de zin begint met: ‘Er is nu pas een herzien concept startdocument …’. De daaropvolgende zin wordt vervangen door: Tijdens de vergadering is de sfeer positief, worden resultaten behaald maar deze komen vervolgens niet goed terug op papier (notulen en werkdocumenten). De bewonerscommissie voelt zich hierdoor niet serieus genomen.’

Blad 2:

 • De twee zinnen "Van de kant van de bewonerscommissie wordt de vraag gesteld … Bo-Ex zegt, dat zij daartoe kan overgaan." Ziet Jaap graag vervangen door:
 • "Volgens de bewonerscommissie kan Bo-Ex dus niet eenzijdig besluiten om eerder dan de peildatum tijdelijk te verhuren. Bo-Ex is van mening dat ze wel eerder tot tijdelijke verhuur kan overgaan wanneer zij hierover overleg met de bewonerscommissie heeft gevoerd en de mening van de bewonerscommissie in haar besluit meeweegt."
 • Net boven het midden wordt de zin ‘Bij de discussie over de tijdelijke verhuur …’ vervangen door de zin: ‘Tijdelijke verhuur komt pas weer ter discussie als een woning meer dan 10 maal geweigerd wordt.’
 • Het nummer aan de Semarangstraat is 49.

Blad 4:

 • Jaap oppert dat gemeente en corporaties alleen afspraken hebben gemaakt over sloop en renovatie.

Inhoudelijk

Blad 2:

 • Net boven het midden wordt n.a.v. de zin ‘Bij de discussie over de tijdelijke verhuur …’ opgemerkt, dat als tijdelijke verhuur door Bo-Ex aan de orde wordt gesteld, de bewonerscommissie de tijd krijgt om naar de Geschillenadviescommissie te stappen, mochten Bo-Ex en de bewonerscommissie er samen niet uitkomen. Bo-Ex zegt dit toe.

Blad 6:

 • Punt 10, Hekjes – De bewonerscommissie laat weten erg blij te zijn met de hekjes, met het feit dat er wat staat. Michèl wil wel graag nog een keer met Paula Sangers rond de tafel i.v.m. de hekjes, tegelpaden en tuinen. Michèl zal contact opnemen met Paula.

Actielijst

 • Er zijn twee bureau’s in de running voor bewoners- en technisch onderzoek. Bo-Ex verzoekt de bewonerscie. namen te noemen voor het technisch onderzoek voor 3 maart a.s.
 • De bewonerscommissie wordt gevraagd snel met bijdragen voor de nieuwsbrief te komen.
 • De wijkindeling wordt in het startdocument genoemd.

4 Gewijzigd concept startdocument
Hoofdbezwaren van de bewonerscommissie

 • De bewonerscommissie uit haar bezwaren, hier wordt over gepraat en zowel de bewonerscommissie als Bo-Ex trekt zich gedurende de behandeling van dit agendapunt een paar keer terug voor beraad.
 • De bewonerscommissie vindt dat de wensen van de bewoners genoemd moeten worden in de doelstellingen en wil bij ‘opdracht’ toch de verschillende scenario’s expliciet genoemd hebben. Bo-Ex wil dat niet. Bo-Ex laat weten dat wensen van bewoners niet uitgangspunt kunnen worden omdat Bo-Ex eigenaar van de woningen is. In overleg komt men tot de volgende aanvullende formulering in het startdocument: ‘De wensen van bewoners worden meegewogen in de definitieve bepaling van de aanpak. Voor zover niet aan de wensen van bewoners tegemoet gekomen wordt, moet dit worden onderbouwd en beargumenteerd door Bo-Ex.’
 • De bewonerscommissie uit dat er met de huidige omschrijving niet voldoende vertrouwen is dat de opties lichte renovatie en behoud ook daadwerkelijk opties zijn en blijven.
 • Jaap wil graag de opties sloop, lichte renovatie, zware renovatie en behoud benoemd zien. Hiermee gaat Bo-ex akkoord.
 • Ook de volgende zinnen moeten worden opgenomen onder de randvoorwaarden: ‘Er moet voldoende draagvlak zijn voor het plan: 70% bij renovatie en een beduidende meerderheid bij sloop/nieuwbouw.’ en ‘Er wordt structureel overleg gepleegd met de bewonerscommissie, die een adviserende rol heeft.’
 • In het eerste punt van de randvoorwaarden wordt ‘uitgangspunt’ veranderd in ‘streven’. Toegevoegd wordt: ‘De eisen van het bouwbesluit worden naar redelijkheid toegepast; wat redelijk is, is uiteindelijk ter beoordeling van de overheid.

Kleinere puntjes van de bewonerscommissie

 • Blad 1: Onder ‘Globale omschrijving van het complex’ moeten jaartallen opgenomen worden.
 • Blad 1: Het woordje ‘Ook’ waarmee de laatste zin onder ‘Globale omschrijving van het complex’ begint, moet weg zodat de zin wordt: ‘De twee kamerwoningen worden alleen aan éénpersoonshuishoudens aangeboden, …’
 • Blad 2: De regel over Fase 3b moet van alinea ‘Fasering’ naar alinea ‘Besluitvorming’.

5 Technisch onderzoek

 • Het ‘Voorstel opdrachtformulering’ gaat naar de agenda van 3 maart. Wel wordt genoemd:
 • Jan zal een poging doen de begrippen (lichte) renovatie, behoud en sloop voor het volgende overleg nader te omschrijven.
 • De overige punten zet Michèl op de mail naar Jan.

6 Bewonersonderzoek
Leonie stelt voor om donderdagmiddag 3 maart a.s. de bureaus zich te laten presenteren. (gaat niet door, notulist) In de tussentijd volgt hierover overleg per mail.

7 Spelregels
Dit punt gaat naar de volgende vergadering.

8 Rondvraag
Leonie vraagt aan de bewonerscommissie hoe het gaat met de vereniging. Michèl reageert daarop door te vertellen dat de spullen bij de notaris liggen. Ondertekening van de stukken en de statuten volgen zodra Margriet terug is van vakantie.

9 Sluiting

Actiepuntenlijst overleg Bo-Ex – Federatiebestuur complex 507

 • 6-7-2004 Startdocument. Bo-Ex
 • 6-7-2004 Bureau’s bewoners- en technisch onderzoek. Bo-Ex 20-7-2004
 • 6-7-2004 Column nieuwsbrief. Bewonerscie
 • 6-7-2004 Schilderwerk. Bo-Ex
 • 6-9-2004 Concept spelregels. Bo-Ex
 • Eisen in standhouding:
  • Aanpassen stuk technisch onderzoek.
  • Terugkoppeling standpunt over behoud en lichte verbeteringen.
 • 9-12-2004 Wijkindeling. Bo-Ex
 • 14-02-2005 Michèl maakt een afspraak met Paula. Bewonerscie
 • 14-02-2005 begrippen (lichte) renovatie, behoud en sloop nader omschrijven. Bo-Ex
 • 14-02-2005 Nog wat punten inzake Technisch Onderzoek naar Jan. Bewonerscie
 • 14-02-2005 Checklist +Bewonersonderzoek opstellen. Bo-Ex

Notulen derde overleg Bo-Ex en Bowonerscommissie "Jaffa" - 9 december 2004

Aanwezig: Michèl Post,  Margriet Flikweert, Bertus Damen en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501, Jaap van der Veen (Stade), Leonie Heezen, Rolf van der Weide en Jan Timmer (Bo-Ex)
Afwezig m.k.: Daphna van Maarschalkerweerd, Maggie den Ouden (bewonerscommissie complex 501)
Verslag: Marijke de Waal (Bo-Ex) 

01. Opening
Leonie opent de vergadering.

02. Vaststelling agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd:
- hekjes

 • 03. Mededelingen
  Leonie vindt het prettig om te zien, dat de naam van de website van de bewonerscommissie gewijzigd is in www.slopenhoezo.nl.
 • De bewonerscommissie wil tijdens de vergadering van 20 januari 2004 terugkomen op de rondleiding die in oktober heeft plaatsgevonden.
 • Michèl overhandigt de begroting van de bewonerscommissie complex 501. Hierover hoeft deze vergadering niet gesproken te worden.
 • Margriet deelt mede, dat de oprichting van een vereniging in gang gezet is. De statuten worden thans opgesteld. De verwachting is dat in januari 2005 met de ledenwerving gestart kan worden. Margriet wordt voorzitter/penningmeester en Michèl secretaris. Juridisch is het mogelijk om twee functies bij een persoon onder te brengen. Het bestuur gaat overigens bestaan uit 4 à 5 mensen.
 • Leonie meldt, dat Bo-Ex als voorwaarde stelt, dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester door drie personen worden vervuld.
 •  Michèl merkt op, dat de vaart eruit is. In het begin leek het erop, dat Bo-Ex snel tot een resultaat wilde komen, maar de laatste maanden is er een stilte. De oorzaak daarvan ligt voornamelijk bij Bo-Ex. Procedures worden traag op papier gezet, afspraken worden niet of ten dele vastgelegd in een verslag en er is sprake van tegen­strijdigheden.
 • Er is nu pas een herzien concept startdocument aan de bewonerscommissie voorgelegd, terwijl er drie maanden liggen tussen de vergaderingen. Tijdens de vergadering is de sfeer positief, worden resultaten behaald, maar deze komen vervolgens niet goed terug op papier (notulen en werkdocumenten). De bewonerscommissie voelt zich hierdoor niet serieus genomen. Voorbeelden zijn de opzet van het bouwkundig onderzoek, de spelregels en het eerder genoemde start­document.  De bewonerscommissie is ook ontstemd over het feit, dat afspraken niet in het verslag worden vermeld en dat het verslag gebruikt wordt om mededelingen achteraf te doen. Het verzoek is om een feitelijk verslag van de vergadering te maken. Aan de bewoners is kenbaar gemaakt, dat Bo-Ex de woningen wil slopen. Belangrijk is het dat daarna bewoners geïnformeerd blijven. Dat is volgens de bewonerscommissie onvoldoende gebeurd.
  De medewerkers van Bo-Ex trekken zich de kritiek van de bewonerscommissie aan en beloven beterschap.

 04. Verslag vergadering d.d. 6 september 2004

 Blad 1:

 • Rolf heeft het ongenoegen van de bewonerscommissie over het krantenartikel doorgegeven aan de heer Klinkenberg. De laatste vindt het spijtig dat zijn opmerkingen negatief en denigrerend zijn overgekomen. Dat was niet zijn bedoeling.

Blad 2:

 • Ernst begrijpt niet, dat teruggegaan moet worden naar de directeur, terwijl de medewerkers van Bo-Ex volledig mandaat hebben.
 • Bo-Ex stelt dat de projectgroep mandaat heeft. Er kunnen echter zaken aan de orde komen, waarover zij met de directie willen overleggen.
 • Tijdelijke verhuur komt pas weer ter discussie als een woning meer dan 10 maal geweigerd wordt.
 • Bo-Ex stelt dat het onderwerp weer op de agenda gezet kan worden, ondanks het feit, dat de woningen minder dan tien keer geweigerd worden.
 • Door de bewonerscommissie wordt verwezen naar de DUO afspraken. Er is een verschil van opvatting over het artikel in de DUO overeenkomst. Voor de bewonerscommissie is tijdelijke verhuur een belangrijk onderwerp, niet alleen omdat door de tijdelijke verhuur de buurt zou kunnen verloederen, maar ook omdat de bewoners­commissie daardoor draagvlak verliest.
 • Volgens de bewonerscommissie kan Bo-Ex dus niet eenzijdig besluiten om eerder dan de peildatum tijdelijk te verhuren. Bo-Ex is van mening dat ze wel eerder tot tijdelijke verhuur kan overgaan wanneer zij hierover overleg met de bewonerscommissie heeft gevoerd en de mening van de bewonerscommissie in haar besluit meeweegt.
 • Leonie merkt op, dat de bewonerscommissie bij een meningsverschil zich kan wenden tot de geschillenadvies­commissie.
 • Op dit moment worden woningen nog niet tijdelijk verhuurd. Wel wordt de toekomstige bewoner in een persoon­lijk gesprek geïnformeerd over de plannen voor complex 501 en over het feit dat er besprekingen met de be-wonerscommissie worden gevoerd. Ook krijgt deze bewoner de nieuwsbrieven.
 • Het is onduidelijk waarom de woning die leeggekomen is, niet op de website van WoningNet is geplaatst. Leonie vraagt dit na. Van opzet is in ieder geval geen sprake.
 • De bewonerscommissie vindt het een slechte zaak, dat woningen onderverhuurd worden. Zij vraagt aan wie de verdenkingen daarvan doorgegeven kunnen worden. Bo-Ex deelt mede, dat dit aan de woonconsulent, Floor van Gogh, gemeld kan worden.
 • Ernst merkt op, dat een woning in de Semarangstraat 49 al erg lang leeg staat. Leonie geeft dat door aan de woon­consulent.
 • Leonie geeft de oppervlakten door. Er zijn 5 typen woningen in het complex.
 • A1 en A2     zijn     50 m²
  A3                is        89 m²
  B1                is        33 m²
  B2                is        51 m²
  De oppervlakten zijn gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel. Leonie overhandigt de informatie ook op  papier.

Blad 3:

 • Over de onderzoeken is afgesproken dat er een embargo op ligt, totdat de onderzoeken in een vergadering zijn besproken of tot een vooraf afgesproken termijn. Afgesproken is ook, dat niet met de onderzoeken naar de pers gegaan wordt. Wel mag de bewonerscommissie het oordeel vragen een deskundige en ruggespraak houden met bewoners.
 • De onderzoeken worden ongewijzigd aan de bewonerscommissie verstrekt, Bo-Ex kijkt naar de professionele normen en koppelt haar bevindingen terug naar de bewonerscommissie.
 • Bo-Ex merkt wel op, dat een rapport zo vertrouwelijk kan zijn, dan het niet verstandig is met derden daarover te praten. Jaap kan zich daarbij wel iets voorstellen. Als kostenramingen bij een aannemer bekend worden, dan hoeft Bo-Ex ook geen aanbesteding meer te doen. De bewonerscommissie toont begrip.
 • Bo-Ex zal vooraf aangeven op welke rapporten deze restrictie van toepassing is.
 • Margriet vraagt of in de pers wel geciteerd mag worden uit de rapporten. Als ze akkoord zijn mag dat.
 • Bij het onderwerp technisch onderzoek dient vermeld te worden dat het bouwbesluit nieuwbouw binnen redelijke grenzen ook van toepassing is bij renovatie.
 • De offerte van Het Vierde Huis is na de vergadering van 6 september ontvangen. Bewonerscommissie en Bo-Ex hebben geconcludeerd, dat dit bureau niet uitgenodigd wordt de offerte toe te lichten.

Blad 5.

 • Over de nieuwsbrief is afgesproken dat de bewonerscommissie haar nieuwsbrief voorlegt aan Bo-Ex. Bo-Ex heeft geen recht om deze nieuwsbrief inhoudelijk te wijzigen.
 • Afgesproken wordt dat dit ook geldt voor de nieuwsbrief van Bo-Ex. De nieuwsbrieven worden ter informatie vooraf verzonden.
 • Ernst merkt op, dat hij geen vrije keuze had bij het schilderwerk. De ramen werden niet dichtgezet, maar er werd wel een ventilatierooster aangebracht.
 • Op het schilderwerk wordt later deze vergadering teruggekomen.
 •  Rekeninghoudende met de correcties en toevoegingen wordt het verslag van de vergadering d.d. 6 september vastgesteld.

 Actielijst

 

Alle acties, met uitzondering van:

 • Startdocument.
 • Bureau’s bewoners- en technisch onderzoek.
 • Column nieuwsbrief.
 • Schilderwerk.                                                                                  
 • Concept spelregels.                                                                     
 • Eisen in standhouding.                                                                
 • Aanpassen stuk technisch onderzoek

worden geschrapt.

Ten aanzien van de ongediertebestrijding deelt Leonie mede, dat zij de opzichter gevraagd heeft bewoners te adviseren zich tot de RHD te wenden.

5. Brief inzake startdocument met concept startdocument

De bewonerscommissie verzoekt in het vervolg een datum op een concept startdocument te zetten.

 • Michèl merkt op, dat de bewonerscommissie een aantal malen schriftelijk heeft gereageerd op concepten van de startnotitie. De bewonerscommissie heeft het gevoel dat iets moet gebeuren om het proces scherp te krijgen. Naar de mening van de bewonerscommissie heeft dat te maken met gebrek aan vertrouwen.
 • Het concept startdocument dat nu aan de bewonerscommissie is voorgelegd, is voor de bewonerscommissie onacceptabel. De indruk bestaat dat Bo-Ex en de bewonerscommissie een verschil van inzicht hebben over de aard van een startdocument.
 • Als daaraan niets wordt gedaan, dan blijft er voor de bewonerscommissie niets anders over dan de Geschillen­adviescommissie te vragen een uitspraak te doen over de aard van het startdocument en over de inhoud van dat document.
 • Het startdocument is geschreven vanuit de visie van Bo-Ex. De bewonerscommissie is van mening, dat een startdocument een gezamenlijk document is om het proces in te gaan.
 • Bo-Ex merkt op, dat Bo-Ex te maken heeft met een complex woningen, dat in een slechte staat verkeert. Hij vindt  dat die visie van Bo-Ex in het startdocument naar voren mag komen. Verder vindt hij dat niet verwacht mag worden dat Bo-Ex zaken gaat onderzoeken, die niet aan de orde zullen zijn. De bewonerscommissie vindt dat ook haar visie in het startdocument naar voren mag komen. In het huidige startdocument wordt de visie bewonerscommissie in de marge genoemd.
 • Jaap vindt het belangrijk dat de visies van beide partijen worden vastgesteld. Als alleen de visie van Bo-Ex wordt vastgelegd dan is er geen sprake van een startdocument.
 • In een startdocument kan bij elk onderwerp vermeld worden of partijen het daarmee eens zijn of niet. Bij het laatste dient vermeld te worden hoe partijen denken daaruit te komen.
 • Bij de procedure hoort wel, dat de eigenaar van de woningen uiteindelijk de beslissing neemt.
 • De bewonerscommissie erkent dat de DUO overeenkomst andere ingrepen dan sloop en renovatie uitsluit. Toch wil de bewonerscommissie graag dat onderzoek gedaan wordt naar instandhouding en lichte verbeteringen, ook om daarmee te voldoen aan de wensen van bewoners.
 • Bo-Ex vindt de twee genoemde onderzoeken niet relevant. De woningen zijn in slechte staat en alleen een grote ingreep verbetert de kwaliteit. Het kan zijn, dat de bewoners de slechte kwaliteit nu accepteren, maar als een huurder naar de huurcommissie gaat, zal deze zeker uitspreken dat de huur verlaagd moet worden, omdat de kwaliteit slecht is.
 • Michèl vindt het belangrijk dat alle varianten onderzocht worden en dat gestreefd wordt met een plan te komen, waar een meerderheid van de bewoners achter kan staan. Dit staat overigens ook in de DUO overeenkomst.
 • Naar de mening van Michèl kan in het technisch onderzoek een aantal aspecten van behoud en lichte ver­beteringen terugkomen.
 • Bo-Ex zegt toe dat zij zich zal beraden over de wens van de bewonerscommissie. De uitkomst van zijn beraad maakt hij schriftelijk aan de bewonerscommissie kenbaar. Mocht die uitkomst niet aanvaardbaar zijn voor de bewonerscommissie dan denkt de bewonerscommissie erover om de kwestie voor te leggen aan de geschillen­adviescommissie.
 • Margriet heeft de indruk dat Bo-Ex de goedkope woningen wil slopen om daarvoor in plaats woningen te bouwen die met winst verkocht kunnen worden. De medewerkers van Bo-Ex ontkennen dat.

Brief Bo-Ex d.d. 2 december 2004

Michèl geeft de reactie van de bewonerscommissie op de brief van Bo-Ex.

1. verschillende scenario’s

 • De bewonerscommissie vindt het belangrijk, dat alle opties aan bod komen. Dit is ook belangrijk in het kader van het streven naar draagvlak.
 • In een eerdere notitie van Bo-Ex was de optie behoud opgenomen. Het bevreemdt de bewonerscommissie daarom dat die optie nu wordt uitgesloten.
 • Een mogelijkheid die door Bo-Ex is geopperd is renovatie met als doel de woning aan de zittende huurder te verkopen. Van het federatiebestuur van complex 507 heeft Michèl begrepen, dat aangegeven is dat die verkoop juridisch moeilijk ligt. Bo-Ex deelt mede, dat het aan het federatiebestuur kenbaar heeft gemaakt, dat het wettelijk niet is toegestaan om huurcontracten te verbreken met het oogpunt om de woningen daarna te verkopen. Een gerenoveerde woning kan wel aan de zittende huurder verkocht worden. Niet Bo-Ex, maar de huurder verbreekt in dat geval de huurovereenkomst.

2 en 3 fasering

 • De bewonerscommissie verzoekt een fase besluitvorming toe te voegen. Bo-Ex kan daarmee instemmen. Afge­sproken wordt fase 3 te splitsen in 3a en 3b. In fase 3b komt de besluitvorming aan de orde.
 • Ten aanzien van het sociaal plan is de bewonerscommissie van mening, dat die bij elke ingreep anders kan zijn. Bo-Ex kan er mee akkoord gaan dat het toegepast sociaal plan al in fase 3a gereed is.

4. onderzoeken

 • De bewonerscommissie is het er niet mee eens dat bij bewoners alleen geïnformeerd wordt naar de huidige stand van zaken. De bewonerscommissie voelt meer voor de vraagstelling, die door het Bureau Linssen en Van Asseldonk wordt voorgesteld. Door die vraagstelling wordt een indruk verkregen van de verbeteringen die bewoners voorstaan.
 • Van de kant van Bo-Ex wordt gesteld, dat bewoners, naarmate het proces vordert, van gedachten veranderen. Het is daarom niet zo zinvol om nu de meningen al te peilen.
 • De bewonerscommissie vindt de peiling wel belangrijk zeker in het licht van onderzoeken naar behoud en lichte verbeteringen.
 • Jan Timmer doet een voorstel.
 • Laat het onderzoeksbureau een 1 op 1 gesprek voeren met bewoners en vragen naar de mening over de huidige situatie. Tijdens dat gesprek kan ook gevraagd of men zaken mist. De uitkomst van dat onderzoek kan gebruikt worden bij het technisch onderzoek. Na het uitvoeren van het technisch onderzoek zal blijken wat wel en wat niet kan. Dan kan weer een onderzoek gehouden worden om de meningen nogmaals te peilen.
 • Van de kant van de bewonerscommissie wordt gesteld, dat het voorstel van Jan Timmer overeenkomt met wat de bewonerscommissie al eerder heeft voorgesteld. De bewonerscommissie heeft altijd het standpunt ingenomen dat het bewonersonderzoek input is voor het technisch onderzoek.
 • Leonie kan zich de volgende procedure voorstellen.
 • Nadat de beide bureau’s zich hebben gepresenteerd, wordt aan een van bureau’s opdracht gegeven om het bewonersonderzoek te doen. Terwijl dat onderzoek loopt, wordt de opdracht voor het technisch onderzoek ge­formuleerd. Het resultaat van het bewonersonderzoek wordt vervolgens toegevoegd aan de opdracht voor het technisch onderzoek.  De aanwezige kunnen zich vinden in deze procedure.
 • Onderzoek naar de monumentwaardigheid van het complex
 • De volgende afspraak wordt gemaakt:
  Als de afdeling monumenten van de gemeente Utrecht uit enig onderzoek concludeert, dat het complex een monumentale waarde heeft, dan is die informatie input bij de besluitvorming.

5. positie van de bewonerscommissie

 • In de DUO overeenkomst is weinig geregeld over het mandaat in de aanloopfase. De bewonerscommissie kan zich voorstellen dat, zolang de vereniging nog geen feit is, de bewonerscommissie wel mandaat heeft om namens de bewoners complex 501 op te treden.
 • Dit wordt onderkend.

6. Verhouding huur/koop

 • De verdeling is 2/3 koop en 1/3 huur. Michèl stelt, dat dit een keuze van Bo-Ex is. De indruk wordt echter gewekt, dat het een DUO eis is.  Rolf stelt dat deze verdeling in de DUO overeenkomst staat. De corporatie kan er van afwijken. Voor 106/107 heeft Bo-Ex de verdeling 40% koop en 60% huur gehanteerd.
 • Er wordt enige tijd doorgesproken over of de verdeling in de DUO overeenkomst staat of niet. Uiteindelijk wordt het boekje er op nageslagen. Het blijkt, dat de verdeling in de DUO overeenkomst staat.
 • Concept startdocument
 • Ernst mist in het startdocument de raadpleging van bewoners. Bo-Ex zegt toe, dat de raadpleging van bewoners toegevoegd wordt aan de besluitvorming.
 • De bewonerscommissie vindt de globale omschrijving erg negatief. Rolf zal de passage aanpassen. Zo wordt bijvoorbeeld “de indeling is vaak onhandig” geschrapt en worden de m² vermeld en niet dat de woningen klein zijn. Er wordt alleen de gemiddelde huurprijs vermeld.
 • De commissie vindt het belangrijk dat ingezien wordt dat het informeren van bewoners erg belangrijk is en dat door een goede informatie het draagvlak wordt vergroot. Bo-Ex is die mening ook toegedaan.
 • Het is niet geheel duidelijk in welke wijk complex 501 is ingedeeld. Ook uit de kaart met wijkindelingen, die Rolf laat zien, wordt het niet duidelijk. Afgesproken wordt dat dit wordt uitgezocht. Het punt komt op de actielijst.
 • Afgesproken wordt dat Bo-Ex schriftelijk rapporteert over de terugkoppeling.
 • Verder wordt het concept startdocument aangepast. Het aangepaste document wordt voorzien van een datum en geagendeerd voor de vergadering van 20 januari 2005.

 06. Spelregels

 De spelregels komen de volgende vergadering aan de orde.

07. Bewonersonderzoek/technisch onderzoek

 • Dit agendapunt is reeds besproken.

08. Communicatie

 • Leonie verzoekt de column voor de eerstvolgende nieuwsbrief uiterlijk 15 december te leveren. Het is haar bedoeling om de nieuwsbrief 22 december bij de bewoners af te leveren. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de hekjes en het schilderwerk.
 • De bewonerscommissie zal Bo-Ex op de verzendlijst van “Jaffa nieuws” plaatsen.

09. Samenwerkingsovereenkomst

 • Zodra de vereniging een feit, wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend.

10. Hekjes

 • Paula Sangers wilde in eerste instantie hekjes laten aanbrengen zonder draaibare delen. De bewoners­commissie kon daarmee niet akkoord gaan. Later is zij daarop teruggekomen, maar slechts voor een gedeelte van de hekjes. De bewonerscommissie wil echter dat bij alle woningen een draaibaar deel in het hekje wordt aangebracht.  Jan Timmer neemt dit met Paula op en bericht daarna aan de bewonerscommissie.

 11. Schilderwerk

 • De bewonerscommissie heeft klachten over het schildersbedrijf. Bewoners krijgen brieven met foutieve informatie en afspraken worden niet nagekomen.
 • Jan deelt mede, dat Paula al met het schildersbedrijf heeft gesproken over de klachten van bewoners. Jan zal haar doorgeven dat er nog steeds klachten zijn.
 • De balkonhekken zijn geïnspecteerd, maar worden niet geverfd.
 • De bewonerscommissie spreekt uit, dat het complex er weer netjes uitziet.

 12. Rondvraag

 • Leonie overhandigt een kleurenwaaier. De bewonerscommissie mag uitzoeken in welke kleur de hekjes worden geschilderd.

13. Volgende vergadering

 • De volgende vergadering wordt gehouden op 20 januari 2004 om 19.00 uur.

14. Sluiting 

Actiepuntenlijst overleg Bo-Ex – Federatiebestuur complex 501

 Datum                   Actie                                                                                                   Door                       Gereed

 6-7-2004               Startdocument                                                                                   Bo-Ex

 6-7-2004               Bureau’s bewoners- en technisch onderzoek.                              Bo-Ex                     20-7-2004

 6-7-2004               Column nieuwsbrief.                                                                         Bewonerscie

 6-7-2004               Schilderwerk.                                                                                    Bo-Ex

 6-9-2004               Concept spelregels.                                                                         Bo-Ex

 6-9-2004               Eisen in standhouding.                                                                    Bo-Ex

 6-9-2004               Aanpassen stuk technisch onderzoek.                                          Bo-Ex

 9-12-2004            terugkoppeling standpunt over behoud en lichte                           Bo-EX
                               verbeteringen.

 9-12-2004            Wijkindeling.                                                                                      Bo-Ex

               


Verslag rondgang met Bo-Ex door het complex op 27 oktober 2004

Aanwezig van Bo-Ex:
Jan Timmer, Paula Sangers, Leonie Heezen, Marijke de Waal

Aanwezig van de bewoners:
Michel Post, Ernst Souverein, Daphna van Maarschalkerweerd en Linda Bais.

 In mei 2004 kwam Bo-Ex op een avond voor bewoners met het bericht onze woningen te willen slopen.  Veel bewoners snapte daar niks van. Onze woningen worden weliswaar slecht onderhouden, maar verder zijn het prima huizen. Althans: zo ervaren veel bewoners dat. Er is CV, er zijn tuintjes, de huizen zijn goedkoop, de buurt is goed. Al snel werd geroepen dat het  Bo-Ex waarschijnlijk alleen om het geld te doen is, maar volgens Bo-Ex is dat niet zo. Volgens Bo-Ex gaat het puur om de technische kwaliteit van de woningen. Die zou veel te wensen  overlaten. Volgens Bo-Ex zou opknappen geen zin meer hebben. Diezelfde avond werd Bo-Ex uitgenodigd voor een rondgang door het complex. De vraag was of Bo-Ex ter plekke wil komen aanwijzen wat er nu zo slechts is aan de woningen.

Dit is een verslag van deze rondleiding die plaats vond op 27 oktober 2004. Tijdens de rondgang zijn we met Bo-Ex in vier woningen geweest, 3 bovenwoningen en 1 beneden woningen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verslag rondgang

Jan Timmer: “In sommige huizen stoot je je hoofd als je naar boven wilt. Je zit met hele ongunstige looplijnen, daar kun je bij een renovatie maar weinig aan veranderen.”

Paula Sanger“En kijk naar de hoogte van de verdiepingen, vooral in de slaapkamers, boven is het allemaal erg laag. Dat is ongunstig als je het plafond wilt isoleren. Als je isolatie wilt aanbrengen krijg je koven voor de ramen, die zijn minder goed geïsoleerd en dat levert dus weer warmtelekken op. En de ramen, dat zijn ramen die je niet open kunt laten staan, want daarmee lok je inbrekers. Daardoor zijn ze ongeschikt voor ventilatie en worden het hele vochtige woningen. En al die rare nisjes, hoe werk ik daar omheen. Om het vocht weg te krijgen is mechanisch ventilatie een oplossing, maar waar moet ik die plaatsen, dat lukt niet in een oude woning. Ook zit ik met de geluidsisolatie, met bepaalde dingen in kasten, met douches, met keukens, hoe krijg ik dat er allemaal in, dat lukt niet meer in zulke woningen. De voor- en achtergevels zijn steens muren, die laten altijd vocht door. Aan de buitenkant, jullie hebben het gezien, is het houtwerk gewoon heel erg slecht. Het zijn de raamkozijnen die rot zijn, die kun je maar moeilijk vervangen. Het probleem is dat de dakkapellen dragen op het raam, als je het raam er tussenuit haalt valt de hele constructie in elkaar. Je kunt de zaak uiteraard ook stutten, maar dat is veel duurder. Bij dubbel glas moet ik ook de muren gaan isoleren. Want bij dubbel glas worden  de muren plotseling het koudste punt en dat krijg je daar condens, dan krijg je schimmel op de muren. En bij dubbel glas hou je gelijk ook het geluid van buiten weg, maar daardoor ga je je eigen buren weer beter horen, en moet ik ook die tussenwanden gaan isoleren, maar dan zit je met dat koofje (wijst naar boven), dan moet je allerlei problemen oplossen, dan krijg je dit en dan krijg je dat, als je het een doet kun je het andere niet overslaan. Dan ga je allemaal dingen breken en slopen en dingen verzetten, dan denk ik dan zit je gewoon al op slopershoogte.

Paula opent een WC: “Kijk, hier zit de wc half onder de trap, je hebt niet de volledige hoogte. Als je hier een tijd woont en je hebt het helemaal aangepast, dan merkt je zulke dingen niet meer. Maar als je er bijvoorbeeld uit zou gaan, en een volgende komt erin, die ziet dat wel gelijk. Dan ga ik een stapje hoger, dan zit ik met al die looplijnen, zelfs mensen die niet heel lang zijn moeten ietsjes bukken om boven te komen, terwijl de looplijnen riant je lengte zouden moeten hebben. Dat zijn allemaal dingen die heel moeilijk op te lossen zijn in sommige situaties. En waar je altijd mee blijft zitten zijn die ongelukkige woningplattegronden.

Jan Timmer vervolgt: “Je krijgt een opeenstapeling van zaken waarvan je denkt: hoe lang kun je dit nog in de lucht houden. Als corporatie moet je je serieus afvragen hoe lang je nog met woningen zoals deze kunt doorgaan. En echt, als jullie dan tegen ons komen zeggen: maar we wonen er nog zo lekker, dan kan ik niet tegen je zeggen: jij bent gek en wij hebben gelijk. Nee, op dit moment snap ik dat jullie hier nog heel prettig kunnen wonen. En met zo’n lage huur zijn mensen bereidt om de paar ongemakken op de koop toe te nemen. Als corporatie moeten wij ons echter de vraag stellen of deze woningen over 10 jaar nog zijn te verhuren. Er komt een moment, of dat nu over twee jaar is of over 6 jaar, dan komt er een moment, dan houd het op. Want elke ingreep die wij doen, die is niet voor 5 of 10 jaar. Dat is voor veel langer. Dan ga je het goed doen.

 Bewoner: “Je hebt ook mensen met een laag inkomen. Waar moeten die dan terecht? Die mogen niet eens inschrijven op een huis met een hoge huur.”

Jan Timmer: “Ik snap die vraag, alleen kan ik daar nu geen antwoord op geven, hoe dat zit met huursubsidies en verhoudingen tot inkomen. Wij bouwen nu huurwoningen in Leidsche Rijn, die gaan weg voor 450 euro. Aan de Rijnlaan bouwen wij woningen voor 475 euro.

Bewoner: “Daar kom ik niet voor in aanmerking.”

Jan Timmer: “Wij bouwen ook woningen aan de Europalaan, kleine woningen, 50 vierkante meter, voor starters. In Overvecht, bij het sportpark, bouwen we woningen van 55 vierkante meter. Dus dat segment doen we ook, voor iemand die gestudeerd heeft, altijd op een kamer heeft gezeten, en dan die volgende stap wil maken. Dat zijn geen woningen waar je lang blijft wonen, je zit er een tijdje met z’n tweeën, en dan zullen die mensen doorstromen. Op dit moment wordt voor die woningen de huur nu uitgerekend, maar waarschijnlijk zit het op 300 tot 325 euro per maand.

Leonie Heezen: “En wij kijken natuurlijk ook nog veel breder. Wij zijn een corporatie met 8000 woningen, je hebt een bepaald bezit en je wilt en bepaalde kwaliteit hebben. Je hebt een bepaalde kwaliteit nu, maar je wilt ook richting toekomst. Dan krijg je dat er nagedacht wordt ook over zo’n complex en dan kijk je wat is de woonkwaliteit in relatie tot de technische kwaliteit en dan maak je keuzes.

Bewoner: “Dat snap ik, maar dat is algemeen, het gaat er nu om het toe te spitsen op ons complex.”

Jan Timmer: “Om nog even in te gaan op die huren en de vraag waar jullie nu naartoe moeten. Wij hebben afgesproken met de gemeente Utrecht dat wij in bepaalde prijsklassen woningen moeten hebben. Die opgaven krijgen we mee, daarop worden we ook gecontroleerd, ik wil niet zeggen afgerekend, daar moeten wij gewoon aan voldoen, dat is een keihard feit. Dat geld voor alle corporaties.

Paula Sangers: Wij moeten een bepaalde hoeveelheid goedkope woningen beschikbaar houden. Het kan niet zo zijn dan mensen met weinig geld straks gewoon nergens terecht komen. Dat mag niet.

Jan Timmer: Dat is ons door de gemeente opgelegd. Als we zouden zeggen: daar zijn we het niet mee eens, dan krijgen we een lastige discussie. Zo lopen we te zoeken naar complexen die we wel in de lucht kunnen houden. Welke kwaliteit hebben die. Simpel. Wij noemen dan complex 503 (hoek Surinamestraat – Groeneweg), dat zullen wij niet gaan slopen. Dat zullen wij gaan aanpakken. We zijn nu bezig om de gevels totaal aan te gaan pakken.

Bewoner: Die huizen voldoen dan nog wel?
Paula Sangers: “Die hebben meer ruimte. De grote bottleneck van deze woningen is de ruimte. Bebouwing op elkaar en in elkaar, de ruimte die je daar hebt, heb je hier gewoon niet. De benedenwoningen hier zijn gewoon klein.”

Jan Timmer: “In complex 503 komen we ook problemen tegen, met de plafonds bij de ramen en hoe je dat oplost. We hebben een aantal problemen, maar in z’n totaliteit kunnen we daar doorheen komen. Met de bewoners aldaar hebben we nog niet gecommuniceerd, omdat we nog in het onderzoek zitten. Het is net een iets andere bouw, een iets andere detaillering, en een net iets grotere woning daarachter. En dat scheelt.”

Bewoner: “Ik vind complex 503 een heel leuk blok. Maar dat vind ik van ons complex ook. De nieuwbouw uit de jaren ’80 hier aan de overkant, die vind ik zo lelijk. Het zou zo zonde zijn als je dit gaat weghalen.”

Paula Sangers: Dit blok heeft ook een bepaalde charme. Natuurlijk. Als je er omheen loopt heeft het zeker charme. Zo lopen wij er ook omheen. En dan ga je weer naar binnen toe, en dan zie je weer die plattegronden, en je weet wat dat kost om dat goed te krijgen. Dit kun je niet oplossen, dan moet je weer naar buiten, dan ben je gewoon weg, dan haal je het onderuit, dan ga je weer andere problemen creëren.”

Bewoner: “Maar we krijgen straks het bewonersonderzoek. Dan kunnen we vragen stellen specifiek gericht op die plattegronden. Dan kunnen we kijken hoe mensen dat nu ervaren. Als blijkt dat mensen daar niet mee komen, dan is er feitelijk geen probleem. Je kunt er natuurlijk algemene normen op los laten, maar uiteindelijk gaat het om de beleving.”
Jan Timmer: “Dat onderzoek gaat er komen, we hebben daarover afspraken gemaakt met elkaar. Wij denken natuurlijk nooit aan maar één complex, maar aan het totale bezit. We proberen op veel plekken woningen die betaalbaar zijn in de lucht te houden, we hebben onlangs bijna 300 woningen in Overvecht keurig opgeknapt. De mensen hebben een nieuwe badkamer gekregen, we hebben die woningen zodanig aangepakt dat ze in ieder geval weer zo’n 5 jaar meekunnen. Mensen zijn tevreden, het ziet er goed uit, en het kan, dacht ik, met praktisch dezelfde huurprijs. De prijzen schommelde alleen doordat sommige mensen een hele luxe keuken wilden hebben.”

Bewoner: “Het bouwkundig onderzoek zal uitwijzen wat de verschillende opties kosten en daarmee wat er technisch mogelijk is.”

Jan Timmer: “Met complex 507 zijn we ook al heel lang bezig en zijn er mogelijkheden uit discussies naar voren gekomen. Overmorgen hebben we een bijeenkomst met de architect die haar resultaten komt presenteren. Daar zijn tekeningen gemaakt, dat las ik in het UN, daar zijn de bewoners heel tevreden over. Dus. Het is voor ons ook een zoektocht, het is geen exacte wetenschap.”

Het viel Bo-Ex op dat de woningen binnen schoon zijn en netjes zijn bijgewerkt. Volgens Bo-Ex is dat niet de indruk die je krijgt als het complex van buiten ziet. Het viel ze op dat er in de woningen veel door de bewoners is geïnvesteerd. Ze hadden echter ook de indruk dat de woningen die zij zagen niet representatief zijn.

 


Notulen vergadering bewonerscommissie Jaffa 2 september 2004

Aanwezig: Michel, Dafna, Bertus, Ernst, Linda, Jaap.

Afwezig: Maggie wegens griep

De vereniging
Margriet gaat de oprichting regelen en vormt hiervoor een subgroepje. Als notaris kiezen we Grafhorst.

De volgorde van werken wordt:
Oprichten vereniging – Krantje maken over bewonersvereniging en voortgang – Aparte brief aan bewoners met verzoek lid te willen worden – bezoeken van bewoners.

In het krantje kan het gaan over: de vereniging, de rondwandeling, het bezoek aan complex 507, over het bewonersonderzoek, over het technisch onderzoek, over de website en over de schilderbeurt en de hekjes.

De krant van Bo-ex zullen we niet gebruiken als inhoudelijk communicatiekanaal, alleen voor de aankondiging dat de commissie er is en dat we met een eigen krant komen. Dafna heeft inmiddels een zeer goed ogend ontwerp gemaakt.

Rondgang
In feite kunnen we nooit overdag i.v.m. werk. We proberen nu af te spreken van 8.00 tot 10.00 uur op maandag 18 oktober.

We gaan naar binnen bij Bertus, Dafna, Michel, Ernst en Linda. Schrijf voor jezelf op welke punten je positief vind aan je woning. We kunnen het hofjeskarakter benadrukken. De woningen zijn geschikt voor starters, voor oude mensen, bovenwoningen zijn juist erg groot, zeker als je ze vergelijk met woningen in bijvoorbeeld witte vrouwen. Maar dat zijn koopwoningen en daar denkt niemand aan sloop.

De voortgang
In feite moet er eerst een goed startdocument komen, anders komen dezelfde conflicten telkens terug. Het startdocument dat Bo-ex nu op tafel heeft gelegd is zeer eenzijdig. Jaap stelt de volgende volgorde voor. Startdocument – onderzoeken uitvoeren – scenario’s opstellen– keuzes maken. Ook stelt Jaap dat als Bo-ex geen beter start document wil maken, we een procedure moeten starten waarin we een gekwalificeerd advies uitbrengen. Maar eerst gaan we Bo-ex wijzen op de interne tegenstrijdigheden in de documenten die er nu liggen. Jaap stelt voor om een eigen startdocument te maken. In het startdocument zou ten minste ook iets moeten staan over het bewonersonderzoek en dat het bouwkundig onderzoek ook gaat over de opties renovatie en behoud.

Wat ontbreekt is het uitgangspunt dat partijen zoeken naar een ingreep en proces waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan de wensen van de huidige bewoners, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van bewoners en BO-EX en de verhuurbaarheid in de toekomst.

Punten uit de Checklist DUO die volgens Jaap nog niet in het huidige startdocument terugkomen zijn:
- rol bewonersorganisatie (is afhankelijk van wat de bewonerscommissie voor mandaat van haar achterban krijgt)
- organisatiestructuur: er kunnen ook werkgroepen worden ingesteld
- budget bewonersorganisatie (overigens is het verstandig dit zelf eerst wat verder uit te werken voordat het in een formeel document wordt vastgelegd)
- budget werkzaamheden tot aan besluitvorming
- communicatie: er komt nog een apart communicatieplan
- contactpersoon binnen DUO-organisatie (kan de bewonerscommissie eventueel ook rechtstreeks benaderen om niet helemaal van BO-EX afhankelijk te zijn voor informatie betreffende de DUO)

De spelregels (het stuk waar Memo boven staat)
Volgens Jaap is het heel begrijpelijk dat Bo-ex niet wil dat de onderzoeken op straat komen te liggen. In principe krijg je minder informatie naarmate je minder bereid bent deze geheim te houden. Wij vinden echter dat we over de inhoud van het rappor met onze achterban moeten kunnen communiceren en het daarom voor hen toegankelijk moet zijn. We moeten minstens ook derden kunnen raadplegen. Er is ook een verschil tussen het bewonersonderzoek en het bouwkundig onderzoek. Bij het bouwkundig onderzoek zal Bo-ex nog minder graag willen dat het doorgekopieerd wordt. Bij Bo-ex zal de discussie zich voortzetten.

Jaap stelt dat als de vergadering niet lekker loopt je de vergadering altijd even kan schorsen, ook wanneer mensen individueel teveel worden aangevallen.

De begroting
Maggie wil graag vrijwilligersvergoedingen opnemen in de begroting. Haar berekening is de volgende:

Je zou voor het bestuursschap volgens mij  rekenen: 10 dagen vergaderen, 10 dagen voorbereiden, 5 dagen vereningingsoverleg, 5 dagen lezen stukken, 5 dagen voor bezoek en gesprekken met deskundigen, gemeentebezoek, andere bewonerscommissies etc, 5 dagen verslaglegging. Dan zit je totaal op 8 weken = E168 per bestuurslid.
Jaap stelt voor ook de begroting van complex 507 erbij te leggen. Zij voeren ook een PM-post op voor het inhuren van externe deskundigen. Ook staan er meerdere inkomensbronnen dan alleen Bo-ex op hun begroting, namelijk ook de gemeente, het wijkbureau en de leden.

Schilderbeurt
Jan Timmer is z’n belofte om met de commissie te overleggen over de schilderbeurt niet nagekomen. Hij zegt die afspraak te hebben verward met de rondgang. Maar ook die heeft hij niet afgewacht. Volgens Paula Sangers krijgen alleen de ramen die niet open kunnen aluminium ventilatieroosters en worden ook alleen deze ramen dichtgekit en vastgeschroefd.
We gaan protesteren tegen het niet opnieuw lakken van de deur en in Paramaribostraat.


 

Overleg tussen Bo-ex en bewonerscommissie Complex 501 - 6 juli 2004 - tweede vergadering

D atum : dinsdag 6 juli 2004, 19.00 uur

Aanwezig : Michèl Post, Maggie den Ouden, Daphna van Maarschalkerweerd, Margriet Flikweerd, Bertus Damen en Ernst Souverein (bewonerscommissie complex 501)

Jaap van der Veen (Stade)
Leonie Heezen en Jan Timmer (Bo-Ex)
Afwezig m.k. : Rolf van der Weide (Bo-Ex)

Verslag : Marijke de Waal (Bo-Ex)

01. Opening
Leonie Heezen opent de vergadering. De aanwezigen stellen zich voor. Rolf van der Weide is door omstandigheden verhinderd.
Michèl Post stelt voor de behandeling van de offerte van Stade naar voren te halen. Voorts wil de commissie het punt ongedierte bestrijding aan de agenda toevoegen. De agenda krijgt hierdoor een andere volgorde.

02. Offerte Stade voor ondersteuning bewonerscommissie complex 501
Stade heeft een offerte voor het tweede half jaar 2004 uitgebracht. Leonie Heezen deelt mede, dat Bo-Ex bereid is de kosten te betalen.
De bewonerscommissie is de opdrachtgever, daarom zal Jaap van der Veen per kwartaal rapporteren aan de commissie.
Leonie Heezen zal de bewonerscommissie schriftelijk mededelen, dat de kosten voor de ondersteuning door Jaap van der Veen in het tweede half jaar van 2004 door Bo-Ex worden betaald.
Voor 2005 brengt Stade eind 2004 een offerte uit. Bo-Ex beoordeelt dan opnieuw of zij bereid is de kosten te vergoeden. Michèl Post dankt Bo-Ex voor het betalen van de kosten.

03. Onafhankelijk onderzoek
De bewonerscommissie vindt het positief, dat Bo-Ex naast sloop ook verregaande renovatie en de optie behoud wil laten onderzoeken.
De bewonerscommissie wil echter eerst een bewonersonderzoek laten uitvoeren en daarna een technisch onderzoek. Hiervoor heeft de bewonerscommissie de volgende redenen.

Leonie Heezen deelt mede, dat Bo-Ex eerst wil onderzoeken wat technisch mogelijk is. Aan de hand daarvan kan een bewonersonderzoek gedaan worden. Ook Jan Timmer waarschuwt ervoor dat mogelijk verwachtingen gewekt worden, die niet waargemaakt kunnen worden.
Jaap van der Veen stelt, dat aan bewoners duidelijk gemaakt kan worden dat het bewonersonderzoek een voorlopig onderzoek is en dat na het technisch onderzoek aangegeven kan worden wat mogelijk is.
Over de volgorde van de onderzoeken wordt enige tijd doorgesproken, waarbij aangegeven wordt dat het belangrijk is, dat bewoners beseffen dat zij betrokken worden bij de plannen.
Ook wordt aangegeven dat het bij Bo-Ex gebruikelijk is, dat enquetevragen bij een bewonersonderzoek altijd door Bo-Ex en de bewonerscommissie bekeken worden voor ze uitgaan.
Leonie Heezen waarschuwt ervoor dat het bewonersonderzoek niet maatgevend is. Het is net als de andere onderzoeken een wegingsfactor. De bewonerscommissie wil graag weten voor hoeveel procent het bewonersonderzoek meeweegt. Zij wijst erop dat bewoners tevreden zijn met de woning en er nog steeds belangstelling is voor de woningen.
Leonie Heezen deelt mede, dat bij besluitvorming ook de uitkomsten van het technisch onderzoek, het marktonderzoek en de financiële analyse meewegen. Het precieze wegingspercentage is niet aan te geven.
Naar aanleiding van de discussie deelt Leonie Heezen mee, dat Bo-Ex akkoord gaat met het eerst uitvoeren van een bewonersonderzoek.

De volgende bureau’s worden uitgenodigd om met een plan van aanpak te komen:

Leonie Heezen zet op papier wat van de bureau’s verwacht wordt. De bewonerscommissie laat nog weten of de gesprekken met de bureau’s tijdens een vergadering of in klein comité gehouden moeten worden. Vervolgens nodigt Leonie Heezen de bureau’s uit. Afgesproken wordt dat de output van het bewonersonderzoek voor een deel de input van het technisch onderzoek is.
De commissie heeft er geen vertrouwen in dat, als uit onderzoeken blijkt dat renovatie mogelijk is, Bo-Ex de woningen ook zal renoveren. Sloop en nieuwbouw levert Bo-Ex, volgens de bewonerscommissie, immers veel meer geld op.
Dat sloop meer geld zou opleveren lijkt volgens Bo-Ex zo. Daarom stelt Leonie voor een collega van de financiële afdeling uit te nodigen voor een volgende vergadering. Deze collega kan dan uitleg geven over de kosten en mogelijke opbrengsten van sloop/nieuwbouw.
Leonie Heezen wijst erop, dat uiteindelijk de bestuurder van Bo-Ex de beslissing neemt over de toekomst van complex 501.

Technisch onderzoek
Enige tijd na de start van het bewonersonderzoek kan het technisch onderzoek beginnen. Het bureau wordt op dezelfde wijze geselecteerd als het bureau dat het bewonersonderzoek doet.
De voorkeur van de bewonerscommissie gaat uit naar een kleinschalig bureau dat goed met bewoners kan omgaan.
Afgesproken wordt de volgende bureau’s uit te nodigen:

Leonie Heezen neemt over 14 dagen contact op met de bewonerscommissie met de vraag of zij nog een ander bureau wil uitnodigen. Daarna worden de uitnodigingsbrieven verzonden. Zij adviseert de internet pagina’s van de bureau’s te raadplegen.
Naar aanleiding van een opmerking van de bewonerscommissie merkt Jan Timmer op, dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat het bureau in zijn rapport in een apart hoofdstuk aangeeft wat achterstallig onderhoud is.
De bewonerscommissie wil graag in een later stadium over het achterstallig onderhoud spreken. Het punt komt op een actielijst die bij het verslag wordt gevoegd.
De bewonerscommissie vindt het belangrijk, dat het bureau dat het technisch onderzoek gaat uitvoeren, inzage krijgt in alle dossiers. Jan Timmer deelt mede, dat alle openheid gegeven wordt. Wel is het moeilijk te achterhalen waarom indertijd bepaalde keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld over toegepaste hout en het al dan niet vervangen van houten vloeren.
De bewonerscommissie wil ook dat de wensen van de bewoners een rol spelen bij het technisch onderzoek.
Jaap van der Veen verzoekt Jan Timmer iets over dat technisch onderzoek op papier te zetten.

* is achter het verslag gevoegd.

Leonie Heezen wil de angst wegnemen, dat Bo-Ex iets met de bureau’s regelt; bewonerscommissie en Bo-Ex gaan samen de onderzoeken in. Er dienen afspraken gemaakt te worden hoe partijen met elkaar omgaan.
Jaap van der Veen merkt op, dat in de DUO overeenkomst een checklist staat, die beide partijen invullen. Hij heeft die checklist aan de bewonerscommissie gemaild. Hij zal deze ook aan Leonie Heezen mailen.
Leonie Heezen maakt vervolgens een startdocument.

Checklist/planning
De bewonerscommissie vindt dat de checklist veel tekst bevat, maar haar niets zegt. De checklist wordt daarom niet tijdens deze vergadering besproken.
Jaap van der Veen vindt het belangrijk, dat de eerste vier fasen een keer besproken worden. Leonie Heezen neemt dit op in het startdocument.

04. Informele rondgang
Leonie Heezen wil een rondgang houden samen met de bureau’s die het bewonersonderzoek en technisch onderzoek houden.
De bewonerscommissie wil graag eerder met Bo-Ex door het complex lopen. Zij wil dat Bo-Ex tijdens die rondgang aangeeft waarom de woningen zo slecht zijn dat zij gesloopt moeten worden.
Jan Timmer kan akkoord gaan met een rondgang maar is nog niet uit de vraag hoe. Daarop zal hij binnen twee weken terugkomen.

05. Lopende zaken

Tijdelijke verhuur
Tijdens de vorige vergadering is gemeld, dat de woningen die vrijkomen tijdelijk verhuurd worden. Zover is het nog niet gekomen, Leonie Heezen blijft echter van mening, dat de woningen tijdelijk verhuurd moeten worden. De bewonerscommissie deelt deze mening niet. Volgens haar kan het besluit om tijdelijk te verhuren nog genomen worden als duidelijk is wat met de woningen gaat gebeuren. Er is nog voldoende belangstelling voor de woningen. Afgesproken wordt dat, als blijkt, dat kandidaten de woning steeds afwijzen, Leonie Heezen het tijdelijk verhuren opnieuw met de bewonerscommissie bespreekt.

De bewonerscommissie doet de suggestie om in de advertentie al aan te geven wat er in het complex speelt.

(Noot Leonie Heezen: in de advertentie staat: toekomstig stadsvernieuwingsgebied.).

Hekjes
De bewonerscommissie wil graag de huidige hekjes behouden. Slechte delen moeten vervangen worden.
Jan Timmer wil het vernieuwen van de hekjes afkopen voor € 10.000,--.
De bewonerscommissie voelt daarvoor niets. Het onderhoud aan de hekjes is een verantwoordelijkheid van Bo-Ex. De bewonerscommissie adviseert de UW groep te vragen de hekjes te repareren. Dat is volgens haar goedkoper dan het inzetten van Bo-Ex medewerkers.
Jan Timmer zegt toe, dat hij er nog eens naar wil kijken. Hij komt erop terug.

Schilderwerk
Het schilderwerk is opgedragen aan Pébe Schilderwerken B.V.
Het is een esthetische opknapbeurt. De woningen staan er na deze schilderbeurt nog drie jaar netjes bij. Schuiframen, die problemen geven, worden vastgezet. In het raam wordt vervolgens een ventilatierooster aangebracht.
Ramen en deuren die erg slecht zijn, worden vervangen. Het bedrijf start ½ september met de werkzaamheden.
De bewonerscommissie verzoekt de afdeklatten van het dak ook te verven of schoon te maken.

(Noot Leonie Heezen: bovenkant van de afdeklatten wordt geschilderd; onderkant wordt bijgewerkt.).

Voorts verzoekt de bewonerscommissie het isolatiemateriaal aan de kopgevels met platen zo goed vast te zetten, dat kinderen het er niet meer uit kunnen peuteren.

(Noot Leonie Heezen: wat kapot is wordt hersteld en vastgezet.).

Jan Timmer wil, samen met de projectleider, met een aantal leden van de bewonerscommissie overleggen over het schilderwerk en de bijkomende werkzaamheden. Hij zal Paula Sangers vragen daarvoor een afspraak te maken.

Onderhoud
Alleen het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd.

06. Ongedierte bestrijding
De bewoners hebben erg veel last van muizen en slakken. Met name na de sluiting van de Cereool-fabriek is het aantal muizen toegenomen. Het muizenprobleem is bij Bo-Ex bekend.

(Noot Leonie Heezen: het voorkomen van muizenoverlast is in principe een zaak van bewoners. Zij kunnen bij de RHD voor € 10,10 een bestrijdingsadvies + lokaas ontvangen. Het muizen probleem vraagt ook een aanpassing van het gedrag van bewoners. Hierover zal in de eerste nieuwsbrief gecommuniceerd worden.).

07. Communicatie
Dit punt komt op elke agenda terug.
Leonie Heezen deelt mede, dat alle informatie aan bewoners of voorgelegd wordt aan de bewonerscommissie of wordt gemeld aan de bewonerscommissie.
Michèl Post deelt mede, dat alle informatie voor de bewonerscommissie aan hem gezonden kan worden. Hij zorgt er dan voor dat de overige leden de informatie krijgen.
Leonie Heezen stelt voor om, net als bij complex 507, regelmatig een nieuwsbrief aan de bewoners te zenden. In die nieuwsbrief kan informatie gegeven worden over bijvoorbeeld het schilderwerk. Ook kunnen tips gegeven worden, zoals die van Bertus Damen om geen etenswaren naar buiten te gooien (muizenoverlast).
Ook kan informatie over complex 501 op de site van Bo- Ex gezet worden.
In de nieuwsbrief 507 wordt een kolom gevuld door de bewonersfederatie. Leonie stelt voor dat de bewonerscommissie 501 daartoe ook overgaat. De bewonerscommissie moet daarover nadenken. Zij heeft namelijk het voornemen om zelf ook een nieuwsbrief uit te brengen.
Jaap van der Veen merkt op dat het voordelen kan hebben om naast een eigen nieuwsbrief ook te publiceren in de nieuwsbrief van Bo-Ex. Wel moet duidelijk zijn dat het stuk van de bewonerscommissie is.
Leonie Heezen overlegt nog over de inhoud van de nieuwsbrief van september.
De bewonerscommissie wil de notulen van de vergaderingen onder de bewoners verspreiden. Leonie Heezen is daarvan geen voorstander. Het gevaar ontstaat dat zaken op deze wijze uit hun context worden gehaald. Zij adviseert de bewoners gedoceerd te informeren,

08. Huishoudelijke zaken

Vergaderritme

Voorgesteld 1 x per zes weken te vergaderen en wel op donderdagavond. Een alternatief is dinsdagavond. Er zal een vergaderschema opgesteld worden.
De bewonerscommissie wil graag het verslag twee weken na de vergadering ontvangen.
Marijke de Waal probeert daaraan tegemoet te komen.

Vergoeding bewonerscommissie
Er is een standaardvergoeding voor bewonerscommissies.

(Noot Leonie Heezen: een standaardbedrag van € 68,07 en een bedrag van € 0,45 per verhuurde woning. Bij een vereniging is de vergoeding € 1,13 per lid).

Daarnaast kan de bewonerscommissie een begroting maken van de kosten, die gemoeid zijn met het behartigen van de belangen van de bewoners.
Met bewonerscommissies wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Leonie Heezen stuurt morgen een voorbeeld aan de bewonerscommissie, met het verzoek om het in te vullen en terug te sturen.
Michèl Post deelt mede, dat het voornemen is om een bewonersvereniging op te richten.
Leonie Heezen deelt mede, dat, als de bewonersvereniging gaat voor het gekwalificeerd adviesrecht, Bo-Ex zal monitoren of de vereniging zich houdt aan wat in de DUO overeenkomst daarover is vastgelegd.
Voorts deelt zij mede, dat Bo-Ex de notariskosten vergoed.

Gebruik adressenlijst van Bo-Ex
Leonie Heezen kan een adressenlijst leveren. In het kader van de Wet op de Privacy kunnen geen namen gegeven worden.

09. Rondvraag
Jaap van der Veen deelt mede, dat hij vanaf volgende week drie weken vakantie heeft. Dan werkt hij een week en vervolgens heeft hij vakantie tot 23 augustus 2004.
Michèl Post deelt mede, dat Margriet Flikweerd, Daphna van Maarschalkerweerd, Bertus Damen, Ernst Souverein en hij deel uitmaken van de bewonerscommissie. Daarnaast biedt een drietal bewoners ondersteuning.
Als de vereniging een feit is dan is Margriet Flikweerd voorzitter en hij secretaris. Naar een penningmeester wordt nog gezocht.

10. Volgende vergadering
Er wordt een vergaderschema opgesteld.

10. Sluiting

 

Actiepuntenlijst overleg Bo-Ex – Federatiebestuur complex 507

Datum Actie Door Gereed
6-7-2004  Uitleg over sloop/nieuwbouw Bo-Ex  
6-7-2004 Achterstallig onderhoud Bewonerscie  
6-7-2004  Startdocument Bo-Ex  
6-7-2004 Ongediertebestrijding Bo-Ex  
6-7-2004  Bureau’s bewoners- en technisch onderzoek. Bo-Ex 20-7-2004
6-7-2004 Rondgang Bo-Ex  20-7-2004
6-7-2004  Column nieuwbrief. Bewonerscie  
6-7-2004      
       
       

 

Bijlage bij verslag overleg Bo-Ex met bewonerscommissie complex 501 d.d. 6 juli 2004.

0. Inleiding.

Tijdens de vergadering van 6 juli jl. heeft Jaap van der Veen voorgesteld op hoofdlijnen aan te geven wat Bo-Ex verstaat onder het technisch onderzoek dat zal worden uitgevoerd door een nog te selecteren bureau.

Een dergelijk technisch onderzoek bestaat in principe uit de volgende onderdelen.

1. Bureau onderzoek.
Hier wordt kennis genomen van de beschikbare gegevens zoals tekeningen, technische beschrijvingen.

2. Onderzoek van de technische kwaliteit ter plaatse.
Bij een aantal woningen (een representatief aantal voor wat betreft type, uitrusting, ligging etc.) wordt de kwaliteit van de diverse onderdelen van de woning in kaart gebracht, en afgezet tegenover de huidige eisen en regelgeving (zoals het Bouwbesluit).

Bij de betreffende onderdelen moet gedacht worden aan zaken als:

 • Fundering en kruipruimte
 • Buitenmuren
 • Ramen en deuren in de buitenmuren
 • Woningscheidende muren
 • Daken
 • Vloeren
 • Dragende binnenmuren, deze maken onderdeel uit van de constructie en kunnen niet zomaar verwijderd worden.
 • Niet dragende binnenmuren
 • Binnendeuren ed.
 • Keuken
 • Douchecel en/of badkamer
 • Toilet
 • Berging
 • Balkons

En de installaties waaronder

 • Hemelwaterafvoeren en riolering
 • Gas- water en elektra installatie
 • Verwarming en warmwater
 • Ventilatie
 • Schoorstenen
 • leidingschachten

Naast deze tastbare onderdelen worden de bouwfysische aspecten in kaart gebracht. Onder bouwfysische aspecten wordt verstaan de warmte- en geluidsisolatie, oorzaak van mogelijke vochtproblemen etc.
Verder wordt nagegaan hoe het gesteld is met de veiligheid van de constructies en de installaties.
Van alle voorgestelde werkzaamheden wordt per onderdeel een kostenindicatie opgesteld.

3. Renovatiemogelijkheden
Hier wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de woningen weer geschikt te maken voor een nieuwe toekomst van ongeveer 40 jaar.
Naast het onderzoek genoemd onder het vorige punt, wordt hier ook onderzocht welke verandermogelijkheden er voor de indeling van de woning zijn. Het aanpassen van de indelingen komt uiteraard niet ter sprake wanneer deze indeling voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
In deze fase komen ook de bewonerswensen aan de orde. Het betreft hier de bewonerswensen op hoofdlijnen en voor het gehele complex. Wanneer het besluit na de onderzoeken is dat het complex gerenoveerd wordt, dan wordt het scenario renovatie verder uitgewerkt en komen de gedetailleerdere aspecten aan de orde.
Ook van de ingrepen die hier naar voren komen wordt een kostenindicatie opgesteld.

4. Nog ongeveer 10 jaar doorexploiteren.
Het onderzoek moet ook een uitspraak doen over het nog 10 jaar doorexploiteren van het complex. De consequenties daarvan worden daarbij in beeld gebracht. Ook bij dit scenario zullen de bewonerswensen een rol spelen.

5. Conclusies uit het technisch onderzoek
Het onderzoek zal een uitspraak moeten doen welk scenario vanuit de techniek nog realistisch is. Hierbij gaan wij uit van de volgende scenario’s: sloopnieuwbouw, renovatie of doorexploiteren voor 10 jaar.

6. Financiële doorberekening van de modellen.
Voor ieder model of scenario (sloopnieuwbouw, renovatie en doorexploiteren voor 10 jaar) wordt door BO-EX, met gebruikmaking van bovenstaande, het bewonersonderzoek en het onderzoek naar de toekomstige doelgroep(en) een financiële doorberekening gemaakt. Aan de hand van die doorberekeningen wordt het definitieve besluit door Bo-Ex genomen, welk scenario verder wordt uitgewerkt.

Enkele nadere toelichtingen:

a. Bovenstaande is in grote lijnen de visie van Bo-Ex. De bureaus kunnen bij hun presentatie hierop aanvullingen of andere verrassende ideeën hebben. Wij sluiten zeker niet bij voorbaat uit dat die aanvullingen of andere verrassende ideeën van invloed zijn op de onderzoeksopdracht.

b. Wat verstaat Bo-Ex onder "onderhoud"?

Onder onderhoud verstaan wij die activiteiten die nodig zijn om het oorspronkelijke kwaliteitsniveau (dus die bij de eerste verhuur) te handhaven. Wordt de kwaliteit verhoogd, dan spreken wij van woningverbetering, en hier staat in principe een huurverhoging tegenover. Na de verbetering is dát weer het oorspronkelijke kwaliteitsniveau dat onderhouden wordt.
Door het niet uitvoeren van onderhoud kan achterstallig onderhoud ontstaan. Wat ons betreft kan gesteld worden dat de woningen, wanneer Bo-Ex geen sloopplannen zou hebben gehad, eerder geschilderd hadden moeten worden.
Het altijd goed onderhouden van onderdelen van een woning heeft echter niet als resultaat dat de woningen de oorspronkelijke kwaliteit behouden. Op een bepaald moment moeten wij ook spreken van "versleten", ofwel "de woning is op".
Verder hebben wij bij het onderhouden van woningen ook te maken met materialen van een mindere kwaliteit, en dus met een kortere levensduur. In de zeventiger jaren zijn vaak, naar nu achteraf blijkt, slechte houtsoorten en detailleringen gebruikt, waardoor deze onderdelen vaak na circa 25 jaar "op" zijn.

 


 

Agenda 6 juli 2004

19.00    Welkom
19.05    Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het  verslag 31 maart
19.15    Lopende zaken

20.00    Korte informatie over het te doorlopen traject: initiatieffase, onderzoeksfase, besluitvormingsfase, planontwikkelingsfase  (niet op de website)

 

20.30    Onafhankelijk onderzoek

Toelichting op de punt van de bewonerscommissie:

De bewonerscommissie wil dat de wensen van de bewoners uitgangspunt zijn in het onderzoek. Daarom willen wij allereerst een onderzoek naar de wensen van de bewoners.  Als volgorde stellen wij voor:

De bewonerscommissie wil eerst de onderzoeksvragen duidelijk hebben en pas daarna overgaan tot het kiezen van een bureau of bureaus.

  Toelichting op dit punt van Bo-Ex:

Bo-Ex is van mening dat sloop de enig (financieel en markttechnisch) haalbare oplossing is. Daarom vindt Bo-Ex ook dat eerst een technisch onderzoek uitgevoerd dient te worden die de opties instandhouding, uitvoerige renovatie en sloop tegen het licht houdt. Daarna zal Bo-Ex conclusies trekken welke optie ze zal voorleggen aan haar bewoners. Hiermee krijgen bewoners alleen haalbare, en dus reele keuzes.

De onderzoeksvragen voor het technisch onderzoek zullen dan ook ons inziens snel op tafel moeten komen.

 

21.15    Informele rondgang

Toelichting bewonerscommissie: 

Tijdens de voorlichtingsavond op 19 mei heeft Jan Timmer toegezegd tijdens een informele rondgang door het complex praktische uitleg te willen geven over de technische staat van het complex. Ons voorstel is dat deze rondleiding overdag zal plaatsvinden en dat daarbij aanwezig zullen zijn: een aantal bewoners (waaronder Michel, Bertus en Dafna), Jaap van der Veen, en enkele door ons uitgenodigde bouwkundigen. Gezamenlijk stellen we een lijst op van te bezichtigen plekken. Wij zorgen ervoor dat die plekken tijdens de rondgang toegankelijk zijn.

Toelichting Bo-Ex: 

Het voorstel van Bo-Ex is om twee of drie bureau's uit te nodigen die in beeld zijn voor het technische onderzoek, en met hen en de voorgestelde vertegenwoordiging van de bewoners de informele rondgang te doen. En gezamenlijk de te bezichtigen plekken samen te stellen.

 

21.30    Communicatie

21.40    Huishoudelijke zaken

 1. vergaderritme
 2. vergoeding bewonerscommissie
 3. offerte Stade (separaat overleg hierover met projectleider)
 4. gebruik adressenlijst van Bo-Ex
 5. toegang tot informatie over het wooncomplex

 

21.55    Rondvraag

22.10    Afsluiting

 


Notulen bewonerscommissie van donderdag 3 juni 2004 (internetversie)

Aanwezig: Margriet, Michel, Dafna, Bertus, Ernst en Jaap van der Veen.

Afwezig met bericht: Linda, Maggie, en Maartje.

 

Organisatie bewonerscommissie
We besluiten een officiële vereniging te worden. Margriet wordt voorlopig voorzitter, Michel secretaris. Het penningmeesterschap staat nog open. Margriet zoekt uit wat er komt kijken bij het oprichting van een officiële vereniging. Jaap van der Veen stuurt voorbeeld-statuten bop.

Jaap van der Veen
Jaap heeft een offerte gemaakt en over deze offerte zijn we tevreden. De offerte loopt tot einde dit jaar. Daarna kijken we of we uitkomen met de uren die Jaap heeft geoffreerd. Michel schrijft een brief aan Bo-ex met het verzoek de kosten te accepteren. Jaap van der Veen wordt betaald door Bo-ex (niet via de commissie) maar werkt in opdracht van de commissie. We zijn tevreden over de manier waarop Jaap de zaak tot nu toe aanpakt en hoe hij zich opstelt. We denken dat hij een goede inhoudelijke steun kan zijn en ons kan motiveren tot veel actie.

Informatie
Volgens de notulen van Leonie Heezen waren er 25 bewoners op de vergadering. Ernst heeft echter geteld: het waren er 12.

Overleg met Bo-ex

Michel probeert voor het eerste overleg een afspraak te maken met Bo-ex op donderdagavond 24 juni om 19.00. Als Bo-ex niet kan, precies 1 week later. We stellen voor om iedere 6 weken met Bo-ex te vergaderen. Telkens 1 week voor die vergadering komen we als commissie bij elkaar.

Agendapunten
Zie agenda 6 juli.

Verdeling taken
Er moeten de komende tijd veel dingen worden uitgezocht. Het lijkt ons een goed idee om in duo’s te werken.

De geschiedenis van het complex achterhalen. Hierin zijn Maartje en Margriet geïnteresseerd. Maartje is historicus en Margriet wil de informatie gebruiken voor een korte documentaire over het complex. Margriet neemt contact op met Maartje. Margriet heeft al contact gehad met Betina van Santen van de afdeling Monumenten. Zij heeft zeer veel informatie over het project, ons complex staat ook beschreven in een boek over Lombok. Volgens Betina is ons complex niet vergelijkbaar met de woningen in de Lessepbuurt.

De bewonerskrant: Dafna werk als vormgeefster en maakt een logo en een bruikbaar sjabloon voor de bewonerskrant. Margriet gaat inleidende stukjes schrijven en Michel plakt alle kopij in het sjabloon.

Linda wil het complex fotografisch vastleggen. We vinden dit een goed idee. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de website, voor de bewonerskrant en in de communicatie naar buiten. Wellicht is het mogelijk om samen met de historische informatie een expositie over ons complex te organiseren in het buurtmuseum Lombok. 

Overige taken

Website, email en telefoon


 

Verslag van de voorlichtingsavond van Bo-ex voor de bewoners van complex 501 op donderdag 19  mei 2004 - gemaakt door Michel Post van bewonerscommissie "Jaffa".

Aanwezig van Bo-ex: Rolf van de Weide (manager vastgoedbeleid en voorzitter van de bijeenkomst), Jan Timmer (manager technische zaken), Leonie Heezen (stafmedewerker Wonen en notulen) en Floor van Gogh (woonconsulent)
Overige aanwezigen: Ongeveer 15 bewoners, Jaap van der Veen (Stade) en Reindert Brongers (journalist voor het Stadsblad).

 

Inleiding door Rolf van der Weide:
Jammer dat er zo weinig mensen zijn, dat heeft er vast mee te maken dat veel mensen met vakantie zijn, en met de haast waarin de avond moest worden georganiseerd. Ook was het vanwege allerlei festiviteiten in Lombok moeilijk een zaaltje dichterbij te vinden. Helaas zit in de uitnodiging ook een fout in het adres van de zaal. Händellaan 3 moet Händelstraat 3 zijn.

Agenda:

 • Terugkomen op de brief van Margriet Flikweert (Rolf van de Weide)
 • Uitleg van Bo-ex waarom slopen in hun ogen de enige reële optie is (Jan Timmer)
 • De bewonerscommissie stelt zich voor (Michel Post)
 • Proffesionele ondersteuner van de bewonerscommissie , Jaap van der Veen, stelt zich voor
 • Uitleg van Bo-ex over het sociaal plan (door Leonie Heeze)

De brief van Margriet Flikweert (Rolf van de Weide)
Bo-ex is het eens met de strekking van de brief: er is inderdaad veel aan de hand met de woningen. Deze avond moet worden beschouwd als het startsein van een plan van aanpak voor het complex. In principe zijn er twee mogelijkheden: renovatie en sloop/nieuwbouw. Bo-ex is van mening dat renovatie niet haalbaar is. Om de woningen klaar te maken voor de volgende 50 jaar moet zo’n hoge kwaliteit worden bereikt dat bij renovatie de kosten te hoog zullen oplopen.

Bo-ex heeft inmiddels begrepen dat de bewoners er niet van overtuigd zijn dat sloop de enige reële optie is en realiseert zich dat de bewoners daar alleen van zijn te overtuigen wanneer alle feiten middels een onderzoek op tafel komen. Daarom komt er een onderzoek door een onafhankelijk bureau. Over hoe dat onderzoek eruit gaat zien moeten we de komende tijd gaan praten.

Bo-ex ziet sloop als enige reeele optie. Bo-ex is tot deze conclusie gekomen naar aanleiding van een onderzoek waarbij de hele woningvoorraad van Bo-ex is doorgelicht. Daarbij is papieren onderzoek gedaan en daarin zijn de bevindingen van de opzichter meegenomen. Zeer gedetailleerd en cijfermatig onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Dat betekent volgens Jan Timmer dat de conclusie van Bo-ex nog best door onderzoek van een onafhankelijk bureau onderuit gehaald zou kunnen worden worden.

Het onderzoek van een onafhankelijk bureau moet een kostenplaatje opleveren waaruit blijkt wat de mogelijkheden zijn. Het heeft volgens Bo-ex geen zin om nu al over cijfers te praten, die moeten er eerst zijn. Bo-ex zegt dat de slechte kwaliteit van de woningen de enige reden is waarom ze willen slopen. Er zijn geen andere redenen. Zo wil Bo-ex bij een ander blok in de staat (op de hoek van de Surinamestraat en de Groeneweg) bijvoorbeeld wel gaan renoveren.De winstgevendheid van sloop/nieuwbouw speelt volgens Bo-ex geen rol bij de keuze voor sloop. Bo-ex zal zich neerleggen bij de conclusies uit het onderzoek. Als blijkt dat het heel erg meevalt met de kwaliteit van de woningen, als bijvoorbeeld blijkt dat er alleen nieuwe kozijnen moeten worden geplaatst, zal Bo-ex afzien van sloop. Bo-ex is momenteel echter van mening dat je er niet komt met het vervangen van wat kozijnen en wat begane grond vloeren.

Bo-ex zal de opdrachtgever zijn van het onderzoek, maar de bewoners zullen meepraten over de keuze van het bureau en over de inhoud van de opdracht die het bureau meekrijgt. Bewoners merken op dat er in principe vele mogelijke opdrachten aan het onafhankelijke bureau kunnen worden meegegeven, en vragen hoe ver de invloed van de bewoners op het formuleren van de opdracht zal gaan. Als de opdracht is om alle moderne kwaliteitseisen in deze woningen te realiseren, is behoud van de woningen waarschijnlijk bij voorbaat kansloos. Hoe reageert Bo-ex als de bewoners kiezen voor een heel beperkte opdracht waarbij het voorzieningenniveau van de woningen blijft bij wat het nu is? Er zijn immers geen klachten over het huidige luxe- of voorzieningenniveau van de woningen. [De daken zijn goed, de elektrische installatie is goed, en veruit in de meeste woningen is reeds CV (met verbeterd rendementsketels – toevoeging Michel Post.] De bewoners hameren erop dat er veel achterstallig onderhoud is. Volgens Bo-ex is het achterstallig onderhoud niet de reden waarom er houtrot is en ook niet de reden waarom er nu gesloopt moet worden. Volgens Bo-ex zijn de woningen gewoon versleten, met goed onderhoud doe je daar niks meer aan. Enkele bewoners zijn bang dat Bo-ex de kosten van het acherstallig onderhoud wil optellen bij de kosten voor renovatie, wat de kans op financiele haarbaarheid van renovatie kleiner maakt. Bewoners vinden dat de kosten van het achterstallig onderhoud apart in de begroting moeten worden opgenomen. Bo-ex zegt dat dat heel moeilijk is. Ten eerste is het vaak niet duidelijk of iets tot onderhoud of tot renovatie moet worden gerekend. Er bestaat nu eenmaal een grijs gebied tussen onderhoud en renovatie. Ten tweede zouden bijvoorbeeld de kozijnen, ook wanneer deze beter waren onderhouden, gewoon vervangen moeten worden. Dat maakt renovatie niet goedkoper. Ten derde zijn de genoemde onderhoudskosten peanuts vergeleken met de kosten voor renovatie. Wanneer bewoners toch op dit punt blijven hameren laat Rolf van der Weide meerdere keren vallen dat hij de koppeling tussen achterstallig onderhoud en sloop belachelijk vind.

Bewoners brengen in dat nieuwe huurders al drie jaar te horen krijgen dat er plannen zijn om de woningen te slopen. Tegen de zittende huurders is echter nooit iets gezegd. Dit is een rare gang van zaken. Temeer daar de bewoners vorig jaar middels de brief van Margriet Flikweert, ondersteunt met 43 handtekeningen, om opheldering hebben gevraagd. Blijkbaar lager er reeds sloopplannen terwijl er ondertussen ieder jaar gewoon huurverhoging is doorgevoerd. Bo-ex geeft toe dat de gedachte om te slopen inderdaad reeds drie jaar geleden is ingezet, en dat dat toen direct met de bewoners besproken had moeten worden. Dat is niet gebeurd en dat is niet goed. Een goede reden waarom het zo is gegaan, is er niet. Het is simpelweg het gevolg van een fout bij Bo-ex. Bo-ex heeft het fout gedaan en dat geven ze grif toe. Maar het is niet anders gegaan dan het is gegaan. Bo-ex heeft de bewoners 4 jaar lang laten bungelen. De bewoners vinden dat ze vier jaar lang onterecht huurverhoging hebben betaald. Dit jaar komt er geen huurverhoging, maar hoe zit dat de komende jaren? Tijdens het overleg enkele weken geleden wilden Bo-ex niet toezeggen dat er ook de komende jaren geen huurverhoging zal worden doorberekend. Bij plannen voor sloop is het wettelijk verboden om huurverhoging te vragen. Volgens Bo-ex (Leonie Heezen) gaat dat verbod pas in als het besluit tot sloop definitief is genomen. Wat opzichters reeds eerder tegen bewoners hebben gezegd, of wat nieuwe huurders reeds 3 jaar word verteld, is volgens Bo-ex iets anders. Rolf van de Weide zegt dat hij er bovendien van baalde toen hij hoorde dat de sloopplannen reeds op allerlei onofficiële manieren met de bewoners was gecommuniceerd.

Koop van de woningen door de bewoners is volgens Bo-ex geen optie omdat de woningen zo slecht zijn dat verkoop waarschijnlijk niet wordt toegestaan door de gemeente Utrecht. Voor deze woningen zou bij verkoop een splitsingsvergunning nodig zijn, en die krijg je alleen als de woningen aan eisen voldoen die in een speciaal op splitsing gericht programma staan beschreven. Er mogen in dat geval geen onveilige situaties bestaan, er mag niet op korte termijn allerlei onderhoud nodig zijn, en de woningen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen (bijvoorbeeld ten aanzien van de breedte van de trap). De combinatie renovatie/verkoop is in theorie wel een optie. Ook dan moet echter is worden voldaan aan de eisen voor splitsing. Welke optie je ook bedenkt, er zal in alle gevallen veel aan de woningen moeten worden gedaan.

Uitleg van Bo-ex waarom slopen in hun ogen de enige reële optie is (Jan Timner)
Het gaat om 59 woningen, 29 benedenwoningen, 29 bovenwoningen en 1 eengezinswoning. De woningen zijn in 1908 gebouwd, opgeleverd in 1909, en gerenoveerd in 1976. Bij de renovatie is uitgegaan van een levensduurverlenging van 30 jaar, en aan die periode komt nu een eind. Bo-ex realiseert zich heel goed dat het om 59 adressen gaat waar mensen wonen. Om bewoonbaarheid in stand te houden heeft Bo-ex volgens Jan Timmer tot nu toe op de normale wijze mutatie-onderhoud, klachtenonderhoud en planmatig onderhoud gepleegd (de bewoners zijn het hier niet mee eens, er breekt een storm van protest los). Bo-ex is van plan om het mutatie- en klachtenonderhoud ondanks haar sloopplannen op een redelijke manier te blijven uitvoeren. Onlangs is een hoekwoning op de begane grond nog helemaal opnieuw gestuct. Ook op klachten blijft Bo-ex gewoon reageren op de manier waarop het hoort.

Het proces dat aan renovatie of sloop vooraf zal gaan, zal waarschijnlijk zo’n 3 jaar in beslag nemen. Dat zou betekenen dat mensen nog jaren in een woning moeten wonen die er niet uit ziet. Dat wil Bo-ex niet, en daarom wil Bo-ex het complex op korte termijn nog een schilderbeurt geven. De schilderbeurt is niet gericht op behoud van het houtwerk maar is bedoeld om het complex er tot het einde aan toe redelijk uit te laten zien.

Bo-ex vindt onze huizen een leuk complex. Vooral de gevel ziet er hartstikke leuk uit. Die geeft een bepaalde sfeer die je bijna nergens in Utrecht vind. Over de achtergevels denk Bo-ex heel anders. Ze vinden het een aangebreid zooitje. Volgens Bo-ex zijn de gevels niet geisoleerd (hier zijn de bewoners het pertinent over oneens. Niet alleen de kopgevels zijn geisoleerd, ook het dak en de voor- en achtergevels zijn geisoleerd. De daken met 4 cm PUR-schuimplaten, de gevels met glaswol achter voorzetwanden van gips).

Verder bestaan er in de woningen veel vochtproblemen. Bo-ex krijgt daarover veel klachten. (Volgens de bewoners gaat het alleen om vochtproblemen in sommige woningen op de begane grond. Daar zijn problemen met vocht vanuit de kruipruimte. Andere vochtproblemen, zoals lekkages e.d. zijn er niet. Bij de woningen op de begane grond met een cementen vloer zijn geen vochtproblemen.)

Vervolgens zijn de woningen erg gehorig. Vanwege de gehorigheid worden de woningen alleen aan kleine huishoudens verhuurd. Evengoed krijgt Bo-ex klachten over de gehorigheid. (De bewoners denken dat het niet zo’n vaart loopt met klachten over gehorigheid).

Ook is het voorzieningen-niveau in de woningen erg pover. Zo zouden de badkamers in het geheel niet meer voldoen aan de moderne eisen.

De bewoners zijn redelijk tevreden over de woningen en zullen dat in de nabije toekomst waarschijnlijk ook nog wel zijn. Ondertussen betalen ze niet veel huur. Vanuit het perspectief van de bewoners zijn de problemen opgelost als Bo-ex nu een aantal zaken aanpakt. Bovendien zijn de bewoners gezien de lage huren volgens Bo-ex geneigd een aantal zaken voor lief te nemen, zoals bijvoorbeeld de gehorigheid. Toekomstige huurders zullen daar echter geen genoegen mee nemen, en dus vreest Bo-ex de woningen met het huidige voorzieningen-niveau straks niet meer te kunnen verhuren. De bewoners zijn het hier erg mee oneens. Volgens de bewoners zal er ook in de toekomst behoefte zijn aan dit soort goedkope woningen. Bo-ex kan zich heel goed voorstellen dat de bewoners vanuit hun eigen visie naar het complex kijken. Bo-ex kijkt echter ook op de veel langere termijn en dus naar de wensen van toekomstige bewoners. De bewoners brengen hier tegenin dat de tevredenheid van de bewoners met de woningen zoals ze nu zijn werkelijk serieus genomen moeten worden. We zijn geen stelletje gekken die niet precies zouden weten waar we het over hebben. Als wij tevreden zijn met deze woningen, waarom zouden toekomstige bewoners dat dan niet kunnen zijn? Bo-ex vindt het haar verantwoordelijkheid de wensen van toekomstige bewoners bij haar beslissingen mee te nemen.

Bewoners vragen waarop Bo-ex z’n kennis van de woningen baseert. Men heeft de indruk dat Bo-ex de woningen erg slecht kent. Bo-ex zegt de woningen voldoende goed te kennen en enkele woningen ook aan een nader onderzoek te hebben onderworpen. Zo zijn er bijvoorbeeld stukken hout uit kozijnen gestoken voor nader onderzoek. De gaten die dat heeft opgeleverd zitten er nu 3 jaar later nog steeds. Bo-ex erkent dat sommige woningen nog best goed zijn, Bo-ex wil zelfs erkennen dat sommige woningen er uitzien als paleisjes. Bo-ex heeft echter te maken met het totale project van 59 woningen en kan alleen plannen maken voor het project als geheel. Bewoners zeggen nogmaals niet te begrijpen wat er nu zo slechts is aan de woningen. De ervaring van de bewoners is dat er al vele jaren gewoon veel te weinig aan onderhoud is gedaan, er is al 9 jaar niet geschilderd, en dat de woningen vooral daardoor achteruit zijn gegaan. Het onderhoud is simpelweg niet gericht geweest op het behoud van de woningen. In veel woningen op de begane grond zitten cementen vloeren, daar hebben de bewoners helemaal geen last van vocht uit de kruipruimte. Toch is Bo-ex gestopt met het vervangen van houten vloeren met cementen vloeren? Waarom? Bo-ex zegt toe met geïnteresseerden door het complex te willen lopen om uit te leggen wat ze precies bedoelen als ze zeggen dat het complex te slecht is voor renovatie en waarom die slechte kwaliteit niet is toe te schrijven aan achterstallig onderhoud. Volgens Bo-ex is het hout van de kozijnen van een zeer slechte kwaliteit, zo slecht dat je het met goed onderhoud niet zult kunnen redden.

Bo-ex zal op de plek van de huidige woningen voor misschien wel meer dan de helft geen huur- maar koopwoningen terugbouwen. Dat alles in het kader van DUO (De Utrechtse Opgave). Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de woningcorporaties om de voorraad goedkope huurwoningen in Utrecht zonder overheidssubsidie op peil te houden middels renovatie en nieuwbouw. Het geld dat hiervoor nodig is mogen de corporaties zelf verdienen door het verkopen van huurwoningen, en door het bouwen van koopwoningen op de plaats van huurwoningen en deze vervolgens te verkopen. [ Lucratief element is dat de corporaties de opbrengsten uit de verkoop van de grond niet hoeven af te dragen aan de gemeente maar grotendeels in eigen zak mogen steken. DUO komt neer op meer koopwoningen in de bestaande stad en het verplaatsen van de goedkope huurwoningen naar Leidsche Rijn. Door te slopen kan Bo-ex voldoen aan haar inspanningsverplichting in het kader van DUO – toevoeging Michel Post .] De bewoners vinden het echter belachelijk dat voor het realiseren van huurwoningen eerst andere huurwoningen moeten worden afgebroken. Alleen maar omdat de grond onder de voeten van de huidige bewoners flink veel oplevert. Voor Bo-ex is het hele plan gunstig, maar voor de bewoners komt het plan er simpelweg op neer dat ze veel meer gaan betalen in de toekomst. Die nieuwe koop- en huurwoningen zijn niet voor de huidige bewoners. Die nieuwe woningen zullen minstens 2 keer zo duur zijn. Bovendien is men het oneens met de verplaatsing van de betaalbare voorraad huurwoningen naar Leidsche Rijn.

Bo-ex vindt dat zij op deze manier wél een bijdrage leveren aan het verbeteren van de situaties voor huurders in Utrecht en wil daarom niet op voorhand afzien van de gekozen werkwijze. In hun ogen breken ze slechte woningen af en kunnen met het geld dat ze daarmee verdienen kwalitatief goede woningen terugbouwen. Het meningsverschil tussen Bo-ex en de bewoners betreft de kwaliteit van de woningen. De bewoners zitten niet te wachten op meer voorzieningen. De woningen zijn goed zoals ze zijn. Mensen die zijn aangewezen op goedkope woningen worden de stad uitgejaagd.

De mening van Bo-ex is: de kosten van renovatie zullen te hoog zijn om de woningen te laten voldoen aan de eisen van toekomstige bewoners.
De mening van de bewoners is: de kwaliteit van de woningen hoeft niet veel omhoog, de woningen moeten in de oude staat worden hersteld en zijn dan weer prima bewoonbaar. Een dergelijke renovatie moet financieel haalbaar zijn. Achterstallig onderhoud moet buiten de berekening worden gehouden.
Deze twee meningen zullen een rol spelen in het overleg over de opdracht voor het onderzoek dat er gaat komen.

De bewonerscommissie stelt zich voor (Michel Post)
De bewonerscommissie is reeds bij elkaar geweest maar is op dit moment nog in oprichting. Iedereen kan zich aanmelden om actief deel te nemen dan wel slapend lid te zijn en informatie te ontvangen. Jaap van der Veen zal de bewonerscommissie professioneel ondersteunen. De invloed van een bewonerscommissie is groter naarmate de organisatie hechter is en het contact met de achterban groter is. De commissie overweegt een echte vereniging te worden waarbij alle bewoners lid worden van deze vereniging. Om deze manier zal de commissie de meeste invloed kunnen uitoefenen. De bewonerscommissie zal optreden als vertegenwoordiger van de bewoners.

Over de rechten van huurders en de positie van bewonerscommissies bestaan reeds veel afspraken en overeenkomsten, ook in het kader van DUO. Die stemmen hoopvol omdat ze de bewoners en commissies daadwerkelijk invloed geven. Een prettig gegeven is bijvoorbeeld dat de corporatie de instemming moet hebben van 70 % van de individuele huurder om de sloopplannen te kunnen laten doorgaan. En dat geldt bij ieder vorm van herstructurering, dus ook bij renovatie. Uiteraard moet er wel sprake zijn van redelijke eisen. Als Bo-ex en de bewoners het niet eens kunnen worden bestaat er een onafhankelijke geschillencommissie.

Jaap van der Veen zal een offerte maken waarin zijn werkzaamheden staan beschreven. Met die offerte stapt de commissie naar Bo-ex, omdat Bo-ex Jaap van der Veen op basis van een jaarcontract zal betalen. De bewonerscommsie zal echter de inhoudelijk opdrachtgever zijn van Jaap en bepalen wat hij doet en hoe hij dingen zal doen.

De commissie zal zich op korte termijn bezig houden met het goed opzetten van de organisatie, het aanleveren van informatie voor de website (www.slopendatnooit.nl), het uitgeven van een nieuwsbrief (eventueel samen met Bo-ex), en overleg voeren met Bo-ex. Inzet bij het overleg zal zijn dat er niet alleen technisch onderzoek komt, maar er ook onderzoek komt naar de wensen van de bewoners. Bij het technisch onderzoek moeten de wensen van de bewoners centraal staan. Het emailadres van de bewonerscommissie is: complex501@slopendatnooit.

Leeswerk voor actieve bewoners:

 • Raamovereenkomst De Utrechtse Opgave (DUO)– Integrale tekst met toelichting - september 2001
 • Stedelijk Protocol Herstructurering – Handvat voor bewonersorganisaties die te maken krijgen met sloop, renovatie of een andere aanpak van hun woningen of wijk. De Bundeling – januari 2003

De proffesionele ondersteuner van de bewonerscommissie , Jaap van der Veen, stelt zich voor
Jaap van de Veen werkt bij adviesbureau Stade en adviseert ook aan STOK. STOK is de koepel van bewonerscommissies van huurders bij Bo-ex. Jaap is daarom goed op de hoogte van de gang van zaken bij Bo-ex. Hij kent het beleid van Bo-ex en weet welke uitgangspunten Bo-ex heeft. De bewoners moeten zich zelf organiseren en zelf hun belangen behartigen. Dat gaat hij niet voor de bewoners doen, maar hij kan de bewoners daarbij wel adviseren. Hij kan de bewoners goed informeren over hoe de bewoners zich kunnen organiseren, hoe het onderzoek kan worden opgezet, hoe bewoners hun standpunt goed kunnen onderbouwen, en misschien zal hij ook bij het overleg tussen Bo-ex en de commissie aanwezig zijn. Hij doet dit werk al heel lang en heeft daarom veel ervaring. Hij heeft onder andere ervaring met project 507, een project aan weerszijden van de kanaalstraat, ook van Bo-ex, waar de bewoners zich inspannen tegen sloop en vóór renovatie.

Uitleg van Bo-ex over het sociaal plan (door Leonie Heezen)
In het kader van de DUO-overeenkomst is een sociaal plan opgesteld. Het gaat om rechten en plichten waar alle partijen zich aan dienen te houden.

Zowel bij renovatie als bij sloop moeten bewoners hun huis uit. Bij renovatie gaan ze weer terug naar hun oude woning, bij sloop/nieuwbouw kan men terug naar de nieuwbouw. De bewoners krijgen daartoe een volkshuisvestelijke urgentie en kunnen via woningnet op zoek gaan naar een nieuwe woning. Daarbij kan worden gezocht in het gehele BRU-gebied. Die urgentie gaat in op het moment dat het definitieve besluit over de toekomst van het complex is gevallen. Dat zou dus al binnen een jaar het geval kunnen zijn. De urgentie duurt minimaal 1 jaar maar loopt soms langer door. In tegenstelling tot bij medische urgentie mag een woning na bezichtiging geweigerd worden, hieraan zit geen limiet. Als urgente ben je als eerste aan de beurt en gaan alleen urgenten voor die al langer urgent zijn. De kans om woning te vinden is daardoor heel groot. Ook komt er waarschijnlijk een zogenaamde buurtgerichte urgentie, waarbij urgenten uit een bepaalde buurt voorrang hebben op urgenten uit een andere buurt, ook als die urgenten langer staan ingeschreven. Woningen moeten uiteraard wel passend zijn, qua inkomen en qua samenstelling van het huishouden. Mensen die meer zijn gaan verdienen zullen hierdoor bijvoorbeeld op een duurdere woning moeten reageren. De gemeente heeft vastgesteld dat de huursprong echter maar minimaal 90,76 euro hoeft te zijn. Dat betekent dat mensen met een hoog inkomen op een goedkopere woning mogen reageren dan eigenlijk zou moeten. Het is een maatregel om er voor te zorgen dat mensen niet een hele grote huursprong hoeven maken. De gemeente Utrecht wil de inkomenseis bij woningtoewijzing overigens misschien geheel afschaffen. Daarmee zou uiteraard ook de 90-euro regeling verdwijnen.

Bo-ex overweegt om nu al te beginnen met tijdelijke huurcontracten voor nieuwe huurders. De bewoners verzetten zich hiertegen omdat ze vinden dat Bo-ex daarmee vooruit loopt op de feiten. Huurders met een tijdelijk contract voelen zich minder verbonden met het complex, wat de inzet voor behoud van de woningen niet ten goede zal komen. Met het uitgeven van tijdelijke huurcontracten stelt Bo-ex de bewoners voor voldongen feiten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een schilderbeurt waarbij de houtrot niet wordt meegenomen. Afgesproken wordt het punt van de tijdelijke huurcontracten te bespreken op de eerste overleg met de bewonerscommissie.


Verslag van de bewonersbijeenkomst van complex 501, donderdag 19 mei 2004 (gemaakt door Bo-ex)

Geachte ...

Zoals beloofd ontvangt u van ons het verslag van de bewoners bijeenkomst van 19 mei 2004. Het verslag is onze weergave van de avond. De weergave van de bewonerscommissie heeft u al in uw bezit.

In ons verslag hebben wij ook de dia's, die gepresenteerd zijn tijdens de bewonersavond, toegevoegd. Zo hebt u alle informatie op een rij.

Mocht u naar aanleiding van het verslag vragen hebben, stel ze dan vooral! U kunt contact opnemen met ondergetekende, Rolfvan der Weide, of Leonie Heezen (tel. 2827911).

 

1. Welkom
Rolf van der Weide stelt de medewerkers van BOEX voor: Jan Timmer (manager Technische Zaken), Rolfvan der Weide (manager Vastgoed), Leonie Heezen (stafmedewerker Wonen) en Floor van Gogh (woonconsulent). Aanwezig zijn ongeveer 25 bewoners (12 huishoudens), Jaap van der Veen (Stade advies) en een journalist van het Stadsblad.
Tijdens de avond is een aantal dia's getoond. Die dia's vindt u in dit verslag terug.

2. Inleiding en Agenda
Rolf van der Weide licht de agenda toe.

3. Toelichting op de brief van 5 mei 2004
Op 5 mei 2004 hebben alle bewoners een brief van BOEX gekregen. De brief van 5 mei jl. is geschreven naar aanleiding van het overleg dat heeft plaatsgevonden op 28 april 2004, tussen een aantal bezorgde bewoners van complex 501 en BOEX. Tijdens dat overleg hebben deze bewoners hun ongerief uitgesproken over het onderhoud van BOEX.

BOEX heeft aangegeven dat de woningen voor een grote ingreep staan, dat renovatie te duur lijkt te worden, en dat BOEX de woningen daarom wil gaan slopen. De aanwezige bewoners schrokken daar erg van, en vonden dat BOEX alle bewoners van de plannen op de hoogte moest brengen. Daar was BOEX het mee eens. Vandaar de brief van 5 mei 2004, en vandaar de bewonersavond vanavond.

4. Jan Timmer. manager Technische Zaken. licht het standpunt van BOEX toe
Complex 501 bestaat uit 59 woningen. 29 Bovenwoningen (4 kamers), 29 benedenwoningen (2 kamers) en 1 eengezinswoning. Het complex is gebouwd in 1908, gerenoveerd in 1976 (met als doel een levensduurverlenging van 25 tot 30 jaar). Dat betekent dat BOEX nu weer kritisch moet kijken naar de toekomst van de woningen.

BOEX pleegt diverse soorten onderhoud aan de woningen: mutatieonderhoud (als iemand verhuist en er komt een nieuwe huurder in), serviceonderhoud (als u een klacht heeft, die lossen wij op), en planmatig onderhoud (dat is onderhoud voor de lange termijn). Dit planmatige onderhoud is de laatste jaren wat minder uitgevoerd omdat onduidelijk was wat 'de grote ingreep' zou gaan worden. Een bewoner vraagt of daardoor achterstallig onderhoud is ontstaan. Jan Timmer erkent dat. BOEX heeft overigens besloten om nog dit jaar te schilderen, om ervoor te zorgen dat de woningen er nog een tijdje netjes bij staan.

Huidige kwaliteit volgens BOEX. Leuke niet geïsoleerde voorgevel. De bewoners zijn er echter van overtuigd dat de voorgevel wel geïsoleerd is. BOEX zoekt dit uit en komt erop terug.

Vochtproblemen: bewoners vragen zich af waarom BOEX een aantal woningen wel heeft voorzien van een cementen vloer, en een aantal andere woningen niet. BOEX komt hierop terug.

Woningen zijn gehorig: een aantal van de aanwezige bewoners geeft aan het geluid voor lief te nemen (prijs/kwaliteit). BOEX merkt op dat dit weliswaar voor de huidige huurders kan gelden, maar dat zij voor de nabije en verdere toekomst huurders moet blijven vinden. De aanwezige bewoners zijn van mening dat, wat hen betreft, altijd de vraag naar goedkope woningen blijft gelden.

De bewoners vragen zich af waarom BOEX de woningen nu, en bijvoorbeeld niet over tienjaar, gaat slopen.

Voor BOEX staat echter vast dat de staat van de woningen van complex 501 nu om een rigoureuze ingreep vraagt. Dat betekent renovatie op hoog niveau of sloop/nieuwbouw. Voor BOEX is het helder dat de kosten voor renovatie te hoog zijn, en dat sloop/nieuwbouw dus wat haar betreft de enige optie is.

Een bewoner stelt de vraag wat voor soort woningen BOEX terugbouwt na sloop. BOEX legt uit dat in "De Utrechtse Opgave" (DUO) (een overeenkomst tussen gemeente, bewonerscommissies en corporaties over renovatie en sloop) is afgesproken dat deels koop- en deels huurwoningen moeten worden teruggebouwd. De winst op een koopwoning wordt dan gebruikt om het verlies van een huurwoning te dekken. Hoe de precieze mix er uit komt te zien voor 501 is natuurlijk nog niet helder omdat we nu pas straten. Een bewoner vraagt zich af of BOEX alle plannen al helder heeft en dat toch alles al geregeld is. BOEX ontkent dit ten stelligste. Er is nog niets geregeld. BOEX geeft alleen haar oordeel over de toekomst van de woningen aan u door.

De mening van de bewoners is niet dezelfde als die van BOEX. De bewoners denken dat renovatie nog een reële optie is. Daarom heeft BOEX beloofd om een onafhankelijk technisch bureau in te schakelen dat zowel door de bewonerscommissie als BOEX gedragen wordt.

De keuze van het bureau en de opdrachtformulering zal BOEX samen met de bewonerscommissie doen.

Tijdens de eerste vergadering van de bewonerscommissie en BOEX staat dit punt op de agenda. Een bewoner uit de zaal merkt op dat ze vindt dat de kosten van het in haar ogen noodzakelijke onderhoud, dat niet uitgevoerd is, afgetrokken moet worden van de renovatie. Jan Timmer merkt op dat die kosten niet zo hoog zijn.

Vragen die ook gesteld zijn.

 • Kunnen de woningen na noodzakelijk onderhoud niet verkocht worden? Antwoord BOEX: nee, de woningen kunnen we niet verkopen, omdat de gemeente een splitsingsvergunning eist. Die krijgen we niet bij deze woningen, gezien hun staat.
 • Kent BOEX haar woningen wel, is de sloop beslissing gebaseerd op langsrijden of onderzoek? BOEX heeft haar gegevens geactualiseerd, dat betekent dat de medewerkers van de afdeling Wonen (de contactpersonen voor de bewoners) zijn geïnterviewd, en de klachten in de woningen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Ook is het naderen van het einde van de exploitatiedatum een signaal. Dit gezamenlijk heeft tot het besluit geleid.
 • Hekjes: die zijn erg rot, en dat zijn ze al heel erg lang. BOEX belooft dat daar dit jaar nog een oplossing voor komt.
 • Hoe kan het zijn dat nieuwe bewoners allang wisten dat BOEX wilde slopen, en oude bewoners niet?? BOEX geeft aan dat ook de oude bewoners hadden moeten weten van de grote ingreep die in de nabije toekomst zal gaan plaatsvinden, en niet alleen de nieuwe bewoners. In de communicatie is hier veel fout gegaan. BOEX wil haar leven beteren. . .
 • Waarom dit jaar geen huurverhoging, en de vorige jaren wel? Waarom krijgen bewoners geen huurverlaging van de afgelopen drie jaar? Toen wist BOEX het immers al. BOEX belooft hier tijdens het eerste overleg met de bewonerscommissie op terug te komen.
 • Volgens bewoners zijn alleen,de kozijnen een probleem, dat probleem zou BOEX moeten oplossen, en dan is er niets meer aan de hand. Voor BOEX geldt: de woningen hebben een aanpak voor langere tijd nodig. Dat betekent niet alleen het kozijnenprobleem oplossen, maar ook de vocht- en geluidsproblemen, de aanpak van de vloeren, en de aanpak van de gebrekkige uitrusting. De woningen moeten dus voldoen aan de huidige normen wat BOEX betreft.

5. Voorstellen bewonerscommissie
Michèl Post stelt zich voor, en geeft aan met een aantal mensen een bewonerscommissie te willen oprichten. Hij wilde dit in het verleden ook al, omdat de communicatie tussen de huurders en BOEX niet goed liep. Je hoorde nooit wat. Nu vindt hij het zeker noodzakelijk om een bewonerscommissie op te zetten. Het liefst in verenigingsvorm, omdat BOEX dan echt niet om de mening van de bewoners heen kan. Er zijn nu ongeveer vijf mensen die zich willen inzetten voor een bewonerscommissie. Hij heeft op persoonlijke titel een website in het leven geroepen 'www.slopendatnooit.nl'. Op de website staan alle zaken die met complex 501 te maken hebben, waaronder verslagen van vergaderingen met BOEX. Bewoners krijgen overigens ook alles van de bewonerscommissie in wording op schrift.

Ten aanzien van de toekomst van complex 501 geeft Michèl Post aan dat de bewonerscommissie ook een bewonersonderzoek wil naar de wensen van de huidige bewoners.

Vervolgens stelt Michèl Post Jaap van der Veen voor. Jaap van der Veen adviseert een aantal bewonerscommissies en is ook gevraagd door de bewoners van complex 501. Hij kan de bewonerscommissie adviseren op technisch gebied, de werkwijze van corporaties (en BOEX in het bijzonder) en op tactisch en strategisch gebied. Hij geeft aan geen 'barricademan' te zijn, maar inhoudelijk adviseur. De bewonerscommissie moet het werk doen. De bewonerscommissie huurt hem ook in. De rekening is overigens voor BOEX.

Vervolgens is er een pauze.

6. Rechten van de huurder bij SLOOP of renovatie: Leonie Heezen
In 2001 zijn er afspraken over rechten en plichten bij renovatie en sloop gemaakt tussen de koepel van de bewonerscommissies in Utrecht (De Bundeling), de koepel van de woningcorporaties (de STUW) en de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd.

Het voert te ver om alle afspraken toe te lichten, maar de belangrijkste worden besproken. De officiële tekst wordt natuurlijk wel met de bewonerscommissie doorgenomen. De afspraken liggen vast, maar kunnen hier en daar nog uitgebreid worden op met name servicegebied, zoals bijvoorbeeld spreekuren in de wijk.

Bij sloop moeten mensen verhuizen naar een andere woning. Bij renovatie kan men kiezen voor een andere woning. Men kan in principe weer terug naar zijn oude woning als men dat wil. En als men daarvoor kiest, zal men tijdelijk in een wisselwoning moeten gaan wonen.

Als men kiest om te verhuizen (bij renovatie) of men moet verhuizen (bij sloop), dan gaat dat op de volgende wijze.

U zoekt zelf een andere woning via de Woningkrant. U dient zich daarvoor bij WoningNet in te schrijven voor een andere woning. Op een bepaald moment krijgt u een urgentie om een andere woning te vinden. DAT IS NU NOG NIET!! U krijgt de urgentie voor een bepaalde tijd (bij sloop gedurende 1 jaar, bij

renovatie gedurende ½ jaar).

Een bewoner vraagt of je als urgente een woning mag weigeren. Als sociaal of medisch urgente mag dit niet. Maar als volkshuisvestelijke urgente (dat bent u in geval van sloop) mag dit wel, dit heeft geen consequenties.

Uw urgentie geldt voor uw huidige woningtype of een 'lager woningtype'. De rangorde is als volgt:

 • Woont u in een bovenwoning, dan kunt u met urgentie reageren op een bovenwoning of een flatwoning (vanaf de eerste verdieping).
 • Woont u in een benedenwoning, dan kunt u met urgentie reageren op een benedenwoning, bovenwoning of flatwoning.
 • Woont u in een eengezinswoning, dan kunt u met urgentie reageren op een eengezinswoning, een flatwoning of een boven- of benedenwoning.

Verder dient de woning passend te zijn.

Passend bij uw huishouden (aantal kamers) en passend bij uw inkomen. Utrecht heeft regels gesteld bij het aantal personen dat in een woning mag wonen.

Een zespersoonshuishouden mag bijvoorbeeld niet in een tweekamerwoning gehuisvest worden.

Ook dient de woning bij uw inkomen te passen. Utrecht hanteert tot op heden bij de verdeling van de woningen de 'huur-inkomen tabel'. Hierin staat geregeld dat iemand met een laag inkomen een woning kan betrekken met een lage huur. En iemand met een hoog inkomen een woning met een hoge huur. Iemand met een laag inkomen kan verhuizen naar een woning van maximaal € 453,77.

Iemand met een hoog inkomen kan verhuizen naar een woning met een hoge huur. Voor mensen in sloopgebieden kunnen mensen met een hoog inkomen een nieuwe woning betrekken met een huursprong van minimaal 90,76. Dat wil zeggen dat zij in aanmerking komen voor passende woningen, en qua huur betekent dit dat de woning minimaal de oude huur met een bedrag van € 90,76 moet overstijgen.

Terecht merkt een bewoner op dat de huur-inkomen tabel ter discussie staat, en dat de gemeente Utrecht bezig is met een nieuwe manier van toewijzen.
(Leonie Heezen: informatie van de afdeling Wonen van de gemeente Utrecht leert dat depassendheidsnormen van de gemeente Utrecht nog zeker tot 1 januari 2006 gehandhaafd blijven.)

Iemand met een urgentie gaat altijd voor een normale woningzoekende. Mochten er meerdere mensen met een urgentie op een woning reageren, dan krijgt degene met de oudste urgentie de woning. Mochten er meerdere urgenten van dezelfde datum reageren, dan krijgt degene met de langste woonduur (woonduur is de tijd die u in uw huidige woning woont) de woning.

De gemeente Utrecht is bezig om een buurturgentie in te voeren (zgn. DUO-urgentie), hierin krijgen urgenten in hun eigen buurt voorrang op andere urgenten. Deze regel geldt echter nog niet. \
(opmerking Leonie Heezen: afdeling Wonen van de gemeente Utrecht geeft aan dat deze regel waarschijnlijk vanaf september 2004 geld; de regel gaat dus voor de bewoners van complex 501 gelden).

Mensen die vanwege sloop of renovatie moeten verhuizen, kiezen in principe niet zelf voor een verhuizing. Daarom is afgesproken dat deze mensen de woonduur behouden die ze opgebouwd hebben in de woning die ze moeten verlaten. Dit wordt toegelicht in het volgende voorbeeld. U woont bijvoorbeeld tien jaar in de Surinamestraat. U verhuist naar de Columbuslaan, woont daar vijf jaar en wil daarna weer verhuizen. Dan heeft u 10 plus 5 is 15 jaar woonduur. Met die woonduur verhuist u dan naar uw nieuwe woning.

Verhuiskostenvergoeding. De verhuiskosten- vergoeding ontvangt de huurder die de woning verlaat met urgentie. Dus dat is nu nog niet, maar nadat het definitieve besluit is gevallen. Vanzelfsprekend geldt dit alleen voor huurders met een huurcontract en niet voor onderhuurders. De verhuiskostenvergoeding bedraagt € 4.735 (norm 2004).

Onderhoud en verhuur
De woningen van een te slopen wooncomplex blijven niet leeg staan. Deze woningen krijgen tijdelijke bewoners, tijdelijke huurders. Aangezien er veel gaat gebeuren met de woningen van complex 501, wil BOEX de woningen vanaf morgen, 20 mei 2004 tijdelijk verhuren. De bewoners zijn het hier niet mee eens, en stellen

voor dit feit op te schorten nadat BOEX er met de bewonerscommissie over heeft gesproken. En eigenlijk willen ze het opschorten tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Ze zijn bang dat BOEX door deze actie al verdeeldheid tussen de bewoners aan het creëren is. BOEX geeft aan dat regulier verhuren meer onkosten met zich meebrengt, maar is bereid om dit punt op de agenda voor het eerste overleg met de bewonerscommissie te zetten, en nog niet in te voeren.

Communicatie
Boex gaat met de bewonersvertegenwoordiging om de tafel zitten en zal periodiek (per kwartaal of per halfjaar) een nieuwsbrief 501 uitbrengen. Vervolgens zal natuurlijk ook direct met bewoners worden gecommuniceerd (per telefoon of per brief).

Bewoners kunnen met vragen terecht bij Rolfvan der Weide of Leonie Heezen (telefoon 030-2827911)

Rolfvan der Weide dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij belooft dat het verslag binnen 14 dagen bij iedereen op de deurmat ligt.

juni 2004, Leonie Heezen, BOEX

 


Notulen van oprichtingsvergadering bewonerscommissie “Jaffa” - 13 mei 2004

Aanwezig: Michel Post (S 51), Bertus Damen (P 48), Jan van der Veen (Stade), Margriet Flikweert (P 54), Daphna van Maarschalkerweerd (P 28), F. Akhachab (P 22) en Ernst Souverein (S 43). 

Bertus Damen woont al 35 jaar in het complex en heeft zich in de jaren ’70 ingezet voor het behoud van de huizen en is nauw betrokken geweest bij de renovatie uit die tijd. Beroepsmatig is hij altijd betrokken geweest bij sociale woningbouw. Hij heeft zeer veel kennis en wil ons graag met raad en daad bijstaan. Volgens Bertus is de renovatie uit de jaren ‘ 70 gefinancierd uit een lening van 30 jaar. Die termijn loopt af en in feite is de renovatie nu afgeschreven. De wens van Bo-ex om te slopen heeft te maken met de enorme kosten die ze de komende jaren op zich af zien komen. Er moet zeer veel onderhoud plaats vinden, ook de CV is aan vervanging toe. Ondertussen kunnen ze maar weinig huur vragen. Daar zijn ze niet blij mee. Ook zou Bo-ex niet willen dat de huizen in 2010 ouder worden dan 100 jaar. Na 100 jaar worden gebouwen namelijk automatisch monument, en dan wordt slopen heel moeilijk. Vier jaar geleden heeft BO-ex de stekker er feitelijk uitgetrokken. Sindsdien wordt alleen nog het zeer hoognodige onderhoud gedaan. Door de huizen moedwillig te laten verpauperen denk  Bo-ex wellicht dat de bewoners zich niet zullen verzetten tegen sloopt. Jan van der Veen van Stade voegt hier aan toe dat wettelijk 70 % van de bewoners achter sloopt moet staan, anders mag Bo-ex niet slopen. Als 50 % van de bewoners tegen sloop is, wordt sloop onmogelijk. Bertus vervolgt dat het ronduit asociaal is wanneer deze woningen worden gesloopt. Op de eerste plaats zijn ze technisch nog veel te goed voor sloop. Er zijn voorbeelden van woningen die veel slechter zijn en waar ze niet slopen maar renoveren. Een andere reden is dat goedkope woningen schaars worden. Aan dit soort woningen is echter grote behoefte en moet beschikaar blijven in de stad. Sloop zal voor de meeste mensen betekenen dat ze veel meer huur gaan betalen, zeker wanneer ze terugkomen in de nieuwbouw. En dat terwijl veel mensen erg tevreden zijn met deze woningen (er komen bij het secretariaat inderdaad brieven binnen van mensen die zeggen erg gecharmeerd te zijn van deze woningen). De huizen hebben sfeer, in een nieuwbouwwoning vind je dat niet terug. Onze ontevredenheid betreft niet de woningen maar het onderhoud!

Het is een schande dat Bo-ex de kosten voor onderhoud nu in feite afschuift op de bewoners. Want wij wonen ondertussen in verveloze huizen, wij moeten straks gedwongen 1 of 2 keer verhuizen, en wij moeten straks veel hogere huren betalen.
Terwijl Bo-ex al bijna 4 jaar geleden heeft besloten de huizen te slopen, hebben ze evengoed ieder jaar de huur verhoogd. Nu ze hebben aangekondigd te willen slopen, mogen ze overigens wettelijk geen huurverhoging meer vragen.

Jan van der Veen werkt bij Stade. Stade is een welzijnsorganisatie. Jan is ook adviseur van STOK. Stok is de koepel van bewonersorganisaties van huurders van Bo-ex. In totaal zijn er 30 bewonersorganisaties waarvan er 26 zijn aangesloten bij Stok. Stok heeft het zogenaamd gekwalificeerd adviesrecht. Dat betekend dat Bo-ex de aanbevelingen van STOK niet eenvoudigweg naast zich neer mag leggen. STOK houdt zich o.a. bezeig met de huurverhoging en kijkt of deze wel redelijk is. Jan legt uit wat een bewonerscommissie precies inhoud. Een bewonerscommissie vertegenwoordigen de huurders en is een partij waar naar geluisterd moet worden. De bewonerscommissie bestaat uit een beperkt aantal mensen maar organiseert bijeenkomsten waar alle bewoners hun mening kunnen laten horen. Jan laat  folders zien waarin de rechten van de bewoners staan bij sloop en bij renovatie. Verder is er een boekje getiteld: Stedelijk Protocol Herstructurering. Een handboekje voor bewoners bij sloop of renovatie. Op de bewonersavond van 19 mei 2004, georganiseerd door BO-ex, zullen deze folders voor iedereen beschikbaar zijn. Als bewonerscommissie hebben we recht op professionele begeleiding en recht op subsidie. Als we willen kunnen we Stade vragen een offerte te laten uitbrengen. Ze zullen hun werk doen in opdracht van de bewonerscommissie.

Als commissie vertegenwoordigen we de huurders. Dat betekent dat we op de allereerste plaats goed onderzoek moeten doen. Onderzoek naar de technisch staat van de woningen, wat er verbeterd moet worden en wat doet moet kosten. Het vertrekpunt bij dat onderzoek moet zijn de wensen van de bewoners. Als naam van de commissie kiezen we voor “Jaffa”

  Op de bewonersavond van woensdag 19 mei 2000 zullen we vertellen wat we als commissie van plan zijn. Afgesproken wordt dat Michel daar iets over verteld. Dit zijn de punten:

  Als bewonerscommissie zullen we overal bovenop zitten. We bedanken Margriet Flikweert voor de gastvrijheid.

Volgende vergadering bewonerscommissie:
donderdag 3 juni 2004 om 20.00 bij Margriet Flikweert, Paramaribostraat 54.

 


 Notulen vergadering woensdag 28 april 2004

Aanwezig van de bewoners: Mirjam Ducloo, Michèl Post, Margriet Flikweert (notulen), Wil Vrijdag, Daphna van Maarschalkerweerd, Paul van Vliet en Sandra van Liempt
Aanwezig van Bo-ex
: Rolf van der Weide (manager vastgoedbeleid), Jan Timmer (manager technische zaken) en Leonie Heezen (stafmedewerker wonen)
Locatie
: kantoor Bo-ex

Na een bezoek aan de woningen uiten de bewoners hun klachten over de slechte staat van het onderhoud. Bo-ex geeft zonder meer toe dat er veel achterstallig onderhoud is en geeft ook toe dat er problemen zijn in verband met vocht vanuit de kruipruimtes.

Bo-ex is van mening dat de problemen met onderhoud aan de hekjes in de Madoerastraat en de Bataviastraat (de binnenstraat) ook te maken hebben met de manier waarop deze straat is vormgegeven. De straat zou nauw en onoverzichtelijk zijn waardoor er onvoldoende zicht is op wat zich daar allemaal afspeelt. De bewoners ontkennen dit omdat er in de binnenstraat nooit problemen zijn. Er komen nooit hangjongeren of andere mensen die vernielingen aanrichten. Doordat de huizen dicht op elkaar staan is er juist veel sociale controle mogelijk.

Gezamenlijk stellen we vast dat voor het laatst geschilderd is in 1995. Normaal worden woningen iedere 7 jaar geschilderd. Bo-ex geeft toe dat er al twee jaar eerder geschilderd had moeten worden. Daar komt bij dat woningen uit de jaren ’70 eigenlijk vaker geschilderd moeten worden. In die tijd zijn namelijk veel slechte constructies en materialen gebruikt. Ook in ons complex stammen delen uit de jaren ’70. In 1976 heeft er een grote renovatie plaatsgevonden waarbij delen in de stijl van de jaren ’70 zijn aangebouwd. Volgens Bo-ex is er veel houtrot en heeft schilderen geen zin meer. Al drie jaar geleden is besloten om niet meer te schilderen.

Bo-ex is van mening dat een grote ingreep nodig is om de woningen van de ondergang te redden. Met een kleine opknapbeurt red je het niet. Om de woningen te behouden zou een grootscheepse renovatie moeten plaatsvinden. Bij zo’n renovatie zal het ook nodig zijn de kwaliteit van de woningen flink op te krikken. Daarbij moet worden gedacht aan zaken als geluidsisolatie van woningscheidende vloeren en muren, kunststof kozijnen met dubbel glas, mechanische ventilatie, en vernieuwing van de installaties (verwarming, elektriciteit). Alleen dan is het volgens Bo-ex mogelijk de woningen ook op de wat langere termijn verhuurbaar te houden. Zo’n renovatie is kostbaar en zal pas na vele tientallen jaren zijn terugverdiend.

Bo-ex denkt dat het renoveren van de woningen niet haalbaar is. Ze vermoedden dat je bij renovatie veel problemen zult tegenkomen waardoor de kosten hoger worden. Bo-ex staat op het standpunt dat sloop-nieuwbouw de beste oplossing is. Bo-ex heeft nog geen rekensommetjes gemaakt en zegt haar uitspraak over het niet haalbaar zijn van een renovatie te baseren op kennis en ervaring. Bo-ex is ook niet van plan om haar standpunt met cijfers te onderbouwen. Als bewoners sloop niet zien zitten wil Bo-ex echter wel praten over een onafhankelijk onderzoek dat moet worden verricht door een onafhankelijk technisch bureau. Dit bureau zou in samenspraak moeten worden geselecteerd en ook in samenspraak zou de opdracht aan het bureau moeten worden geformuleerd. Wat Bo-ex betreft is het onderzoek een financiële en woontechnische afweging tussen slopen en renoveren. Bo-ex is zich bewust van het belang van overeenstemming op het punt van bureaukeuze en opdrachtverschaffing en realiseert zich dat daarover in een volgend overleg uitvoerig zal moeten worden gesproken.

Zowel bij sloop als bij een ingrijpende renovatie komt er een sociaal plan. Bij sloop krijgen de huidige bewoners voor een periode van 1 jaar urgentie en daarmee de mogelijkheid om via de woningkrant naar een andere huurwoning te gaan. Ook mensen die er voor kiezen om in de nieuwbouw te gaan wonen moeten van deze regeling gebruik maken. Wisselwoningen zullen er namelijk niet komen. Dat komt doordat de gemeente Utrecht het fenomeen wisselwoning heeft afgeschaft. In de praktijk bleek dat veel mensen in hun wisselwoning gingen aarden en er niet meer weg wilden, en dus ook niet naar de nieuwbouw wilden. Daarom moet tegenwoordig iedereen een nieuwe woning zoeken. Mensen die naar de nieuwbouw willen kunnen zich daar voor aanmelden en krijgen dan voorrang op andere woningzoekenden. Bewoners die definitief vertrekken naar een andere huurwoning krijgen een verhuisvergoeding van € 4.735,00. Bewoners die naar de nieuwbouw willen krijgen geen verhuisvergoeding en pas bij terugkeer in de nieuwbouwwoning een verhuisvergoeding van € 1.772,00.

De huren van de nieuwbouwwoningen zullen niet zijn gekoppeld aan de huren die we nu betalen en zullen veel hoger zijn. Niet duidelijk is of iedereen, gezien de hoogte van de nieuwe huren, in aanmerking zal komen voor de nieuwe woningen. Bij vertrek naar een nieuwe huurwoning of bij terugkeer naar de nieuwbouwwoning raken de bewoners zowel hun urgentie als hun opgebouwde woonduur kwijt.

Bo-ex wil graag dat we een bewonerscommissie oprichten. De bewoners kunnen daarbij hulp krijgen van Bo-ex, of andere professionele hulp, zoals van Stade. Bo-ex wil pas slopen als de plannen voor de nieuwbouw helemaal rond zijn. Dat kost tijd en daarom zal sloop nog minstens drie jaar duren. Het kan ook langer duren.

De bewoners vragen hoe het, als het tot sloop zou komen, ondertussen met het onderhoud zal gaan. Bo-ex zegt dat het normale mutatie- en klachtenonderhoud gewoon doorgaat. Verder wil Bo-ex het project nog 1 keer schilderen zodat het project er de laatste jaren tenminste nog redelijk uitziet. Ook zien ze dit jaar af van het doorvoeren van huurverhoging. Voor de jaren die volgen kan Bo-ex wat betreft de huurverhoging nog geen toezeggingen doen. De schilderbeurt die Bo-ex voor ogen heeft is een heel eenvoudige: het moet er weer aardig gaan uitzien maar houtrot zal niet worden aangepakt. Houtrot wordt weggewerkt door er stukjes hout overheen te spijkeren en die mee te schilderen. De vochtproblemen vanuit de kruipruimtes zullen niet worden aangepakt, wel zal er in sommige gevallen enig stopwerk worden verricht. Bo-ex denkt erover de hekjes in de binnenstraat weg te halen en te vervangen door iets anders. Bo-ex zegt toe op korte termijn iets te gaan doen aan de muizen- en slakkenplaag.

De bewoners spreken hun grote teleurstelling uit over de plannen van Bo-ex en spreken uit zich te zullen beraden over de plannen. Misschien kan het project tot beschermt stadsgezicht worden uitgeroepen waardoor slopen onmogelijk wordt. Misschien is een minder ingrijpende renovatie financieel wél haalbaar. De bewoners spreken uit om allerlei redenen heel tevreden te zijn met de woningen. De huren zijn laag, de huizen zien er leuk uit, en de buurt is prettig. Niet de huizen maar het onderhoud zijn het probleem.

De bewoners stellen dat ze duidelijkheid willen van Bo-ex. Die wil Bo-ex ook graag geven. Openheid is onderdeel van de nieuwe bedrijfscultuur die Bo-ex wil doorvoeren. Het nieuwe motto van Bo-ex gaat worden: "wonen begint bij mensen". Bo-ex zegt toe op zeer korte termijn (binnen 1 week) de bewoners van hun plannen op de hoogte te stellen. Zeer snel daarna (binnen twee weken) organiseert Bo-ex een informatieavond voor bewoners.

We nemen vriendelijk afscheid van elkaar. Bo-ex is blij met de manier waarop de bewoners hebben gereageerd en met de constructieve houding van de bewoners. De bewoners geven aan eerder wat teneergeslagen te zijn, dat ze zich zullen beraden en dat er zeker nog een reactie zal volgen.